2 research outputs found

  Rural Lifeways: Case of Valmiera District

  No full text
  MaÄ£istra darbā ā€žLauki kā dzÄ«ves vide: Valmieras rajona piemērsā€ tiek aplÅ«kots, kā vēsturiski veidojusies lauku dzÄ«ves vide Latvijā un kā tiek definēts jēdziens lauku dzÄ«ves vide. Darbā tiek noskaidroti kritēriji pēc kādiem tiek vērtēta dzÄ«ves kvalitāte laukos, kā arÄ« pētÄ«ts lauku atbalsta programmu nozÄ«mÄ«gums lauku dzÄ«ves kvalitātes celÅ”anā. EsoŔās situācijas novērtÄ“Å”anai, kā viena no metodēm darbā izmantota Valmieras rajona lauku iedzÄ«votāju aptauja.Darbs sastāv no 4 daļām. Pirmajā nodaļā raksturoti izmantotie materiāli un metodes, otrajā - aplÅ«kota lauku vēsturiskā attÄ«stÄ«ba un jēdziens lauku dzÄ«ves vide, treÅ”ajā - pētÄ«ta lauku dzÄ«ves kvalitāte un mobilitāte, ceturtajā nodaļā aplÅ«kots valsts un Eiropas SavienÄ«bas atbalsts lauksaimniecÄ«bas un lauku attÄ«stÄ«bai. Aptaujā iegÅ«tie dati atspoguļoti darba 3.- 4. nodaļā.Atslēgas vārdi: lauki, lauku dzÄ«ves vide, dzÄ«ves kvalitāte, sasniedzamÄ«ba, valsts un Eiropas SavienÄ«bas atbalstsThis Master`s Thesis ā€œRural lifeways: Case of Valmiera districtā€ discusses the historical formation of rural lifeway in Latvia as well as how the rural lifeway is defined. The criteria for evaluating the quality of rural life are studied; importance of rural development programs in improving quality of life is analyzed. Interviews of inhabitants of Valmiera region is utilized as one of work methods in order to assess current existing situation.The Thesis consists of four Chapters. First Chapter specifies study material and methods, second deals with historical development of rural life and definition of the concept of rural lifeway. Third Chapter analyses quality and mobility of rural lifeway while fourth part deals with national and European Union support for agriculture and rural development. Data gathered in the interviews is reflected in Chapters 3 and 4.Key words: countryside, rural lifeway, quality of life, mobility, national and European Union suppor

  The Good, the Evil and Human Choises (Augustine's Discussion with Manicheaism and Diffrences).

  No full text
  Å Ä« bakalaura darba problemātika ir AugustÄ«na filozofijas diskusija ar maniheismu un pelagiānismu. Rakstot bakalaura darbu mērÄ·is bija izprast kā AugustÄ«na, maniheieÅ”u un pelagiāņu reliÄ£iski filozofiskajās mācÄ«bās tiek izprasti tādi jēdzieni kā labais, ļaunais, iedzimtais grēks, brÄ«vā griba un dieviŔķā žēlastÄ«ba. Darba 1.nodaļā izklāstÄ«tas maniheisma mācÄ«bas pamatnostādnes un ļaunā ideja diskusijā ar AugustÄ«nu, 2.nodaļā atspoguļota paÅ”a AugustÄ«na izpratne par iedzimto grēku un brÄ«vo gribu. 3.nodaļa satur pelagiānisma ideju par brÄ«vo gribu polemikā ar AugustÄ«nu, bet 4. nodaļā atainotas visu triju mācÄ«bu izpratnes par dieviŔķo žēlastÄ«bu. Darbs satur arÄ« Secinājumus, kuros Ä«sumā rezumētas galvenās darba gaitā iegÅ«tās atziņas. Atslēgvārdi: labais, ļaunais, brÄ«vā griba, dieviŔķā žēlastÄ«bāThe object of this graduate Thesis is Augustineā€™s philosophy in discussion with Manichaeism and Pelagianism. The aim was to understand how Augustine, Manichaeism and Pelagianism conceives ideas of the good, the evil, original sin, free will and divine grace. In the 1st chapter of this Thesis we can find demonstration of Manichaean doctrine and the idea of the evil in discussion with Augustineā€™s philosophy, 2nd chapter deals with Augustineā€™s understanding of manā€™s free will and original sin. 3rd chapter covers Pelagianism conception of free will in polemics with Augustine, 4th chapter contains the idea of divine grace from all these tree teachings. Thesis contains also Conclusions shortly summarizing main findings of the study. Keywords: the good, the bad, free will, divine grac
  corecore