1,261 research outputs found

  The Rate of Return of Pay-As-You-Go Pension Systems: A More Exact Consumption-Loan Model of Interest

  Get PDF
  The article presents a method for calculating the cross-section internal rate of return on contributions to pension systems financed according to the pay-as-you-go principle. The method entails a procedure for valuing the contribution flow of pay-as-you-go financing, and identifies the complete set of factors that determine the cross-section internal rate of return. The procedure makes it possible to apply the algorithm of double-entry bookkeeping in analyzing and presenting the financial position and development of pay-as-you-go pension systems.Social Security, Public Pensions, Internal rate of return, Accounting

  Turning Ekonomikumparken into an eco-park : an evaluation and development of the eco-efficiency of an urban park in Uppsala, Sweden

  Get PDF
  Denna studie syftade till att identifiera och utveckla ekologiska vÀrden för ett urbant parkomrÄde i Uppsala. UtifrÄn de vÀrden som identifierats föreslogs en rad naturbaserade lösningar för att skapa mer mÄngfunktionella ytor i parkomrÄdet, stÀrka dess resiliens och pÄ sÄ sÀtt Àven bidra till att skydda det gröna strÄk som parken utgjorde en del av. Genom att anvÀnda verktyget Grönytefaktor för allmÀn platsmark identifierade arbetet parkens kvaliteter utifrÄn sex olika vÀrdekategorier och kunde dÀrigenom generera ett vÀrde för parkens kvaliteter. Verktyget kvantifierade parkens ekologiska kvaliteter och visade pÄ parkens ekoeffektivitet. Arbetet identifierade Àven dessa kvaliteter med hjÀlp av platsanalyser och dokumentgranskningar. Studien visade att parken i hade flera viktiga kvaliteter och utgjorde ett viktigt urbant parkomrÄde med potential att bidra till stadens resiliens och gröna infrastruktur. DÀremot fanns det flera aspekter av parken som kunde utvecklas för att skapa mer mÄngfunktionalitet i dess ytor. Genom att införa Àngsplanteringar, en dagvattendamm och skydda de spridningslÀnkar som omrÄdet Àr anslutet till kunde omrÄdets mÄngfunktionalitet och ekoeffektivitet öka. PÄ grund av att metoden GYF AP var relativt ny fanns det inget stort urval av referensvÀrden och dÀrför var omrÄdets grönytefaktor svÄr att bedöma. Metoden hade ÀndÄ flera styrkor genom att den identifierade förekomsten av och bristen pÄ mÄngfunktionella ytor.This essay aims to identify and develop the ecological values with nature-based solutions for an urban park in the city of Uppsala, Sweden. The goal was to facilitate the multifunctionality of the different areas and thereby strengthen the resilience and the green infrastructure of both the park and the city. The essay identified the ecological values of the park through six different categories by using the tool Grönytefaktor för allmÀn platsmark (GYF AP), which aims to quantify the qualities of the park and find a numeric value for the parks eco-effectivity. This was done by a place analysis complimented by a desktop study. The study shows that the park held a variety of important qualities and that the area constitutes as important urban greenery for the city. Although the park still has multiple ways to develop and enhance the multifunctionality of its ecosystem services. By establishing meadows on the current greensward, the function of the park as a pollination node will be enhanced, as well as the meadow will serve as an aesthetic value for the park. Creating a pond could also enhance multiple values for the park, as it works as a storm water manager, a habitat for different species, regulate the microclimate and as an aesthetic value. The method of GYF AP is in a Swedish context relatively new which makes it hard to find reference values to compare this park results to. Although this creates some difficulties in using the method, it still works as a tool to identify and develop the multifunctionality of urban green areas

  Vad rÀknas som mjuk balansering? Om Venezuelas ambitioner att minska amerikanskt inflytande

