20 research outputs found

  Tekoälysovellukset rannemurtumien diagnostiikassa

  Get PDF
  Tiivistelm√§. Tutkielmassa k√§sittelemme r√∂ntgenkuvien rannemurtumia ja yleiskatsauksessa rannemurtumien yleisyytt√§, kuvantamista ja konservatiivista ‚ÄĒ ja operatiivista hoitoa. Rannemurtumat ovat hyvin yleisi√§ murtumia. Niiden esiintyvyys on suurinta nuorilla miehill√§ ja ik√§√§ntyvill√§ naisilla. Rannemurtumien luokitteluun on kehitetty lukuisia luokitteluj√§rjestelmi√§, joiden tavoitteena on helpottaa ammattilaisten v√§list√§ kommunikaatiota. Rannemurtumaep√§ilyss√§ ranne tutkitaan huolellisesti ja jos her√§√§ ep√§ily murtumasta, niin kuvataan ranteen r√∂ntgenkuva. P√§ivystystilanteissa kliinikko joutuu yleens√§ itsen√§isesti tulkitsemaan ranteen r√∂ntgenkuvia. Rannekuvien tulkinnassa on olennaista keskitty√§ kliinisesti merkitt√§viin seikkoihin. Tutkielmassa kuvataan rannemurtumien r√∂ntgendiagnostiikkaa ja kuvista saatavaa tietoa. Viime vuosina on kehitetty useita teko√§ly√§ hy√∂dynt√§vi√§ sovelluksia murtumien havaitsemisen avuksi, vaihtelevin tuloksin. Tutkielmassa k√§yd√§√§n l√§pi aikaisemmin kehitettyj√§ rannemurtumia k√§sittelevi√§ teko√§lysovelluksia ja my√∂s teko√§lyn toimintaa yleisesti. Radiologisten kuvien tulkintaan k√§ytet√§√§n konvoluutioneuroverkkoja hy√∂dynt√§vi√§ koneoppimisalgoritmeja, joiden yleinen rakenne kuvataan tutkielmassa. Lopuksi esitell√§√§n oma tutkimuksemme ja sen tulokset

  Ikääntyvän potilaan värttinäluun alaosan murtuman hoito - kohti potilaslähtöisyyttä

  Get PDF
  Värttinäluun alaosan murtuma on erittäin yleinen ikääntyvillä ihmisillä. Tavallisin vammamekanismi on ojennetun käden varaan kaatuminen. Murtumaa epäiltäessä ensisijainen kuvantamistutkimus on ranteen natiiviröntgenkuvaus. Virheasentoiset murtumat reponoidaan paikallispuudutuksessa. Hoitolinjaksi valitaan konservatiivinen hoito tukemalla ranne toiminnalliseen asentoon dorsaalisella kipsilastalla tai volaarinen lukkolevytys. Suurimpia haasteita hoidossa ovat murtuma-asennon mahdollinen pettäminen kipsihoidon aikana ja sen vaikutuksen arviointi hoidon lopputulokseen. Tuoreimman kirjallisuusnäytön mukaan leikkaushoito ei ole selvästi parempi hoitolinja ikääntyvien värttinäluun alaosan murtuman hoidossa, ja kipsihoitoa suositellaan edelleen. Molemmissa hoitolinjoissa on hyötynsä ja haittansa, joiden painoarvo riippuu potilaslähtöisistä tekijöistä ja näkemyksistä. Keskeistä hoitolinjan valinnassa on noudattaa jaetun päätöksenteon periaatteita.publishedVersionPeer reviewe

