293 research outputs found

  Poblacions, diversitat i història: Memòries de bioantropologia

  Full text link
  En aquest informe es descriuen les poblacions investigades des de l'Antropologia biològica i els resultats obtinguts durant quaranta anys de recerca. Es relaciona la diversitat biològica amb la història de les poblacions aquí estudiades: Catalunya, i especialment les poblacions de Barcelona, Pirineu de Lleida i Delta de l'Ebre; els aborígens i els colonitzadors de Patagònia austral i Terra del Foc; la mescla entre rapanuis i forans a l'Illa de Pasqua; endogàmia i consanguinitat a Ohanes de l'Alpujarra. També s'avalua a partir de la diversitat cranial el mite d'Aztlan dels asteques mexicans. I com han variat, amb els canvis seculars, els patrons de creixement, fertilitat i fecunditat a la població espanyola

  Les primeres dones juristes a Catalunya: Alegría Borrás Rodríguez (1943-2020), primera catedràtica de Dret internacional privat a la Universitat de Barcelona

  Full text link
  Treballs Finals de Grau de Dret. Universitat de Barcelona. Curs: 2020-2021. Tutor: Dr. Max Turull RubinatAlegría Borrás Rodríguez (1943-2000) va ser una de les primeres dones juristes de Catalunya i primera catedràtica de Dret internacional privat de la Universitat de Barcelona. Aquest treball exposa un recorregut per la influència que exercí la doctora Borrás a nivell acadèmic internacional, les vicissituds que va haver de superar pel fet de ser dona, la seva manera particular d’entendre el feminisme, l’exercici de càrrecs universitaris durant els anys de transició política, així com la seva desbordant tasca acadèmica i científica

  Temari teòric i pràctic de l'assignatura: Gestió i Organització d'Entitats i Esdeveniments Esportius

  Get PDF
  Temari teòric i pràctic complet de l'assignatura de Gestió i Organització d'Entitats i Esdeveniments Esportius pertanyent al grau en ciències de l'activitat física i de l'espor

  Els malnoms de l'Horta Sud: Estudi motivacional i lingüístic

  Get PDF
  Aquest estudi presenta un aplec de malnoms d’una comarca sencera com la de l’Horta Sud, i una metodologia per a classificar-los i estudiar-los. Així mateix, un dels objectius principals ha estat la recollida de cabal lèxic de tipus malnonímic, és a dir, procedent de malnoms, abans que es trenquen els mecanismes de transmissió entre les darreres generacions, més globalitzades i menys arrelades a les tradicions dels pobles. El treball comprén dos grans blocs. Un que aporta un assaig de classificació general partint de models ja emprats entre la bibliografia onomàstica, i que aplega un corpus del voltant de 12.000 mots, i un altre que presenta, en forma de diccionari, l’estudi d’una bona part dels malnoms recollits (10%) seguint un model de fitxa, que pot incloure, entre altres dades, una definició, un possible origen quant a motivació, una documentació actual i històrica, una etimologia i uns reflexos en la toponímia de la comarca. Creiem que és necessari un estudi com el que es presenta, el qual comprén mostres lèxiques pertanyents al dialecte del valencià central, ja que posa a l’abast dels investigadors un material que pot ajudar a eixamplar coneixement, no sols dins del camp de l’onomàstica, sinó també de la dialectologia i de la història de la llengua catalana en conjunt. Aquest estudi de malnoms és també una mirada a la manera de nomenar-se i relacionar-se els valencians fins ara i una forma de salvar aquest patrimoni cultural immaterial de la humanitat de tipus oral.This study presents a collection of nicknames from an entire Valencian region like the one called l'Horta Sud, and a methodology for classifying and studying them. Likewise, one of the main objectives has been the compilation of lexical data belonging to the field of bynames or nicknames, before the mechanisms of transmission to younger generations, more globalized and less rooted in local traditions, fail. The essay includes two large blocks. The first of which provides a general classification based on models already used in the bibliography related to onomastics, which encompasses a corpus of around 12,000 words. The second one presents, in the form of a dictionary, a study of a large proportion of the collected nicknames (10%) following an entry model, which may include, among other data: a definition, a possible origin in terms of motivation, current and historical documentation, an etymology and reflections on the toponymy of the region. We believe that a dissertation like the one that we have presented here is necessary, as it includes lexical samples belonging to the Central Valencian dialect, and it makes linguistic material available to researchers that can help broaden knowledge, not only within the field of onomastics, but also with regard to dialectology and the history of the Catalan language as a whole. This study of nicknames is also a look at the way Valencian people have named and related to each other up to now and an attempt to save this oral intangible cultural heritage

