461 research outputs found

  Utdelningshöjning, en investerares välsignelse? - En empirisk studie om utdelning och dess påverkan på Svenska företag

  Get PDF
  Titel: Utdelningsh√∂jning, en aktie√§gares v√§lsignelse? - En empirisk studie om utdelning och dess p√•verkan p√• Svenska f√∂retag Seminariedatum: 2015-06-04 Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering p√• kandidatniv√•, 15 hp F√∂rfattare: Niklas Fossum, Martin J√∂nsson, Magnus Skog och Kim Sol√©us Handledare Tore Eriksson Fem nyckelord: Utdelningar, √∂veravkastning, Large Cap OMX Stockholm, signaleringseffekt, informationsasymmetri Syfte: Syftet √§r att unders√∂ka om en positiv utdelningsf√∂r√§ndring har en positiv effekt p√• aktiepriset samt utreda huruvida storleken p√• utdelningsh√∂jningen √§r v√§sentlig f√∂r aktiepriset. Metod: Studien tar en deduktiv ansats och en eventstudie har genomf√∂rts. Insamlad empiri analyseras med hj√§lp av √∂veravkastning och t-test. Teoretiska Perspektiv Studien tar avstamp i grundl√§ggande finansiella teorier och tar st√∂d i tidigare forskning genomf√∂rd p√• b√•de den amerikanska och den svenska aktiemarknaden. Empiri: Faktorer som utdelningsf√∂r√§ndring och vinst per aktie har styrt urvalet med en ett√•rig investeringshorisont d√§r √§ven aktiernas betav√§rde tagits i beaktning. Resultat: Utdelningsh√∂jning har signifikant positiv p√•verkan p√• aktiepriset n√§r h√§nsyn tas till utdelningsh√∂jningens storlek.Title: Dividends change, a stockholders blessing? ‚Äď An empirical study on the effect of dividend on Swedish companies. Seminar date: 2015-06-04 Course: FEKH89, Degree Project Undergraduate level in Corporate Finance, Business Administration, 15UPC Authors: Niklas Fossum, Martin J√∂nsson, Magnus Skog och Kim Sol√©us Advisor Tore Eriksson Key words: Dividend change, abnormal return, Large Cap OMX Stockholm Signaling effect, Information asymmetry. Purpose: The purpose is to study if changes in dividends have a positive effect on the stock price and examine whether the size of the dividend change is substantial to the stock price. Methodology: The paper takes a deductive approach and an event study has been conducted. Collected empirical data has been analyzed with the support of abnormal return and t-tests. Theoretical perspectives: This paper applies fundamental financial theory and takes support in prior science conducted on the American as well as Swedish stock market. Empirical foundation: Dividend changes and earnings per share are aspects that have been used for the selection, with an investment horizon of one year where the stocks beta value has been taken into account. Conclusions: Dividend changes have a significant positive effect on the stock price when the size of the dividend change is considered

  Statsrådets kansli avdelningen för ägarstyrning årsberättelse 2010

  Get PDF

  Leder höga utdelningsförändringar till överavkastning? En empirisk studie på Stockholmsbörsens Large Cap-lista

  Get PDF
  The purpose of the thesis is to examine if it is possible to earn excess returns with a certain strategy at the Stockholm Stock Exchange. More in depth, our strategy observes whether or not there is a signalling effect of raising the dividends. We used two portfolios, one that implies that the signalling effect of raising dividends will have a direct positive effect of the stock the up-coming year, and one that implies that there is an inertia in the signalling effect which will have an effect the year after the up-coming year. We found quite positive results and support for our strategy but further studies would be necessary to find some more conclusive results