  Get PDF
  This thesis deals with the concept of soft balancing, traditionally defined as the diplomatic means of restraining a dominant state's ability to exercise its military power. As the dominant power in today's unipolar system, the United States, and other states? behaviour towards it, is the focus of analysis. The aim of this thesis is to explore the possibilities of developing the concept of soft balancing so as to include strategies to restrain also the political and economic capabilities of a dominant power. The thesis also considers the possibilities of soft balancing that small states ? to a large extent overlooked in existing theories on the subject - can possess. As a state with policies that aim to reduce the U.S. influence in Latin America, Venezuela under socialist president Hugo ChĂĄvez is a highly interesting state to study in the light of this new perspective on soft balancing. The analysis of its foreign policies shows that a developed definition of soft balancing, that includes efforts to restrain the U.S. possibilities of ?laying down the law? politically and economically, has good potential for explaining Venezuela's and other small states? behaviours in the unipolar system

  Battery Management System for Litium-Ion Batterier. Batteriutvikling via simulering i MATLAB

  Get PDF
  Litium-Ion batterier har de siste Ärene blitt den fortrukne spenningskilden til bruk i bÊrbare elektriske enheter. Batteritypen har god energitetthet per volum og vekt, noe som gjÞr den ideell til bruk i elektriske enheter der stÞrrelse og vekt er en begrensende faktor. Ulempen med denne type batterier er at det krever hÞy grad av kontroll og styring for Ä kunne operere sikkert. LÞsningen pÄ dette er Ä implementere et Battery Management System som evner Ä overvÄke, kontrollere og optimalisere batteriet. Denne oppgaven har utviklet et system for opp- og utlading av Litium-Ion batterier. Av sikkerhets- og utviklingshensyn er oppgaven utviklet gjennom simulering i MATLAB. Oppgavens mÄl ble delt i flere delmÄl. FÞrst skulle det utvikles en modell for en Li-Ion celle. Videre skulle det utformes en simulert elektrisk krets som realistisk evner Ä simulere opp- og utlading av et batteri bestÄende av seks Litium-Ion celler. Til slutt skulle det designes en aktiv- og passiv balanseringsmetode som evner Ä utjevne cellenes ladetilstand i lÞpet av oppladingen av batteriet. Det ble demonstrert at det utviklede systemet klarer Ä utfÞre opp- og utlading av seks Litium-Ion battericeller i serie. I tillegg er det utviklet tre forskjellige balanseringsmetoder, hvor to av disse evner Ä balansere batteriene i lÞpet av oppladingen av batteriet. Det drÞftes om hvor vidt systemet fungerer i henhold til kravene i oppgaven, og om systemet er utviklet og fungerer pÄ en realistisk mÄte. Konklusjonen er at systemet evner Ä utfÞre kravene som er satt i problemstillingen. Til tross for dette, er ikke systemet klart for videre testing pÄ fysiske komponenter. For Ä kunne gÄ videre med dette mÄ det simulerte systemet benytte parametere fra virkelige komponenter, som mÄ tas inn allerede under designfasen. Dette vil gi en mer realistisk simulering, som er nÞdvendig for Ä kunne teste systemet med fysiske komponenter og battericeller

