366 research outputs found

  Regionale Kompetencecentre. Nyt VEU - ny kvalificeringsoffensiv. Grundl√¶ggende metoder og v√¶rkt√łjer til afd√¶kning af behov for VEU.

  Get PDF

  Stomval & Produktionsteknik : en studie om höga konstruktioner

  Get PDF
  Actors in the Swedish building industry have shown interest to build tall buildings in Sweden. It has historically been very few high rises and skyscrapers built and therefore the experience and traditions of high rise buildings are limited in Sweden. The aim of this thesis was to collect and present experiences from high-rise buildings, both from national and international high rise projects. The information was mainly collected from interviews with stakeholders in various high rise projects and studies of popular science articles. The design of a high rise structure is more complex in comparison with a low-rise building. The completed design must meet high standards because of its tall structure and because the buildings are used as offices and residential space. In regions where high-rise buildings are common, the methods for constructing this type of structure are well established. The structural system and production method are chosen specifically for each project where the most influential factors are the design height, geographical location (city center, climate, etc.) and design loads (wind loads, earthquake, etc.). Historically, high constructions have been built with a steel frame. The development of concrete’s properties and its production management has led to the prevalence of concrete frames for high rises. Concrete has many properties that make the material suitable for high-rise structures. The weight of the concrete gives good resistance to horizontal loads and the material is good from an acoustic point of view. One of the most desirable properties of concrete is the ductility that offers a widespread area of usage

  Strukturomvandling och effektivitet i det svenska jordbruket

  Get PDF
  Denna studie undersöker hur det svenska lantbrukets struktur har utvecklats jämfört med ett antal konkurrentländer (Danmark, Finland, Tyskland och Storbritannien) samt hur stukturvariabler såsom företagsstorlek, specialisering, och entreprenörsverksamhet påverkar lantbrukets effektivitet. Resultaten visar att strukturomvandlingen har gått långsammare än i konkurrentländerna, även om utvecklingsdynamiken skiljer sig påtagligt mellan olika regioner och produktionsgrenar. Snabbast har strukturen förändrats för mjölk- och grisföretag, som också är de mest effektiva. Dessutom visar resultaten att hög specialisering ökar effektiviteten för grisgårdar och att ökad gårdsstorlek och entreprenörsaktiviteter ökar effektiviteten för alla produktionsgrenar

  Byggnadssanering : stödmanual för arbetsledare

  Get PDF
  Det här examensarbetet är ett beställningsarbete gjort åt Oy Rakennuspalvelu G.West Byggtjänst Ab. Arbetet baserar sig på litteraturstudier och intervjuer med experter inom området. Målet var att sammanställa information om centrala element inom byggnadssanering och utarbeta blanketter som arbetsledare antingen kan använda direkt eller ta modell av ute på byggarbetsplatsen. Syftet är att manualen ska ge information och anvisningar för att stödja arbetsledningens produktionsstyrning vid byggnadssaneringsentreprenader. Resultatet blev en handbok om byggnadssanering med tillhörande blanketter och mallar. Element som behandlas i handboken och vilka blanketter som uppgjorts baserar sig på uppdragsgivarens önskemål.Tämä opinnäytetyö on laadittu Oy Rakennuspalvelu G.West Byggtjänst Ab:lle. Opinnäytetyö perustuu kirjallisuuden tutkimuksiin ja haastatteluihin asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena oli kerätä tietoa keskeisistä elementeistä rakennussaneerauksessa ja kehittää muotoja, joita työnjohtajat voivat käyttää mallina rakennuskohteessa. Käsikirjan tarkoitus on antaa tietoa ja ohjausta työnjohdon tueksi tuotannonohjauksessa rakennussaneerausprojekteissa. Tuloksena oli käsikirja rakennussaneerauksesta ja siihen liittyvistä lomakkeista ja malleista. Osat jotka on käsitelty käsikirjassa ja lomakkeissa, jotka on laadittu, perustuvat asiakkaan toivomuksiin.This Bachelor’s thesis has been made for Oy Rakennuspalvelu G.West Byggtjänst Ab. The thesis is based on literate studies and interviews with experts. The aim was to collect information on key elements in building remediation and develop forms that supervisors can either use immediately or as a model out on the construction site. The manual is to provide information and instructions to support the building production management. The result became a manual for building remediation with associated forms and templates. The elements that are treated in the manual and the choice of which forms that were to be made are based on the client’s wishes