  Femoral neck system (FNS) ja reisiluun kaulan murtuma

  Get PDF
  Tässä tutkielmassa tarkasteltiin reisiluun kaulan murtumien leikkaushoidossa käytettävän Femoral Neck Sytemin (DePuy Synthes, Zuchwil, Switzerland) (FNS) käyttöä kirjallisuuskatsauksen avulla. Osana tutkielmaa perehdyttiin lisäksi reisiluun kaulan murtumiin yleisemmin. Tiedonhaku toteutettiin laatimalla useita hakulausekkeita, joiden tavoitteena oli löytää laitteen käyttöä ja ominaisuuksia käsittelevät artikkelit. Tietokantahaut toteutettiin useissa eri tietokantoissa (Pubmed, Medic, Embase, OVID Medline, Scopus, Science Direct) ja lopulta katsaukseen sisällytettiin kolme julkaisua, joiden pohjalta aiheeseen tutustuttiin. Katsauksen perusteella FNS:n todettiin vastaavan mekaanisten ominaisuuksiensa osalta reisiluun kaulan murtumien hoidossa nykyisin käytettäviä yleisempiä osteosynteesimenetelmiä, kuten kolmea ruuvia. Tutkimukset antavat viitteitä menetelmän pätevyydestä myös kliinisessä käytössä. Jatkossa tarvitaan lisää tutkimusta näiden tulosten vahvistamiseksi

  Navigoinnin menetelmät: Johdatus teknologiseen navigointiin

  Get PDF
  Historically, humankind has always navigated. Technological navigation originated in seafaring, because on the open ocean, measurements are needed in order to determine one‚Äôs own location as a part of navigation. Aircraft, rockets and spacecraft as well as vehicles moving on dry land, and even pedestrians, all ‚ÄĚnavigate‚ÄĚ by means of modern technologies. This development is mainly due to two technologies: satellite positioning, such as GPS (the Global Positioning System) and inertial navigation. Also information and communication technologiy has evolved: especially recursive linear filtering or the Kalman filter. Furthermore, small and inexpensive digital sensors are revolutionising everyday navigation. Subjects explained in this book are the fundamentals of navigation, stochastic processes, the Kalman filter, inertial navigation technology and methods, GNSS signal structure, carrier-phase measurement and ambiguities, real-time GNSS positioning and navigation, communication solutions and standards for differential corrections, GNSS base stations and networks, satellite-based augmentation systems, airborne gravimetry, sensor fusion and sensors of opportunity.Ihminen on historian aikana aina navigoinut. Teknologinen navigointi syntyi merenkulussa, koska avomerell√§ tarvittiin mittauksia oman sijainnin m√§√§ritt√§miseksi. Lentokoneet, ohjukset ja avaruusalukset sek√§ kuivalla maalla liikkuvat kulkuneuvot ja jopa jalankulkijat kaikki ‚ÄĚnavigoivat‚ÄĚ nykyteknologioiden avulla. Kehitys on p√§√§osin kahden teknologian ansiota: satelliittipaikannuksen, kuten GPS:n (Global Positioning System), ja inertianavigoinnin. My√∂s tieto- ja viestint√§tekniikka on kehittynyt, erityisesti rekursiivinen lineaarinen suodatus eli Kalmanin suodin. Lis√§ksi pienet ja hinnaltaan huokeat digitaaliset anturit ovat mullistamassa jokap√§iv√§isen navigoinnin. T√§ss√§ kirjassa k√§sitelt√§vi√§ aiheita ovat navigoinnin perusteet, stokastiset prosessit, Kalmanin suodin, inertianavigoinnin teknologiat ja menetelm√§t, GNSS-signaalien rakenne, kantoaallon vaihemittaukset ja kokonaistuntemattomat, tosiaikainen GNSSpaikannus ja navigointi, differentiaalikorjausten viestint√§ratkaisut ja standardit, GNSStukiasemat ja -verkot, satelliittipohjaiset parannusj√§rjestelm√§t, ilmagravimetria sek√§ anturifuusio ja sattuman anturit