  Detaljplan som verktyg för ekologisk kompensation

  Get PDF
  GrönomrÄden konkurrerar idag med exploatering av byggnader och infrastruktur. Dock har grönska kommit att uppmÀrksammas allt mer i samband med pÄgÄende urbanisering och förtÀtning dÀr den biologiska mÄngfalden pÄverkas negativt. GrönomrÄden har Àven visat sig ha en viktig roll i anpassningen till rÄdande klimatförÀndringar. Grönska har pÄ sÄ sÀtt en avgörande roll för en hÄllbar utveckling. DÀrav bör man vÀrdera, planera, sköta, vÀrna och kompensera för den grönska som gÄr förlorad i och med exploatering. För att ge olika ekosystem det utrymme och skydd som de krÀver och förtjÀnar Àr det av största vikt att mÀnniskan fÄr en förstÄelse för naturens fulla vÀrde. DÀrav har olika kompensationsÄtgÀrder och monetÀra vÀrdesÀttningar av ekosystem tagits fram. KompensationsÄtgÀrder Àr ett verktyg för att nÄ mÄlet om ingen nettoförlust av biologisk mÄngfald. Dock visar forskning att ekologisk kompensation inom planeringen ofta Àr bristande och nÄgot som Àven tillÀmpas pÄ ett tvivelaktigt sÀtt. Dessutom saknas mer vedertagna sÀtt och metoder för ekologisk kompensation i planeringen. Den hÀr studien har med utgÄngspunkt i ovan beskriven problematik undersökt hur ekologisk kompensation appliceras i den kommunala planeringen i SkÄne. Studien syftar till att undersöka vad det finns för möjligheter, utmaningar och hinder med detaljplan som verktyg för ekologisk kompensation. Tre fallstudier baserade pÄ dokumentstudie av detaljplaner i Helsingborgs stad, Svedala kommun och Lomma kommun har givit studien ytterligare insikt i den kommunala detaljplaneprocessen och hur ekologisk kompensation kan tillÀmpas. För att göra ett urval av fall skickas en enkÀtundersökning ut till alla SkÄnes kommuner. Studiens metoder har sitt initiallÀge i ett kvalitativt tillvÀgagÄngssÀtt för att finna mönster och skapa en förstÄelse för hur olika företeelser kontextuellt hÀnger samman. TillÀmpade metoder i studien Àr enkÀtundersökning, fallstudie och dokumentstudie. Detaljplanen Àr ett verktyg för att applicera kompensationsÄtgÀrder i den kommunala fysiska planeringen. Detaljplaneprocessen syftar till att sÀkra insyn frÄn olika parter vilka verkar för olika intressen. Det finns Àven en vilja att i skÄnska kommuner applicera ekologisk kompensation i planerings- och exploateringsprocesser, vilket kommer till uttryck i kommunernas översiktsplaner. Dock finns det en del utmaningar och hinder med att applicera kompensationsÄtgÀrder i en detaljplan. Exempelvis en bristande lagstiftning vilken frÀmst skyddar redan skyddade omrÄden utan att möjliggöra eller uppmuntra en frivillig kompensation av det vardagliga landskapet. Vidare Àr tillÀmpningen av ekologisk kompensation beroende av engagemang, politiska beslut samt kunskap. Bristande kunskap kan i sin tur leda till att kompensationsÄtgÀrder appliceras utan egentlig pÄverkan pÄ den biologiska mÄngfalden alternativt att partiell kompensation uppstÄr eller att ÄtgÀrden enbart Àr estetisk. Avslutningsvis Àr uppföljning och bevakning av stor vikt, att faststÀlla en kompensationsÄtgÀrd i en detaljplan har ingen betydelse eller inverkan pÄ den biologiska mÄngfalden om den inte realiseras i verkligheten.Green areas currently compete with the exploitation of buildings and infrastructure. However, greenery has become more and more prominent in relation to ongoing urbanization and densification where biodiversity is negatively affected. Green areas have also been found to play an important role in adapting to climate change. Greenery thus has a crucial role for sustainable development. Therefore it is important to evaluate, plan, manage, safeguard and compensate for the greenery that is lost through exploitation. In order to give different ecosystems the space and protection they require and deserve, it is of the utmost importance to understand the full value of nature. Hence, various compensation measures and monetary valuations of ecosystems have been developed. Compensatory measures are a tool to achieve the goal of no net loss of biodiversity. However, research shows that ecological compensation in planning is often inadequate and something that is applied in a dubious way. In addition, established and developed methods for ecological compensation are lacking in the current planning system. The study has, based on the problem described above, examined how ecological compensation is applied in the municipal planning in SkÄne. The study aims to investigate the opportunities, challenges and obstacles that exist within the planning system and ecological compensation. Three case studies based on Helsingborgs stad, Svedala kommun and Lomma kommun have given the study further insight into the planning process. To make a selection of cases, a survey was sent out to all the municipalities in SkÄne. The methods of the study have a qualitative approach in order to find patterns and create an understanding of how different phenomena are contextually linked. The methods used in the study are survey, case study and document study. The detailed development plan is a tool for applying compensation measures in the municipal spatial planning based on how the plan is legally binding. The planning process also seeks to secure transparency and take regard to different interests. There is also a desire to apply ecological compensation in the municipalities of SkÄne, which is reflected in the municipal master plans. However, there are some challenges and obstacles in applying compensation measures in a detailed development plan. For example, the lack of legislation that protects already protected areas without enabling or encouraging voluntary compensation of the everyday landscape. Furthermore, the application of ecological compensation is dependent on the commitment of employees, political decisions and knowledge. Lack of knowledge can lead to compensation measures being applied without any real impact on biodiversity. Furthermore, it is important to distinguish between compensatory measures that are beneficial for biodiversity and for ecosystem services, since ecosystem services are solely intended to benefit humanity. Finally, monitoring applied compensation measures are of great importance. Applying a compensation measure has no significance or impact on biodiversity if it is not realized

