32 research outputs found

  Suomenkarjan erityisominaisuudet hyötykäyttöön

  Get PDF
  Selvitys apurahan käytöstä Suomen Kulttuurirahastolle, 5.3.2013 LOPPURAPORTT

  Millaista maatalouden geenivarojen säilyttämispolitiikkaa kansalaiset tukevat?

  Get PDF

  Maatiaisrodut suomalaisen kulttuurin elävöittäjinä

  Get PDF
  vo

  Maatiaisrotujen merkitys kasvattajilleen. Esimerkkinä itä-ja länsisuomenkarjan kasvattaminen 2000-luvun alussa.

  Get PDF
  vo

  Miten politiikkaohjauksella voidaan vaikuttaa maatalousympäristöön?

  Get PDF
  vo

  The Materiality of the Horse in Iron Age and Historical Finland as observed in Zooarchaeological and Folk-Belief Material

  Get PDF
  In this article, we combine zooarchaeological, ethnological and folk-belief material to study the deposition of archaeological horse remains and the beliefs and symbolic or social attributes associated with horses. We collected zooarchaeological data from 58 Iron Age, medieval and post-medieval archaeological sites and studied abundance of horse remains, their anatomical distribution and their archaeological context. From the nineteenth to the early twentieth century, horses were considered apart from other farm animals and were thought to possess special abilities, such as sensing otherworldly activity. The understanding of the complex traditions, beliefs and practices affecting the material remains of horses is aided by the large dataset spanning a long period, careful consideration of find contexts, and the anatomical distribution and multisource approach.</p

  Maatiaiseläinten suojelusta yritystoimintaa ja yhteiskunnallista hyvinvointia?

  Get PDF
  Tutkimushankkeen tavoitteena oli kartoittaa ja luoda toimintamalleja alkuperäisten kotieläinrotujeneli maatiaisrotujen säilyttämiseksi. Vastausta etsittiin kysymyksiin: millaisia merkityksiä maatiaisroduillaon ja mitä yhteiskunnallista hyötyä maatiaisrotujen kasvattaminen voi tuottaa?Suomenkarjan ja suomenlampaiden kasvattajiksi on valikoitunut ryhmä aktiiviviljelijöitä,monialayrittäjiä ja harrastajia. Yrittäjien osalta maatiaisrotuun päätyminen ei ole mikään sattuma, vaankasvattajat ovat perillä eläinten hyvistä ja huonoista ominaisuuksia ja tietoisesti valinneet rodunvähintäänkin monipuolistamaan karjaansa. Tärkeimpinä perusteluina maatiaisrotujen säilyttämisenpuolesta ovat julkisessa keskustelussa kotimaisuus, luonnonmukaisuus, jalostusmahdollisuudet japerinteisyys; maaseudun uusiin yrittäjyysmahdollisuuksiin maatiaiseläimiä ei juurikaan yhdistetä.Maatiaiseläinten tuotteet on onnistuttava myymään erikoistuotteina, jotta taloudellisuus nouseejärkevälle tasolle. Maatiaiskarjan kasvattajan taloudellinen ohjaus- ja kannustekeino on maataloudenympäristötuen erityistuki. Sen taso on länsisuomenkarjalla vuoden 2007 mukaan 270 euroa/eläinyksikkö,mikä lähes riittää kompensoimaan maatiaisrodun ja tehotuotantoon jalostetun rodun kannattavuuserontavanomaisessa maidontuotannossa. Sen sijaan itä- ja pohjoissuomenkarjalla vastaava tuki (500euroa/eläinyksikkö) ei riitä korvaamaan tulonmenetyksiä.Visioitaessa tulevaa maatiaislehmät ja -lampaat voidaan sijoittaa maaseudun toiminnallisessarakenteessa kolmeen eri rooliin: tavanomaisiksi maidon ja lihan tuottajiksi ekstensiiviseentuotantomuotoon; monialayrittäjyyden tuotannon erikoisrooleihin, kuten erikoisraaka-aineiden tuottajiksi,maisemanhoitoon, hoivapalveluihin tai matkailutoimintaan ja kolmanneksi harrasteviljelijöiden ja muunharrastustoiminnan piiriin. Eläinten ylläpito kaikissa kolmessa roolissa edellyttää ohjauskeinojenerilaistamista. Ekstensiivisen tuotannon ohjauskeino voitaisiin toteuttaa edelleen maataloudenympäristötukena. Monialayrittäjyydessä maatiaiseläinten säilymiseen liittyvä tuki tulisi kohdistaaerikoistuotteiden markkinoiden ja markkinoinnin kehittämiseen. Harrastetoiminnan yhteydessämaatiaiseläinten säilymistä voitaisiin tukea lisäämällä suomalaisten tietoisuutta maatiaiseläimistä.Tieteellisessä keskustelussa maatiaiseläimet edustavat tuotantojärjestelmässä erikoisroolissa olevaatuotantoeläinryhmää (tuotantoekologinen niche) ja niiden tuotteet markkinoilla erikoistuotteita(nichetuotteet). Erikoistuotemarkkinat edustavat globalisoituvassa elintarviketaloudessa massatuotannonja kulutuskysynnän yksipuolistumisen vastavoimaa, jolla on ainakin teoreettisesti suuri merkityselintarvikehuollon tuoteinnovaatioiden, joustavuuden ja pitkän aikavälin ekologisen, taloudellisen,sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden turvaamisessa. Alkuperärotujen toiminnallinen hyödyntäminenonkin viime vuosina herättänyt kansainvälistä kiinnostusta
  corecore