1,193 research outputs found

  Ewaluacja edukacji zdrowotnej w szkole

  Get PDF
  Publikacja omawia form臋 ewaluacji zdrowotnej w szkole , kt贸ra polega na planowaniu i autoewaluacji. Projekt ewaluacji w tej postaci nie jest sformalizowanym badaniem ankietowym, ale opiera si臋 na dialogu pomi臋dzy uczniami a nauczycielem wychowawca klasy

  Ewaluacja szkolnictwa wy偶szego a jako艣膰 kszta艂cenia

  Get PDF
  The aim of this article is to present the issues related to the quality of education at tertiary level and ways of controlling and evaluating its quality. The author defines the evaluation process, outlines the historical background of human interest in the quality and evaluation of education, and then presents the functions, aims and tools of the evaluation process. The author also describes external and external mechanisms of quality evaluation and lists principles that a properly operating quality assurance and evaluation system should follow. In conclusion, the author puts forth a hypothesis regarding continuously growing interest in performance, quality and evaluation of education in HE sector and attempts to identify the underlying reasons for this phenomenon at Polish universities. One of the main reasons is the growing competition on the educational services market and the redefined role of students. Students have become customers who expect high quality of education: high quality of educational services of which they are consumers and recipients.Celem artyku艂u jest przybli偶enie problematyki zwi膮zanej z jako艣ci膮 kszta艂cenia na poziomie wy偶szym oraz formami kontrolowania i oceny tej jako艣ci. Autorka definiuje proces ewaluacji, przybli偶a t艂o historyczne towarzysz膮ce zainteresowaniu si臋 jako艣ci膮 kszta艂cenia oraz jej ocen膮, a tak偶e przedstawia funkcje, cele i narz臋dzia procesu ewaluacji. Przedstawia r贸wnie偶 zewn臋trzne i wewn臋trzne mechanizmy oceniania jako艣ci oraz wymienia zasady, jakim powinien podlega膰 prawid艂owo funkcjonuj膮cy system kontroli i oceny jako艣ci. W konkluzji artyku艂u autorka wysuwa hipotez臋 o stale rosn膮cym wzro艣cie zainteresowania jako艣ci膮 i efektywno艣ci膮 kszta艂cenia w szkolnictwie wy偶szym i jej ocen膮 oraz podejmuje pr贸b臋 ustalenia przyczyn owego wzrostu zainteresowania w polskich uczelniach. Jako jedn膮 z podstawowych przyczyn upatruje rosn膮c膮 konkurencj臋 na rynku us艂ug edukacyjnych oraz swoiste przedefiniowanie roli studenta, kt贸ry sta艂 si臋 klientem oczekuj膮cym wysokiego poziomu kszta艂cenia - wysokiej jako艣ci us艂ug edukacyjnych, kt贸rych jest odbiorc膮 i konsumentem

  Own work evaluation in teachers' opinions

  Get PDF

  Coursebook evaluation in foreign language education

  Get PDF
  The aim of the paper is to discuss the role of course book evaluation in foreign language education. Coursebooks are presented as the most common learning material s used in institutionalized education. First, the way coursebooks can enhance or inhibit the process of foreign language teaching and learning is addressed. Then, several types of coursebook evaluation are analyzed, along with various roles that coursebook evaluation can play in foreign language education. To emphasise the importance of evaluating coursebooks, a selection of checklists applied in the process of coursebook evaluation is discussed. The author of the paper draws on her experience as a co-author of foreign language coursebooks used in Polish secondary schools, a reviewer of coursebooks employed by the Polish Ministry of Education and a foreign language teacher trainer

  Ewolucja podstaw programowych kszta艂cenia og贸lnego w Polsce. Ku zmianie edukacyjnej

  Get PDF
  Celem artyku艂u jest przestawienie zagadnienia podstaw programowych kszta艂cenia og贸lnego w Polsce, genezy powstania, funkcji i stanu obecnego. W pierwszej kolejno艣ci zarysowano cele i ide臋 obydwu podstaw programowych. Ponadto scharakteryzowano ich budow臋 i za艂o偶enia oraz opisano, jak jej wprowadzenie wp艂yn臋艂o na programy nauczania i rol臋 nauczyciela 鈥 tw贸rcy i odbiorcy program贸w nauczania. W cz臋艣ci drugiej poruszono zagadnienie zmiany edukacyjnej w kontek艣cie podstaw programowych kszta艂cenia og贸lnego

