1,143 research outputs found

  Kierunki bada艅 nad pras膮 mniejszo艣ci narodowych 1918-1939

  Get PDF
  The article contains a brief description of the press of national minorities published in the Second Polish Republic and it discusses directions and results of research conducted by historians after 1945. A citation analysis was used to evaluate the research achievements in wider terms. Media activity of the national minorities in the years 1918-1939 was quite high. According to the latest data, more than 3500 newspapers and magazines published in languages of individual nations were published in these years. The largest number of the magazines was printed in Yiddish (1715), Ukrainian (1132) and German (683); the Belarusian (188), Lithuanian (190) and Russian (98) magazines were less numerous. However, the ranking was different when we take into account the impact of the press: what stood out was the German press (7.60 of copies for 100 people), then the Jewish press (3.18), with the almost insignificant Ukrainian (0.2) and Belarusian press (0.36). Interest of historians in the press of the minorities was quite high in the entire postwar period. A total of 78 scholars worked in this area. They published 172 works which were cited 316 times in the scope of the native discourse (press history). After 1945, the three biggest press systems were the favourite research subjects: the Jewish one (92 publications) [220 citations], the Ukrainian one (32) [49] and the German one (21) [28]; in comparison to them, interest in press of other minorities was insignificant (25) [16]. The general reflection was even less important (2) [3]. Therefore the only source of knowledge concerning this issue were fragments of well-known monographs, in particular the text of Andrzej Paczkowski included in the synthesis ''Prasa polska w latach 1918-1939'' [''Polish press in the years 1918-1939''] (Warsaw 1980, pages 343-362) [154 citations]. This research was carried out in 1971 for the needs of a model and - according to the statistics - it played an important role in inspiring further research (158 papers), but despite its provisional and concise form, a newer or more competitive version has never been created

  Information Guide: Niemcy. April 2013

  Get PDF
  Internetowy przewodnik po Republice Federalnej Niemiec, przewodnik zawiera linki do Europejskiego 殴r贸d艂a Online (ESO) oraz innych stron internetowych

  鈥濱鈥檓 writing for a newspaper鈥. Writer as a Journalist in the German Language Area

  Get PDF
  Publikacja jest zbiorem artyku艂贸w eksploruj膮cych relacje mi臋dzy dziennikarstwem a literatur膮 z r贸偶nych perspektyw i w r贸偶nych obszarach j臋zykowych. Wobec post臋puj膮cej w ostatnich dziesi臋cioleciach kontaminacji mi臋dzy dziennikarstwem a literatur膮 autorzy tekst贸w pochylaj膮 si臋 nad historycznymi zwi膮zkami mi臋dzy badanymi dziedzinami (pocz膮wszy od staro偶ytno艣ci do czas贸w najbardziej wsp贸艂czesnych), stawiaj膮 pytania dotycz膮ce kontekst贸w kulturowych determinuj膮cych badan膮 ekspresj臋, przygl膮daj膮 si臋 typowym dla niej 艣rodkom wyrazu, wychwytuj膮 nieuniknion膮 hybrydyzacj臋 form oraz kre艣l膮 sylwetki konkretnych dziennikarzy-pisarzy. Warto艣ci膮 dodan膮 jest zderzenie perspektyw badawczych w odniesieniu do r贸偶nych kr臋g贸w kulturowych (hiszpa艅ski, latynoameryka艅ski, francuski, bu艂garski, polski, ameryka艅ski, angielski, germa艅ski, klasyczny, w艂oski). Takie uj臋cie prowadzi do wieloaspektowej problematyzacji niezwykle aktualnego wymiaru wsp贸艂czesnej kultury.Pocz膮tki dziennikarstwa niemieckiego si臋gaj膮 XIV wieku, ale dopiero w okresie o艣wiecenia w prasie zacz臋li publikowa膰 tak偶e pisarze. Okresy boomu dziennikarskiego, w czasie kt贸rych rozwin臋艂o si臋 wiele nowych gatunk贸w prasowych, to na przyk艂ad czas przed rewolucj膮 1848 roku lub lata po I wojnie 艣wiatowej. Felietonistami, reporterami, krytykami teatralnymi lub filmowymi byli wtedy mi臋dzy innymi Walter Benjamin, Kurt Tucholsky, Joseph Roth, Siegfried Kracauer, Egon Erwin Kisch. T臋 tradycj臋 kontynuowali pisarze po 1945 roku, mi臋dzy innymi G眉nter Grass, Heinrich B枚ll, Martin Walser, Hans Magnus Enzensberger, autorzy zaanga偶owanych tekst贸w prasowych na wa偶ne tematy polityczne i spo艂eczne. Artyku艂 przedstawia na dw贸ch przyk艂adach, sprawozdaniu Nasz Auschwitz Niemca Martina Walsera i felietonach austriackiej pisarki Ilse Aichinger, zwi膮zki mi臋dzy publicystyk膮 i literatur膮.The beginnings of German journalism go back to XIV century but it was not until the times of Enlightenment when writers started to publish in the press. Two periods of journalistic boom during which new press genres emerged are, among others, the time before the 1848 Revolution and the years after WWII. These were the periods of active work of such columnists, reporters, theatre and film critics as Walter Benjamin, Kurt Tucholsky, Joseph Roth, Siegfried Kracauer and Egon Erwin Kisch. After 1945 this tradition was continued by G眉nter Grass, Heinrich B枚ll, Martin Walser, Hans Magnus Enzensberger and other authors of politically and socially engaged texts. The article discusses relations between journalism and literature on the example of two texts, a report Our Auschwitz of a German author Martina Walsera and column of an Austrian writer Ilse Aichinger