  Korjaamon toiminnan tehostaminen kiinteistön muutosratkaisuilla

  Get PDF
  Tiivistelm√§ T√§m√§n opinn√§ytety√∂n tarkoitus on tutkia Vaasan Automaan kiinteist√∂st√§ johtuvat menetykset korjaamon toiminnan tehokkuudessa ja kuinka tilannetta voisi parantaa tekem√§ll√§ muutoksia kiinteist√∂√∂n niin ett√§ ty√∂nteko ja kommunikointi eri osastojen v√§lill√§ parantuisi. T√§m√§n ty√∂n pohjana on Lean Production -ajattelu ja The Toyota Way. Olen perehtynyt Jeffrey K. Likerin kirjaan ‚ÄĚThe Toyota Way‚ÄĚ. Ty√∂ss√§ on k√§ytetty seuraavia menetelmi√§: toiminnan tarkkailu ja tapaustutkimus. Opinn√§ytety√∂ss√§ni esit√§n kolme eri vaihtoehtoa muutoksille mutta suosittelen kuitenkin vain yht√§, koska t√§m√§ tekisi ty√∂nteon helpoksi kaikille ja parantaisi tehokkuutta suuresti ilman ett√§ asiakastyytyv√§isyys k√§rsii. Tuloksia voidaan ensisijaisesti vain hy√∂dynt√§√§ Vaasan Automaan kiinteist√∂ss√§, koska kiinteist√∂n ongelmat ovat eritt√§in tapauskohtaisia ja ovat suurimmaksi osaksi riippuvaisia kiinteist√∂n muodosta ja autotalon toimintamallista.Abstrakt Meningen med detta examensarbete var att unders√∂ka Automaa Vaasas fastighet och fastst√§lla vilka f√∂rluster som kommer utav fastighetens utformning vad g√§ller bilhusets effektivitet, och att skapa l√∂sningar till problemen, s√• att arbetet i verkstaden och kommunikationen mellan olika avdelningar f√∂rb√§ttras. Grunden f√∂r detta arbete √§r Lean Production och The Toyota Way tankes√§ttet. Jag har begrundat Jeffrey K. Likers bok The Toyota Way. I detta arbete har f√∂ljande arbetsmetoder anv√§nts: Observation och fallstudie. I detta examensarbete framf√∂rs tre olika m√∂jligheter f√∂r f√∂rb√§ttring, men endast ett rekommenderas pga dess f√∂rdelar inom bilhusets interna funktion och kundf√∂rn√∂jsamhet. Dessa resultat kan i f√∂rsta hand endast utnyttjas i Automaa Vaasas fastighet pga att problemen √§r mycket fallbaserade och √§r till st√∂rsta del beroende av fastighetens form och bilhusets arbetsprocess.Abstract The purpose of this thesis is to investigate the real estate of Automaa Vaasa and to find out which losses are caused by the property and create solutions for these. The focus is on losses in the efficiency of the whole service department of the car dealership. The solutions are created in order to improve the efficiency and communication between different departments. The base for this thesis is Lean Production and ‚ÄĚThe Toyota Way‚ÄĚ of thinking. I have studied the book ‚ÄĚThe Toyota Way‚ÄĚ by Jeffrey K. Liker. In my thesis the following types of work have been used: Observation and case-study. Three different alternatives for improvement are presented, but only one will be recommended as it has clear advantages over the others when looking at the internal efficiency and customer satisfaction. These results can primarily only be used in the real estate of Automaa Vaasa because the problems in this building are very case-oriented and are mostly dependent on the form of the real estate and the working procedure at Automaa