  Koiran lonkkanivelen kasvuhäiriö : kirjallisuuskatsaus

  Get PDF
  Lonkkanivelien kasvuhäiriö eli lonkkaniveldysplasia on usealla koirarodulla esiintyvä perinnöllinen sairaus. Kasvuhäiriön ilmentymiseen ja vakavuuteen vaikuttavat monet ympäristötekijät geneettisen taustan lisäksi. Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on kerätä ajankohtaista tietoa lonkkaniveldysplasian taustoista, genetiikasta, hoidosta ja erityisesti sen diagnosoinnista koirilla. Kirjallisuuskatsauksessa käsitellään diagnostisten menetelmien hyötyjä ja heikkouksia lonkkaniveldysplasian seulonnassa. Koiralla on syntyessään normaalit lonkkanivelet, mutta tuntemattomasta syystä lonkkanivelen kehitys häiriintyy. Lonkkaniveldysplasiassa nivel löystyy, nivelpintojen yhdenmukaisuus häviää, lonkkamalja madaltuu ja reisiluun pää menettää pyöreän muotonsa. Kasvuhäiriön seurauksena lonkkaniveliin kehittyy nivelrikko. Vaikka ympäristötekijät eivät aiheuta lonkkaniveldysplasiaa, voi niillä olla vaikutusta kasvuhäiriön vakavuusasteeseen. Lihavuuden välttäminen ja kasvuiässä vapaana liikkuminen ovat osoittautuneet vähentävän vakavuusastetta tai lieventävän oireita. Lonkkaniveldysplasian kehittymistä säätelevät useat vuorovaikutuksessa olevat geenit tai geeniryhmät. Tällä hetkellä sairauteen on yhdistetty perimän alueita koiran kromosomeista 01, 09 ja 28. Lonkkaniveldysplasiaa epäiltäessä ortopedisen tutkimuksen yhteydessä suoritetaan Ortolanin koe, jossa pyritään havaitsemaan mahdollinen reisiluun pään sijoiltaanmeno lonkkamaljasta. Negatiivinen Ortolanin koe ei kuitenkaan aukottomasti poissulje kasvuhäiriön mahdollisuutta, jonka vuoksi suositellaan röntgenkuvantamista. Lonkkaniveldysplasian seulonnassa käytetään lähes yksinomaan röntgenkuvantamista. Röntgenkuvista arvioidaan lonkkanivelien löysyyttä, nivelpintojen yhdenmukaisuutta ja nivelrikkomuutoksia. Tällä hetkellä käytetyin kuvantamismenetelmä maailmanlaajuisesti on lonkkanivelien röntgenkuvaus ääriojennuksessa. Kuvantamisasento kuitenkin vähentää todellista lonkkanivelien löysyyttä ja vaikeuttaa sen arvioimista. Lonkkaniveldysplasian ja lonkkanivelien löysyyden arvioimiseen on kehitetty useita muita mittausmenetelmiä: luotettavimmaksi tämän hetkisen tiedon mukaan on arvioitu Pennsylvanian Yliopiston kehittämä PennHIP-menetelmä. Siinä ääriojennuskuvasta arvioidaan nivelrikon astetta, puristuskuvasta lonkkamaljan ja reisiluun pään yhdenmukaisuutta sekä lonkkamaljan syvyyttä ja loitonnuskuvasta maksimaalista lonkkanivelen passiivista löysyyttä. PennHIP-menetelmän rajoitteena on sidonnaisuus sen kehittämään organisaatioon: vain sertifioidut ja koulutetut eläinlääkärit saavat ottaa kyseisen menetelmän kuvia. PennHIP-menetelmän rinnalle on kehitetty Vezzonin muunneltu loitonnustekniikka, joka voisi olla hyvä vaihtoehto vakiinnuttaa esimerkiksi Suomessa. Koiran kasvuiässä diagnosoitua lonkkaniveldysplasiaa voidaan hoitaa kirurgisilla toimenpiteillä, jos nivelrikkoa ei ole vielä kehittynyt. Häpyluuliitoksen lämpöluudutuksella ja lonkkamaljakoiden kääntöleikkauksella pyritään saamaan reisiluun päät tiiviimmin lonkkamaljojen sisään, mutta rajoituksena pidetään niiden aikaista suorittamista. Aikuisella yksilöllä lonkkaniveldysplasian aiheuttamaa nivelrikkoa hoidetaan kipua lievittävillä lääkkeillä ja painonhallinnalla. Vaikeasta nivelrikosta tai kipuoireista kärsiville yksilöille joudutaan turvautumaan tekonivelleikkaukseen tai reisiluun pään ja kaulan poistoon. Tämän kirjallisuuskatsauksen pohjalta on perusteltua vakiinnuttaa ääriojennuskuvauksen rinnalle jokin lonkkaniveliä loitontava kuvantamismenetelmä. Erityisesti lievästä tai kohtalaisesta lonkkaniveldysplasiasta kärsivät yksilöt voivat jäädä diagnosoimatta ääriojennuskuvista. Lisää tutkimustietoa tarvitaan koirien lonkkanivelien kuvantamiseen soveltuvimmasta iästä, genetiikasta sekä ympäristötekijöiden vaikutuksesta sairauden ilmentymiseen ja vakavuusasteeseen