  Attitudes Towards Euthanasia among the Finnish Evangelical Lutheran Clergy

  Get PDF
  The issue of legalizing euthanasia has been a longstanding topic of discussion in Finnish society for the past few decades. The support for euthanasia has increased in Finland among the general population, as well as among physicians and nurses. This study aims to address the gap in euthanasia research by focusing on the attitudes of the clergy, a group that has not been extensively studied in relation to this topic. The study utilizes both quantitative and qualitative data to examine the factors that contribute to clergy’s attitudes towards euthanasia. The theoretical framework of this study is based on the concept of religiosity, specifically in the theory of lived religion, which allows for an investigation of the interplay between individual attitudes, cultural context, and the influence of institutional structures, such as the Church. The research data consists of 19 published newspaper articles by Church experts, an electronic survey distributed through the Clergy Union of Finland, and six interviews with Finnish Evangelical Lutheran pastors. Data were collected between 2018 and 2021. This dissertation comprises four separate publications and a summary article. The first publication examines the official statements and discourses of the experts of the Evangelical Lutheran Church of Finland regarding euthanasia. The second publication presents the quantitative results from the electronic survey of the Finnish clergy’s attitudes towards euthanasia. This publication elucidates the distribution of attitudes among the clergy and the impact of gender, religiosity, and the diocese on attitudes towards euthanasia. The third publication explores the narratives behind euthanasia attitudes, particularly the influence of family background and various life events. The fourth publication delves into the religious justification further to explain the influence of religiosity on euthanasia attitudes. This summary contributes to the understanding of the clergy’s attitudes towards euthanasia, shedding light on the factors and religious justifications that underpin these attitudes. The findings demonstrate that divergent interpretations of doctrinal views and personal life experiences explain the differences in euthanasia attitudes among the clergy. These findings suggest that these factors are also relevant to other ethical and moral topics within the Church and should be taken into account in ongoing discussions

  IASB som normgivande organ – En fallstudie över upprĂ€ttarnas inflytande pĂ„ normgivningen

  Get PDF

  Opvoedkundige kinesiologie as psigoterapeutiese benadering vir opvoedkundige sielkundiges in die bereiking van emosionele welsyn

