46,331 research outputs found

  Sähkömagnetismin demonstraatioita

  Get PDF
  Tiivistelmä. Tässä LuK-tutkielmassa käsitellään erilaisia sähkömagnetismin demonstraatioita ja hieman perehdytään myös siihen, että miksi demonstraatiot ovat tärkeitä opetuksessa peruskoulussa ja lukiossa. Suurin osa tutkielman demonstraatioista soveltuu lukiotason opetukseen, mutta seassa on myös peruskouluun soveltuvia demonstraatioita

  The impact of innovative technologies in construction activities on concrete debris recycling in China : a system dynamics-based analysis

  Get PDF
  As construction activities become more intensive in developing countries, increasing improperly managed construction and demolition waste (CDW) brings serious environmental impacts. Recycling is a beneficial way to dispose of CDW that reduces environmental impact and brings economic benefits, especially for concrete. China is the country that generates the most CDW in the world, but its domestic recycling rate is much lower than that of developed countries. While the efficient technologies in developed regions have helped them to achieve a well-established recycling industry, whether these innovative technologies can be used to improve the concrete debris recycling targets in developing regions is unclear. This study examines whether innovations currently widely used in construction activities and materials can have a positive effect on the recycling of End-of-Life concrete materials in China. Results from modeling system dynamics imply that the introduction of innovative technologies in the recycling system of concrete debris can probably contribute to CO2 reduction (3.6% reduction) and economic benefits (2.6 times increase, but mainly from landfill charges and fines) from 2022 to 2030. Prefabrication and 3D printing significantly impact recycled concrete production and CDW recycling, and they are recommended as a priority for promotion. In contrast, carbonation is not suggested for application due to its minor role. Nevertheless, since the market share of innovative technologies and the basic CDW recycling rates are currently low in China, fluctuations in their usage are hardly to have a substantial positive impact. We suggest that financial support from the government is needed for upcycling by recyclers and technology providers to improve the base recycling rate in order for innovative technologies to make an effective contribution to the sustainable construction industry, creating a win‚Äďwin situation for both the economy and the environment of the recycling system

  High-performance and Scalable Software-based NVMe Virtualization Mechanism with I/O Queues Passthrough

  Full text link
  NVMe(Non-Volatile Memory Express) is an industry standard for solid-state drives (SSDs) that has been widely adopted in data centers. NVMe virtualization is crucial in cloud computing as it allows for virtualized NVMe devices to be used by virtual machines (VMs), thereby improving the utilization of storage resources. However, traditional software-based solutions have flexibility benefits but often come at the cost of performance degradation or high CPU overhead. On the other hand, hardware-assisted solutions offer high performance and low CPU usage, but their adoption is often limited by the need for special hardware support or the requirement for new hardware development. In this paper, we propose LightIOV, a novel software-based NVMe virtualization mechanism that achieves high performance and scalability without consuming valuable CPU resources and without requiring special hardware support. LightIOV can support thousands of VMs on each server. The key idea behind LightIOV is NVMe hardware I/O queues passthrough, which enables VMs to directly access I/O queues of NVMe devices, thus eliminating virtualization overhead and providing near-native performance. Results from our experiments show that LightIOV can provide comparable performance to VFIO, with an IOPS of 97.6%-100.2% of VFIO. Furthermore, in high-density VMs environments, LightIOV achieves 31.4% lower latency than SPDK-Vhost when running 200 VMs, and an improvement of 27.1% in OPS performance in real-world applications

  ‚ÄĚParas asia el√§m√§ss√§ mik√§ tukee el√§m√§√§ on yhteiskunta, mutta suurin asia mik√§ rajottaa sun el√§m√§√§ on yhteiskunta‚ÄĚ: Pitk√§aikaissairaiden ja fyysisesti vammaisten henkil√∂iden osallisuus

