542 research outputs found

  Proposta de digitalització del patrimoni turístic immaterial de Cullera: creació del Museu Etnològic de Cullera

  Get PDF
  La consciència global sobre la importància que té el patrimoni immaterial per al turisme està en constant creixement, actualment, la societat està en la cerca l'autenticitat dels territoris, allò que és autèntic davant un munt de còpies. És per això que sorgeix la necessitat de poder oferir els recursos intangibles d'una forma continuada tant als turistes com als mateixos residents, i així, fomentar el sentiment de pertinença i poder compartir aquests costums amb individus d'altres cultures. D'aquesta manera, i a causa de la reduïda pràctica d'aquest tipus d'accions, es fa una proposta per a dur a terme la digitalització d'aquests recursos turístics immaterials mitjançant diversos processos, aplicat més concretament al cas de Cullera

  Anàlisi de la implementació del model híbrid als centres educatius de Catalunya

  Full text link
  Informe de Recerca: Projecte Pilot d'Educació HíbridaEn el context de pandèmia que hem viscut aquest darrer any, el Departament d’Educació va encarregar a l’Institut de Recerca en Educació un projecte de recerca que acompanyés la promoció de l’educació híbrida com a resposta de qualitat i equitat educativa en el marc del Pla d’Educació Digital de Catalunya.Des del Departament d’Educació s’ha impulsat el projecte pilot per a un grup de centres, per poder identificar i impulsar estratègies organitzatives, metodològiques i relacionals singulars dels centres educatius, des d’una perspectiva competencial i inclusiva de l’educació.Amb la nostra recerca pretenem observar, recollir i analitzar informació de tots els agents implicats: docents, estudiants i famílies, que ens permeti repensar l’acció educativa en els diferents àmbits, de manera que es puguin proposar recomanacions que facilitin als centres educatius la posada en marxa de l’educació híbrida, no només com una mesura d’emergència, sinó també com una estratègia possible en el nou context generat amb i des de la pandèmia

  Le Arti di Bologna d’Annibale Carracci.Una aproximació a la producció més inexplorada d'Annibale Carracci

  Full text link
  Treballs Finals de Grau d'Història de l'Art, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2022-2023, Tutor: Sara CareddaEl present Treball de Final de Grau pretén centrar-se en el llibre titulat Le Arti di Bologna, el qual compta amb dissenys d’Annibale Carracci traduïts al gravat per Simon Guillain. La finalitat de l’estudi serà desenvolupar un estat de la qüestió en relació a aquest text, que va sortir publicat en quatre edicions diferents les quals son les següents: La primer edició fou publicada a Roma l’any 1646 sota el títol Diverse figure al numero di ottanta, disegnate di penna nell'hore di ricreatione da Annibale Carracci, intagliate in rame e cavate dagli originali da Simone Giulino Parigino per utile di tutti i virtuosi et intendenti della professione della pittura e del disegno. In Roma, Nella stamperia di Ludovico Grignani. MDCXLVI con licenza de’superiori. En el cas de la segona edició, també fou publicada a Roma però la datació és més imprecisa, després de 1646 – entre 1690 i 1710 –, amb el títol Le Arti di Bologna originali di Annibale Carracci per utile di tutti i virtuosi, e le intendenti della professione della pittura e disegno. Dedicata all’illustrissimo signor Prior Rensi da me Carl’Antonio Fosarelli. In Roma. Més tard, apareix la tercera edició publicada a Roma l’any 1740, titulada Le arti di Bologna disegnate da Annibale Caracci ed intagliate da Simone Guilini coll'assistenza di Alessandro Algardi Aggiuntavi la Vita del sudetto Annibale Caracci dedicate all'Illmo Signore, il Signor Marchese Giambattista Piccaluga, in Roma, 1740, apresso Gregorio Roisecco mercante de’libri in Piazza Navona. Per últim hi hauria la quarta edició publicada a Roma l’any 1776, i en aquesta ocasió presentava aquest títol Le arti di Bologna disegnate da Annibale Carracci ed intagliate da Simone Guilini ; con accertate notizie riguardanti gli stessi disegni e la vita del medesimo Annibale a sua eccellenza il signor Principe D.Emilio Altieri, in Roma, 1776 A spese di Giuseppe Monti Roisecchi Libraro in Piazza Navona