  Get PDF
  Die doel van hierdie ondersoek was om vas te stel of Opvoedkundige Kinesiologie deur die Opvoedkundige Sielkundige gebruik sou kan word as 'n psigoterapeutiese benadering ten einde emosionele welsyn te verhoog. Volgens Edu-K is die brein-liggaam sisteem onlosmaak:lik verbind en emosionele blokkerings is nie slegs in die denke en intellek van die mens gelee nie, maar ook op sellulere vlak vasgele. Navorsing aan die hand van die idiografiese benadering is gedoen. Vyf proe:tpersone, wat aangemeld is met emosionele probleme, het elkeen 'n reeks Edu-K balanserings ontvang volgens individuele behoeftes. Die doel daarvan was om te bepaal ofEdu-K balanserings sou lei tot verhoogde welsyn. Na die reeks balanserings is daar beduidende positiewe veranderinge waargeneem ten opsigte van emosionele probleme, sowel as verbeteringe in ak.ademiese prestasie. Daar is ook algemene prak.tiese riglyne gegee vir ouers, onderwysers en Opvoedkundige Sielkundiges.The aim of this investigation was to ascertain whether Educational Kinesiology could be applied by the Educational Psychologist as a psychotherapeutic tool in order to enhance emotional wellbeing. According to Edu-K the mind-body system is inseperably one: emotional blocks are not only situated in the mind and intellect of a person, but are recorded on cellular level as well. Research was done by way of an idiographic approach. Five subjects with emotional problems received a series of balances according to their individual needs. The aim was to ascertain whether Edu-K balances could enhance emotional wellbeing. A significant positive improvement in emotional problems as well as in academic performance were noted. General guidelines for parents, teachers and Educational psychologists are also given.Psychology of EducationM. Ed. (Voorligting