  Affärsmässighet i allmännyttan

  Get PDF
  Syftet med denna uppsats är att analysera kommunernas lagefterlevnad och om den varierar beroende av vilken politisk majoritet som styr kommunen. Konkret kommer det att ske genom att vi analyserar i vilken utsträckning kommunerna implementerat lagen om kommunala bostadsaktiebolagen, manifesterat som större utdelningar och högre vinstmarginaler. Vi kommer att sätta detta i relation till om kommunerna anpassar sig efter den äldre lagstiftningen om det kommunala balanskravet. Med hjälp av ett deduktivt kvantitativt angreppssätt genomförde vi en studie om trender i kommunala bostadsaktiebolag. Uppsatsen behandlar huvudsakligen två teorier, Rational Choice och Institutionell teori. Dessa används för att analysera kommunalpolitikers agerande, vid deras respektive kommuns implementering av lagen om kommunala bostadsaktiebolag. Empirin har huvudsakligen samlats in via databasen Retriever. Där all aktuell data fanns för samtliga kommunala bostadsaktiebolag över en tioårsperiod, mellan åren 2003 och 2012. Kompletterande data om politisk majoritet hämtades från Sveriges kommuner och landstings hemsida. Kommunala bostadsaktiebolag har, över alla styrningskategorier, upplevt ökade vinstmarginaler sedan införandet av affärsmässig grund i lagen 2010. Samtidigt hade utdelningen 2011 ökat med hela 687 procent från år 2004, där majoriteten av ökningen skedde efter år 2009. Trots denna ökning, bekräftar vi att det finns kommuner som bryter mot det kommunala balanskravet, speciellt vänsterstyrda trots att de var de kommuner med högst total utdelning.The purpose of this thesis is to analyze the level of law-abidingness of the Swedish municipalities and if this level differs with political majority. We do this by looking at by which extent they have implemented the law concerning these housing companies. By examining trends on their level of profit margins and dividends. Lastly we put this in relation to whether the municipalities adapt to the somewhat older law concerning balance in the municipalities‟ finances. We conducted our study by using a deductive quantitative analysis, to examine trends in housing companies owned by Swedish municipalities. By using two theories, Rational choice and Institutional theory, we analyze local politicians behavior when implementing the law concerning municipally owned housing companies within their municipality The studies empirical evidence has mainly been collected by using the database, Retriever. Where the data for all the 247 housing companies over a ten year period, between 2003 and 2012, was found. Data concerning political majority for the municipalities was found at SKLs official webpage. The municipal housing companies, has since the introduction of commercial basis in the law of 2010, seen increased profit margins across all forms of political majority. At the same time, the level of dividends was 2011 up a whopping 687 percent from 2004. Despite this increase, we confirm that there are municipalities that violate the balance demand. Left wing municipalities more so than right wing, despite receiving higher levels of total dividends

  Aktieinlösen - vilka faktorer leder ett bolag till detta förfarande?

  Get PDF
  Syfte: Att undersöka och analysera vilka faktorer som leder till att bolag genomför aktieinlösen. Teoretisk referensram: Likheter och skillnader mellan aktieinlösen och återköp redogörs samt själva inlösenförfarandet förklaras ur bolagets och aktieägarens perspektiv. Vidare sammanställs aktieinlösens och utdelningens skatteegenskaper och vem som gynnas av inlösen. Metod: Uppsatsen är av ett deskriptivt, deduktivt och kvantitativt slag. Undersökningen genomförs med hjälp av en statistisk modell, Tobit. Vidare definierar vi variablerna som ingår i undersökningen och redogör för det tillvägagångssätt som använts för att samla in all data. Resultat: Av de sju testade variablerna var endast andelen likvida medel av totalt kapital signifikant. Slutsats: Det är orimligt att ledningen i ett bolag baserar ett inlösenbeslut på endast en variabel. Vi tror därmed att en utökning av antalet observationer i undersökningen skulle resultera i fler signifikanta variabler

  Marknadens effektivitet kring ex-dividend dagen

  Get PDF
  I uppsatsen undersökts ex-dividend fenomenets förankring på den svenska aktiemarknaden. Syftet med uppsatsen är att observera eventuella skillnader mellan det utdelade värdet och aktiekursförändringen dagen efter utdelningsrätten skiljts från aktien samt hur eventuell överavkastning i sådana fall kan förklaras. I en kvantitativ undersökning analyseras den svenska aktiemarknaden mellan åren 1996-2003. Slutsatsen i denna uppsats blir att det statistisk sätt inte går att påvisa någon överavkastning kring ex-dividend dagen på den svenska aktiemarknaden. Den svenska marknaden visar istället tydliga bevis på en mellanstark form av effektivitet

  Aktieåterköp - Till vems nytta?