  Mark Rothko i els Sectionals. La tragèdia de la condició humana a través de la pintura

  Full text link
  Treballs Finals de Grau d'Història de l'Art, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2022-2023, Tutor: Laia Manonelles MonerL’interès en conèixer la figura artística de Mark Rothko em va sorgir gràcies a l’assignatura d’Últimes Tendències de l’Art, ja que va ser allà on vaig conèixer per primer cop els color field paintings que conformen la seva etapa clàssica dels Sectionals, i des del primer moment vaig sentir una connexió profunda amb la seva manera de concebre la pintura com una poderosa eina de comunicació dels sentiments i la condició humana. Al moment de contemplar els quadres abstractes de seguida em van impactar emocionalment i, al llarg del temps, ha anat augmentant la meva curiositat per saber com Rothko va arribar a pintar aquests quadres de gran format i quines condicionants van causar el seu progrés artístic. De fet, vaig aprofitar l’oportunitat d’investigar sobre la Capella Rothko pel treball de l’assignatura d’Estètica, on per primer cop vaig tantejar i investigar les bases del seu pensament, molt arrelat a la filosofia de Nietzsche. Això va motivar encara més la meva fixació per l’artista, en concret la seva visió de l’art capaç de transformar internament a les persones que responen sensorialment a la combinació cromàtica i accedeixen a la profunditat dramàtica dels seus quadres. Per aquest motiu, breument explicat, he considerat tractar a Mark Rothko i l’etapa dels Sectionals (1949 -1970) com a tema pel treball final del grau d'Història de l’Art

  Dels llibres d’indumentària al gravat de moda a la primera meitat del segle XVII. Les estampes d’Abraham Bosse, Jeremias Falck, Wenceslaus Hollar i Crispijn van de Passe

  Full text link
  Màster Oficial en Estudis Avançats en Història de l'Art. Facultat de Geografia i Història de la UB. Curs: 2022-2023, Tutor: Vicenç Furió Galí[cat] Els llibres d’indumentària i els gravats de moda en el període que va des de finals del segle XVI a mitjans del segle XVII és el principal objecte d’estudi d’aquest treball. Intentarem mostrar, reinterpretant les classificacions dels gravats de moda d’Elisabeth Seaton, com en el segle XVII aquest tipus d’estampa va seguir realitzant-se amb els models estilístics del segle XVI barrejats amb altres gèneres artístics com les al·legories. Tot plegat s’analitzarà a partir de l’estudi de seixanta estampes de gravadors com Abraham Bosse, Jeremias Falck i Wenceslaus Hollar, entre d’altres.[eng] Costume and fashion plates from the late sixteenth to mid-seventeenth century are the main object of this study. We will demonstrate how in the seventeenth century fashion prints were done with the stylistic models of the sixteenth century mixed with other genres such as allegories, using the fashion-plate’s classification of Elisabeth Seaton and an analysis of sixty prints by engravers such as Abraham Bosse, Jeremias Falck and Wenceslaus Hollar, among others

  El taller de tipografia: plataforma web per a l'aprenentatge de la tipografia en plom

