463 research outputs found

  Tulevaisuuden vaihtoehtoiset ruokavaliot Suomessa

  Get PDF
  Opinnäytetyön tarkoituksena on heikkojen signaalien ja ennakointimenetelmän avulla saada tietoa tulevaisuuden vaihtoehtoisista ruokavalioista ja suosituista raaka-aineista. Mediaseurannan ja heikkojen signaalien avulla tehdään kolmen vuoden päähän ennuste. Mediaseurantaa tehtiin viiden kuukauden ajan kymmenestä eri ruokablogista sekä sanoma- ja aikakausilehdestä. Blogien päivityksistä ja lehdistä kerättiin kaikki ruokapäivitykset, joissa esiintyi reseptejä. Valituista lehdistä poimittiin lisäksi kaikki ruokauutiset. Työn teoriaosuudessa selvitetään ruokaan liittyviä käsitteitä, sähköisen ja painetun median historiaa ja nykypäivää. Myös kuluttajakäyttäytymisen osa-alueita otetaan esille, jotta lukijan on helpompi ymmärtää kuluttajan kuluttamisen tarvetta. Työssä kerrotaan myös ruokakäyttäytymisestä ja siitä, mitkä asiat vaikuttavat ihmisen ruokavalintoihin. Mediaseurannasta saadaan laajasti tietoja nykypäivän ja tulevaisuuden vaihtoehtoisista ruokavalioista ja siitä, mitkä raaka-aineet ovat tällä hetkellä pinnalla ja kuluttajien suosiossa. Tulokset purettiin auki Excel-taulukoiksi, joista tehtiin kuviota. Näin lukijan on helppo ymmärtää tutkimuksen tuloksia. Ruokalajit haluttiin ottaa mukaan tutkimukseen työn tekijöiden oman mielenkiinnon vuoksi. Ruokalajit avattiin kirjallisesti ja niistä voidaan huomata, mitkä ruokalajit ovat trendikkäitä. Ruokavalioiden osalta tulokset olivat ennalta arvattavia. Raaka-aineiden osalta saatiin uutta tietoa. Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona ja yritys voi hyödyntää tuloksia tuotekehityksessään. Tietosuojaan vedoten toimeksiantajan nimeä ei mainita opinnäytetyössä. Opinnäytetyön aihe on ainutlaatuinen eikä samanlaista tutkimusta aiheesta löytynyt. Opinnäytetyön tekeminen uudesta aiheesta todettiin haastavaksi, opettavaiseksi sekä erittäin mielenkiintoiseksi. Opinnäytetyö tehtiin parityönä yrityksen toiveen sekä työn laajuuden vuoksi. Työn aloitus hetkellä tutkimusprosessi jaettiin kahteen osaan. Sonja Ilanen seurasi blogeja ja kirjoitti niihin liittyvän teorian ja Sara Nyberg seurasi lehtiä ja kirjoitti niiden teoria osuuden. Koko opinnäytetyöprosessin ajan opinnäytetyön tekijät pitivät yhteyttä, tekivät osioita yhdessä ja päättivät tutkimustavoista ja sisällöstä kasvokkain.The purpose of this thesis was to find out alternative future diets as well as new food ingredients, which are used by customers today and in the future. As the research method of the thesis media monitoring and anticipation were utilized. Media monitoring included blogs, magazines and newspapers. Updates, which had food recipes or food news, were gathered from blogs and newspapers. Food news was collected only from newspapers and magazines. Media monitoring lasted five months. After the monitoring period was over, the frail signal data was collected into an Excel file for further conclusions. In this research frail signals concerned only ingredients and diets. In the theoretical section, food concepts, history and present of the electronic media and print media are explained. The theory also deals with consumer behavior as well as food behavior and factors that affect person’s food choices. The media tracking gave a lot of information about alternative diets of today. The results showed which food ingredients were popular during the media tracking period. Due to the thesis writers’ own interest, the study also took into account complete food dishes. The diet results were similar as expected at the beginning of the work. Food ingredient monitoring gave a lot of new knowledge which in the future will hopefully have heavyweight novelty value. The thesis subject was innovative, and there was no earlier study on the subject, which made the writing of this thesis very challenging, instructive and interesting. In the future this topic could be enriched further as a study that deals with the effects of food diets on the customers. The thesis was made in co-operation with a company, who wanted to stay anonymous. The thesis will be useful for the company and they will use the results of the study in their product development