  II Jornadas Internacionales de Patrimonio Musical

  Full text link
  Programa i resums de: II Jornades Internacionals de Patrimoni Musical. 10,11 i 12 de maig de 2023. Universitat de Barcelona - Facultad de Geografia e Historia[cat] La Universitat de Barcelona, en col·laboració amb el CSIC, acull les II Jornades Internacionals de Patrimoni Musical, en aquesta ocasió també amb la participació del Secretariat de Patrimoni Cultural de l’Arquebisbat de Barcelona. El tema sobre el qual pivoten aquestes II Jornades és Música, patrimoni i església abans de la desamortització de 1836, amb l’objectiu, en primer lloc, de posar en valor el patrimoni musical generat i custodiat a les esglésies, parròquies, catedrals i convents o conservat en institucions no religioses per diferents avatars històrics, com és el cas de bona part del fons de música de la Universitat de Barcelona, que procedeix bàsicament de les biblioteques dels convents de Barcelona arran de les desamortitzacions del segon terç del segle XIX. En segon lloc, reivindicar una manera d’interpel·lar, estudiar i comprendre el passat a partir d’aquestes fonts musicals vinculades a les esglésies, parròquies, catedrals i convents, que permeti renovar i ampliar l’horitzó de la comprensió de les pràctiques musicals del passat. I, finalment, plantejar, reflexionar i proposar diferents maneres d’apropar-se a l’estudi, la recerca, la conservació i la gestió del patrimoni musical. Tot contemplant les múltiples vessants de la música respecte el patrimoni (oral, escrit, sonor, organològic, iconogràfic...), i tractant d’aplicar l’estudi del passat a la realitat present i la seva projecció cap el futur, en aquestes II Jornades Internacionals de Patrimoni Musical s’han convidat especialistes d’àmbits ben diferents, per així aconseguir abordar el patrimoni musical des d’una mirada transversal i multidisciplinària. Aquestes II Jornades Internacionals de Patrimoni Musical han estat possibles gràcies al recolzament del Vicerectorat de Patrimoni i Activitats Culturals de la Universitat de Barcelona i del Secretariat de Patrimoni Cultural de l’Arquebisbat de Barcelona. L’organització recau en el CRAI Biblioteca de Fons Antic de la UB, en el Grup de Recerca Recuperació del Patrimoni Musical Històric, de l’IMFCSIC de Barcelona, en el Grup de Recerca Música, Tecnologia, Patrimoni i Memòria. Els significats i la interpretació de la música en contextos contemporanis (SGR 00660), de la UB-CSIC-ESMUC i en el Grup per a l’Estudi del Patrimoni Musical (GEPAM) de la UB.[spa] La Universidad de Barcelona, en colaboración con el CSIC, acoge las II Jornadas Internacionales de Patrimonio Musical, en esta ocasión también con la participación del Secretariado de Patrimonio Cultural del Arzobispado de Barcelona. El tema sobre el cual pivotan estas II Jornadas es Música, patrimonio e iglesia antes de la desamortización de 1836, con el objetivo, en primer lugar, de poner en valor el patrimonio musical generado y custodiado en las iglesias, parroquias, catedrales y conventos o conservado en instituciones no religiosas por diferentes avatares históricos, como es el caso de buena parte del fondo de música de la Universidad de Barcelona, que procede básicamente de las bibliotecas de los conventos de Barcelona a raíz de los acontecimientos políticos y sociales y de las desamortizaciones del segundo tercio del siglo XIX. En segundo lugar, reivindicar una manera de interpelar, estudiar y comprender el pasado a partir de dichas fuentes musicales vinculadas a las iglesias, parroquias, catedrales y conventos, que permita renovar y ampliar el horizonte de la comprensión de las practicas musicales del pasado. Y, finalmente, plantear, reflexionar y proponer diferentes maneras de acercarse al estudio, la investigación, la conservación y la gestión del patrimonio musical. Así, contemplando las múltiples vertientes de la música respecto al patrimonio (oral, escrito, sonoro, organológico o instrumental, iconográfico...), y tratando de aplicar el estudio del pasado a la realidad presente y su proyección hacia el futuro, en estas II Jornadas Internacionales de Patrimonio Musical se han invitado a especialistas de ámbitos bien diferentes, conectados mediante la música, para así conseguir abordar el patrimonio musical desde una mirada transversal y multidisciplinar. Estas II Jornadas Internacionales de Patrimonio Musical han sido posibles gracias al respaldo del Vicerrectorado de Patrimonio y Actividades Culturales de la Universidad de Barcelona y del Secretariado de Patrimonio Cultural del Arzobispado de Barcelona. La organización recae en el CRAI Biblioteca de Fondo Antiguo de la UB, en el Grupo de Investigación Recuperación del Patrimonio Musical Histórico, del IMF-CSIC de Barcelona; en el Grupo de Investigación Música, Tecnología, Patrimonio y Memoria. Los significados y la interpretación de la música en contextos contemporáneos (SGR 00660), de la UB-CSIC-ESMUC y en el Grupo para el Estudio del Patrimonio Musical (GEPAM) de la UB

