5,134 research outputs found

  Onderzoek naar het stedelijk hitte-eiland effect in Gent: de koppeling naar het socio-economische aspect als noodzaak voor het ruimtelijk beleid

  Get PDF
  Temperatuurmetingen en -modelleringen tijdens de zomer van 2012 toonden aan dat de stad Gent een sterk hitte-eiland effect ondervindt, zowel overdag als ’s nachts. Twee tendensen zorgen ervoor dat dit fenomeen steeds meer aandacht krijgt. Enerzijds groeit de stadsbevolking en anderzijds zorgt de klimaatverandering voor extremere weersomstandigheden waardoor de stedelijke omgeving sterker gaat opwarmen; meer mensen op steeds warmere plaatsen dus. Echter, veel onderzoek focust zich op het ruimtelijke aspect zonder de link te leggen naar de inwoners. Deze paper heeft daarom twee onderzoeksvragen. Allereerst is er onderzocht wat de ruimtelijke oorzaken zijn van de hogere temperatuurwaarden. Ten tweede werd gekeken in welke wijken de meest kwetsbare mensen verblijven in relatie tot de optredende temperaturen. Dat geeft dan aanleiding voor een meer adaptieve op locatie toegesneden planning met bijbehorende maatregelen

  Wanneer en waarom gebruiken stadsbesturen de Stadsmonitor? Een kwalitatief onderzoek naar de impact en het gebruik van de Stadsmonitor voor leefbare en duurzame Vlaamse steden

  Get PDF
  In 2014 werd een SBOV-onderzoek opgezet om na te gaan hoe de Stadsmonitor (na vijf edities) in Vlaamse steden gebruikt wordt. Aan de hand van kwalitatieve onderzoeksmethoden (gesprekken met vijfentwintig sleutelpersonen uit drie steden, en de bespreking van tussentijdse resultaten in een focusgroep) werd het gebruik van de Stadsmonitor in beeld gebracht. Het onderzoek wijst op gelijkaardige gebruikspatronen in Vlaamse steden, en wijst op institutionele factoren die het gebruik beïnvloeden

  Naar een nieuwe stedelijke mobiliteitscultuur: parkeerbeleid als hefboom

  Get PDF
  Sustainable urban development urges a new mobility paradigm, new concepts for mobility design and a new mobility culture. Several cases in Europe show that cities possess an important key: namely parking policy. According to D. Banister four crucial elements exist to obtain a sustainable mobility policy: making the best use of technology, reflecting the external cost in the actual cost of travel and integrating land use planning and mobility planning. The fourth crucial element is clearly targeted personal information. Ghent University has participated in the Interreg IIIC project ‘City Parking in Europe’ and identified good practices fitting in the policy for a new urban mobility culture

  Vlaamse ruimtelijke ordening en/door het lint

  Get PDF
  De paper bespreekt het ruimtelijk patroon van de verspreide bebouwing in Vlaanderen. Door middel van GIS wordt een beeld opgebouwd van de huidige nederzettingsstructuur in de Vlaamse open ruimte. Dit beeld is genuanceerder dan de nederzettingsstructuur anno 1994 die wel de basis vormde voor het buitengebied- versus stedelijkgebiedbeleid uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. De paper wil ook een opstap vormen naar verdiepend en beleidsrelevant onderzoek dat verschillende clichés over lintbebouwing in Vlaanderen moet objectiveren: is lintbebouwing werkelijk belastend voor publieke dienstverlening, belemmert ze inderdaad het zicht op het achterliggende landschap en zijn er toch mensen die lintbebouwing als woonomgeving wensen

  Koersen op Scheldemondsteden: een bestuurlijke terreinverkenning

  Get PDF
  Paper voor de PlanDag 2002 "De steden begrensd?" op 6 juni te Dordrecht. Georganiseerd door de Bond van Nederlandse Stedenbouwers en Planologen (BNSP), de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) en de Stichting Planologische DiscussieDagen (PDD)

  Slim ruimtegebruik door hergebruik en omkeerbaar ruimtegebruik: eindrapport

  Get PDF
  In het kader van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 2020-2050 wordt het uitgangspunt van duurzame en ruimtelijke ontwikkeling vertaald naar de begrippen ‘slim’ en ‘zorgvuldig’ ruimtegebruik. Dit onderzoek bestaat erin mogelijkheden tot hergebruik en omkeerbaar ruimtegebruik te analyseren, te begroten en bespreekbaar te maken in het ruimtelijk beleid
  • …
  corecore