  Hyvien tuotantotapojen kehittäminen elämysjuustolaan

  Get PDF
  Elintarvikehuoneiston työtapaohje on työskentelyn apuna olevaa ohjeistusta, jolla voidaan helpottaa hygieenisten työtapojen noudattamista ja omavalvonnan päivittymistä. Tämän työn tarkoituksena oli luoda kasvavalle elämysjuustolalle hyvien työtapojen ohjeet. Ohjeista osa pohjautui vanhoihin tiloihin suunniteltuihin ohjeisiin ja ne kehitettiin uusiin tiloihin sopiviksi, osa oli täysin uusia. Ohjeet suunniteltiin yhdessä laatupäällikön sekä muiden työntekijöiden kanssa. Työn toimeksiantajana oli Herkkujuustola Oy, joka valmistaa sveitsiläisillä resepteillä ja suomalaisilla raaka-aineilla erikoisjuustoja. Herkkujuustolan kasvava henkilöstömäärä sekä kokonaan uusi, syksyllä 2018 valmistuva elämysjuustola tarvitsee työntekijöiden ja työnantajan tueksi selkeät ja tiloihin sopivat hygienia ja työtapaohjeet. Tämä työ toteutettiin suunnittelutyönä sekä kirjallisuutta tutkimalla. Kirjallisuudesta haettiin työtä tukevia aiheita ja oppaita, joita myös yritys voi myöhemmin hyödyntää päivittäessään omavalvontaa ja ohjeistusta. Tämän opinnäytetyön tuloksena on julkaistu osa kehitetyistä hyvien työtapojen oheista sekä niihin liittyvät lomakkeet. Lisäksi toimintaa koskevat muutos- ja parannusehdotukset on esitetty tässä työssä. Merkittävimmät näistä olivat perehdytyksen ohjeistus sekä juustojen pakkauskriteerit. Perehdytyksen ohjeistuksessa luotiin perehdytyskaavake sekä ohjeistus perehdytykseen. Juustojen pakkauskriteereissä luotiin jokaiselle juustolle pakkaamisen kriteerit.Working guidelines of food premises is a guidance to help working, which can facilitate to follow hygienic working methods and update the in-house control. The topic of this thesis was to create good working guidelines for a growing show cheese plant. A part of the guidelines was based on the ones designed for old premises and they were developed to fit the new environment. The guidelines were designed together with the quality manager and other employees. The commissioner of the thesis was Herkkujuustola Oy, which produces special cheeses with Swiss recipes and Finnish materials. The rising number of new employees and a whole new show cheese plant completed in the fall of 2018 require clear work and hygiene guidelines for the benefit of both the employer and the employees. This thesis was completed as a design work. In addition, information was achieved by studying literature for the above themes and guides supporting the work, which the company can later utilize while updating the quality control and the guidelines along it. On the basis of the research results, a part of the developed good practices, appendices and related forms were published. In addition, suggestions for changes and improvements of the procedures were suggested of which the most relevant were the designed written form and instructions for the field specific training of the personnel and the packaging criteria of the cheeses

  Lasten maitovalmisteiden kulutus ja maidontuotannon ja -prosessoinnin muutokset Suomessa