  Get PDF
  Examensarbetets titel: Aktie√•terk√∂p ‚Äď Till vems nytta? Seminariedatum: 2014-05-22 √Ąmne/Kurs: FEKN90 F√∂rfattare: Matilda Bj√∂rnek & Sara Oldaeus Handledare: H√•kan Jankensg√•rd Nyckelord: Aktie√•terk√∂p, Aktieoptioner, Kompensationsprogram, Kassafl√∂den, Egenintresse Syfte: Att unders√∂ka och f√∂rklara om optionsprogram √§mnade √•t f√∂retagsledningar har n√•gon inverkan p√• ett f√∂retags beslut om √•terk√∂p av egna aktier i en homogen, branschspecifik urvalsgrupp. Metod: Deduktiv ansats, kvantitativ metod Teoretiska perspektiv: Agent-teorin, signaleringsteorin, den fria kassafl√∂desteorin, option- funding hypotesen, substitutionshypotesen, flexibilitetshypotesen Resultat: I studien √•terfinns ett positivt, signifikant samband mellan aktie√•terk√∂p och aktieoptioner √§mnade √•t ledningen. Emellertid kan det ej p√•visas att ett √•terk√∂ps genomf√∂rs i syfte att finansiera inl√∂sen av utest√•ende optioner. Vidare kan studien styrka att aktie√•terk√∂p snarare agerar som komplement till traditionell aktieutdelning √§n som substitut. De konstaterade sambanden skulle d√§rmed kunna vara en indikation p√• egenintresse fr√•n ledningens sida

  3:12-reglerna med fokus på kapitalandelskravet - Mitt i prick eller en misslyckad nödlösning?

  Get PDF
  Genom skattereformen 1990 infördes det duala skattesystemet i Sverige. Detta innebär att inkomster beskattas progressivt eller proportionellt beroende på var inkomster härrör från. Tjänsteinkomster, såsom lön, beskattas progressivt med en marginalskatt upp till 57 %. Kapitalinkomster, såsom utdelning och kapitalvinster, beskattas proportionellt med en skattesats på 30 %. Utdelningar beskattas även med en bolagsskatt på 22 %. Detta kan i sig verka relativt oproblematiskt. Svårare blir det dock när man inte med säkerhet kan säga vad som är lön respektive utdelning. Detta är en problematik som vi stöter på när det gäller fåmansföretag. På grund av den partskonstellation (se sidan sex för närmare förklaring) som råder i dessa företag har man ansett att det krävs särskilda regler för att motverka inkomstomvandling. Inkomstomvandling innebär att lön omvandlas och tas ut som utdelning. Detta har resulterat i de så kallade 3:12-reglerna. 3:12-reglerna har fått sitt namn efter tidigare lagstiftning. I ett försök att nå en tillfredsställande beskattning har man utformat de så kallade 3:12 reglerna. Jag kommer nedan behandla dessa i ett eget avsnitt. Viktigt att ha med sig är att dessa regler har ändrats ofantligt många gånger och fortsätter ständigt att vara föremål för diskussion och förändring. Den senaste ändringen, införandet av kapitalandelskravet, är det som jag kommer att fokusera på i denna uppsats. Jag kommer undersöka syftet och intentionen med införandet samt undersöka vad företagare och berörda har för uppfattning. Mycket är beroende av vilken politik som råder i landet. Det uttalade syftet är med lagstiftningen att uppnå en balans, att stimulera näringsaktiviteten samtidigt som en alltför förmånlig beskattning inte får ske.Due to the taxation reform in 1990 a new tax system were introduced in Sweden. Incomes taxed progressive or proportional depending on where the income derives from. Labour income, such as salary, taxed progressively with highest rate of tax at 57 %. Capital income, such as dividend, taxed proportionally with a 30 % rate. Dividend also meets a 22 % tax within the company. This could seem unproblematic. Problem arises when it is not clear witch income is labour and which is dividend. This is a well- know problem when it comes to close company. Due to how the company is organized and the relationship between owners and the company itself it is considered necessary with special rules. This has resulted in what we know as 3:12-rules. In an attempt to reach a satisfying taxation the 3:12-rules was created. I will deal with this regulation below. It is important to remember that these rules are changed constantly. The latest changed, the minimum equity requirement, is the one in focus in this essay. I will examine the purpose and intention of the requirement. Also look in to how company’s and people effected by it responds to it. The outspoken purpose is to achieve a balance, to stimulate the business and not allow to big advantageous tax wise

  Aktieavkastning vid Ex-dagen: En event studie av ordinarie respektive extra utdelning

