Ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi 2017 alkaen

Abstract

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 12.11.2014 työryhmän laatimaan ehdotuksen yliopistojen rahoitusmallin tarkistamiseksi. Työryhmän tehtävänä oli laatia ehdotukset siten, että nykyiseen rahoitusmalliin tarvittavat muutokset voidaan ottaa käyttöön kohdennettaessa yliopistokohtaisesti yliopistolain (558/2009) 49 §:n mukaista perusrahoitusta vuodesta 2017 alkaen. Työryhmän ehdotus rahoitusmallin uudistamiseksi vuodesta 2017 alkaen vahvistaa valtakunnallisia korkeakoulu- ja tiedepoliittisia tavoitteita sekä yliopistosektorin profiilia suomalaisessa korkeakoulujärjestelmässä. Työryhmän tehtävänä oli laatia ehdotus siten, että se turvaa pitkäjänteisen kehittämisen mahdollisuudet kannustaen yliopistoja samalla parantamaan laatua ja toimimaan tuottavasti ja taloudellisesti. Rahoitusmallin uudistamisessa tuli ottaa huomioon yliopistojen lakisääteiset tehtävät. Työryhmän ehdotus perustuu työryhmän toimeksiannon mukaisesti voimassa olevan rahoitusmallin rakenteelle. Rahoitusmallin pääosiot muodostuisivat edelleen koulutuksesta, tutkimuksesta sekä koulutus- ja tiedepolitiikan tavoitteista, joihin ehdotetaan yhden prosenttiyksikön siirto tutkimuksesta koulutus- ja tiedepolitiikan tavoitteisiin. Koulutuksen rahoitustekijöiden osuuksiin, laskentakriteereihin ja tietosisältöön ehdotetaan tarkennuksia. Ylempien korkeakoulututkintojen rahoitusosioon sisältyvien tutkintoleikkurien alaryhmittelyä ehdotetaan muutettavaksi uudistettuun ISCEDluokitukseen pohjautuvaksi. Vähintään 55 op suorittaneiden laskentaa tarkennettaisiin siten, että se huomioisi keväällä opintonsa aloittavat ja tilastovuoden aikana valmistuvat. Erikoistumiskoulutukset ja yhteistyösopimuksiin perustuvat opintopisteet lisättäisiin osaksi avoimen yliopisto-opetuksen ja erillisten opintojen rahoitustekijää. Opiskelijavaihdon laskennassa siirryttäisiin jaksojen lukumäärän laskennasta vaihdoissa suoritettujen opintosuoritusten laskentaan. Ulkomaalaisten ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus ehdotetaan poistettavaksi rahoitusmallista ja vastaavalla osuudella ehdotetaan nostettavaksi työllistyneiden osuutta rahoitusmallissa. Myös ulkomaalaisten suorittamien tohtorintutkintojen osuus ehdotetaan poistettavaksi. Vastaavalla osuudella ehdotetaan nostettavaksi alakohtaisen rahoitusosuuden osuutta rahoitusmallissa. Rahoitusmallin tutkimusosiossa ehdotetaan julkaisujen laskennassa siirryttävän tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta vahvemmin korostavien kertoimien käyttöön. Lisäksi työryhmä esittää pidemmän aikavälin kehittämisehdotuksena työllistymisen laadullisen sekä säätiörahoituksen seurannan kehittämistä

    Similar works