  Get PDF
  Maidontuotanto Suomessa on muuttunut viimeisten kuudenkymmenen vuoden aikana. Maitokarjaroduissa, lehmien ruokinnassa, maidon ker√§ilyss√§ ja kuljetuksessa on tapahtunut merkitt√§vi√§ muutoksia. My√∂s maitovalmisteiden prosessointi on kehittynyt. Lis√§ksi maitovalmisteita kulutetaan nyky√§√§n eri tavoin kuin ennen. Esimerkiksi rasvattoman maidon ja juustojen kulutus on lis√§√§ntynyt, kun taas maidon kokonaiskulutus on v√§hentynyt huomattavasti. T√§ss√§ maisterintutkielmassa luokiteltiin DIPP (Diabetes Prediction And Prevention) -ravintotutkimuksessa ker√§tyn aineiston maitovalmisteet homogenointi- ja kuumennusk√§sittelyn mukaan. Luokkien luonnissa ajateltiin kuumennuksen tai homogenoinnin vaikutusta maidon proteiineihin ja rasvaan. Luokittelu tehtiin kirjallisuuteen sek√§ teollisuuden esitt√§miin tietoihin perustuen. Maitovalmisteet luokiteltiin homogenointitiedon mukaan johonkin seuraavista ryhmist√§: homogenoitu, homogenoimatosn, rasvaton; ja kuumennusk√§sittelytiedon mukaan johonkin seuraavista ryhmist√§: normaalisti past√∂roitu tai sit√§ lievemmin l√§mp√∂k√§sitelty, korkeapast√∂roitu <100¬įC:ssa, korkeapast√∂roitu tai steriloitu ‚Č•100¬įC:ssa. Kuuden kuukauden ik√§isten (n=1305), yksivuotiaiden (n=1513) ja kolmivuotiaiden (n=1326) lasten maitovalmisteiden kulutusta tarkasteltiin sek√§ klassista p√§ivitetty√§ DIPP-ravintotutkimuksessa k√§ytetty√§ maitovalmisteiden luokittelua ett√§ uusia prosessointiluokitteluja k√§ytt√§en. Lasten todettiin kuluttavan erityisesti ensimm√§isen ik√§vuotensa aikana runsaasti korkeissa l√§mp√∂tiloissa prosessoituja maitovalmisteita. Kuuden kuukauden ik√§iset lapset kuluttivat eniten korkeapast√∂roituja tai steriloituja ‚Č•100¬įC:ssa ja homogenoituja maitovalmisteita. Taustamuuttujat kuten imetys, √§idin koulutus ja lasten asuinseutu (Pohjois-Pohjanmaa/Pirkanmaa) olivat yhteydess√§ maitovalmisteiden kulutukseen sek√§ klassista ett√§ prosessointiluokittelua k√§ytett√§ess√§. T√§m√§ tutkielma tuo uutta tietoa lasten maitovalmisteiden kulutuksesta. Prosessointiin perustuvaa luokittelua voidaan k√§ytt√§√§ my√∂s jatkotutkimuksissa, kun tarkastellaan, voiko jollakin tietyll√§ tavalla k√§siteltyjen maitovalmisteiden kulutuksella olla yhteys tyypin 1 diabeteksen puhkeamiseen.Milk production in Finland has changed during the latest decades. There are significant changes in cattle breeding, cattle feeding, milk collecting and transportation. Also processing of milk products has been developed. In addition, milk products are consumed in a different way than before. For example the consumption of fat-free milk and cheeses has increased whereas overall consumption of milk has decreased. In this master‚Äôs thesis milk products of DIPP (Diabetes Prediction And Prevention) nutrition study were classified based on their homogenization and heat-treatment. Creating the classification, the effects of heat-treatment or homogenization on milk proteins and fat globules were considered. The classification was done using information provided by literature and by major dairy manufacturers. Milk products were classified in one of the following groups based on the homogenization information: homogenized, non-homogenized, fat-free; and in one of the following groups based on the heat-treatment information: normally pasteurized or milder heat treatment, high pasteurized at < 100¬įC, high pasteurized or sterilized at ‚Č•100¬įC. Milk consumption of children at the age of 6 months (n=1305), 1 year (n=1513) and 3 years (n=1326) was observed using both the updated classical DIPP - milk product classification and the newly created processing based classifications. It was observed that children used a lot of strongly heated milk-based products especially during their first year. At the age of six months mostly high pasteurized or sterilized at ‚Č•100¬įC and homogenized milk products were used. Background variables such as breastfeeding, mother‚Äôs education and children‚Äôs living area (Pohjois-Pohjanmaa/ Pirkanmaa) were associated with milk product consumption both when using classical and process based classifications. This study introduces new information about children‚Äôs milk product consumption. The process based classification can also be used later when observing whether consumption of some specific kind of milk products can lead to appearance of type 1 diabetes

  K-vitamiini : koagulaatiosta kalkkiutumiseen

  Get PDF
  English summaryPeer reviewe

  Maitotalouspolitiikasta ja maidon tuotannon kiintiöinnistä Kanadassa

  Get PDF
  vokKirjasto Aj-

  Laktoosittomien maitotaloustuotteiden myynti kasvaa - Mikä on suosion salaisuus?

