2,117 research outputs found

  KULJETUSTEN HALLINTAJ√ĄRJESTELM√ĄN HANKKIMISEN TUTKIMUS BE GROUP OY:N TER√ĄSTEN JAKELUKULJETUKSIIN

  Get PDF
  Logistiikan operatiivisiin järjestelmiin on viime vuosikymmenen aikana kiinnitetty enemmän huomiota kuin aikaisemmin. Kilpailun kiristyessä on huomattu ajoneuvokaluston kuljetussuunnittelun, reittioptimoinnin ja sähköisen informaation hallinnan tarpeellisuus yritysten tavoitellessa kilpailukykyä ja kustannussäästöjä logistisissa toiminnoissaan. Opinnäytetyöni tavoitteena on tutkia ja löytää toimeksiantaja BE Group Oy:lle kuljetusten hallintajärjestelmä, jolla saavutettaisiin heidän asettamansa tavoitteet jakelukuljetusten hallinnassa. Tavoitteena on ollut jakelukuljetusten suunnittelun ja hallinnan tehostaminen, ajoneuvokaluston käyttöasteen parantaminen, ajoneuvokaluston reaaliaikainen seuranta, kuljettajien työrauhan, liikenneturvallisuuden, ja asiakaspalvelun parantaminen sekä tekninen valmius reaaliaikaiseen toimituskuittaukseen viivakoodi- tai RFID -tekniikoilla. Tutkimusmenetelmänä olen käyttänyt puhelinhaastatteluja. Tiedonlähteitäni ovat ammattikirjallisuus ja painetut ammattilehdet sekä Internet. Tutkimukseen on valittu kolme kuljetusten hallintajärjestelmävaihtoehtoa, joiden toiminnallisia ominaisuuksia esitellään BE Group Oy:n tavoitteiden valossa. Työssä ei oteta kantaa hankinta- ja asennuskustannuksiin, vaan tutkitaan tarpeisiin soveltuvaa kokonaisuutta. Erilaisia paikannukseen ja tunnistukseen käytettäviä radiotekniikoita ei käsitellä kuin yleisellä tasolla.For the last century there has been a growing attention to operative systems in logistics. Due to intensifying competition companies have noticed the necessity of transportation planning for their vehicle fleets, route optimizing and electric information management in order to pursue higher levels of competitiveness and cost savings. The target of my graduate lies in finding the fleet management system for contractor BE Group Ltd which would meet the requirements they have set for the management of distribution. The goal has been to streamline design and management of distribution, to improve utilization rate and real-time tracking of vehicle fleet, road safety and customer service and also to introduce technical readiness for a real-time delivery confirmation via barcode or RFID technics. I have used phone interviews as my main research method. As resources I have used the Internet, but mainly professional literature and magazines. Three alternatives for fleet management system were chosen for the research whose functional properties are demonstrated considering the priorities of BE Group Ltd. In my graduate I study requirements meeting systems without considering acquisition or installation costs. Different methods of tracking and identification radio technics are processed in general

  Kohti oppivaa organisaatiota : Jyväskylän museotoimen pedagogisen strategiatyön taustat ja käynnistäminen

