Utviklingen av et skolebibliotek i en flerkulturell kontekst

Abstract

Tema for denne avhandlingen er utvikling av skolebibliotek i en flerkulturell skole. Jeg undersøker hvilke arbeidsoppgaver en pedagog med en funksjon som skolebibliotekar har i en tidlig fase av utvikling av et skolebibliotek som skal fungere som en læringsarena. Forskningsspørsmålene er følgende: Hva er skolebibliotekarens arbeidsoppgaver? Hvordan arbeider skolebibliotekaren med litteraturbasert undervisning på skolebiblioteket ved Trollskogen skole? Forskningsspørsmålene undersøkes i lys av sosiokulturell læringsteori, forskning om biblioteket som læringsarena, og teori om litterasitet og tospråklighet. Dette er en kvalitativ studie som inngår i forskningsprosjektet Multiplisitet, myndiggjøring, medborgerskap. Inkludering gjennom bruk av biblioteket som læringsarena (2007-2011). Undersøkelsen er gjennomført høsten 2010 på en barneskole med 77 % minoritetsspråklige elever. Metoden er observasjon på skolebiblioteket og kvalitative intervjuer med rektor og skolebibliotekar. Resultatene viser at utviklingen av skolebiblioteket i en flerkulturell skole avhenger av skolens pedagogiske grunnsyn og forhold til forskning. Trollskogen skole prioriterer tospråklig undervisning og skolebibliotekaren utvikler bokstammen med litteratur på norsk og minoritetselevenes morsmål. På skolebiblioteket forgår litteraturbasert undervisning på norsk og minoritetelevenes morsmål. I denne avhandlingen fokuserer jeg på skolebibliotekarens arbeid med litteraturbasert undervisning på norsk. Utvikling av skolebiblioteket omfatter bokinnkjøp, utvikling av en plan for alle klassers bruk av skolebiblioteket, utvikling av skolebiblioteket som et annerledes rom, rutiner for bruk av rommet, kvalifisering av elevbibliotekarer, tilgang til bokkasser i klasserommet for alle klasser på trinnet, og samarbeid med lærerne. Arbeidsoppgavene er komplekse, men Trollskogen har en meget dedikert skolebibliotekar som gir gode resultater i en oppstartsfase. En skolebibliotekar som er pedagog og tilhører skolens personale, har fordel av å kjenne skolekulturen når det gjelder samarbeid med lærerne om utvikling av skolebiblioteket som en differensiert læringsarena. Samtidig er det en utfordring å inneha en bibliotekfunksjon uten bibliotekfaglig kompetanse. Det er mye skolebibliotekaren må lære underveis. Skolebibliotekaren innehar en nøkkelrolle som forandringsagent i arbeidet med å integrereskolebiblioteket i det pedagogiske arbeidet ved skolen. Rektors prioritering av skolebiblioteket samarbeid med skolebibliotekaren er her av avgjørende betydning

    Similar works