  Get PDF
  Valio toi laktoosittomat maitotaloustuotteet markkinoille 2000-luvun alussa. Valikoiman laajentuessa vuosien varrella minulla her√§si ajatus opinn√§ytety√∂n tekemisest√§ aiheesta. Opinn√§ytety√∂n tietoperusta k√§sittelee keskeisi√§ m√§√§ritelmi√§, kuten laktoosia, laktoosi-intoleranssi ja maitoallergiaa. T√§m√§n j√§lkeen ty√∂ keskittyy v√§h√§laktoosisten ja laktoosittomien tuotteiden historiaan sek√§ Suomessa ett√§ ulkomailla. Sen j√§lkeen keskityt√§√§n laktoosittomien maitotaloustuotteiden kehitykseen vuosina 2001‚Äď2011. Suomessa kehitetty laktoosittomien maitotaloustuotteiden valmistusteknologia on viety my√∂s ulkomaille, kuten Ruotsiin, Ven√§j√§lle ja USA:han. Monille maille, kuten Suomellekin, innovaatio on ollut korvaamaton ja arvokas keksint√∂. Ty√∂n tavoite oli selvitt√§√§ er√§√§n helsinkil√§isen elintarvikemyym√§l√§n asiakkaiden lak-toosittomien maitotaloustuotteiden k√§ytt√∂√§ eli sit√§ kenelle tuotteita ostettiin, mink√§ takia ja mit√§ tuotteita ostettiin laktoosittomina. Tutkimus toteutettiin kahdella tutkimusmetodilla. Ensimm√§inen tutkimus suoritettiin helmikuussa 2012 helsinkil√§isess√§ elintarvikekaupassa kvantitatiivisena ty√∂n√§ ja strukturoidulla lomakehaastattelulla. Tutkimuksen avulla tietoja ker√§ttiin yhteens√§ 101 elintarvikemyym√§l√§n asiakkaalta. Toinen tutkimustapa keskittyi elintarvikemyym√§l√§n maitojen ja maitojuomien myyntilukuihin. Tutkimuksessa vertailtiin nelj√§√§ tuoteparia ja siin√§ selvitettiin, miten laktoosittomien maitojuomien myynti oli kehittynyt vuosina 2009-2011. Tutkimustuloksien mukaan laktoosittomien maitojuomien myynti on ollut nousujohteista verrattuna tavallisiin maitoihin. Laktoosittomia maitotaloustuotteita ostettiin p√§√§s√§√§nt√∂isesti perheelle, mutta my√∂s itselle ja vieraille. Ostojen syyt olivat mm. laktoosi-intoleranssi, oireilu ja vieraiden tarpeet sek√§ se, ettei tuotetta saanut tavallisena. Yleisemmin ostettuja tuotteita olivat maitojuoma, kerma, jogurtti ja juusto. Tulosten mukaan laktoosittomia tuotteita k√§yttiv√§t sek√§ oireelliset ett√§ oireettomat henkil√∂t.Valio brought lactose free dairy products to the market in the beginning of year 2000. Selection growth with in few years very much and I came up with an idea of making my thesis of this topic. The facts of this thesis are about primary definitions like lactose, lactose intolerance and milk allergy. After this the thesis focuses on the history of low lactose and lactose free products in Finland and abroad. Then the thesis gets in to the development of lactose free dairy products in 2001-2011. Finnish made producing technology has been exported abroad like Sweden, Russia and USA. To the many countries the unique innovation has been very valuable and priceless. Top priority of the thesis was to find out the using of lactose free dairy products of the customers of one of the grocery stores in Helsinki. The goal was to research for whom products were bought and which dairy products were bought lactose free and why. The research was made in two ways. The first research method was a quantitative research in February 2012 in grocery store in Helsinki with an interview form. 101 customers were interviewed. The second research method focused on selling numbers of milk and lactose free milk in grocery store in Helsinki. This research compared four different pairs of milk and lactose free milk. The goal was to find out how the selling numbers developed between 2009-2011. According to the research results selling of lactose free milk has been increasing compared to basic milk. Lactose free dairy products were bought usually to family but also to themselves and guests. The reasons to buy lactose free dairy products were lactose intolerance, symptoms, guests needs and no basic product were found in the markets. Generally bought products were lactose free milk, cream, yogurt and cheese. The research showed that people with and without symptoms used lactose free dairy products