  Ny modell för utveckling inom svensk potatisproduktion

  Get PDF
  Syftet med projektet var att f√• till st√•nd en regional Erfa-DDU-grupp i V√§stsk√•ne d√§r Erfa st√•r f√∂r erfarenhetsutbyte och DDU st√•r f√∂r DeltagarDrivenUtveckling. Syftet med s√•dana grupper √§r att effektivisera svensk potatisodling genom att √∂ka kopplingen mellan forskning, utveckling, odling och r√•dgivning. M√•len formulerades som fem punkter innefattande l√•ngsiktighet, gemenskap,f√∂rb√§ttrad kontroll √∂ver informationsfl√∂den, √∂kad sj√§lvtillit, √∂kad grad av till√§mpning, vidareutveckling och/eller borts√•llning av ny teknik, √∂kad effekt av allm√§nr√•dgivning och massinformation. Ett antal m√§tbara indikatorer formulerades f√∂r att f√∂lja upp m√•len. En grupp med industripotatisodlare har arbetat inom ramen f√∂r detta projekt under 2013 och 2014. Tr√§ffarna har f√∂ljt faserna f√∂r kontinuerligt l√§rande med √•terkommande cykler av s√∂k-, planerings-, genomf√∂rande och utv√§rderingsfaser. Enkla odlarexperiment genomf√∂rdes i 15 f√§lt (r√∂rande K-g√∂dsling, djupluckring, radmyllning och mellangr√∂dor). D√§rtill provades markfuktssensorer och en prognosmodell f√∂r bevattningsbehov samt bladskaftsanalys f√∂r att skapa en tidsserie av N- och K-inneh√•llet i bladsaften. Resultat fr√•n odlarexperiment har tillsammans med ‚ÄĚvanliga‚ÄĚ erfarenheter fr√•n √•rets odling legat till grund f√∂r dialog inom gruppen vid √•rets sista tr√§ff. I en utv√§rdering uppgav deltagarna att de i medeltal hade funnit 2,8 √•tg√§rder/g√•rd som de provat och 2,9 som de b√∂rjat reflektera √∂ver sedan de gick med i Erfa-DDU ‚Äď allts√• sammanlagt 5,7 √•tg√§rder per g√•rd. Av √•tg√§rderna klassades 51 % som en √•tg√§rd som s√§kert eller troligen skulle komma att till√§mpas forts√§ttningsvis eller inom n√•gra √•r, 31 % beh√∂vde utv√§rderas mera, 9 % utvecklas mera och 9 % klassades som ‚ÄĚ√•tg√§rden √§r inte intressant f√∂r mig‚ÄĚ. Andelen deltagare som provade n√•got nytt var 80 % och √∂kade fr√•n 2013 till 2014. Det deltagarna v√§rdesatte mest i projektet var: utbyte av erfarenheter; hj√§lp att utv√§rdera experiment; utbyte med Hush√•llningss√§llskapet, Lyckeby Starch och SLU; att det g√∂rs n√•got i f√§lt med f√∂ljande √•terkoppling; att hela biten √§r med fr√•n teori till praktik; att f√• reda p√• om ny teknik (t ex om markfuktsm√§tning etc.); erfarenhetsutbyte p√• detaljniv√•; att f√• materialet i skrift: b√•de odlingsjournaler och experimentresultat; att ge forskare m√∂jlighet att vara med ibland: inte bara f√∂r att dela med sig av sin kunskap utan √§ven f√∂r att f√• m√∂jlighet att vara med i gruppdialogen kring sitt intresseomr√•de. Flera punkter i deltagarnas listning av vad som var de viktigaste komponenterna i arbetss√§ttet pekar p√• att arbetss√§ttet gett en √∂kad k√§nsla av kontroll √∂ver informationsfl√∂det. Erfa-DDU-verksamheten tycks genom sin metodologi med en kombination av teori och praktiska enkla odlarexperiment p√• deltagarnas villkor, ha verkat i √∂nskad riktning dvs. stimulerat till att √∂ka graden av till√§mpning, s√•llat bort f√∂rslag som inte var relevanta f√∂r det enskilda f√∂retaget samt stimulerat till vidareutveckling av id√©er. Projektets m√•l har i huvudsak uppn√•tts och det finns ett intresse bland deltagarna att forts√§tta verksamheten. Vi hoppas att Erfa-DDU som arbets√§tt i framtiden ska ses som en naturlig plattform f√∂r kontinuerlig kunskapsutveckling kring potatisodling. Om detta ska bli m√∂jligt kr√§vs en h√•llbar finansiering - finansering genom odlaravgifter √§r inte tillr√§cklig. Projektet √§r kopplat till det st√∂rre SLF-finansierade forskningsprojektet BoT-A (Biologi och Biologi och Teknik f√∂r f√∂rb√§ttrad markanv√§ndning i potatisodling ‚Äď Akt√∂rssamverkan ‚Äď f√∂r h√•llbar kunskapsutveckling). Lyckeby Starch har varit f√∂reg√•ngare genom att v√•ga satsa p√• det nya arbetss√§ttet och har haft fem Erfa-DDU-grupper ig√•ng sedan 2009-2010. Hela verksamheten kommer att utv√§rderas ur ett samh√§llsvetenskapligt perspektiv av SLU‚Äôs nya kompetenscentrum f√∂r r√•dgivning (KCR) i Skara

  Polyetyleenitereftalaattiesimuottien kosteusanalyysi ja kosteuden vaikutus puhallusvalussa