  Den fysiska planeringens pÄverkan pÄ mÀnniskans rekreationsmiljöer

  Get PDF
  The development of our time, is due to great progresses in technology and an enormous ex-plosion of knowledge, has lead to an increased effort of our attention as a result of a boundless torrent of information . Higher productivity and efficiency in our workplaces and homes crea-tes fewer opportunities for rest, leading to a community where stress has become a national disease. Recreation is an important part of our lives in order to be able to deal with stress and is now considered to be an essential resource when it comes to sustainable development. Green spaces are therefore today viewed to play a considerable roll for the national health. Nature has proven to have positive influence on man which leads to a decrease in blood pressure, an increase in power of concentration and lowered production of stress hormones. Getting people to visit green areas requires an easy accessibility and attractive qualities. Research is showing that man, independent of age and situation in life, seek for different qualities in visited areas. This has through investigation of mans' usage of green areas given rise to eight characteristics that are to fit all of the cities inhabitants and are based on values of experience and activities. The physical planning of urban areas today are about condensed cities and to make use of unexploited areas. The accessible green areas in the cities are now starting to disappear at the same time as people are coming to be more dependent of them. The qualities and the multitude of the remaining areas are hence that reason due to be raised in values to meet the demands on recreation that is existing. At the current moment there is a lack of methods within physical planning that can guarantee recreational qualities in the cities and the Swedish legislation is falling short by vague formulations that can easily be misinterpreted. This is why municipa-lities have started to take the principle of balancing to their hearts, a means of control from German where planned changes are being regulated. My assignment of this paper has been to study if and how the principle of balancing and the eight characteristics could be used and included in the physical planning as a means of control to guarantee the qualities of recrea-tion and to study the effects on mans' recreational environments by physical planning. In this paper, I present the result from literature studies and interviews concerning green planning , German and Swedish examples of regulated physical changes. I will also present result from the practical study concerning application of the eight characteristics within the method of balancing. Accessible recreational green areas in a certain district of a city were being made a inventory of , analysed and planned changes were regulated. The results suggests that the physical planning is resulting in effects with negative influence on the qualities of recreation. There is a also a great need for a method that can guarantee recreational qualities and that green planning is gaining the same status as city planning. The results from the practical study did show that the application of the eight characteristics within the method of balancing is creating a good foundation for a means of control to guarantee the qualities of recreation. Ac-cording to my results there's a great need for a means of control to guarantee the qualities of recreation to meet with and guarantee the need of recreation for future generations and to meet the demands of sustainable development.VÄr tids utveckling, som beror pÄ flera olika tekniska framsteg och en enorm kunskapsexplosion, har lett till att vÄr uppmÀrksamhet pÄverkas av ett grÀnslöst informationsflöde som krÀver större anstrÀngning. Högre produktivitet och effektivitet pÄ arbetsplatser och i hemmen ger fÀrre tillfÀllen för vilopauser vilket har skapat ett samhÀlle dÀr stress blivit en folksjukdom. Rekreation Àr en viktig del av vÄra liv för att kunna hantera stress och anses nu vara en resurs som Àr vÀsentlig för en hÄllbar utveckling. Detta har gett grönomrÄden en betydande roll för folkhÀlsan. Naturen uppvisar en positiv pÄverkan pÄ mÀnniskan som leder till sÀnkt blodtryck, ökad koncentrationsförmÄga och minskad stresshormonproduktion. För att mÀnniskor ska besöka grönomrÄden krÀvs det en lÀttillgÀnglighet och att det finns lockande kvaliteter. Forskning visar pÄ att mÀnniskan beroende pÄ Älder och livssituation söker efter olika kvaliteter i de omrÄden vi besöker. Detta har genom undersökning kring mÀnniskans anvÀndning av grönomrÄden gett upphov till Ätta stycken karaktÀrer som ska passa alla stadens invÄnare och som grundar sig i upplevelsevÀrden och aktiviteter. Den fysiska planeringen i urbana miljöer handlar idag om förtÀtning och om att utnyttja oexploaterade omrÄden. De tillgÀngliga gröna omrÄdena i stÀderna börjar försvinna samtidigt som mÀnniskan blir mer beroende av dessa. Kvaliteter och mÄngfalden pÄ de resterande omrÄdena mÄste dÀrför höjas för att möte de krav pÄ rekreation som finns. I dagslÀget finns inga kvalitetssÀkrande metoder inom fysisk planering för rekreation i stÀderna och den svenska lagstiftningen brister genom vaga formuleringar som lÀtt misstolkas. DÀrför har kommunerna i landet börjat ta till sig balanseringsprincipen, ett styrmedel frÄn Tyskland dÀr planerade förÀndringar ska ingreppsregleras. Min uppgift med detta arbete har varit att studera om och hur balanseringsprincipen och de Ätta karaktÀrerna skulle kunna anvÀndas och ingÄ i den fysiska planeringen som ett styrmedel för att sÀkra rekreationskvaliteter och undersöka den fysiska planeringens pÄverkan pÄ mÀnniskans rekreations miljöer. I detta arbete presenterar jag resultat frÄn fakta studier och intervjuer rörande grönplanering, och Tyska och Svenska ingreppsreglerande exempel. Jag presenterar Àven resultaten frÄn den praktiska studien kring tillÀmpning av de Ätta karaktÀrerna inom balanseringsmetoden, dÀr tillgÀngliga rekreativa gröna omrÄden i vald stadsdel inventerades, analyserades och planerade förÀndringar ingreppsreglerades. Resultaten indikerar pÄ att den fysiska planeringen medför effekter med negativa pÄverkan för rekreationskvaliteterna, att det finns ett stort behov av en kvalitetssÀkrande metod och att grönplanering Àr pÄ vÀg att fÄ samma status som stadsplanering. Resultaten frÄn den praktiska studien visade Àven pÄ att tillÀmpning av de Ätta karaktÀrerna genom siffervÀrdering av upplevelsevÀrden och aktiviteter inom balanseringsprincipen ger en bra grund för ett kvalitetssÀkrande styrmedel gÀllande rekreation. Enligt mina resultat behövs det ett styrmedel för att kvalitetssÀkra rekreativa kvaliteter för att kunna möta och sÀkerstÀlla framtida generationers behov av rekreation och för att möta kravet pÄ hÄllbar utveckling, och att balanseringsprincipen och de Ätta karaktÀrerna Àr rÀtt metod för att kunna genomföra detta
  • 

  corecore