  Viinin ja ruoan yhdistäminen osana viinilistasuunnittelua

  Get PDF
  Opinnäytetyön tavoitteena on luoda kokonaisvaltainen viinin ja ruoan yhdistämisen opas Lillan Hotel Cafe Butikille. Työssä käsitellään muun muassa, kuinka luoda hyvä ja kannattava viinilista jota voidaan soveltaa Lillan Hotel Cafe Butikin nykyiseen ruokalistaan. Työ auttaa myös heitä tulevaisuudessa valitsemaan viinejä tuleviin listoihin ja toimii osana työntekijöiden viinitietoisuuden lisäämistä ja ammattitaitoa viinin ja ruoan yhdistämisen kannalta. Tutkimuksella pyrittiin selvittämään hyvän ja kannattavan viinilistan salaisuudet, sekä nykyiset ja tulevat trendit, jotka auttavat viinilistan suunnittelussa. Tutkimuksessa haastateltiin viittä pirkanmaalaista sommelieria sekä viiniasiantuntijaa. Haastattelut litteroitiin ja käsiteltiin työssä. Haastatteluissa nousi esiin tämän hetkisiä viinitrendejä, joita ovat muun muassa luomu-, biodynaamiset- ja naturalviinit, sekä viinilistan tärkeys osana liikeideaa. Nykyään myös panostetaan enemmän persoonalliseen myyntiin kuin, että annettaisiin vain viinilista asiakkaan käteen ja hän tekisi päätöksen itse. Niin pitkään kuin asiakkaiden viinitietoisuus karttuu, on tärkeää, että työntekijät ovat perillä myytävistä viineistä. Uusiksi nouseviksi Euroopan viinimaiksi ennustettiin Itä-Euroopan maita.The purpose of this study was to create a comprehensive guide to combining food and wine for Lillan Hotel Café Butik. In this study, it is discussed how to create a good and profitable wine list and apply this information to the present menu of Lillan Hotel Café Butik. This study will also help them to pick wines for their menus in the future and increase the staff’s knowledge of wines and professional skills of matching wine and food. The aim of the study was to find out secrets of a good and profitable wine list and to explore current and future trends that will help planning a wine list. In this study, five sommeliers and wine experts from Pirkanmaa were interviewed. The interviews were transcribed and processed in this study. The interviews highlighted current wine trends, such as organic, biodynamic and natural wines, as well as the importance of the wine list as part of the business idea. Nowadays, more is being invested in personal sales than just giving a wine list to the customer’s hand and he would make the decision himself. As longs as customers’ knowledge of wines is increasing it is important that employees are acquainted with the wines they sell. New growing wine countries in Europe were predicted to be Eastern European countrie

  Reologia on elintarviketutkijan apuneuvo

  Get PDF
  Oletko koskaan ihmetellyt, miksi ketsuppipulloa pitää ravistaa ennen kuin tomaattikastikkeen saa ulos? Miksi kiinteä jogurtti muuttuu juoksevaksi kun sitä sekoittaa lusikalla? Tai miksi sinappi pysyy tuubissa, kunnes sitä puristaa?vo