  Geodesia: Kaiken perusta

  Get PDF
  Geodesia on tiede, joka mittaa ja kartoittaa tarkasti Maan pintaa ja sen päällä olevia kohteita, Maan muotoa ja painovoimakenttää, sekä niiden kaikkien ajallisia muutoksia. Geodesia on vanha tiede, joka oli olemassa jo muinoin kun maanviljely alkoi ja peltoja piti kartoittaa. Se on myös moderni tiede, joka palvelee modernin, kehittyvän globaalin teknologisen yhteiskuntamme olennaisia infrastruktuuritarpeita. Tämä kirja esittää sekä perinteisen että modernin geodesian perusteet. Perinteinen geodesia kartoittaa Maata ihmisen elintilan puitteissa ja sen ehdolla, kun moderni geodesia käyttää avaruusteknologiaa koko maaplaneetamme kartoittamiseksi ja seuraamiseksi yhtenäisellä kolmiulotteisella tavalla. Tavoitteena on auttaa Maan mittaamiseen ja kartoittamiseen liittyvien sekä tieteellis-matemaattisten että teknologisten käsitteiden ymmärtämistä. Geodesian historiaa ei unohdeta, ja kirjoitelman näkökulma on avoimesti suomalainen.Geodesy is the science of precisely measuring and mapping the Earth’s surface and locations of objects on it, the figure of the Earth and her gravity field, and changes in all these over time. Geodesy is an old science, going back to the days when land was taken into agricultural use and needed to be mapped. It is also a modern science, serving vital infrastructure needs of our developing global technological society. This text aims to describe the foundations of both traditional geodesy, mapping the Earth within the constraints of the human living space, and modern geodesy, exploiting space technology for mapping and monitoring our planet as a whole, in a unified threedimensional fashion. The approach is throughout at conveying an understanding of the concepts, of both the science and mathematics of measuring and mapping the Earth and the technologies used for doing so. The history of the science is not neglected, and the perspective of the presentation is unapologetically Finnish

  Estimation of leaf area index of field crops using narrow-band indices : effects of leaf inclination angle distribution