  Get PDF
  Viimeisen¬†20¬†vuoden¬†ajan¬†keskustelussa¬†museoiden¬†merkityksest√§ja¬†teht√§v√§st√§¬†on¬†painotettu¬†museoiden¬†tarvetta¬†kehitt√§√§¬†toimintaansa¬†etenkin¬†panostamalla¬†henkil√∂st√∂n¬†osaamiseen¬†ja¬†yleis√∂ty√∂h√∂n.Museoiden¬†tulee¬†kyet√§¬†vastaamaan¬†tulevaisuuden¬†haasteisiin¬†kuten¬†globalisaation,¬†v√§est√∂muutosten¬†sek√§¬†tieto‚Äź¬†ja¬†viestint√§teknologian¬†nopeaan¬†kehityksen¬†aiheuttamiin¬†muutoksiin.¬†Samaan¬†aikaan,¬†kun¬†ty√∂m√§√§r√§¬†ja¬†museoille¬†asetetut¬†odotukset¬†ovat¬†lis√§√§ntyneet,¬†ovat¬†museoiden¬†toimintaan¬†k√§ytett√§v√§t¬†m√§√§r√§rahat¬†pysyneet¬†ennallaan¬†tai¬†jopa¬†pienentyneet.¬†Jyv√§skyl√§n¬†kaupungin¬†ratkaisu¬†on¬†ollut¬†yhdist√§√§¬†kolme¬†museota¬†Jyv√§skyl√§n¬†taidemuseo,¬†KeskiSuomen¬†museo¬†ja¬†Suomen¬†k√§sity√∂n¬†museo¬†samaksi¬†organisaatioksi, Jyv√§skyl√§n¬†museopalveluiksi. Yhteisen¬†strategiaty√∂n¬†avulla¬†tavoitellaan¬†aitoa¬†yhteisty√∂t√§¬†sitouttamalla¬†koko¬†henkil√∂st√∂¬†strategioiden¬†valmisteluun.¬†Laatiminen¬†kehitt√§√§¬†museoiden¬†henkil√∂st√∂n¬†ammattitaitoa,¬†tekee¬†pedagogista¬†ty√∂t√§¬†n√§kyv√§ksi,¬†motivoi¬†museoita¬†oppimaan¬†toisiltaan¬†organisaatioina¬†ja¬†profiloitumaan¬†toisiaan¬†t√§ydent√§viksi¬†yksik√∂iksi.¬†Se¬†auttaa¬†my√∂s¬†m√§√§rittelem√§√§n¬†pedagogisia¬†tavoitteita¬†suhteessa¬†yhteiskunnan¬†tarpeisiin¬†ja¬†erilaisiin¬†‚ÄĚpalveluiden¬†tilaajiin‚Ä̬†esim.¬†koululaitokseen,¬†ammatilliseen¬†ja¬†yliopistolliseen¬†koulutukseen¬†tai¬†sosiaali‚Äź¬†ja¬†terveystoimeen¬†sek√§¬†yhteisty√∂kumppaneihin,¬†muihin¬†alueen¬†museoihin,¬†taidelaitoksiin¬†ja¬†kulttuuritoimijoihin.¬†Strategiaty√∂¬†tuo¬†esille¬†my√∂s¬†henkil√∂st√∂n¬†koulutustarpeita. Ammatillisen¬†osaamisen¬†turvaamiseksi¬†museoiden¬†tulee¬†pyrki√§¬†kehittym√§√§n¬†oppivaksi¬†organisaatioksi,¬†jonka¬†peruselementtej√§¬†ovat:¬†yhteinen¬†n√§kemys¬†ja¬†visio,¬†ty√∂kulttuuri¬†ja¬†ilmapiiri,¬†laatu¬†ja¬†prosessien¬†kehitt√§minen,¬†yhteistoiminnan¬†kehitt√§minen¬†sek√§¬†joustavuus¬†ja¬†moniosaaminen.¬†Museokasvatusta¬†ohjaavat¬†lait¬†ja¬†asetukset¬†antavat¬†mahdollisuuden¬†luoda¬†ty√∂el√§m√§st√§¬†l√§ht√∂isin¬†olevia¬†kokemukseen¬†perustuvia¬†latukriteereit√§¬†toiminnalle. Jyv√§skyl√§n¬†kaupungin¬†museoiden¬†pedagoginen¬†strategia¬†valmistuu kev√§√§ll√§¬†2010.The museums should take care of the needs of their audiences better than before. The most important issues that affect the museum work in the future are globalisation, immigration, aging and the fast change of technology. Community has put more expectations and responsibilities to the museums. At the same time the resources have been cut down. One solution in Jyv√§skyl√§ City has been the unification of three museums Jyv√§skyl√§ Art Museum, The Craft Museum of Finland and The Museum of Central Finland in to the same organisation, The Museum Services of Jyv√§skyl√§ City. The genuine unification of the personnel will succeed by creating a new pedagogical strategy for The Museum Services of Jyvskyl√§ City. By creating the pedagogical strategy together will improve the professional skills of the personnel, makes pedagogical work visible, and motivates museums to learn from each other and to profile themselves as complementary units. It also helps to define pedagogical aims and relationships in community, for example with public and vocational education, university, social and health services, other museums and cultural activity and institutions in the region. Strategy work also exposes the needs of education of the museum personnel. The new museum should become a learning organization. It should be able to develop and change it‚Äôs action when needed. The basic elements of the learning organization are the collective vision and goals, functional working practice and atmosphere, quality and process developing, collaboration, flexibility and diverse knowhow. The law and regulations for the museum education give the museums opportunities to create standards from experiences. The Museum Services of Jyv√§skyl√§ City is working in collaboration with various audiences, schools and institutes, the producers of art and education services. The pedagogical strategy will consider the future challenges and the hopes and ideas of their partners and audiences. The pedagogical strategyis a tool for unification and pedagogical knowledge of the personnel. Processing the strategy will encourage dialog and joint action which are the basics for the learning organisation with it‚Äôs spcialists. The pedagogical strategy will be finished in the Spring 2010

  The percentage of deaths under one year of age of all deaths in Finland in 1749-1865