  Hemodialyysipotilaan ravitsemus : Digitaalinen omahoidonohje

  Get PDF
  T√§ss√§ opinn√§ytety√∂ss√§ aiheena on hemodialyysihoidossa olevien potilaiden ravitsemusohjaus. Ravitsemusohjaus on t√§rke√§√§, sill√§ oikeanlaisella ravitsemuksella potilaiden sairaudesta johtuvia oireita pystyt√§√§n lievitt√§m√§√§n ja lis√§√§m√§√§n hyvinvointia. Hyv√§ll√§ hemodialyysipotilaan ravitsemuksella tarkoitetaan yksi√∂llisesti suunniteltua ruokavaliota, jossa on riitt√§v√§sti proteiinia ja rajoitetusti kaliumia, fosforia, natriumia ja nesteit√§. T√§m√§n opinn√§ytety√∂n tarkoituksena oli tuottaa ohjausta tukevaa videomateriaalia kotona asuville hemodialyysipotilaille. Se k√§sittelee kattavasti munuaissairaiden potilaiden ravitsemuksen p√§√§piirteit√§ ja antaa arkiel√§m√§n vinkkej√§ useiden videoiden kokonaisuudessa. Tavoitteena oli kehitt√§√§ dialyysipotilaiden tietoutta ravitsemuksesta sek√§ lis√§t√§ heid√§n omahoidonvalmiuksiaan. Opinn√§ytety√∂n aihe on ajankohtainen, sill√§ potilasohjauksen merkitys kokonaishoidossa on korostunut. T√§ll√§ hetkell√§ vallitseva megatrendi on digitalisaatio, ja sen takia terveyden ja hyvinvoinnin aloilla digitaalinen ohjaus on tulossa isommaksi osaksi potilaan hoitoa. T√§m√§n takia opinn√§ytety√∂ toteutettiin videon muodossa. Toteutettuja videoita voidaan k√§ytt√§√§ dialyysiyksik√∂n ja ravitsemusterapeuttien antaman ohjauksen tukena. Dialyysipotilailla on itsell√§√§n suuri vastuu hoitotasapainosta ja hoidon jatkuvuuden yll√§pit√§misisest√§, joten videot tukevat potilaiden omahoitoa ja ravitsemukseen sitoutumista kotona. Opinn√§ytteen tuotoksia voidaan hy√∂dynt√§√§ potilasohjauksessa niin kotona, sairaalassa kuin kolmannen sektorin palveluissa. Materiaalia voivat hy√∂dynt√§√§ potilaat, heid√§n perheens√§ ja l√§heisens√§. Lis√§ksi opinn√§ytety√∂n raportin osaa voidaan hy√∂dynt√§√§ hemodialyysipotilaiden potilasohjauksen kehitt√§misess√§.The topic of this thesis is nutritional guidance of patients receiving dialysis treatment. The right kind of nutrition can help alleviate the symptoms of patient`s illness and at the mean time increases their well-being. A good hemodialysis patient`s nutrition includes a uniquely designed diet with enough protein and limited amount potassium, phosphorus, sodium and liquids.¬ī The purpose of this thesis was to produce video material that support patient guidance for home-living hemodialysis patients. It covers the main features of nutrition and provides multiple videos with daily life tips for patients with kidney disease. The aim of this thesis was to improve awareness about nutrition of hemodialysis patients and improve their self-care preparedness. The topic of this thesis is topical because patient‚Äôs guidance in overall care is emphasized. The current megatrend is digitalization and therefore digital guidance is becoming a bigger part of patient‚Äôs care in healthcare. Therefore, the theses were implemented in video format. The produced videos can be used to support dialysis unit and it could also be used to support guidance provided by dietician. Dialysis patients have a big responsibility for their stability of health and maintaining the continuity of care. Therefore, the videos would support the patient‚Äôs self-care and the commitment to the diet at home. The videos produced for this thesis can be used in patient guidance at home, in hospitals or at third sector services. The material can be used by patients, their families and close friends. Also this thesis can be used to improve the guidance for hemodialysis patients

  Eläingeenivarat 2010

  Get PDF
  Suomen kansallisen eläingeenivaraohjelman tiedoteleht
  • ‚Ķ
  corecore