  Program doskonalenia kompetencji nauczycieli akademickich - do艣wiadczenia hiszpa艅skie

  Get PDF
  This paper provides a detailed discussion of the Spanish concept of teaching competence programming for academic teachers and the implications of this concept. The programme in question emerged from the work on continuous training model for academic teachers in Andalusia, under the leadership of professor Luis Miguel Villar Angulo, conducted until 2002. The outputs of that effort included a course for academic teachers, taught in the academic year 2002/2003 (from 8 January to 2 April 2003) and a book entitled Programa para la Mejora de la Docencla Universitaria (Programme for quality improvement in university education) published in 2004 by Pearson Education. The book was published in a few countries in parallel, notably in Spanish speaking ones (it was released in Madrid, Mexico City, Santafe de Bogota, Buenos Aires, Caracas, Lima, Montevideo, San Juan, San Jose, Santiago, Sao Paulo, White Plains) and came with a CD-ROM containing key information on programme design and its theoretical underpinnings. Luis Miguel Villar Angulo is a professor at the University of Seville and specialises in didactics and organisation of schooling. He co-ordinated a team of 24 academic lecturers specialising in teacher training, representing eight Spanish universities and four fields (didactics and organisation of schooling, education studies methodology, social psychology, sociology).Przedmiotem artyku艂u jest szczeg贸艂owe om贸wienie hiszpa艅skiej koncepcji programowania doskonalenia kompetencji u nauczycieli akademickich oraz implikacji, jakie owa propozycja za sob膮 niesie. Omawiany program powsta艂 w wyniku prac nad modelem rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich w Andaluzji, prowadzonych pod kierunkiem prof. Luisa Miguela Villar Angulo do 2002 r. Efektem prac nad tym programem by艂 kurs dla nauczycieli akademickich, przeprowadzony w roku akademickim 2002/2003 (mi臋dzy 8 stycznia a 2 kwietnia 2003 r.), oraz ksi膮偶ka zatytu艂owana Program podnoszenia jako艣ci kszta艂cenia uniwersyteckiego (Programa para la Mejora de la Docencia Universitaria) wydana w 2004 r. przez wydawnictwo Pearson Educaci贸n. Ksi膮偶ka ukaza艂a si臋 w kilku krajach jednocze艣nie, przede wszystkim hiszpa艅skoj臋zycznych (miejsca wydania: Madryt, Meksyk, Santafe de Bogota, Buenos Aires, Caracas, Lima, Montevideo, San Juan, San Jos茅, Santiago, Sao Paulo, White Plains) i do艂膮czono do niej CD z najwa偶niejszymi informacjami dotycz膮cymi konstrukcji samego programu oraz za艂o偶e艅 teoretycznych, kt贸re leg艂y u jego podstaw. Luis Miguel Villar Angulo jest profesorem mianowanym Uniwersytetu w Sewilli i zajmuje si臋 dydaktyk膮 oraz organizacj膮 szkolnictwa. Koordynowa艂 prac臋 zespo艂u naukowc贸w z艂o偶onego z 24 wyk艂adowc贸w uniwersyteckich, specjalizuj膮cych si臋 w kszta艂ceniu nauczycieli, reprezentuj膮cych osiem uczelni hiszpa艅skich i cztery dziedziny nauki: dydaktyk臋 i organizacj臋 szkolnictwa, metodologi臋 bada艅 edukacyjnych, psychologi臋 spo艂eczn膮 oraz socjologi臋

  Teacher鈥檚 Work Evaluation as an Element of Education Quality

  Get PDF
  One of the basic requirements of a successful quality transformation in education is striving for an increase in the value of the teacher鈥檚 work quality, being a subject of continuous internal and external interpretation. An increase of the quality of teaching and education is becoming an important issue of pedagogical theory and practice. The article presents an important facet of this issue 鈥 inevitable process, the teacher鈥檚 work evaluation

  Wsp贸艂praca: nauczyciel 鈥 ucze艅 鈥 rodzic. Wymiary relacji wychowawczej i edukacyjnej