  Get PDF
  Tutkielman tavoitteena on tuottaa tietoa pitkäaikaissairaiden ja fyysisesti vammaisten henkilöiden osallisuudesta sekä siihen vaikuttavista asioista. Osallisuusnäkökulma liittyy laajempaan keskusteluun pitkäaikaissairaiden ja fyysisesti vammaisten henkilöiden yhteiskunnallisesta asemasta sekä heidän oikeuksiensa toteutumisesta. Teoreettisesti tutkielma kiinnittyy pitkäaikaissairauden ja vammaisuuden yhteiskuntatieteelliseen tarkasteluun, jossa huomio on erityisesti sairauden tai vamman sekä ympäristön välisessä suhteessa. Osallisuutta tarkastellaan Erik Allardtin (1976) hyvinvoinnin osa-alueiden kautta, joita ovat elintaso (having), yhteisyyssuhteet (loving) ja itsensä toteuttamisen muodot (being). Tutkielman aineistona toimii Lotta Virrankarin keräämä haastatteluaineisto Pitkäaikaissairaiden ja fyysisesti vammaisten nuorten aikuisten vapausmerkitykset 2018. Aineisto sisältää yhteensä 11 haastattelua, joissa käsitellään somaattisesti pitkäaikaissairaiden ja fyysisesti vammaisten alle 30-vuotiaiden nuorten aikuisten vapaudelle antamia merkityksiä. Aineisto on saatu käyttöön Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston kautta. Aineistoa analysoidaan teoriaohjaavasti laadullisen sisällönanalyysin keinoin, jossa Allardtin hyvinvoinnin osa-alueet toimivat analyysia ohjaavana teoriana. Tutkielman teoreettis-metodologiset lähtökohdat ovat kriittisessä realismissa. Lähtökohtana on, että aineiston avulla on mahdollista tavoittaa jotain pitkäaikaissairaiden ja fyysisesti vammaisten henkilöiden osallisuuteen liittyvästä todellisuudesta ja tuottaa siitä tietoa, tiedostaen kuitenkin tulkintojen tekemiseen ja tiedontuottamiseen liittyvät haasteet ja rajoitukset. Pitkäaikaissairaiden ja fyysisesti vammaisten henkilöiden osallisuus näyttäytyy vaihtelevana ja monimuotoisena hyvinvoinnin eri osa-alueilla, ja se rakentuu vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Kokemuksia on niin osallisuutta tukevista, kuin sitä heikentävistä asioista. Osallisuuteen vaikuttavat erityisesti asenteet sekä yksilöllisten tarpeiden huomioiminen. Asenteet näkyvät elintason suhteen syrjintänä, yhteisyyssuhteiden ennakkoluuloina ja itsensä toteuttamisen suhteen asenteet vaikuttavat laajemmalla yhteiskunnallisella tasolla. Yksilöllisten tarpeiden huomioiminen näkyy elintason suhteen kohtuullisina mukautuksina, yhteisyyssuhteissa sopivana tukena sekä itsensä toteuttamisen näkökulmasta arjen mukauttamisena. Tasavertaisen kansalaisuuden saavuttamiseksi pitkäaikaissairaiden ja fyysisesti vammaisten henkilöiden osallisuuteen vaikuttavia esteitä tulee purkaa niin yksityisellä, yhteisöllisellä kuin yhteiskunnallisella tasolla. Sosiaalityön näkökulmasta palvelujärjestelmää tulee kehittää niin, että kaikki asiakkaat ovat tietoisia oikeuksistaan ja pääsevät tarvitsemiensa palveluiden piiriin riippumatta heidän voimavaroistaan. Palveluita järjestettäessä ei pidä keskittyä pelkästään asiakkaan diagnoosiin, vaan vammojen ja pitkäaikaissairauksien moninaisuus ja niiden yksilölliset vaikutukset tulee huomioida. Sosiaalityö voi ajaa pitkäaikaissairaiden ja fyysisesti vammaisten henkilöiden asiaa paremman yhteiskunnallisen aseman sekä toimivamman ja saavutettavamman palvelujärjestelmän kehittämiseksi