  Get PDF

  The population transition and seasonal fluctuations in infant mortality in Finland, Estonia and Russia

  Get PDF
  ln explaining differences in infant mortality and its development in Finland. Russia and Estonia in regard to region, religious group and month of the year in the period 1750 - 1900, one can note the significance of breastfeeding. Wherever breastfeeding was common, infant mortality was low and there was no peak in infant mortality during the summer months. The basic reason for this was that breastfeeding was much more hygienic than other forms of feeding and, in addition. breast milk was a versatile source of nutrition. Economic reasons were of only secondary importance compared to thes eforms of feeding

  The urban population in Finland 1815-1865

  Get PDF

  Selviytyminen läheisen itsemurhan jälkeen

  Get PDF
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisten voimavarojen avulla itsemurhan tehneiden henkilöiden omaiset ovat selvinneet elämässään eteenpäin. Tavoitteena oli tuottaa tietoa, josta on apua ja tukea ihmisille, jotka joutuvat tähän tilanteeseen. Tavoitteena oli myös, että hoitotyöntekijät ja vapaaehtoistyöntekijät saavat tietoa keinoista, joiden avulla itsemurhan tehneiden läheiset kokevat selvinneensä vaikeasta elämäntilanteesta. Tämän tiedon avulla he voivat kehittää omia tukemistaitojaan ja -keinojaan. Tutkimus tehtiin yhteistyössä Rauman Kriisikeskus Ankkurpaikan kanssa. Tutkimusaineisto koostuu vapaamuotoisista kirjoituksista, joissa itsemurhan tehneiden henkilöiden läheiset kertoivat omista selviytymiskeinoistaan. Kirjoittamisen avuksi laadittiin kolme suuntaa antavaa kysymystä. Ensimmäisessä kysymyksessä selvitettiin, mitkä voimavarat ovat olleet tärkeitä selviytymisprosessissa. Toisessa kysymyksessä tiedusteltiin, oliko vertaistukiryhmästä apua. Kolmantena kysyttiin, minkälaisia neuvoja tutkimukseen osallistuneet halusivat antaa samaan tilanteeseen joutuville. Tutkimukseen osallistuneisiin henkilöihin pidettiin yhteyttä Rauman Kriisikeskus Ankkurpaikan välityksellä. Aineisto kerättiin maaliskuussa 2009. Kysymykset postitettiin kahdelletoista henkilölle, joista kymmenen vastasi. Vastausprosentti oli 83. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysia käyttäen. Tutkimustulokset jaoteltiin fyysisiin-, kognitiivisiin-, emotionaalisiin-, sosiaalisiin ja spirituaalisiin selviytymiskeinoihin. Tutkimustulosten mukaan selviytymiskeinot olivat moninaisia. Fyysisiä selviytymiskeinoja olivat esimerkiksi työnteko ja arjen "pyörittämiseen" liittyvät asiat ja harrastukset. Konkreettinen tekeminen piti kiinni elämässä ja antoi muuta ajateltavaa. Kognitiivisia selviytymiskeinoja käyttäneet henkilöt pyrkivät selvittämään itsemurhatapausta. He hankkivat tietoa esimerkiksi aihetta käsittelevistä televisio-ohjelmista ja kirjallisuudesta. Puhuminen ja kirjoittaminen olivat tärkeimpiä emotionaalisia selviytymiskeinoja. Lisäksi luonteeseen liittyvät piirteet, kuten avoimuus ja positiivisuus olivat avuksi selviytymisprosessissa. Tärkeä sosiaalinen voimavara oli perhe. Myös ystävistä ja muista läheisistä oli paljon apua. Suurin osa vastaajista mainitsi ammattiavun tärkeäksi selviytymiskeinoksi. Spirituaalisista voimavaroista usko auttoi selviytymään. Uskosta saatiin lohtua ja voimaa. Lähes kaikki vastaajat kertoivat vertaistukiryhmästä olleen apua. Oli tärkeää saada keskustella samassa tilanteessa olevien ihmisten kanssa ja huomata, että ei ole yksin tunteidensa ja surunsa kanssa. Vastaajat halusivat muistuttaa muita samaan tilanteeseen joutuvia hakemaan apua. Jatkotutkimushaasteena voisi selvittää millaista apua ja tukea itsemurhan tehneiden henkilöiden läheiset olisivat toivoneet saaneensa.The purpose of the thesis was to study the resources which help the bereaved family members to cope after losing a relative to suicide. The objective was to gather information that could help other people in a similar situation. The other aim was to provide information for the nurses and volunteers on different coping strategies which could help after losing a loved one by suicide. This knowledge could be used to develop the supporting skills and methods of various support groups. This study was carried out in cooperation with the Crisis Center of Rauma, Ankkurpaikk'. The material of the study consisted of informal writings written by the people who have lost a relative to suicide. These writings described their own survival stories. The stories were based on three questions. The first question dealt with the coping strategies and explained the different ways to survive a sudden death of a loved one. The second question focused on the help available by the peer groups. Finally, the third question dealt with the advice the people would give for those who find themselves in the same situation. The research worker kept in touch with people who took part in the study by the Crisis Center of Rauma, Ankkurpaikk'. The material was collected in March 2009. Questions were sent to twelve persons and ten persons answered. The response rate was 83%. The material was analyzed using content analysis. The results were divided into five categories; physical, cognitive, emotional, social and spiritual survival methods. According to the results the family members employed a variety of coping strategies. Among the physical survival methods were for example work, household routines and hobbies. Concentrating on work provided desired distraction. People who used cognitive surviving methods, tried to solve the reasons for a suicide. They were collecting information on the subject from television programs and literature. Talking and writing were the most important emotional survival methods. Also some characteristics such as openness and a positive attitude helped in the survival process. An important social strategy was the support of the respondent's own family. Also friends and other relatives were helpful. Almost everyone thought that professional help was an important resource. Faith was a spiritual recourse that helped people to survive. Faith gave hope and strength. Almost all the respondents said that a peer group was important. It was crucial to talk with people in the same situation and to realize that they were not alone with their pain and sorrow. The people wanted to encourage those in the same situation to seek help. It would be interesting to study what kind of help and support people who have lost a relative to suicide would themselves like to receive

