Eesti puidusektori tööjõuvajaduse prognoos aastateks 2005-2015

Abstract

Käesolev uurimus on jätkuks majandusteaduskonna ja haridus- ning teadusministeeriumi vahelisest koostööst, mille käigus on analüüsitud haridussüsteemi vastavust tööturu vajadustele. Käesoleva projekti raames vaadeldi majandust haru/majandusklastri tasandil - puidusektoris. Puidusektori kiire arengust viimase 10 aasta jooksul annab tunnistust nii kasvanud hõive kui suurenenud osakaal SKP-s. Käeolevas uurimuses me vaatame puidusektorit nelja valdkonna lõikes, need on metsamajandus, puidutöötlemine, paberitööstus ja mööblitööstus

    Similar works