  Varhaiskasvatushenkilöstön käsityksiä 3-5-vuotiaiden lasten tunnekasvatuksesta

  Get PDF
  T√§m√§n tutkimuksen tarkoituksena on selvitt√§√§ varhaiskasvatushenkil√∂st√∂n k√§sityksi√§ 3‚Äď5-vuotiaiden lasten tunnekasvatuksesta. Tutkimuksessa perehdyt√§√§n siihen, miten varhaiskasvatushenkil√∂st√∂ m√§√§rittelee tunnekasvatuksen ja millaisia menetelmi√§ tunnekasvatuksen toteuttamiseen k√§ytet√§√§n. Lis√§ksi tutkimuksessa tarkastellaan Preschool RULER-mallin mukaisten tunnetaitojen osa-alueiden ilmenemist√§ haastateltavien vastauksissa. RULER-malli on teoria, joka jakaa tunnetaidot viiteen osa-alueeseen. Niit√§ ovat tunteiden havaitseminen, tunteiden ymm√§rt√§minen, tunteiden sanoittaminen, tunteiden ilmaiseminen ja tunteiden s√§√§teleminen. T√§m√§ tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen, koska tutkimuksen tarkoituksena on selvitt√§√§ ihmisten k√§sityksi√§ jostakin ilmi√∂st√§. Tutkimusaineisto ker√§ttiin haastattelemalla kolmea varhaiskasvatuksen opettajaa ja kahta varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Haastattelut toteutettiin yksil√∂haastatteluina Tampereen seudun p√§iv√§kodeissa vuonna 2022. Tutkimusaineisto analysoitiin teoriaohjaavalla sis√§ll√∂nanalyysill√§, jossa ohjaavana teoriana toimi RULER-malli. Tulosten analyysiyksik√∂t muodostettiin kuitenkin aineiston pohjalta. Tutkimuksen tulokset osoittavat tunnekasvatuksen koostuvan tunnetaitojen harjoittelemisesta, sosiaalisten taitojen kehitt√§misest√§ sek√§ aikuisen merkityksest√§. Tunnetaidot ja sosiaaliset taidot kehittyv√§t tutkimustulosten perusteella vahvassa yhteydess√§ toisiinsa. Varhaiskasvatushenkil√∂st√∂n esille tuomat menetelm√§t jaettiin fyysisiin, psyykkisiin ja sosiaalisiin menetelmiin. Tunnekasvatusta toteutetaan varhaiskasvatuksessa sek√§ suunnitelmallisesti ett√§ suunnittelemattomasti. Tutkimuksen tulosten perusteella varhaiskasvatushenkil√∂st√∂ pit√§√§ tunnekasvatusta t√§rke√§n√§ osana varhaiskasvatusta, mutta resurssien ja ep√§varmuuden takia sit√§ ei aina pystyt√§ toteuttamaan laadukkaasti. Jokainen RULER-mallin mukainen tunnetaitojen osa-alue ilmeni useasti varhaiskasvatushenkil√∂st√∂n m√§√§ritelless√§ tunnekasvatusta. T√§m√§n tutkimuksen avulla onnistuttiin kartoittamaan, millaisessa roolissa tunnekasvatus n√§ytt√§ytyy varhaiskasvatuksen arjessa t√§ll√§ hetkell√§ ja miten sit√§ tulisi kehitt√§√§. Tutkimuksesta saatujen tulosten avulla lis√§t√§√§n tietoisuutta siit√§, millaisilla menetelmill√§ tunnekasvatusta voidaan toteuttaa, ja mit√§ kaikkea sit√§ toteuttaessa on t√§rke√§ ottaa huomioon. Lis√§ksi my√∂s RULER-mallin kattava ja selke√§ tunnetaitojen jaottelu saa t√§m√§n tutkimuksen my√∂t√§ lis√§√§ n√§kyvyytt√§

  Yleisten kirjastojen palvelut seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville asiakkaille

  Get PDF
  Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena oli tutkia, millaisia palveluita yleiset kirjastot tarjoavat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville asiakkaille. Tutkimuksessa pyrittiin myös selvittämään, millaisia yleisten kirjastojen HLBTIQ-materiaalia sisältävät kokoelmat ovat. Tutkimusmenetelmänä oli kirjallisuuskatsaus, ja tuloksia koottiin laajasta länsimaita käsittelevästä aineistosta. Aineistona toimi 14 tieteellistä artikkelia sekä muuta alan kirjallisuutta. Yleisillä kirjastoilla on useita tehtäviä, joista osaa määrittää laki, ja osaa pitkät perinteet, asiakkaiden odotukset sekä henkilökunnan oma työpanos. Kirjastot luovat sosiaalista ja kulttuurista pääomaa sekä tarjoavat turvallisia ja maksuttomia tiloja ja tapoja oppia ja löytää tietoa. Suomen kirjastolaki määrittää yleisten kirjastojen tehtäväksi esimerkiksi tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Lisäksi lain tavoitteeksi on määritelty muun muassa edistää väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin sekä edistää aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. Näillä perusteilla useat kirjastot niin Suomessa kuin maailmallakin pyrkivät tarjoamaan erityispalveluita useille eri käyttäjäryhmille, joista HLBTIQ-asiakkaat ovat yksi. Aineistosta nousi esiin neljä luokkaa, joihin kirjastojen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville asiakkaille tarjoamat palvelut voidaan jakaa. Näkyvin ja ilmeisin näistä on kokoelma, eli kaikki HLBTIQ-aineisto, joka kirjastolla on tarjolla. Kokoelmaan kuuluvat myös mahdolliset sateenkaarihyllyt eli erilleen nostetut HLBTIQ-aineistoa sisältävät kokoelmat. Aineiston lisäksi monet kirjastot tarjoavat sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluville asiakkaille turvallisen paikan, jossa he tuntevat olonsa tervetulleiksi, tapahtumia ja ohjelmaa, joka kiinnostaa heitä ja on heille omakohtaista, sekä pääsyn erilaisiin resursseihin sekä paikan päällä kirjastossa että internetissä. Tämän nelijakoisen erittelyn lisäksi tutkielmassa pohditaan kirjastojen neutraaliutta sekä haasteita, joita kirjastot ja kirjastohenkilökunta kohtaavat yrittäessään tarjota palveluita HLBTIQ-asiakkaille