  Get PDF
  Under perioder d√• ett f√∂retag √∂kar sitt likvida kapital ovanligt fort, tenderar dessa ofta att anv√§nda sig utav extra utdelningar. Detta som ett komplement till ordinarie utdelning med huvudsyfte att bevara nuvarande utdelningspolitik. Dessa kapitaltillskott vilka √§ven ben√§mns som special samt bonusutdelning, har dock effekten av att kunna p√•verka b√•de v√§rdering och avkastning. Men vilka √§r egentligen dessa effekter som skapas? Samt borde de i s√•dana fall inte vara liknande de fr√•n en ordinarie utdelning? Syftet med den h√§r studien var att analysera vilka reaktioner som extra utdelningar skapar p√• aktiemarknaden, i relation till ordinarie utdelningar. Klassiska teorier och nutida analysresultat behandlas och diskuteras. Detta med syfte att tydligg√∂ra vikten av utdelningar och vilka omgivande faktorer som √§r utav betydelse. Studien grundas p√• en kvantitativ metod best√•ende av sekund√§rdata som analysunderlag. Vidare till√§mpas eventstudie med inriktning p√• bolagsutdelningar p√• Stockholmsb√∂rsen under √•ren 2003-2007. Tidsperioden som valts f√∂r respektive bolags h√§ndelsef√∂nster √§r maximalt 10 dagar f√∂re Ex-dagen till 10 dagar efter. √Ąven kortare perioder har analyserats f√∂r respektive bolags h√§ndelsef√∂nster. I analysen fick vi st√∂d f√∂r v√•r nollhypotes vid tre tillf√§llen av fem i vardera gruppen. Detta inneb√§r att det inte fanns n√•gon signifikant √∂veravkastning f√∂r tre h√§ndelsef√∂nster samt att det fanns en signifikant √∂veravkastning f√∂r tv√• h√§ndelsef√∂nster. Vidare hittade vi inget st√∂d f√∂r att en skillnad skulle finnas g√§llande avkastning, mellan grupperna vid ordinarie respektive extra utdelning

  Vad bestämmer utdelningsnivån? - En studie på börsnoterade företag i Sverige

  Get PDF
  Sammanfattning Titel: Vad p√•verkar utdelningsniv√•n? ‚Äď En studie p√• b√∂rsnoterade f√∂retag i Sverige √Ąmne/kurs: FEKN90, Examensarbete Magisterniv√•, Finansiering, 30 h√∂gskolepo√§ng (30 ECTS) Seminariedatum: 2014-05-26 F√∂rfattare: Johan Johansson och Vedrana Ladan Handledare: Claes Svensson Nyckelord: Utdelningsniv√•, signaleringsteorin, agentteorin, finanskris, Sverige, koncentrerat √§gande Syfte: Studiens syfte √§r att unders√∂ka vilka f√∂retagsspecifika faktorer som p√•verkar utdelningsniv√•n i f√∂retag listade p√• Stockholmsb√∂rsens Large Cap- och Mid Cap-listor och huruvida finanskriser har n√•gon effekt p√• utdelningsniv√•n. Teoretiska perspektiv: Ett flertal utdelningsbaserade teorier ligger till grund f√∂r studiens teoretiska perspektiv. De centrala √§r agentteorin, signaleringsteorin och Linterns teori som tillsammans med tidigare studier kommer att anv√§ndas som grund f√∂r studien. Metod: Uppsatsen √§r uppbyggd som en kvantitativ studie med en deduktiv ansats d√§r multipel regressionsanalys har anv√§nts som huvudverktyg. Empiri: Studien baserad p√• data fr√•n 92 f√∂retag som √§r registrerade p√• Stockholmsb√∂rsens (OMX) Large Cap- och Mid Cap-lista under √•ren 2007 till 2012. Data har h√§mtats fr√•n databasen Capital IQ och f√∂retagens √•rsredovisningar. Resultat: Studiens resultat visar att l√∂nsamheten, √§garkoncentration och finanskriser har en inverkan p√• utdelningsniv√•n. Sambandet mellan kassafl√∂de, f√∂retagsstorlek, skulds√§ttningsgrad, aktie√•terk√∂p och utdelningsniv√•n g√•r d√§remot inte att statistiskt s√§kerst√§lla
  • ‚Ķ
  corecore