21 research outputs found

  Šešėlinė ekonomika žemės ūkio sektoriuje

  Get PDF
  Monografijoje yra pateikiamas pirmas tokio pobūdžio šešėlinės ekonomikos tyrimas Lietuvos žemės ūkio sektoriuje, nustatant motyvacinius / priežastinius šešėlinę ekonomiką tarp ūkininkų veikiančius veiksnius bei identifikuojant ūkininkų pasiūlymus verslo aplinkai gerinti. Atliktas empirinis tyrimas atskleidė, kad pagrindinis motyvas, kuris ūkininką gali paskatinti pereiti prie šešėlinės ekonomikos, yra susijęs su mokestine aplinka. Kiti motyvai sietini su ES išmokomis, kurios turėjo didelės įtakos naujos ūkininkavimo formos – „sofos“ ūkininkų – atsiradimui; ūkininkai neturi teisės į bedarbio ar motinystės ar kt. mokesčių mokėtojams priklausančias išmokas. Politinių veiksnių problematika yra itin jautri. Nepasitenkinimas valdžios institucijų politika bei prasta valdžios institucijų veiklos kokybe, nusivylimas valdžia, dažni įstatymų pakeitimai, griežtas veiklos ir darbo rinkos reglamentavimas verčia asmenį arba siekti apeiti įstatymus, arba ieškotis užsienio rinkų savo veiklai vykdyti

  Model for deformational analysis of reinforced structural lightweight concrete flexural members

  Get PDF
  Disertacijoje nagrinėjamos trumpalaike apkrova veikiamų armuoto lengvojo betono lenkiamųjų elementų deformacijos. Sukurti konstrukcinio lengvojo betono mišiniai, kurie panaudoti eksperimentinių sijų gamyboje. Atlikus sijų eksperimentinius tyrimus ir pritaikius atvirkštinio uždavinio algoritmą, gau-tos tempiamojo armuoto lengvojo betono įtempių ir deformacijų diagramos. Išanalizavus gautas diagramas, pasiūlytas modifikuotas armuoto tempiamo-jo betono fizikinis modelis, kuriame įvertinama lengvojo užpildo įtaka. Pa-siūlyta modelio atitiktis įvertinta atlikus kitų autorių paskelbtų eksperimen-tinių lengvojo betono sijų netiesinę skaitinę analizę kompiuterine baigtinių elementų programa. Pagrindinis disertacijos tikslas – pasiūlyti fizikinį modelį trumpalaike apkrova veikiamų konstrukcinio armuoto lengvojo betono lenkiamųjų ele-mentų įtempių ir deformacijų būviui analizuoti. Darbe sprendžiami keli pag-rindiniai uždaviniai: atliekama armuoto lengvojo betono fizikinių modelių apžvalga, parenkama lengvojo betono sudėtis, atliekami eksperimentiniai armuoto betono elementų tyrimai, nustatomos armuoto tempiamo betono įtempių ir deformacijų diagramos, pasiūlomas armuoto tempiamo betono fizikinis medžiagos modelis, atliekamas modelio adekvatumo vertinimas bei realaus dydžio konstrukcijų skaitinis modeliavimas. Disertaciją sudaro įvadas, keturi skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autorius publikacijų disertacijos tema sąrašai bei trys priedai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Pirmajame skyriuje atlikta literatūros analizė, kurioje pateikta lengvojo betono istorinė apžvalga ir pagrindinės savybės, fizikiniai medžiagos mode-liai ir skaitiniai metodai. Antrajame skyriuje pateiktas lengvojo betono sudėties parinkimas. Taip pat tyrinėjamas lengvojo betono ilgaamžiškumo klausimas. Trečiajame skyriuje aprašomi atlikti armuoto lengvojo betono sijų eks-perimentiniai tyrimai. Ketvirtajame skyriuje pateikiamas lengvojo betono teorinis medžiagų modelio išvedimas ir jo adekvatumo įvertinimas skaitiniu metodu. Taip pat pateikiami natūralaus dydžio konstrukcijų skaitinio modeliavimo rezultatai. Disertacijos tema paskelbti 8 straipsniai: vienas iš jų žurnale turinčiame citavimo rodiklį, du – konferencijų medžiagose, referuojamose Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidi-niuose. Disertacijos tema skaityti 5 pranešimai tarptautinėse ir Lietuvos konferencijose.Disertacij

