7 research outputs found

  Sauszemes transportlīdzekļu īpaŔnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdroŔināŔanas tiesiskie aspekti: Latvijas pieredze

  Get PDF
  Ar RSU Zinātnes padomes 21.09.2022. sēdes lēmumu grāmatai pieŔķirts zinātniskas monogrāfijas statussGrāmatā ir aprakstÄ«ta sauszemes transportlÄ«dzekļu Ä«paÅ”nieku civiltiesiskās apdroÅ”ināŔanas veida bÅ«tÄ«ba un vēsturiskā attÄ«stÄ«ba, nodefinēti visi galvenie Ŕā apdroÅ”ināŔanas veida tiesÄ«bu institÅ«ti, raksturots Latvijā esoÅ”ais tiesiskais regulējums un tā vēsturiskā attÄ«stÄ«ba, Ŕā regulējuma trÅ«kumi, minēti piemēri no prakses un iezÄ«mēti Å”obrÄ«d aktuālāko problēmjautājumu risinājumi. Monogrāfija domāta visiem interesentiem, tai skaitā studentiem un praktizējoÅ”iem juristiem, kas vēlas iegÅ«t padziļinātas zināŔanas par Å”o apdroÅ”ināŔanas veidu

  Protection of honour and dignity in criminal law

  Get PDF
  Tā kā kategorijas ā€žgodsā€ un ā€žcieņaā€ nav iespējams analizēt no viena skatpunkta, darbā tiek veikta to izpēte filozofiskā, tiesiskā un bioētikas aspektā. PētÄ«jumā veikta neslavas celÅ”anas un goda aizskarÅ”anas sastāva juridiskā analÄ«ze, kā arÄ« analizētas goda un cieņas aizsardzÄ«bas krimināltiesiskās un civiltiesiskās nianses. Lai sasniegtu izvirzÄ«to mērÄ·i, promocijas darbā aplÅ«kots plaÅ”s starptautisko tiesÄ«bu aktu klāsts, kā arÄ« veikta goda un cieņas aizsardzÄ«bas komparatÄ«vā analÄ«ze Krimināllikumā un ārvalstu kriminālkodeksos. No pētÄ«jumā veiktās izpētes autore secina, ka goda un cieņas krimināltiesiskā aizsardzÄ«ba ir absolÅ«ti pamatota un nepiecieÅ”ama. Darba rezultātā, analizējot citu valstu normatÄ«vo regulējumu, tiesu praksi un juridisko literatÅ«ru, ir izteikti konkrēti priekÅ”likumi nepiecieÅ”amajiem grozÄ«jumiem Krimināllikumā un citos likumos, kā arÄ« tiek piedāvāts savs redzējums virknei jautājumu teorētiskā aspektā.As it is not possible to analyze categories ā€žhonourā€ and ā€ždignityā€ only from one point of view, the research is made in philosophical, legal and bioethical aspects. Legal analysis of corpus delicti ā€“ defamation and demeaning of the dignity is made in the research, as well as nuances of protection of honour and dignity in criminal and civil law are analyzed. In order to reach the objective of the research wide range of international regulations is dealt with as well as comparative analysis of honour and dignity protection in Latvia and foreign criminal laws is made. The author concludes that protection of honour and dignity in criminal law is absolutely grounded and necessary. As the result of research by analyzing legal regulations in different foreign countries, court practice and legal literature sources, specific proposals are made for amendments in Criminal Law and some other laws, as well as personal view on several theoretical matters is offered

  Promocijas darbs

  Get PDF
  Elektroniskā versija nesatur pielikumusPromocijas darbs ir pirmais detalizētākais pētÄ«jums Latvijā, kurÅ” veltÄ«ts jautājumam par Satversmes 92. panta treŔā teikuma iedarbÄ«bu likumu kontekstā. Promocijas darba mērÄ·is ir formulēt no Satversmes izrietoÅ”os un iespējamos tiesÄ«bu aizsardzÄ«bas lÄ«dzekļus likuma gadÄ«jumā. Promocijas darbā pētÄ«ts jēdziens ā€œtiesÄ«bu aizsardzÄ«bas lÄ«dzeklisā€ un tā attÄ«stÄ«ba Latvijā un citās valstÄ«s likumu kontekstā. Promocijas darbā pierādÄ«ts, ka tiesÄ«bu aizsardzÄ«bas lÄ«dzeklis ir nepiecieÅ”ams arÄ« pret tādu tiesÄ«bu aizskārumu, kas izriet no likuma, kā arÄ« noteikts tas, kādiem tiesÄ«bu aizsardzÄ«bas lÄ«dzekļiem personai ir jābÅ«t pieejamiem, lai aizsargātu savas tiesÄ«bas pret Satversmei neatbilstoÅ”u likumu. Darbā detalizēti analizētas arÄ« lÄ«dz Å”im pastāvoŔās problēmas un meklēti to iespējamie risinājumi. Atslēgas vārdi: tiesÄ«bu aizsardzÄ«bas lÄ«dzeklis pret likumu; valsts atbildÄ«ba likumu kontekstā; Satversmes 92. panta treÅ”ais teikums; nepamatots tiesÄ«bu aizskārums; likuma darbÄ«bas ierobežoÅ”anaThe doctoral thesis is up to now the most elaborate study dedicated to the issue of the effects of Article 92, the third sentence of the Latvian Constitution in the context of legislative acts. The objective of the doctoral thesis is to formulate legal remedies that under the Latvian Constitution must be guaranteed to an individual when his rights are infringed by legislative acts. In the doctoral thesis, the author examines what is considered as a legal remedy and looks to the development of this notion in the Latvian legal system and other legal systems in the world. The author concludes that according to the Latvian Constitution an individual is entitled to a legal remedy against a legislative act that infringes his rights, as well as identifies what kind of legal remedies must be guaranteed against legislative acts that infringe individual rights, The doctoral thesis analyses the issues related to legal remedies against legislative acts and seeks opportunities to resolve them. Keywords: legal remedy against legislative acts; state liability in the context of legislative acts; Article 92, the third sentence of the Latvian Constitution; unlawful infringement of individual rights; restricting the operation of legislative act

  Aktuālas tiesību realizācijas problēmas : Latvijas Universitātes 69. konferences rakstu krājums

  Get PDF
  Pirmais Latvijas Universitātes 69. gadskārtējās konferences juridisko zinātņu rakstu krājums. Krājuma apkopoti 48 autoru raksti, un katru no tiem ir recenzējuÅ”i divi recenzenti

  Kriminaltiesības: seviŔķā daļa

  Get PDF
  Otrais pārstrādātais un papildinātais izdevumsSaturs (nodaļas): PriekÅ”vārdi 1. NoziedzÄ«gi nodarÄ«jumi pret publisko sfēru 2. PakaļtaisÄ«Å”ana 3. TicÄ«bas brÄ«vÄ«ba un un ticÄ«go reliÄ£isko jÅ«tu aizskarÅ”ana 4. NoziedzÄ«gi nodarÄ«jumi pret privātu sfēr
  corecore