  Get PDF
  «El taller de tipografia» és una plataforma web que facilita l’aprenentatge de la tipografia en plom. A través de l'espai digital, es converteix en una eina educativa que tracta les característiques pròpies dels tipus mòbils. La plataforma web es construeix sobre una estructura de base de dades relacional que genera vincles entre les diferents seccions. Aquestes són el plànol del Taller; l'inventari i llistat del material; les caixes de tipus i les seves d’existències; els catàlegs de tipografia; els treballs fets pels alumnes; i l’eina de composició amb tipus mòbils. El projecte treballa sobre un cas d’estudi real: el Taller de Tipografia de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. La relació entre l’espai físic i l’espai virtual permet que l’usuari pugui utilitzar la plataforma web de forma complementària al Taller.«El taller de tipografia» (The Letterpress Workshop) is a website platform that facilitates instruction in letterpress composition and printing. It is conceived as a digital, educational tool that conforms to the characteristics of movable type. The platform has a relational database structure that links different sections: workshop floor plan; inventory and list of materials; typecases and movable type stock; type specimens; students work; and the letterpress composition tool. The project is built on a real case study: the Letterpress Workshop at the Faculty of Fine Arts, Universitat de Barcelona. The relationship between physical and virtual spaces allows the user to work on the platform as a complement to the actual Workshop

  Avaluació del Paradigma del Govern obert i Transparència administrativa en la Inspecció farmacèutica en frontera

  Get PDF
  La Inspecció farmacèutica en frontera de la Unió Europea realitza les funcions de control i vigilància dels gèneres medicinals amb la finalitat d’impedir l’entrada en territori europeu dels productes procedents de països no comunitaris que suposen un risc per a la salut pública. La Inspecció farmacèutica es realitza per les Àrees funcionals de Sanitat de les Delegacions de Govern de les diferents Comunitats autònomes. Actuen com a Administració perifèrica de l'Estat, depenent funcionalment del Ministeri de Sanitat i orgànicament del Ministeri de Política Territorial. Els productes farmacèutics sotmesos a inspecció són els medicaments d'ús humà, incloent-hi les matèries primeres farmacèutiques destinades a la seua fabricació, els productes sanitaris, els cosmètics i productes d'higiene personal i els biocides d'ús clínic i personal. Han d’aprovar els controls de documentació, d'identitat i físic. El Sistema Informàtic d'Inspecció Farmacèutica de Sanitat Exterior (SIFAEX) permet la tramitació electrònica de les sol·licituds i comunicacions relatives al procediment de control sanitari del trànsit internacional dels productes farmacèutics. Aquest procediment consisteix en la verificació, control de qualitat i, si és el cas, intervenció sanitària a la importació o exportació dels productes sotmesos a control. D’altra banda, el paradigma de Govern obert és sinònim de canvi en la gestió dels assumptes públics. El president Obama, en el seu primer dia en la presidència, va presentar un memoràndum executiu a través del qual es comprometia a crear un nivell d'obertura en l'administració americana mai vist fins aleshores, atorgant gran importància a la transparència, la col·laboració i la participació de la societat per a enfortir la Democràcia i aconseguir uns serveis públics eficaços i eficients. Aquest memoràndum, no cal dir-ho, anava dirigit a les agències i ciutadans nord-americans, però va ser tal l'èxit dels seus enunciats que nombrosos països, entre ells Espanya, el van adoptar com a propi. Fins i tot van formar una organització internacional Open Government Partnership (OGP), Espanya és membre actiu d’aquesta organització. La Transparència en l'Administració pública no és una opció, és una obligació, per a tots els empleats públics. El seu valor és constituir un instrument de participació i control per mitjà del qual la ciutadania passe a formar part activa de les accions administratives, a escrutar-les, controlar-les i, a partir de la informació rebuda, poder influir en la seua resolució. Des d'aquest punt de vista, la Transparència no sols suposa un incentiu perquè les administracions siguen acurades en la seua acció, en saber-se fiscalitzades, sinó que de manera mediata siga un element essencial per a la transformació administrativa. Per a constituir una administració més transparent cal desenvolupar mecanismes d’obertura de dades, publicitat activa, accés a la informació i participació i col·laboració ciutadana, s’estudien aquestes eines i la seua relació amb la Inspecció farmacèutica en frontera.The Pharmaceutical Border Inspection of the European Union performs the functions of control and surveillance of medicinal products in order to prevent the entry into European territory of products from non-EU countries that pose a risk to public health. Pharmaceutical inspection is carried out by the functional Health Areas of the Government Delegations of the different Autonomous Communities. They act as a peripheral Administration of the State, depending functionally on the Ministry of Health and organically on the Ministry of Territorial Policy. The pharmaceutical products subject to inspection are medicines for human use, including the pharmaceutical raw materials used in their manufacture, medical devices, cosmetics and personal hygiene products and biocides for clinical and personal use. They have to pass documentation, identity and physical controls. Sistema Informático de Inspección Farmacéutica de Sanidad Exterior (SIFAEX) allows the electronic processing of requests and communications related to the procedure of sanitary control of the international traffic of pharmaceutical products. This procedure consists of the verification, quality control and, if necessary, sanitary intervention on the import or export of products subject to control. On the other hand, the open government paradigm is synonymous with change in the management of public affairs. President Obama, on his first day in office, presented an executive memorandum through which he committed himself to create a level of openness in the American administration never seen before, giving great importance to transparency, collaboration and participation of society to strengthen democracy and achieve effective and efficient public services. This memorandum was addressed to American agencies and citizens, but such was the success of its statements that many countries, including Spain, adopted it as their own. They even formed an international organization Open Government Partnership (OGP), and Spain is an active member of this organization. Transparency in public administration is not an option, it is an obligation for all public employees. Its value is to constitute an instrument of participation and control by means of which citizens become an active part of administrative actions, to scrutinize and control them and, based on the information received, to be able to influence their resolution. From this point of view, Transparency is not only an incentive for administrations to be careful in their actions, knowing that they are being supervised, but it is also an essential element for administrative transformation. In order to constitute a more transparent administration, it is necessary to develop mechanisms for the opening of data, active publicity, access to information and citizen participation and collaboration; these tools and their relationship with the Pharmaceutical Inspection at the border are studied