  Interaction between landscape architecture and urbanism

  Get PDF
  Šiuolaikiniame moksle ir praktikoje kraštovaizdžio architektūros kompetencijų sričiai priskiriami vis sudėtingesni miesto tvarkymo, atnaujinimo ir vystymo uždaviniai. Miestas yra daugiafunkcinis organizmas, todėl planuotojai, urbanistikos bei kraštovaizdžio mokslininkai ieško būdų, kaip kartu spręsti iškylančius tarpdisciplininius klausimus, kurių centre, be abejo, yra žmonių gerovės poreikiai. Disertacijoje nagrinėjama kraštovaizdžio architektūros ir urbanistikos sąveikos tema. Tyrimu ieškoma atsakymų, kaip kraštovaizdžio architektūra gali būti naudinga siekiant tvaraus gamtos ir miesto sambūvio, kas sudaro kraštovaizdžio architektūros kūrybos lauką miesto aplinkoje bei, kas lemia kraštovaizdžio architektūros priemonių raišką urbanistiniame kraštovaizdyje. Tyrimo tikslas – atskleidžiant kraštovaizdžio architektūros raidą ir vaidmenį mieste, sukurti tvaraus vystymosi principais paremtą kraštovaizdžio architektūros ir urbanistikos sprendinių sąveikos optimizavimo metodinį modelį. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros sąrašas, priedai. Įvade pristatoma disertacijoje nagrinėjama problema, jos aktualumas, tyrimo objektas, darbo metodai, naujumas, ginamieji teiginiai ir darbo struktūra. Pirmajame skyriuje aptariama kraštovaizdžio architektūros sampratos evoliucija, kraštovaizdžio architektūros profesinės veiklos laukas, kraštovaizdžio architektūros raiška XIX–XXI amžių urbanistiniuose procesuose. Analizuojami ir apibendrinami kraštovaizdžio ir urbanistikos sąsajų mokslinių tyrimų aspektai bei miesto aplinkos tyrimų metodai. Antrajame skyriuje kuriami kraštovaizdžio architektūros ir urbanistikos sąveikos tyrimo metmenys. Tiriami šešių Lietuvos miestų bendrųjų planų sprendiniai gamtinio karkaso ir želdynų sistemos vystymo ir kraštovaizdžio architektūros aspektu, analizuojama Lietuvos ir užsienio ekspertų nuomonė dėl kraštovaizdžio architektūros vaidmens miesto kūrime. Sudaromas kraštovaizdžio architektūros ir urbanistikos sprendinių sąveikos tyrimo modelis: nustatomi pagrindiniai optimalios sąveikos principai, sudaroma tvarumo ir ekologinės etikos principais grįsta trinarė tyrimo kriterijų sistema. Trečiajame skyriuje pristatomas kraštovaizdžio architektūros ir urbanistikos sprendinių sąveikos optimizavimo metodinis modelis, kuriame sąveikos tyrimo rezultatai interpretuojami ir konceptualizuojami taikant kraštovaizdžio architektūros metodus. Aptariamos sąveikos optimizavimo metodinio modelio mokslinio ir praktinio pritaikymo ekonominės, teisinės ir tvaraus miesto planavimo sąlygos. Disertacijos tema paskelbti penki straipsniai recenzuojamuose mokslo žurnaluose ir trys kituose recenzuojamuose leidiniuose. Be to, disertacijos tema perskaityti šeši pranešimai ir pristatytas vienas stendinis pranešimas Lietuvos bei kitų šalių mokslinėse konferencijose

  Visuomenės saugumas ir darni plėtra: visuomenės saugumo aktualijos ir probleminiai klausimai

  Get PDF
  Tai antras monografijos tomas, kuriame aktualizuojamas visuomenės saugumo, kaip atskiros mokslinių tyrimų krypties konceptas įvairiose žmogaus veiklos srityse. Monografijoje saugumas yra nagrinėjamas kaip kompleksinė samprata, apimanti ir teorinius svarstymus, ir individualią bei kolektyvinę savivokos artikuliaciją, ir ekonominių, psichologinių, vadybinių, teisinių, taip pat visiškai praktinių prielaidų problematiką. Monografijos objektu laikytinas visuomenės saugumo ir tvarios visuomenės, kuriančios prielaidas darniai raidai, ryšys. Monografijos tikslas: atskleisti visuomenės saugumo ir tvarios visuomenės, kuriančios prielaidas darniai raidai trajektorijas. Iškelti šie uždaviniai: Modeliuoti pagrindines saugumo ir rizikų analizės teorines prieigas raidos ir raiškos šiandienos pasaulyje aspektais. Išanalizuoti teisėsaugos institucijų veiklos veiksmingumo raiškas atskirais tarptautinės humanitarinės teisės atvejais. Pagrįsti žmogiškųjų išteklių valdymo institucijose trajektorijas individualizuotais šeimos ir švietimo sistemos subjektų aspektais