  艢ciganie sprawc贸w k艂amstwa katy艅skiego w III Rzeszy

  Get PDF
  This article addresses the criminal liability of German citizens for the so-called Katy艅 Massacre Lie during the Third Reich. Its source materials are the records of three cases discovered in German archives. Questioning the official (and actual) German propaganda鈥檚 version about the massacre of Polish prisoners of war by the Soviets or negating its perpetration by the Soviets while attributing it to the Germans was subject to prosecution as criminal speech against the state. This paper brings to attention the circumstances under which such an act was committed, the statements said by the perpetrators, and a legal qualification which was grounds for indictment and conviction

  Media mniejszo艣ciowe w Polsce

  Get PDF
  Media mniejszo艣ciowe to takie 艣rodki masowego przekazu, kt贸rego g艂贸wnym odbiorcami s膮 mniejszo艣ci narodowe i etniczne. Cz臋sto s膮 nadawane lub wydawane w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci w ich w艂asnym j臋zyku. Media mniejszo艣ciowe pe艂ni膮 wiele wa偶nych funkcji dla ich przedstawicieli. S膮 wa偶ne dla kultywowania tradycji, wzmacniaj膮 jedno艣膰 narodow膮 lub etniczn膮. Jest to szczeg贸lnie istotne w sytuacji gdy przedstawiciele mniejszo艣ci narodowych lub etnicznych s膮 nieliczni lub 偶yj膮 w rozproszeniu w r贸偶nych cz臋艣ciach kraju

  Faszystowska prasa o getcie 艂贸dzkim

  Get PDF
  Der Artikel bildet eine 脺bersicht der Artikelfragmente 眉ber das 鈥歀itzmannstadt-Getto鈥 aus ausgew盲hlten Zeitschriften des Dritten Reiches, wie Litzmannst盲dter Zeitung, Dresdener Nachrichten oder Schlesische Tageszeitung. Charakteristische Sprache dieser Texte stammt aus dem Feder solcher Journalisten wie Wolfgang Bergemann oder Otto Heike