  Lift EVERY Voice and Sing: An Intersectional Qualitative Study Examining the Experiences of Lesbian, Gay, Bisexual, and Queer Faculty and Administrators at Historically Black Colleges and Universities

  Get PDF
  While there is minimal literature that address the experiences of lesbian, gay, bisexual, and trans* identified students at Historically Black Colleges and Universities (HBCUs), the experiences of Black, queer faculty and administrators at HBCUs has not been studied. This intersectional qualitative research study focused on the experiences of lesbian, gay, bisexual, and queer identified faculty and administrators who work at HBCUs. By investigating the intersections of religion, race, gender, and sexuality within a predominantly Black institution, this study aims to enhance diversity, equity, and inclusion efforts at HBCUs by sharing the experiences of the LGBQ faculty and administrators that previously or currently work at an HBCU as a full-time employee. The research questions that guided this study were 1) How have LGBQ faculty and staff negotiated/navigated their careers at HBCUs? and 2) How do LGBQ faculty and staff at HBCUs influence cultural (relating to LGBQ inclusion) change at the organizational level? The main theoretical framework used was intersectionality and it shaped the chosen methodology and methods. The Politics of Respectability was the second theoretical framework used to describe the intra-racial tensions within the Black/African American community. The study included 60-120 minute interviews with 12 participants. Using intersectionality as a guide, the data were coded and utilized for thematic analysis. Then, an ethnodramatic performance engages readers. The goals of this study were to encourage policy changes, promote inclusivity for LGBQ employees at HBCUs, and provide an expansion to the body of literature in the field pertaining to the experiences of LGBQ faculty and administrators in higher education

  Lapsen kodin paikka ja merkitys: Systemaattinen kirjallisuuskatsaus lapsen kotia käsittelevästä suomalaisesta sosiaalityön akateemisesta tutkimuksesta vuosina 1990-2022

  Get PDF
  Tämä tutkimus käsitteli lapsen kodin käsitettä suomalaisessa sosiaalityön tutkimuksessa. Teoreettisena viitekehyksenä toimi sosiaalisen konstruktionismin ja elämänkulun teoriat. Tutkimusmetodina käytettiin systemaattista kirjallisuuskatsausta, jonka avulla löydettiin 13 alkuperäistutkimusta analysoitavaksi. Kaksi näistä tutkimuksista oli lisensiaatintöitä ja loput väitöskirjoja. Tutkimuskysymykset olivat: 1) Millaisena lapsen koti rakentuu suomalaisessa sosiaalityön tutkimuksessa? sekä 2) Missä ympäristöissä lapsen koti sijaitsee suomalaisessa sosiaalityön tutkimuksessa? Tutkimuksella haluttiin luoda kokonaiskuvaa suomalaisen sosiaalityön tutkimuksen lapsen kodin määrittelyistä. Tutkimustulosten mukaan lapsen koti rakentuu karkeasti jaoteltuna yksityisen ja julkisen piirissä. Yksityisessä piirissä lapsen koti saa kolmenlaisia merkityksiä: 1) lapsen ideaalikoti, 2) lapsen turvaton koti ja 3) lapsen monet kodit. Ideaalikodilla viitataan lapsen mielestä tavoiteltavaan kotiin. Lapsen turvaton koti on lapselle turvaton jollain kodin osa-alueella. Lapsen monet kodit tarkoittaa lapselle liikkumista eri kotien välillä. Julkisessa piirissä lapsen koti rakentuu laitoksen ympäristössä, mikä tarkoittaa sitä, että lapsen kodin fyysinen, sosiaalinen ja henkinen osa-alue eroavat merkittävästi lapsen yksityisen kodin vastaavista. Laitoksessa lapsen kodin alue voi olla fyysisesti hyvin rajattu. Laitoksessa lapsen koti sosiaalisessa ja henkisessä kontekstissa ei välttämättä ole yhtä pysyvä kuin yksityisessä kodissa. Tutkimuksen yhteenvetona voidaan todeta, että lapsen koti rakentuu monessa eri paikassa sekä fyysisesti että ajallisesti. Lapsen kodille on ominaista sen alttius muutoksille sekä sen aikuisjohtoisuus. Lapsi voi elämänsä aikana asua useissa eri kodeissa. Nämä kotikokemukset voivat vaikuttaa lapseen myöhemmässä elämänkulussa. Lapsen oma valta kotinsa suhteen on rajallinen. Lapselle tärkeintä kodissa ovat vakaat ja turvalliset sosiaaliset suhteet aikuisiin ja muihin lapsiin. Lisäksi lapselle on tärkeää saada pitää tiettyä paikkaa kodissa omanaan
  • ‚Ķ
  corecore