  Atskirų nusikalstamų veikų tyrimas

  Get PDF
  Šis autorių kolektyvo parengtas vadovėlis turėtų pasitarnauti siekiant geriau suprasti tinkamiausio ikiteisminio tyrimo procesinius, taktinius, metodinius, psichologinius, organizacinius ir kitus klausimus bei ugdant tam tikrus praktinius įgūdžius, reikalingus atliekant atskirų kategorijų nusikalstamų veikų tyrimą. Jame nagrinėjami anksčiau išleistose kriminalistikos mokslo publikacijose mažiau aprašyti, bet pastaraisiais metais itin aktualūs pagrindiniai nusikalstamų veikų atskleidimo ir tyrimo klausimai. Be to, glaustai pateikiami procesiniai, kriminalistiniai, organizaciniai ir kiti ikiteisminio tyrimo aspektai. Vadovėlis bus naudingas būsimiesiems teisininkams ir jau dirbantiems ikiteisminio tyrimo institucijų pareigūnams

  Įtrauktis: ką geba Lietuvos asociacijos?

  Get PDF
  Piliečių ir interesų grupių įtrauktis tampa demokratinio valdymo atskaitos tašku, kai gausiu piliečių dalyvavimu sukuriama individualizuota vertė, leidžianti piliečiui pasijusti viešojo valdymo rezultatų savininku. Produktyviai įtraukčiai realizuoti dalyvių institucionalizavimas yra būtina įtraukties sąlyga, kurią realizuoja interesų grupės. Monografijoje unikaliais tyrimais (interesų grupių kiekybinė apklausa, atvejų analize, kokybiniais interviu bei darbo grupių valstybės institucijose socialinių tinklų analize) tiriamos interesų grupių kolektyvinio veikimo praktikos ir valstybės institucijose suteikiamos įtraukties prieigos. Knygoje pasiūlomas interesų grupių pajėgumų modelis, grindžiamas penkiomis pajėgumų rūšimis: vidinio valdymo, operacinių ir analitinių, advokacijos, partnerystės ir gebėjimų spręsti visuomenės problemas. Interesų grupės tampa pasiruošusios dalyvauti viešųjų sprendimų procesuose, kai sukaupia tam tikrus ribinius pajėgumus, nuo kurių priklauso interesų grupės įgalinimas, tapatybės tolydumas, darnūs kolektyviniai veiksmai

  Teisines kovos su kontrabanda politikos raida ir perspektyvos.

  Get PDF
  The article presents a review of the Lithuanian law policy against smuggling during the years 1990-2004, as the feedback of legal effect is of great significance for further development of legal regulations. The article analyzes legal regidations governing responsibility for smuggling (the Administrative Code of the Republic of Lithuania, the Criminal Code of the Republic of Lithuania) and legal regulations related to smuggling control and prevention (laws and agreements passed and ratified by the Seimas of the Republic of Lithuania; resolutions, programs and strategies of the Government of the Republic of Lithuania, etc.). Attention should be paid to the fact that throughout the entire period of investigation there was not formulated any long-term strategic policy against smuggling - decisions on control and prevention issues were often taken spontaneously with orientation towards short-term measures without any clear strategy, system or division of functions. It should be marked that for two times already (the Program for Organized Criminality and Corruption (January 15, 1999) and Lithuanian Government Resolution (February 27, 2002) "On Approval of Plans for the Law Harmonization Measures of the Program for Preparation of Lithuania for the EU Membership" (National Program for the Adoption of the ACQUIS) and ACQV1S Implementation Measures for the Year 2002) there was produced an idea to develop in Lithuania a special program on control and prevention of smuggling and avoidance to pay taxes. Yet so far, such a program has not been designed. Current changes related to the membership of Lithuanian in the EU and NATO as well as worldwide globalization involving intense penetration of international market into the country’s life prompt analysis and evaluation of legislation on the issues of smuggling control and prevention, and modeling of the future with due care. Therefore it is purposeful to work out a priority-based preventive strategy (special program) against smuggling and avoidance to pay taxes in Lithuania. The strategy should be approved by the Seimas of the Republic of Lithuania because the political will of the Seimas makes smuggling control and prevention a top priority for all law enforcement institutions of Lithuania. The strategy should ensure sustainable, long-term law policy, as well as ways and measures for its implementation. It should be oriented towards a complex system as a permanent, continuously renewing process of analysis, preparation, adjustment and implementation. The strategy should offer actions and measures of its implementation, executives, implementation terms, scope and sources of financing. The strategy should be pursued as an integral part of other preventive programs in this area. Besides, different ways and measures should be planned for implementation of the strategy at separate state frontiers, putting special focus on the Republic of Lithuania frontier line coinciding with the outer frontier of the EU. Supposedly, preparation of the strategy would be a ftindamental and useful work because smuggling control and prevention priorities, possibilities against smuggling would be analyzed in its widest sense (taking into account experience of our country, the EU and other foreign countries).Šiame straipsnyje apžvelgiama Lietuvos teisinė kovos su kontrabanda politika 1990-2004 m. (teisinio poveikio grįžtamasis ryšys turi reikšmingų padarinių tolesnei teiste aktų raidai), pateikiami kai kurie vertinimai ir pasiūlymai dėl nacionalinės kontrabandos bei vengimo mokėti mokesčius kontrolės ir prevencijos strategijos (programos) parengimo Lietuvoje kintančiomis stygomis, inspiruojama teisės teoretikų ir praktikų diskusija straipsnyje nagrinėjamais klausimais. Straipsnio apžvalginės analizės objektas -teisės aktų, reglamentuojančių kontrabandą ir susijusių su kontrabandos kontrole bei prevencija Lietuvoje, monitoringas. Analizės metodai - Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų analizė, Lietuvos Respublikos Seimo (toliau - Seimo), Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau - Vyriausybės) priimtų programų lyginamoji analizė, statistika, mokslinės literatūros apibendrinimas