  The German newspapers discourse on Poland in 2017-2019

  Get PDF
  Celem opracowania jest przedstawienie wynik贸w badania struktury dyskursu o Polsce w trzech dziennikach niemieckich, "Frankurter Algemaine Zeitung", "S眉ddeutsche Zeitung", "Die Welt" oraz - dodatkowo - na 艂amach tabloidu "Bild". W celu skonstruowania zbioru przekaz贸w o Polsce i Polakach przeprowadzono kwerend臋 teks贸w w 140 edycjach ka偶dego z dziennik贸w. 艁膮cznie w latach 2017-2018 i pierwszym kwartale 2019 roku sprawdzono 560 wyda艅 wszystkich edycji. Pierwszym etapem analizy przeprowadzonej w ramach bada艅 by艂a ilo艣ciowa analiza leksykalna 300 tys. s艂贸w zebranych w korpusie tekstowym. Wynikiem pomiar贸w statystycznych by艂y listy frekwencyjne, kt贸re pos艂u偶y艂y nast臋pnie do analizy wybranych konkordancji i kolokacji wyrazowych. Wynikiem tej procedury by艂a rekonstrukcja wa偶nych s艂贸w oraz ich wsp贸艂wyst臋powania wg powtarzaj膮cych si臋 wzor贸w. W tej fazie bada艅 jednostk膮 analiz by艂 wyraz, a wi臋c intensywno艣膰 analizowanych atrybut贸w tekstu mierzono liczb膮 i zasi臋giem procentowym wyst臋powania s艂贸w. Wykorzystano ponadto procedury text mining, aby wyodr臋bni膰 g艂贸wne poj臋cia i powtarzaj膮ce si臋 w analizowanym dyskursie motywy. Kolejnym etapem bada艅 by艂a komputerowa analiza zawarto艣ci. Dla cel贸w badawczych stworzono s艂owniki kategorii, kt贸re obejmowa艂y zestawy wyraz贸w zebranych na tej samej podstawie semantycznej. Jednostk膮 analizy w tej fazie bada艅 by艂o zdanie (N = 18602). W rezultacie zrekonstruowano hierarchi臋 i kluczowo艣膰 symboli zbiorowych, temat贸w, aktor贸w i miejsc obecnych w dyskursie prasowym o Polsce. W ostatniej cz臋艣ci bada艅 - w wyniku analizy czynnikowej - struktura dyskursu o Polsce w czterech niemieckich dziennikach zosta艂a zredukowana do 19 najsilniejszych czynnik贸w decyduj膮cych o tym, kt贸re szczeg贸艂owe kategorie analizy wykazuj膮 tendencj臋 do wsp贸艂wyst臋powania, a tym samym tworz膮 艂atwo rozr贸偶nialn膮 konfiguracj臋 okre艣lonych narracji o Polsce.The aim of the article is to present the results of the survey on the structure of the discourse on Poland present in the content of three quality German dailies: "Frankurter Algemaine Zeitung", "S眉ddeutsche Zeitung", "Die Welt" and - additionally - the tabloid "Bild". In order to construct the collection of messages about Poland and Poles, a query was carried out in 140 editions of each daily. It resulted a total of 560 editions representing 17 percent of all editions in 2017-2018 and the first quarter of 2019. The first step of analysis performed in this research was the lexical analysis of the German newspapers gathered in the text corpus of app. 300 000 words. The results of statistical evaluations were the words frequency lists which were used for the analysis of certain words concordances and collocations. The effect of such procedure was the reconstruction of important words co-occurances common patterns. In this phase of the survey the units of analysis were words, so the intensity of the analyzed text attributes were measured by the number and percentage range of certain words. Additionally, the author of the article used text mining analytics software to extract main concepts i.e. recurring motifs in the discourse, so the results of that procedure served as a means of verification of preliminary findings of analysis. The next phase of the survey was the computer assisted content analysis. For the research purposes the categories dictionaries were created. Those dictionaries consisted of the set of words gathered on the same semantic basis. The unit of the analysis in this phase of the research was a single sentence (N = 18602 units) and the results of that analysis was the hierarchy and keyness of collective symbols, themes, actors and places present in the press discourse on Poland. In the last part of the research - as a result of factor analysis - the structure of the discourse on Poland in four German dailies was reduced to 19 strongest factors determining which different (detailed) categories have the tendency to co-occur and that is why they create easily distinguishable configuration of the certain narratives

  Prasa radziecka wydawana w latach 30. XX w. w Republice Niemc贸w Powo艂偶a. Wprowadzenie do zagadnienia i uwagi o j臋zyku