  Un triomf inesperat : l'exposició universal de Barcelona 1888 : una mirada a través dels fons de l'Arxiu Municipal Contemporani

  Full text link
  Forma part de la col·lecció: Barcelona, Ciutat i Barri

  El redreçament nacionalista valencià des del setmanari valencianista - El Camí - (1932 - 1934)

  Get PDF
  La Tesi doctoral: “El redreçament nacionalista valencià des del setmanari valencianista El Camí (1932-1934).” L’objectiu de la Tesi és la importància del setmanari valencianista en la història cultural contemporània del País Valencià, dins dels periòdics nacionalistes valencians del primer terç del segle XX. La Tesi s’articula en cinc capítols. En el primer capítol, s’analitzen les persones –col•laboradors- que escriuen en el setmanari, una mena de Dramatis Personae, per mostrar quins temes aborden, quin és el propòsit del setmanari i quins són els objectius dels seus editors, arran de la pluralitat d’opinions vessades en la revista En el primer capítol de la Tesi s’ha volgut analitzar quins sectors en concret eren els que mantenien la publicació. També, s’ha indagat sobre quins eren els col•laboradors, entre articulistes i editors. A grans trets, eren intel•lectuals arrelats a la realitat valenciana, fills de pares valencians . De mestres hi havien molts, gent arrelada al País. En el capítol segon es para atenció en el vessant econòmic, l’estudi dels anunciants del setmanari, una mena de Prosopografia. S’ha investigat quines empreses i particulars estaven compromesos en la publicació d’un setmanari valencianista com El Camí. Una segona qüestió a considerar ha sigut la de confirmar l’existència d’un sector tan important com el de la burgesia dels patricis valencians. La publicació estava sostinguda per la petita i mitjana empresa i fins i tot per grans empresaris. Tots ells donaren donaren suport a un projecte periodístic valencianista. Alhora, s’ha platejat sobre la localització i identificació dels anunciants, (120) . El capítol tercer, aborda la cultura literària i periodística valencianista. Es mostra la premsa valenciana del primer terç del segle XX. Analitzant la tasca de redreçament lingüístic i ressorgiment cultural de la premsa compromesa. Cal assenyalar que l’esplendor de la premsa valencianista es dona als anys trenta, tot i que va tindre els seus precedents el 1904-1923. El capítol quart té un tractament marcadament polític. S’analitza precisament un dels aspectes més importants de la política cultural valencianista, que el d’intentar confegir i assolir un Estatut d’Autonomia per al País Valencià. Es mostra la diferència d’estratègies que aleshores n’hi havia sobre l’Estatut de Catalunya del 32. Dues societats agermanades en la conscienciació, però allunyades en la praxi. S’ha pogut comprovar que el valencianisme, a causa dels canvis de governs municipals i estatals (1933-1934), va anar minvant les expectatives d’assolir un Estatut propi. Finalment, al capítol cinquè done compte, l’aspecte del valencianisme cultural: la nostra llengua. Les iniciatives normalitzadores de començament de segle s’intensifiquen, per a l’acord de dictaminar una ortografia unitària per al valencià, que l’inclou dins de la llengua comuna de l’àmbit catalanoparlant. Estigué especialment potenciat pels articulistes de El Camí. Partidaris d’unificar, l’escriptura del valencià. Conscients que el valencianisme polític no podia dissociar-se del valencianisme lingüístic, perquè l’idioma era entès com element vertebrador de les aspiracions estatutàries. La tasca normativitzadora el representà la signatura de les Normes Ortogràfiques a Castelló. (21/12/32), el que explica que les Normes de Castelló són conegudes també com les Normes de El CamíThe PhD thesis: "The Valencian nationalist recovery from the Valencian weekly El Camí (1932-1934)", contextualizes this weekly in Valencian publications and the Valencian press of the first third of the twentieth century and makes an analysis of the contents of the complete and exhaustive weekly . Chapter one, we analyze in the first place the people -collaborators- who write in the weekly newspaper widely, where enough space is dedicated to show which subjects they approach, within a versatility of opinions by the sensibilities of the Valencianism. Chapter two, the advertisers are exposed to see which Valencian companies were engaged in the publication of a Valencian weekly that was then plural, which was supported by small and medium enterprises and prominent large entrepreneurs, which is a relevant novelty that it should be noted. Chapter three, addresses the journalistic and literary culture of Valencia and shows theValencian press of the first third of the twentieth century, analyzes the rectification of cultural aspects through the press and the study of the general press, with a section dedicated to El Camí; It should be noted that the maximum of the splendor of the Valencian press occurred in the twenties and thirties, where all this plurality is shown within the Valencian contextualization. In the fourth chapter, it precisely analyzes one of the most important aspects of Valencian cultural policy, which is obviously the attempts to be able to draw up a statute of autonomy for the Valencian Country, shows the difference in strategies that exist, having as reference the Catalonian Statute of the‘32 of which they take like a model. Finally, the fifth chapter refers to the essential aspect for the cultural Valencianism that is the language, initiatives that start at the beginning of the century, intensify in the twenties and thirties and an agreement is reached to rule on a common spelling, for the Valencian that is included in the collective language, whatever is called, is the Catalan; process that is very intensified and identified among the columnists of El Camí,are in favor of the unification and structuring of Valencian with the Rules of ‘32, is established in El Camí, to safeguard and keep alive its language and give it a normative. Valencian is cultivated today and I want to believe that it is also largely due to the efforts of those who made El Cam