  RANKRAŠTINĖ KNYGA LIETUVOS DIDŽIOJOJE KUNIGAIKŠTYSTĖJE XIV a. PRADŽIOJE– XVI a. VIDURYJE: SKLAIDOS IR FUNKCIONAVIMO SĄLYGOS

  Get PDF
  As far back as at the beginning of the 20th cen­tury, the book historian V. BiržiÅ¡ka noted that in the 15th century, GDL manuscript books not only did not disappear, but also expanded their repertoire. On the basis of the latest his­torical research and sources, the article aims to describe and assess the historical conditi­ons, social and cultural processes that led to the manuscript book development, spread and functioning. The article bases its conclusions on the information from surviving manuscript books and archival sources. The paper analyses the phenomena that had a direct impact on the development of the book: the Christianization of the land, aspiration for the reunion of chur­ches, the establishment and development of the sovereign estate and chancellery, the beginning of education. Thus, the history of GDL manu­script books is closely related to the first half of the 14th c. The establishment and development of the sovereign estate and the institutions of the Catholic Church contributed to the dis­semination and functioning of Latin books. Due to teaching, writing culture was mastered throughout the country; the group of literate people, who wrote and read not only in Latin but also in Ruthenian grew rapidly. After the incorporation of Ruthenian lands, the GDL sought for a reunion of the churches. Creation of the Kiev metropolis with the center in Nau­gardukas, as well as the political, religious and cultural activities of the Orthodox metropoli­tan bishop led to the formation of the original manuscript book in the GDL. There appeard a group of persons (both Lithuanians and Ruthenians) who did intellectual work and had cultural needs. They not only became the main users of manuscript books, but also were their creators; they initiated and patronized writing books. In the GDL, New Latin and Ruthenian writing centers were established, and the reper­toire of books expanded.Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutasUniversiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, LietuvaEl. paÅ¡tas: [email protected] naujausiais istorijos tyrimais ir Å¡altiniais straipsnyje siekiama apibÅ«dinti ir įvertinti istorines aplinkybes, socialinius ir kultÅ«rinius procesus, lėmusius rankraÅ¡tinės knygos raidą, sklaidą ir repertuaro plėtrą Lietuvos Didžiojoje KunigaikÅ¡tystėje, patikslinti jos rankraÅ¡tinės knygos istorijos pradžios datavimą; nustatyti reiÅ¡kinius, kurių veikiami susiformavo visuomenės kultÅ«riniai, informaciniai ir konfesiniai poreikiai, sudarę sąlygas funkcionuoti rankraÅ¡tinei knygai, kurtis naujiems raÅ¡tijos centrams; iÅ¡aiÅ¡kinti, kokie asmenys siejami su Å¡iuo ankstyviausiu LDK knygos istorijos laikotarpiu

  Radionuklidų sklaidos tyrimai ir vertinimas planuojamos atominės elektrinės aplinkoje

