2,170 research outputs found

  Kennisagenda EL&I en bevolkingsdaling

  Get PDF
  Het thema krimp staat hoog op de politieke en bestuurlijke agenda. Krimp is in eerste instantie een demografisch verschijnsel maar bevolkingsdaling heeft ook invloed op de sociaal-economische omstandigheden en op (het gebruik van) de fysieke ruimte. Daarmee heeft krimp heeft ook (potentiële) gevolgen voor de domeinen van het ministerie van EL&I en voor het realiseren van de bijbehorende beleidsdoelstellingen. Andersom kan vanuit de EL&I-beleidsdomeinen mogelijk ook een bijdrage worden geleverd aan de ontwikkeling van krimp- en anticipeerregio’s

  Analyse streekplan Fryslân 2007 : zelfsturing en Profit Noordelijke Friese Wouden

  Get PDF
  Deze notitie is het verslag van een quick-scan van het Streekplan Fryslân (2007), bezien vanuit ruimte voor zelfsturing en regionale ontwikkeling

  Vitaliteit van de tuinbouw in Heemskerk

  Get PDF
  In het gebied Heemskerkerduin en Noorddorp is onduidelijkheid over de toekomst. Vorig jaar moest het bestemmingsplan herzien worden. Werkgroep ‘Van Duin tot Dorp’ merkte dat er veel onrust heerst bij de tuinders over de toekomst van het Heemskerkerduin en Noorddorp. De werkgroep heeft daarom in 2008 contact gelegd met de Wetenschapswinkel Wageningen UR met de vraag advies en onafhankelijk onderzoek te doen naar de toekomst en inrichting van het gebied. Allereerst hebben de onderzoekers van LEI vanuit bestaande data bestanden gekeken naar de economische vitaliteit van het gebied. De resultaten van deze studie zijn in een discussieavond in het gebied teruggekoppeld aan de tuinders. Bbedrijfsbezoeken hebben geleid tot aanpassing van de uitgangspunten. Het resultaat van dit onderzoek treft u in deze rapportage. De werkgroep ‘Van Duin tot Dorp’ hoopt dat dit rapport de tuinders inzicht geeft in hun tuinbouwgebied en het hen handvatten biedt om in te spelen op de toekomst. Zij kunnen daarbij op de medewerking rekenen van de werkgroep ‘Van Duin tot Dorp

  Inkomenseffecten van de GLB-aanpassingen per 2020 : een quick scan

  Get PDF
  Minister Schouten heeft in mei 2019 vier scenario’s geschetst voor de nationale invulling van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) na 2020. Kamerlid Bisschop heeft gevraagd om een vijfde scenario op te stellen, en de gevolgen van de verschillende scenario’s voor het inkomen uit bedrijf en de economische vitaliteit van landbouwbedrijven in kaart te laten brengen. Dit rapport geeft een doorrekening op hoofdlijnen van de scenario’s voor het inkomen uit bedrijf en een analyse van de gevolgen voor de economische vitaliteit van landbouwbedrijven. De laatste is mede gebaseerd op een analyse van de wijze waarop bedrijven in de huidige implementatieperiode van het GLB (2014-2020) zijn omgegaan met veranderingen in de toeslagen

  De stand van het platteland : Monitor Agenda Vitaal Platteland : rapportage nulmeting effectindicatoren

  Get PDF
  De ideeën van het rijk over een leefbaar, vitaal en duurzaam platteland staan in de Agenda Vitaal Platteland. De doelstellingen van deze agenda zijn concreet uitgewerkt in het onlangs verschenen Meerjarenprogramma 2007-2013. Hierin staan acht thema’s: natuur, landbouw, recreatie, landschap, bodem, water, reconstructie van de zandgebieden en sociaal-economische vitaliteit. Milieu komt binnen deze thema’s aan de orde. Voor elk thema is een algemene beleidsdoelstelling omschreven en uitgewerkt in één of meer operationele doelstellingen. Deze operationele doelstellingen zijn weer uitgewerkt in concrete prestaties die moeten worden verricht om de doelen te realiseren. Herman Agricola en Wies Vullings hebben in opdracht van de WOT Natuur & Milieu een brochure samengesteld met indicatoren. Daarbij komen ook de wijze waarop is gemeten en de resultaten van de nulmeting over 2007 aan de orde

  De stand van het platteland 2010: Monitor Agenda Vitaal Platteland : rapportage midterm meting effectindicatoren

  Get PDF
  De ideeën van het rijk over een leefbaar, vitaal en duurzaam platteland staan in de Agenda Vitaal Platteland. De doelstellingen van deze agenda zijn concreet uitgewerkt in het Meerjarenprogramma 2007-2013. Hierin staan thema’s genoemd als natuur, landbouw, recreatie, landschap en sociaaleconomische vitaliteit. Voor elk thema is een algemene beleidsdoelstelling omschreven die vervolgens weer zijn uitgewerkt in één of meer operationele doelstellingen. Bij de start van het programma is een nulmeting uitgevoerd over de stand van zaken voor de thema’s. Nu, halverwege de uitvoeringstermijn, is weer een meting uitgevoerd waaruit blijkt of de doelstellingen al dan niet behaald worden. Op het gebied van natuur is vooruitgang geboekt in de natuurkwantiteit, maar niet in de -kwaliteit. De toegevoegde waarde in de landbouw blijft op een hoog peil, mensen zijn iets enthousiaster geworden over het Nederlandse landschap maar de recreatieactiviteiten zijn enigszins afgenomen. Inwoners van Nederland zijn de afgelopen jaren iets minder tevreden geworden over hun woning en woonomgeving.

  Gouden tijden, zware tijden: de toestand van HRM

  Get PDF
  Rede in verkorte vorm uitgesproken door Ben Emans bij diens installatie als lector Duurzaam HRM-beleid bij het Kenniscentrum Arbeid van de Hanzehogeschool Groninge
  • …
  corecore