  El CRAI de la UB i el Dia Internacional de les Dones 2022. (Març 2022)

  No full text
  Imatge utilitzada per fer publicitat de novetats del CRAI de la Universitat de Barcelona - Vitrina Març 2022.El CRAI de la UB celebra el 8 de març Dia Internacional de les Dones amb diverses accions que veureu a continuació, i que es completen amb la commemoració d'aquesta data a través de les nostres xarxes socials, adaptant els seus avatars al color representatiu d'aquest dia.El CRAI Biblioteca de Belles Arts ha preparat l'exposició I mentrestant elles...: còmics de dones al CRAI Biblioteca de Belles Arts, visitable fins al 29 de març. També podeu veure la mostra en format virtual.Coincidint amb la diada, el CRAI Biblioteca de Biologia ha elaborat Primatòlogues: Mostra bibliogràfica, que tindran exposada des del 7 a l'11 de març.El CRAI Biblioteca del Campus Bellvitge ha elaborat infografies sobre la presència de la dona als seus graus, en percentatge d'alumnes i PDI, per veure la visibilitat de les dones en el seu campus. Podreu veure les infografies a l'entrada del CRAI biblioteca i a les seves xarxes socials.El CRAI Biblioteca del Campus Clínic fa, amb motiu d'aquesta celebració, una exposició sobre el fons personal de la Família Quadras Bordes, que es podrà veure del 8 de març al 29 d'abril al vestíbul de la Facultat.Al CRAI Biblioteca del Campus de Mundet, celebren el 8 de març amb l'exposició El nacimiento de las di(ch)osas: postales de Estambul, postals i vídeo des d'on podreu veure el testimoni de setze dones turques. La podeu veure fins al 25 de març.Al CRAI Biblioteca de Dret es fa una aproximació a Victòria Kent, la primera jurista a Espanya, amb una mostra bibliogràfica que podreu veure fins al 14 de març, i difusió a les seves xarxes socials.El CRAI Biblioteca d'Economia i Empresa ha preparat per a aquesta diada la mostra Dones sindicalistes, mostra bibliogràfica, física i virtual, que vol contribuir a la visibilització de les dones en l’entorn sindical.El CRAI Biblioteca de Filosofia, Geografia i Història s'ha sumat a la celebració del Dia Internacional de les Dones amb una mostra de les darreres novetats incorporades al seu fons sobre temàtica de dones i feminisme. La trobareu en els dos expositors de novetats del CRAI biblioteca durant tota aquesta setmana.El CRAI Biblioteca de Física i Química commemora la diada amb tres exposicions a la planta 0 del CRAI biblioteca, amb l'objectiu de contribuir a la visibilitat de les dones científiques i la seva aportació a la ciència: Científiques en la recerca de les vitamines, Rosalind Franklin: una vida desxifrant estructures helicoidals, i Dones i Ciència.Al CRAI Biblioteca de Fons Antic es faran durant tot el mes de març, a les seves plataformes de Facebook i Instragram, entrades sobre dones del seu fons: autores, impressores i posseïdores, amb el Hashtag #DonesFonsAntic.Per la seva part, el CRAI Biblioteca d’Informació i Mitjans Audiovisuals, emmirallant-se en una acció que es va fer al CRAI Biblioteca de Belles Arts el 2018, ha seleccionat una zona de la biblioteca i ha cobert els