  Get PDF
  T√§m√§ opinn√§ytety√∂n toimeksiantajana toimii Oy Sinebrychoff. Opinn√§ytety√∂ k√§sittelee PET-pullojen esimuottien kosteusanalyysi√§ ja kosteuden vaikutusta puhallusvaluprosessiin sek√§ PET:n kemialisiin ominaisuuksiin. Opinn√§ytety√∂n tavoitteena oli selvitt√§√§ k√§yt√§nn√∂nl√§heinen menetelm√§ kosteuden analysoimiseen esimuoteissa. Menetelm√§√§ voitaisiin k√§ytt√§√§ ongelmatilanteissa Sinnebrychoffilla. Laboratoriokokeet tehtiin Sinebrychoffin panimolla sek√§ Arcadan koetehtaalla. Kokeita suoritettiin kahdella eri analysaattorilla; vaa‚Äôallisella infrapunakuivaimella sek√§ Melt Flow Index‚Äďanalysaattorilla (MFI‚ąíanalysaattorilla). Kokeet MFI‚ąíanalysaattorilla antavat kuvan kosteuden vaikutuksista PET materiaaliin. Vaa‚Äôallisella infrapunakuivurilla suoritetut kokeet antavat suuntaa-antavia arvoja koepalojen suuruudesta, l√§mmitysajasta ja sopivasta kuivausl√§mp√∂tilasta. Opinn√§ytety√∂n lopussa on analyysiosa jossa vastataan alussa asetettuihin hypoteeseihin sek√§ otetaan kantaa laboratoriokokeisiin ja niist√§ saatuihin tuloksiin. Analyysiosa sis√§lt√§√§ my√∂s keskustelu otsikon jonka teht√§v√§n√§ on k√§yd√§ l√§pi mahdollisia tapoja jatkaa kosteusanalyysi√§ Sinebrychoffilla sek√§ ehdotuksia siit√§ miten vastaisuudessa kokeita ja koev√§lineit√§ voisi parannella.Som uppdragsgivare till detta examensarbete fungerar Sinebrychoff Ab. Examensarbetet behandlar fuktanalysering av polyetentereftalatpreformar (PET‚ąípreformar) och fuktens inverkan p√• formbl√•sningsprocessen och de kemiska egenskaperna av PET. Examensarbetets m√•l var att hitta p√• en praktisk metod f√∂r att analysera fukten i preformarna. Metoden skulle kunna anv√§ndas vid problemfall p√• Sinebrychoff. Laborationerna gjordes p√• Sinebrychoffs bryggeri och p√• Arcadas provfabrik. Dessa laborationer utf√∂rdes med tv√• olika analysatorer; Melt Flow index‚Äďanalysator (MFI-analysator) och en infrar√∂dv√§rmare med v√•g. Laborationerna med MFI‚Äďanalysatorn ger en bild √∂ver fuktens p√•verkan p√• materialet PET. Laborationerna med infrar√∂dv√§rmaren med v√•g ger v√§gledande v√§rden p√• provbitarnas storl√§k, torktiden och torktemperaturen. I slutet av examensarbetet finns en analysdel som svarar p√• hypoteserna som st√§llts i b√∂rjan. Analysdelen tar ocks√• st√§llning till laborationerna och resultaten som laborationerna ger. Analysdelen inneh√•ller ocks√• ett diskussionsstycke som tar st√§llning till m√∂jliga s√§tt att forts√§tta fuktanalyseringen p√• Sinebrychoff och hur man skulle kunna f√∂rb√§ttra laborationsutrustning och sj√§lva laborationerna.This thesis was commissioned by Oy Sinebrychoff. The thesis introduces humidity analysis of polyethylene terephthalate (PET) performs and the impact of the humidity on the blow molding process and the chemical properties of PET. The goal in this thesis was to find a practical method of analyzing the humidity in preforms. This method could be used in problem situations at Sinebrychoff. The experiments were made at Sinebrychoff's brewery and at Arcada's experiment factory. These experiments were made with two different analyzers; with a Melt flow index‚ąíanalyzer and an infrared dryer with a scale. The experiment with the MFI‚ąíanalyzer gives a picture of the impact of humidity on the material PET. The experiment with the infrared spectrometer gives directional values for the sample size, the drying time and the drying temperature. In the end of the thesis is an analysis part that tries to answer the hypothesis that was laid at the beginning and takes a stand on the experiments and to the results from them. The analysis part also includes a heading, with discussion, that takes a stand on future ways for analyzing the humidity in preforms and how to improve the ones used in this thesis
  • ‚Ķ
  corecore