  No full text
  Lehtialaindeksi (Leaf Area Index, LAI) on t√§rke√§ biofysikaalinen muuttuja, jonka avulla voidaan arvioida kasvuston biomassaa, s√§teilyn k√§yt√∂n tehokkuutta sek√§ ennustaa saatavan sadon m√§√§r√§√§. Perinteiset lehtialaindeksin mittausmenetelm√§t ovat hitaita ja vaativat paljon ty√∂voimaa sek√§ datan prosessointia. Kasvillisuusindeksien k√§ytt√∂ on yksi kaukokartoitukseen perustuva tapa arvioida lehtialaindeksi√§. On kuitenkin vaikeaa kehitt√§√§ indeksi√§, joka toimisi luotettavasti kaikenlaisilla kasveilla, kaikenlaisissa ymp√§rist√∂iss√§ ja optisissa olosuhteissa. Lehden inklinaatiokulma vaikuttaa spektriseen reflektanssiin LAIn ohella (Zou ym. 2014, Zou & M√Ķttus 2015, Zou ym. 2015). T√§m√§n tutkielman tavoitteena on selvitt√§√§ lehden inklinaatiokulman vaikutus kasvillisuusindeksien suorituskykyyn. Tutkielmaan valittiin 9 LAI-sensitiivist√§ kapean aallonpituusalueen kasvillisuusindeksi√§, jotka laskettiin kentt√§aineiston reflektanssin ja simuloidun mallin reflektanssien avulla. T√§m√§n j√§lkeen molemmille aineistoille tehtiin regressioanalyysi kasvillisuusindeksien ja LAIn v√§lill√§. Simuloidun mallin kasvillisuusindeksit jaoteltiin lehden kallistuskulman (MTA) (20, 30, 40, 50 ja 65) ja klorofyllipitoisuuden (Cab) (25-30, 55-60 ja 95-100) perusteella. Jaottelun j√§lkeen simuloidun mallin kasvillisuus-indeksien ja LAIn v√§lille laskettiin selityskertoimet. LAIta voidaan selitt√§√§ kasvillisuusindeksien avulla sek√§ mitatussa kentt√§aineistossa (R2=0,36-0,52, RMSE 0,65-0,74 m2/m2) ett√§ simuloidussa mallissa (R2=0,25-0,52, RMSE 0,81-1,02 m2/m2). Kun simuloitu malli oli jaoteltu luokkiin, selityskerroin oli huomattavasti suurempi (R2=0,50-0,99, RMSE 0,12-0,91 m2/m2). Suurimmat selityskertoimet esiintyiv√§t luokissa MTA 50 ja 60. Alhaisin selityskerroin esiintyi MTA:n ollessa 65. Cab vaikutti siihen, kuinka lehden kallistuskulma vaikutti indeksien suorituskykyyn: hajonta MTA-luokkien v√§lill√§ oli sit√§ suurempi, mit√§ korkeampi Cab oli. Oletuksen mukaisesti lehden inklinaatiokulma vaikuttaa LAI-sensitiivisten kasvillisuusindeksien suorituskykyyn: MTA-luokitellun datan selityskertoimet olivat korkeampia kuin koko datan regressioanalyysissa saadut selityskertoimet. My√∂s Cab vaikuttaa indeksin sensitiivisyyteen: korkeassa Cab-luokassa MTA-luokkien v√§liset erot kasvavat ja klorofyllille herkkien aallonpituuksien indeksit saavat suurempia arvoja. N√§m√§ havainnot kannattaa ottaa huomioon, kun valitaan kasvillisuusindeksi√§ viljelykasvien LAI:n arviointiin.Leaf area index (LAI) is an important biophysical variable which helps to estimate vegetation biomass, radiation use efficiency and potential yield. Traditional LAI-determination methods tend to be slow and they require a lot of labor and data processing. Vegetation indices are one way to estimate LAI of the crops, but it is hard to create a vegetation index that would be suitable for all crops, environments and optical occasions. This is caused by saturation of indices under high LAI and differences in structure between various crop species Leaf inclination angle affects spectral reflectance with LAI (Zou et al. 2014, Zou & M√Ķttus 2015, Zou et al. 2015). The aim of this study was to investigate effects of leaf inclination angle on LAI-sensitive vegetation indices. LAI-sensitive narrow-band vegetation indices were selected from literature and they were calculated based on reflectance of measured field data and simulated model data. After calculation of vegetation indices, regression between vegetation indices and LAI was performed. Regression was performed with both true field data and simulated model data. Finally, simulated data was plotted based on mean leaf tilt angles (20, 30, 40, 50 and 65) and on low, medium and high chlorophyll contents (25-30, 55-60, 95-100). Regression was determined between vegetation indices and LAI based on plotted data. LAI could be estimated from vegetation indices in true field data (R2=0,36-0,52, RMSE 0,65-0,74 m2/m2) and simulated model data (R2=0,25-0,52, RMSE 0,81-1,02 m2/m2) and they acted similarly. When simulated data was plotted, coefficients of determination were higher (R2=0,50-0,99, RMSE 0,12-0,91 m2/m2). The best goodness of fit was found under MTA-levels 40 and 50. Lowest coefficients of determination occurred on highest MTA-level. Chlorophyll amount effected on the way MTA effects on indices performance: variance between MTA-classes seems to be larger under higher chlorophyll levels. As expected, leaf inclination angle affects performance of LAI-sensitive vegetation indices, and chlorophyll amount has effect on this. These observations should be taken into account while choosing index to estimate LAI of crops