  Get PDF
  Disertacijoje nagrinėjama radionuklidų migracija požeminiame vandenyje planuojamos atominės elektrinės teritorijoje. Planuojamos AE teritorijoje indikatoriniu metodu, nustatyta: požeminio vandens tėkmių kryptis ir greitis, efektyvus grunto poringumas ir aplinkos dispersiškumas. Žymikliais pasirinkti druska (NaBr) ir fluorescuojanti medžiaga (uraninas). Eksperimento metu gauti duomenys panaudoti FEFLOW kompiuterine modeliavimo programa modeliuojant radionuklidų (3H, 137Cs, 14C) migracijas požeminiame (gruntiniame ir spūdiniame) vandenyje. Darbe nagrinėjama radionuklidų, esančių statybiniame lauže (iš ankstesnės IAE veiklos) ir dirvožemyje galimas poveikis požeminiams vandenims planuojamoje AE aikštelėje. Pirmajame skyriuje apibrėžiamas tyrimo objektas – planuojamos AE aikštelė. Literatūros apžvalgoje aptariami pagrindiniai radionuklidų šaltiniai, aprašomi radionuklidai susidarantys branduolinių objektų aplinkose. Detaliai aprašomi žymikliai, naudojami vertinant hidrogeologinius parametrus (vandens tėkmių kryptį ir greitį, dispersijos koeficientą ir kt.). Skyriuje tiriamas ankstesnės AE poveikis aplinkai. Antrajame disertacijos skyriuje aprašomas indikatorinis metodas, vandens ėminių metodika, naudojami prietaisai, jų veikimo principas, fluorimetriniai tyrimai, cheminė analizė. Skyriuje pateikiami tričio savitojo aktyvumo nustatymo skystųjų scintiliatorių beta spektrometrijos bei statybinio laužo bandinių tūrinio aktyvumo nustatymo gama spektrometru metodai. Pateikiami kompiuterinių programų FEFLOW ir CXTFIT aprašymai. Trečiajame skyriuje apžvelgiamos pagrindinės geofizinės sąlygos planuojamos AE aikštelėje, pateikiami indikatoriniu metodu nustatyti hidrogeologinių parametrų rezultatai. Analizuojama, kokie procesai galėjo nulemti indikatoriniu metodu gautus eksperimentinius rezultatus, rezultatai lyginami su bandomojo išpumpavimo tyrimo rezultatais. Pateikiami tričio tūrinio aktyvumo požeminiame vandenyje ir statybinio laužo bandinių spektrometrinių tyrimų rezultatai, analizuojamas statybiniame lauže esančių radionuklidų poveikis požeminiams vandenims. FEFLOW kompiuterine modeliavimo programa sudarytas prognozinis radionuklidų (3H, 137Cs, 14C) sklaidos požeminiame vandenyje modelis planuojamos AE aikštelėje

  Lyčių ekonomika

  Get PDF
  Monografijoje nagrinėjama lyčių ekonomika. Tai pirmoji Lietuvoje tokio pobūdžio mokslo studija, apimanti lyčių ekonomikos teorinius ir metodologinius pagrindus, makroekonomikos analizę lyčių aspektu ir mikroekonomikos (struktūrinės ekonomikos) analizę pagal lytį. Leidinyje ypač akcentuojama lyčių lygybės reikšmė makroekonominiams rodikliams, tokiems kaip ekonomikos augimas, valstybės biudžetas, užsienio prekyba. Iškeliama namų ūkio reprodukcinės ekonomikos reikšmė ekonomikos augimui, lyčiai jautraus biudžeto vaidmuo valstybės finansams, paneigiamas ir užsienio prekybos neutralumas lyties atžvilgiu. Taip pat atskleidžiamas ir atvirkštinis ryšys – makroekonominės politikos įtaka moterų ir vyrų socialinei ekonominei padėčiai. Nagrinėjamos lyčių dalyvavimo Lietuvos ir Europos Sąjungos darbo rinkoje ypatybės, moterų ir vyrų prieinamumo prie ekonominių išteklių skirtumai, lyčių lygybės Lietuvos švietimo ir mokslo sistemoje klausimai, moterų verslo plėtros specifiniai bruožai, taip pat iškeliama moterų diskriminacijos sąnaudų vertinimo problema, sprendžiamos su emigracija iš Lietuvos siejamos lyčių problemos, atskleidžiama pažeidžiamesnė moterų socialinė ekonominė padėtis, palyginti su vyrais, krizės kontekste. Nubrėžiamos išėjimo iš pasaulio ekonomikos krizės pamatinės gairės lyčių aspektu. Monografija skiriama aukštųjų mokyklų studentams, dėstytojams, mokslininkams, verslininkams, politikams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės institucijų, ministerijų, nevyriausybinių moterų organizacijų atstovams
  corecore