llibres d'autors, deixant destapats només els llibres d'autores, per denunciar la disparitat entre publicacions d'uns i altres. Vegeu el vídeo il·lustratiu.El CRAI Biblioteca de Lletres commemora la diada amb dues exposicions itinerants: La llibertat conscient dedicada a Teresa Juvé i A dins, a fora dedicada a Felícia Fuster. A més presenta des del seu Blog, Namsor': una eina de verificació de noms per a la classificació de gènere, amb un exemple basat en la bibliografia recomanada dels plans docents de la seva facultat disponible a Cercabib.Al CRAI Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica commemoren el 8M amb una mostra bibliogràfica protagontizada per algunes de les dones que, malgrat tots els obstacles, han tingut un paper rellevant en el desenvolupament de les matemàtiques i de la informàtica. La mostra es pot visitar fins al dia 11 de març.Igualment, el CRAI Biblioteca del Pavelló de la República ha afegit a la seva pàgina web sobre el 8 de març un recull de publicacions periòdiques sobre dones que es poden trobar a la seva hemeroteca. Es tracta d'una selecció, feta amb l'eina Genially, de butlletins, diaris, revistes, anuaris, informes, etc. amb motiu de l'efemèride.Aprofitant l'efemèride, la Unitat de Procés Tècnic del CRAI ha presentat la pàgina Professores UB que vol introduir la perspectiva de gènere en l'accés a la producció científica i recursos d'informació disponibles a Cercabib (vegeu notícia).També podeu seguir els diferents actes i activitats que es faran a la UB a l'entorn del Dia Internacional de les Dones a la notícia del seu lloc web

  L'Oberta en Obert (O2). Anàlisi del repositori institucional de la UOC i propostes de millora

  Full text link
  Treballs Finals de Grau d'Informació i Documentació, Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals, Universitat de Barcelona, Curs: 2021-2022, Tutor: Francesc García GrimauEn els darrers anys, la ciència oberta ha esdevingut una de les grans protagonistes de l’entorn universitari i de recerca. La ciència oberta ha transformat la visió de la pròpia recerca, focalitzant-se no només en l’accés obert i la disponibilitat de les publicacions i les dades, sinó posant èmfasi també en la transferència del coneixement a la societat i l’impuls de la qualitat i l’impacte de la ciència. Així doncs, cada vegada més, les universitats aposten per un model de coneixement obert, on la disponibilitat i l’accessibilitat d’aquest esdevé una garantia d’èxit en la difusió del coneixement de la pròpia institució. Els repositoris institucionals són els que fan aquesta funció, la de recollir, difondre i preservar les publicacions digitals en accés obert de la comunitat universitària. D’aquesta manera, el repositori esdevé una eina essencial per tots aquells usuaris que volen tenir accés al coneixement o que, per altra banda, volen utilitzar- lo per difondre el seu propi treball. El repositori institucional O2 (Oberta en Obert) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) compleix aquesta funció. Responent a la política institucional de la UOC
  • …
  corecore