  LEGPROFILE ‚Äď SOVELLUS ALARAAJOJEN BIOMEKAANISTEN KUORMITUSTEKIJ√ĖIDEN FYSIOTERAPEUTTISEEN TUTKIMISEEN

  Get PDF
  Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia voidaan vähentää tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien varhaisella toteamisella ja ennaltaehkäisyllä. Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä syvennyttiin alaraajojen tuki- ja liikuntaelimistön vaivoja aiheuttaviin biomekaanisiin syy-seuraussuhteisiin poikkeavien anatomisten rakenteiden ja toimintojen näkökulmasta. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Fysiotikka, joka on Karelia-ammattikorkeakoulun fysioterapiaklinikka. Projektin tavoitteena oli kehittää alaraajojen fysioterapeuttiseen tutkimiseen nykyaikainen sovellustyökalu, jota fysioterapeutti voisi käyttää apuna tutkimisessa, tulosten kirjaamisessa sekä alaraajojen tuki-ja liikuntaelimistön vaivojen syy-seuraussuhteiden kliinisessä päättelyssä. Projektin tietopohja perustuu kirjallisuuskatsaukseen, jossa haettiin tietoa tunnetuista alaraajojen vaivoihin ja biomekaanisiin kuormitustekijöihin liittyvistä syy-seuraussuhteista. Kirjallisuuskatsauksessa löytyneiden syy-seuraussuhteiden pohjalta sovellukseen valikoitiin sopivia tutkimuksia syy-tekijöiden seulomiseksi. Sovelluksen tuottaminen toteutettiin yhteistyössä Karelia-ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelijoiden kanssa osana heidän omaa kurssiaan. Projektin tuotoksena syntyi verkkoselainpohjainen sovellus, joka toimiakseen vaatii kirjautumisen ja internet-yhteyden. Tulevaisuudessa sovelluksen käytettävyyttä tulisi tutkia ja kehittää, jotta se vastaisi paremmin käyttäjien tarpeisiin. Sovelluksen sisältöä voitaisiin kehittää sisällyttämällä siihen esimerkiksi neurologinen näkökulma tutkimuksineen. Myös sisällön laajentaminen koskemaan alaselän ja ylävartalon syy-seuraussuhteita sekä niiden tutkimuksia on mahdollista.Social and healthcare costs could be reduced by early screening and prevention of musculoskeletal diseases. This practise-based thesis focuses on the causation of the musculoskeletal disorders of lower limbs from the perspective of anomalous structures and abnormal functioning of the lower limb. This thesis was commissioned by Fysiotikka, which is a physiotherapy clinic run by the Karelia University of Applied Sciences. The aim of the project was to develop a modern application tool for the physiotherapeutic assessment of the lower limbs, which physiotherapists could use in the examination and evaluation of the clients, in the documentation of the results and in the causal clinical reasoning. The knowledge base of the project is based on literature review, where information on known causations related to the injuries of the lower limbs and biomechanical risk factors were searched. Based on the causations found in the literature review, appropriate assessments were then selected to screen causal factors. The application was realised in collaboration with the students of Business Information Technology as a part of their course. As a product of the project a web browser based application was created, which requires registration and an internet connection. In future, the usability of the application should be studied and developed, so that the product meets better the needs of the users. The content of the application could be developed by including a neurological aspect with related assessments. Also, expanding the content to concern causations and assessments of the lower back and upper body is possible