  Mortality and causes of death in Helsinki in 1750-1865 with a comparison with Tallin

  Get PDF
  Between 1750 and 1865 the population of Helsinki grew from around 1,500 inhabitants to 23,500 inhabitants. Part of this growth is explained by general population growth, typical of both Finland and the rest of Europe. The fact that Helsinki grew more rapidly compared to the other towns of Finland was due to two additional factors with underlying political causes: one was the building of the fortress of Viapori alongside the town at the end of the 1700s and the other Helsinki’s becoming the capital of autonomous Finland in 1812. This latter decision moved the administrative and in part the economic focal point of Finland from Turku to Helsinki. The population growth of Helsinki was not the result of an excess of births over deaths, instead it was caused by migration gain. High mortality, again, was linked to the impact of contagious diseases. Intestinal diseases which spread among children by means of food substances raised infant mortality, in particular, but there were also many other diseases (smallpox, measles, whooping cough, diphtheria, and scarlet fever) which carried many small children to their grave. Cholera, which spread to Helsinki repeatedly in the 1800s, killed many of Helsinki’s inhabitants, but nevertheless cholera’s significance has been greatly exaggerated. The most important single killer of the adult population was tuberculosis, but in addition many other diseases, such as typhoid, spotted fever and dysentery, and in part venereal diseases, markedly raised the mortality statistics of Helsinki. When comparing the remarkably great rises and declines in the annual mortality figures of Helsinki and Tallinn, one notes how very much they coincide. This demonstrates the active contacts existing between the two towns. As a result of the diversity of economic and cultural relations, contagious diseases spread and evolved into epidemics, which rose to great heights in the capitals of both countries, from where they spread to the adjacent regions and other towns. The roads of contagion of Tallinn and Helsinki were partly connected to St. Petersburg, which especially in the 1800s grew into a metropolis even on a European scale. St. Petersburg had extensive international contacts, which facilitated the spread of diseases to rather remote Northern Europe

  The Effect of Housing Subsidies on Housing Costs in Finland - A Methodology study

  Get PDF
  This thesis is a literature and methodology survey discussing and analyzing Finnish studies on the effect of housing subsidies on rent. The purpose of this thesis is to achieve a basic understanding of housing subsidies’ effect on rents, i.e. the incidence of housing subsidies and the methods with which the subject has been researched. The main studies discussed are by Lyytikäinen and Eerola (2019), Viren (2013) and Kangasharju (2010). I will also discuss some highly cited foreign studies for reference. Housing subsidies are the second largest income transfer in Finland, so it is very important to study the incidence of the subsidies. The purpose of the housing subsidies is to help low-income households with their housing costs by reducing their effective rents. If the subsidies raise rent level compared to a situation without the subsidies, then government resources are not correctly allocated. Currently there are relatively few studies on the subject. This is due to the complexity of subsidy programs and that they differ greatly between countries. The conclusion presented in this paper is that there is no clear consensus on housing subsidies’ effect on rents and that recent studies have yielded different results. More studies should thus be performed to gain better understanding of the allocation of government resources
  • ‚Ķ
  corecore