  Microexcavació de tres vasos funeraris de la necròpolis protohistòrica dels Castellons (Flix, Tarragona). Metodologia i anàlisi del ritual d’enterrament.

  Full text link
  Treballs Finals de Grau Arqueologia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2022-2023, Tutor:Jaume Noguera Guillén[cat] En aquest treball es descriuen els resultats obtinguts durant els treballs de laboratori de tres recipients extrets de la necròpolis de Castellons de Flix (Flix, Ribera d’Ebre) el 2021. Aquests resultats s’han interpretat i contextualitzat amb altres necròpolis de la zona amb l’objectiu de poder comparar els diferents rituals funeraris. Primer de tot s’ha pogut establir una possible ruta comercial des de Flix fins a l’altra banda dels Pirineus gràcies a alguns elements dins de l’aixovar funerari. Després, s’han aconseguit alguns resultats que reforçarien la influència fenícia a la necròpolis d’incineració gràcies a una tapadora de ceràmica. Finalment, s’ha descobert una possible reutilització d’una urna cinerària, tot i que s’hauria de realitzar un seguit d’estudis antropològics per poder confirmar aquest últim fet. Amb tot això, es pot assegurar que s’ha aconseguit un registre que podrà ajudar a la comprensió de la societat vinculada a la necròpolis de Castellons de Flix.[eng] This work describes the results obtained from the laboratory work on three containers taken from the Necropolis of Castellons de Flix (Flix, Ribera d'Ebre) in 2021. These results have been interpreted and contextualized with other necropolis in the area with the objective of being able to compare the different funeral rituals. First of all, it has been possible to establish a possible trade route from Flix to the other side of the Pyrenees thanks to some elements inside the burial mound. Afterwards, some results were obtained that would reinforce the Phoenician influence in the cremation necropolis thanks to a ceramic cover. Finally, a possible reuse of a cinerary urn has been discovered, although a series of anthropological studies should be carried out to be able to confirm this last fact. With all this, it can be ensured that a record has been obtained that can help the understanding of the society linked to the necropolis of Castellons de Flix
  • …
  corecore