  GNSS-laitetesti Suomen metsäkeskukselle

  Get PDF
  Suomen metsäkeskus kerää ja ylläpitää metsävaratietoa Suomen metsistä. Suurin osa metsävaratiedosta kerätään kaukokartoitusmenetelmillä. Laserkeilauksella tuotetun datan tulkinta edellyttää puustotulkintaa tarkasti paikannettuilta referenssikoealoilta. Paikanmäärityksen puustotietojen keruussa tulisi olla vähintään metrin tarkkuudella todellisuudesta, jotta mitattuja arvoja voidaan verrata tarkasti laserkeilauksella saatuun dataan. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli vertailla GNSS-paikantimien horisontaalista tarkkuutta ja soveltuvuutta metsäisissä olosuhteissa laserkeilauksen referenssikoealojen puustotulkintaa varten. Tarkoituksena oli selvittää, kuinka hyvin Metsäkeskuksen nykyisin käytössä olevat laitteet yltävät vaadittuun tarkkuuteen ja onko tarvetta päivittää kalustoa tarkempiin laitteisiin. Lisäksi tarkoituksena oli tutkia antennikorkeuden vaikutusta tarkkuuteen, verrata eri jälkikorjausmenetelmiä ja arvioida laitteiden ergonomiaa, käytettävyyttä ja kestävyyttä todellisissa olosuhteissa. Laitevertailussa oli mukana kuusi Trimblen valmistamaa ja yksi Topconin valmistama laite. Tulosten mukaan Metsäkeskuksen nykyiset laitteet olivat tarkkuudeltaan hyviä ja sen osalta tarvetta kaluston uusimiseen ei ole. Antennimallilla on kuitenkin merkittävä vaikutus tarkkuuteen, joten sitä tulisi tutkia vielä tarkemmin. Antennikorkeudella on selvä vaikutus tarkkuuteen. Tarkkojen paikannustulosten varmistamiseksi on suositeltavaa nostaa antenni ylös etenkin haasteellisissa kohteissa. Jälkikorjausmenetelmistä parhaaksi osoittautui virtuaaliseen tukiasemaan perustuva VRS-menetelmä.The Finnish Forest Centre collects and maintains information about Finnish forest resources. Most of the forest resources data is collected by laser scanning. Interpretation of data produced by airborne laser scanning requires forest measurement and interpretation from accurately located reference sample plots. Localisation has to be more accurate than one meter from reality for the laser scanning data and measured forest details to be comparable. The aim of this thesis was to compare the accuracies and suitability of GNSS devices in forest conditions. The aim was to find out how well the current equipment at the Finnish Forest Centre reaches the required accuracy and to find out if there is a need to upgrade current equipment to more accurate devices. In addition, the aim was to investigate the impact of antenna height, compare different post-processing correction services and assess their ergonomics, usability and durability in forest conditions. The device test includes six device manufactured by Trimble and one device by Topcon. According to the results, current equipment of The Finnish Forest Centre had good accuracy level and there is no need for equipment upgrade. Antenna model has a significant impact on accuracy and it should be investigated more detail. The height of the antenna also has a significant impact on accuracy. To ensure accurate positioning it’s recommended to raise the antenna up especially in challenging conditions. The best post-correcting correction method proved to be VRS-method based on virtual base station system
  corecore