  Get PDF
  The teaching and learning process takes place in a聽unique environment, the character of which depends to a聽great extent on the quality of the interactions and relations which take place within it. At school, it is primarily the teacher who depends on the relationship between themselves and the student and between themselves and the parent of the student. In schools today, there are some shortcomings in terms of the cooperation of parents. The purpose of the research presented in the article was to acknowledge the opinions of parents, teachers and students about their mutual contacts, and to introduce various forms of cooperation between parents and school, in order to draw some conclusions. The diagnostic survey method was utilized to this end. These studies were conducted among parents and teachers, and students in middle schools, from different towns in the Podkarpackie voivodeship. The analyzes show that the three-way co-operation in school depends to a聽great extent on the quality of the interactions and relations therein. Three-way cooperation at school should create a聽synergistic system based on the authentic, partner and subjective relationship of parents, teachers and students.Proces nauczania i聽wychowania przebiega w聽okre艣lonym 艣rodowisku, kt贸rego charakter w聽du偶ym stopniu zale偶y od jako艣ci wzajemnych relacji i聽interakcji, przy czym w聽szkole to przede wszystkim od nauczyciela zale偶y, jakie b臋d膮 relacje mi臋dzy nim a聽uczniem i聽mi臋dzy nim a聽rodzicem ucznia. We wsp贸艂czesnej szkole zauwa偶a si臋 pewne niedoci膮gni臋cia we wsp贸艂pracy rodzic贸w ze szko艂膮. Celem przedstawionych w聽artykule bada艅 by艂o poznanie opinii rodzic贸w i聽nauczycieli i聽uczni贸w na temat ich wzajemnych kontakt贸w oraz r贸偶norodnych form wsp贸艂pracy rodzic贸w ze szko艂膮, sposob贸w jej podejmowania i聽oceny. Zastosowano metod臋 sonda偶u diagnostycznego. Badania zosta艂y przeprowadzone w艣r贸d nauczycieli oraz uczni贸w szk贸艂 gimnazjalnych i聽ich rodzic贸w mieszkaj膮cych na terenie wojew贸dztwa podkarpackiego. Z聽przeprowadzonych analiz wynika, 偶e tr贸jpodmiotowa wsp贸艂praca w聽szkole w聽du偶ym stopniu zale偶y od jako艣ci wzajemnych relacji i聽interakcji. Tr贸jpodmiotowa wsp贸艂praca w聽szkole powinna tworzy膰 synergistyczny system, oparty na autentycznej, partnerskiej i聽podmiotowej relacji rodzic贸w, nauczycieli i聽uczni贸w

  Health Promoting Schools. Theoretical Indications and Assumption for Practical Activities

  Get PDF
  In this article author will approximate the concept, history and organization of the health promoting school. Successively the key concepts for this model: health, health behaviors, lifestyle health promotion, health education and prevention will be discussed. The author shows how much importance they have for the practical dimension of this project鈥檚 rationale and theoretical assumptions

  Problemy zapewnienia jako艣ci kszta艂cenia w literaturze i w praktyce szk贸艂 wy偶szych

  Get PDF
  This article is a commentary to Victoria Kis鈥檚 publication entitled Quality Assurance in Tertiary Education: Current Practices in OECD Countries and a Literature Review on Potential Effects (鈥楾ertiary Review鈥, August 2005). The author recalls the key stages of the Bologna process and describes her position on the following issues covered in the aforementioned publication: (1) quality of education - possible interpretation; (2) evaluation and assessment; (3) accountability of a university vs. quality improvement - together or separate?; (4) the role of performance indicators, qualitative and quantitative evaluation; (5) external and internal evaluation; (6) evaluation vs. funding; (7) education quality criteria; (8) joint vs. separate system of evaluating the quality of education and quality of research at the university.Materia艂 stanowi komentarz do opracowania Victorii Kis Ouality Assurance in Tertiary Education: Current Practices in OECD Countries and a Literatur臋 Review on Potential Effects (鈥濼ertiary Review鈥, OECD, sierpie艅 2005). Autorka przypomina najwa偶niejsze etapy procesu bolo艅skiego oraz ustosunkowuje si臋 do nast臋puj膮cych zagadnie艅 w zawartych w opracowaniu: (1) jako艣膰 kszta艂cenia - mo偶liwe interpretacje; (2) ewaluacja a ocena; (3) rozliczanie uczelni a doskonalenie jako艣ci - razem czy oddzielnie? (4) rola wska藕nik贸w osi膮gni臋膰, ocena ilo艣ciowa i jako艣ciowa; (5) ocena wewn臋trzna i zewn臋trzna; (6) ocena a finansowanie; (7) kryteria jako艣ci kszta艂cenia; (8) 艂膮czny czy oddzielny system oceny jako艣ci kszta艂cenia i jako艣ci bada艅 w uczelni
  corecore