  Get PDF
  The soviet press in the Volga German Autonomous Soviet Socialist Republic in the 1930s. Introduction to the topic and remarks regarding languageThe author presents in brief the most significant facts from the history of Germans in Russia (from the Manifesto of Catherine II through the formation of the Volga German Autonomous Soviet Socialist Republic), outlining on this background the activities of the German language press in the Russia and in the early Soviet Union, with a primary focus on the so-called new ethnicities policy and its consequences for the German minority.In the 1920s and 1930s in the VG ASSR, publication of books, textbooks, brochures, documents and reports in German began on a massive scale, especially press and propaganda materials. The new ethnicities policy of the Soviet authorities naturally boiled down to the rapid and proper indoctrination of ethnic minorities, "educating" them in the spirit of communist ideology. For the Bolshevik party newspapers were instruments of comprehensive propaganda and agitation.Until the mid-1920s, over 70 periodicals were published in German in the entire USSR. In the Volga German Republic, 21 newspapers were published in German, including the specialized Wolgadeutsches Schulblatt, Sei Bereit, Rote Jugend, but mainly press for the canton, the kolkhoz or sovkhoz level, and even papers for machinists (Tempo. Bolschewistisches Allt盲gl. Bulletin, Lenins Weg). Frequently the periodicals were published in Russian alongside a German-language version, e.g. 孝褉褍写芯胁邪褟 锌褉邪胁写邪 and Arbeiterwahrheit, as well as publications in Russian only, including 袙锌械褉械写 泻 锌芯斜械写械.The journalists' qualifications were very low. Periodicals frequently contained reports by "rabkors" (worker correspondents) and "selkors" (village correspondents), people for whom only very recently had been quite far removed from pouring out their thoughts on paper. The pages of the papers reflected the degradation of the German language used in the USSR, its mixing with Russianisms, especially Sovietisms, including peculiar acronyms (e.g. Ambar, Arbuse, Batrake, Otlitschnik, Partorg, Smytschka, Rote Tafel, Schwarze Tafel, KK der AP(B)SU, KVA der ASSR der WD, MTS).聽Prasa radziecka wydawana w latach 30. XX w. w Republice Niemc贸w Powo艂偶a. Wprowadzenie do zagadnienia i uwagi o j臋zykuAutorka przedstawi艂a pokr贸tce najwa偶niejsze fakty z historii Niemc贸w rosyjskich (od Manifestu Katarzyny II po powo艂anie Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej Niemc贸w Powo艂偶a), zarysowuj膮c na tym tle dzieje prasy niemieckoj臋zycznej w Rosji i wczesnym ZSRR. Skupi艂a si臋 g艂贸wnie na tzw. nowej leninowskiej polityce narodowo艣ciowej i jej konsekwencjach dla mniejszo艣ci niemieckiej.W latach 20. i 30. XX w. w ASRR NP zacz臋to masowo drukowa膰 po niemiecku ksi膮偶ki, podr臋czniki, broszury, dokumenty, sprawozdania, zw艂aszcza za艣 materia艂y propagandowe i pras臋. Nowa polityka narodowo艣ciowa w艂adz radzieckich sprowadza艂a si臋 oczywi艣cie do szybkiego i sprawnego indoktrynowania mniejszo艣ci narodowych, 鈥瀢ychowywania鈥 ich w duchu ideologii komunistycznej. Dla partii bolszewickiej gazety by艂y zbiorowym propagandyst膮 i agitatorem. Do po艂owy lat 20. XX w. drukowano w ca艂ym ZSRR ponad 70 periodyk贸w niemieckoj臋zycznych. W Republice Niemc贸w Powo艂偶a wydawano 21 gazet w j臋zyku niemieckim, m.in. specjalistyczne 鈥濿olgadeutsches Schulblatt鈥, 鈥濻ei bereit鈥, 鈥濺ote Jugend鈥, g艂贸wnie jednak pras臋 kantonow膮, ko艂chozow膮, sowchozow膮, a nawet gazety o艣rodk贸w maszynowych (鈥濴enins Weg鈥, 鈥濼empo. Bolschewistisches Allt盲gl. Bulletin鈥). Cz臋sto wydawano gazety w j臋zyku rosyjskim i ich wersje niemieckoj臋zyczne, np. 鈥炐⒀褍写芯胁邪褟 锌褉邪胁写邪鈥 i 鈥濧rbeiterwahrheit鈥. Wychodzi艂a te偶 prasa w j臋zyku rosyjskim, m.in. 鈥炐捫啃笛械写 泻 锌芯斜械写械鈥. Kwalifikacje dziennikarzy by艂y niskie. Gazety nagminnie zamieszcza艂y relacje tzw. 鈥瀝abkor贸w鈥 (korespondent贸w robotniczych) i 鈥瀞ielkor贸w鈥 (korespondent贸w wiejskich), ludzi do niedawna bardzo dalekich od przelewania my艣li na papier. Na 艂amach prasy odzwierciedli艂a si臋 degradacja j臋zyka niemieckiego w ZSRR, jego za艣miecenie rusycyzmami, zw艂aszcza sowietyzmami, w tym osobliwymi skr贸towcami (np. Ambar, Arbuse, Batrake, Otlitschnik, Partorg, Smytschka, Rote Tafel, Schwarze Tafel, KK der AP(B)SU, KVA der ASSR der WD, MTS)

  Pi艂ka no偶na i rekonstrukcje niemieckiej to偶samo艣ci narodowej

  Get PDF
  The article is aimed at analysing the relationship between football and ways of reconstructing the German national identity. At the beginning the origin of football in Germany is decribed. Than the role of 鈥濨erno Miracle鈥 (German world championship in 1954) in creation the postwar new German identity is considered as well as the role of football in presenting 鈥瀗ew Germany鈥 to the world in the 2006 world championship organized by Germany. At the end the stereotypes considering the connections between German style of play and German 鈥瀗ational character鈥 are presented.The article is aimed at analysing the relationship between football and ways of reconstructing the German national identity. At the beginning the origin of football in Germany is decribed. Than the role of 鈥濨erno Miracle鈥 (German world championship in 1954) in creation the postwar new German identity is considered as well as the role of football in presenting 鈥瀗ew Germany鈥 to the world in the 2006 world championship organized by Germany. At the end the stereotypes considering the connections between German style of play and German 鈥瀗ational character鈥 are presented
  corecore