9,383 research outputs found

  Stress i gymnasiet: Hvad der stresser gymnasielever og hvordan forebyggelse og behandling virker med ’Åben og Rolig for Unge’

  Get PDF
  L√¶ring og trivsel i gymnasiet er truet af pr√¶stationspres, konkurrence og udbredt stress. Det modvirker form√•lene med uddannelse, fordi stress g√łr det sv√¶rere at koncentrere sig, l√¶re og huske og risikerer at forringe de unges sociale trivsel og udvikling. Derfor er stress i gymnasiet alvorligt bekymrende.Denne unders√łgelse af stress hos gymnasieelever i Aalborg viser, hvordan stress giver sig udslag i gymnasiet, hvad der stresser eleverne, hvad der adskiller de stressramte elever fra andre elever, hvordan et stressreduktionskursus virker for de unge i gymnasiet, og hvad der kan modvirke stress i gymnasiet

  Klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse:Tværgående erfaringer fra 12 udviklingsprojekter i gymnasiet

  Get PDF

  Virtex

  Get PDF

  Svenska i finska gymnasier

  Get PDF
  Peer reviewe

  Mange mekanismer bag reproduktion af uddannelsesulighed

  Get PDF

  Possibilities for developing combined recycling and renewable energy production in Juva and Järna

  Get PDF
  Two ways of local recycling of te solid fraction of biowaste, one of which is combined with the production of biogas, have been studied within the BERAS-project. On-farm biogas plant treatment in Juva could also support agriculture

  A content analysis about youth experiences of choice of education

  Get PDF
  Bakgrunden till denna studie är att det behövs mer kunskap om hur olika kulturmönster relateras till unga vuxnas livsvillkor och hälsa. Syftet med analysen är att ur ett genus- och sociokulturellt perspektiv skapa förståelse och synliggöra effekterna av utbildningsval på unga vuxnas psykiska hälsa. Studien bygger på fokusgruppsintervjuer med unga som befinner sig i utbildningsnivå med gymnasiet och är i åldrarna 17-29 år. Intervjuerna är gjorda genom öppna frågor och materialet är analyserat genom innehållsanalys. Som resultat från analysen framkom tre teman Att välja, Normering och Stress. och deras respektive subkategorier, möjlighet/tvång, inkluderande/exkluderande, genererande/förlamande. Uppsatsens huvudsakliga slutsatser är att a) utbildningsvalet kan påverka unga vuxnas psykiska hälsa genom att identitet och normer hos vissa elever upplevs avvikande för gymnasieskolans struktur och kan i sin tur upplevas som ett utanförskap av eleven, b)genus- och kulturmönster som eleven identifierar sig med kan påverka utbildningsvalet och elevens upplevelse av sitt val, c)framtida folkhälsovetenskapliga studier bör uppmärksamma de elever som inte går den direkta vägen utan gör utbildningsval genom omvägar eller genom andra än de föregivna.Folkhälsovetenskapligt progra

  Swedish history textbooks as identity constructing narratives (1931-2009) = Los libros de texto de historia suecos como narrativas constructoras de la identidad (1931-2009)

  Get PDF
  The purpose of this article is to trace meaning conveyed in narratives of Sweden and ¬ęSwedishness¬Ľ in history textbooks published between 1931 and 2009. Its objective is also to show how narratives have been transformed and changed over time, and what factors may have influenced these changes. A third aim is to show which of these narratives are expressed by some contemporary students. The empirical material consists of 52 history textbooks and 54 student texts. The research has a hermeneutical perspective, and draws on methods of narrative theory and conceptual history. It identifies six meta-narratives in the texts: the narrative of neutrality, the narrative of the prosperous country, the narrative of the welfare country, the narrative of the role model country of democracy, the narrative of the stranger, and the narrative of the world‚Äôs most gender-equal country. Each of these meta-narratives has different narrative forms that contain different protagonists generating, in turn, different categories of sub- narratives. This article argues that, while all textbook narratives are present in the students‚Äô texts, they are often constructed indifferent temporal contexts, and have a slightly different moral perspective.El prop√≥sito de este art√≠culo es rastrear el significado que expresan las narrativas de Suecia y la suecidad en los libros de texto de historia publicados entre 1931 y 2009. Su objetivo es tambi√©n mostrar c√≥mo las narrativas han mudado y cambiado a lo largo del tiempo, y qu√© factores pueden haber influido en estos cambios. Una tercera finalidad es mostrar cu√°les de estas narrativas son expresadas por algunos alumnos coet√°neos. El material emp√≠rico se compone de 52 libros de texto de historia y 54 textos de alumnos. La investigaci√≥n tiene una perspectiva hermen√©utica y se basa en m√©todos de la teor√≠a narrativa y de la historia conceptual. Identifica seis meta-narrativas en los textos: la narrativa de la neutralidad, la narrativa del pa√≠s pr√≥spero, la narrativa del pa√≠s del bienestar, la narrativa del papel como pa√≠s modelo de democracia, la narrativa del extranjero y la narrativa de pa√≠s m√°s igualitario del mundo desde la perspectiva de g√©nero. Cada una de estas meta-narrativas tiene diferentes formas narrativas que contienen diferentes protagonistas que generan, a su vez, diferentes categor√≠as de subnarrativas. Este art√≠culo defiende que, mientras todas las narrativas de los libros de texto est√°n presentes en los textos de los estudiantes, estos se construyen a menudo en contextos temporales diferentes y tienen una moral ligeramente diferent

  Forskningskortl√¶gning af h√•ndterbare forhold til gavn for fastholdelse, √łget optag og forbedrede resultater i de gymnasiale uddannelser

  Get PDF
  Rapporten er en systematisk forskningskortl√¶gning af h√•ndterbare forhold til gavn for fastholdelse, √łget optag og forbedrede resultater i de gymnasiale uddannelser. Projektet er gennemf√łrt ved Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet. Opdragsgiver har v√¶ret T√¶nketanken DEA. Projektet er gennemf√łrt i perioden 1. september 2013 til 1. februar 2014
  • ‚Ķ
  corecore