14 research outputs found

  Onnistuneella sopimuskumppaneiden sitouttamisella on positiivinen vaikutus allianssihankkeissa

  No full text
  Projektialliansseissa sopimuskumppanin sitouttamista pidetään allianssin kaikkien osapuolten kannalta erityisen tärkeänä. Onnistuneella sitouttamisella on tutkimuksen mukaan vaikutus hankkeen onnistumisen aikatauluun, yhteistoiminnalliseen henkeen sekä kustannuksiin. Sitouttamisella halutaan sopimuskumppanit toimimaan alliansseissa allianssin yhteistoiminnallisen hengen mukaisesti. Mitä aikaisemmin sopimuskumppanit saadaan mukaan ja mitä syvemmin integroitua allianssiin, sitä vahvemmin sitoutuminen tapahtuu

  Talotehtaan uudet määrälaskijat perehdytetään työhön hyvin

  No full text
  Talopakettien toimittajan määrälaskennassa on aloittanut jo muutaman vuoden ajan joka kevät vähintään neljä uutta työntekijää. Jatkuva kiire sekä korona ja etätyöt ovat kuitenkin vaikeuttaneet uusien työntekijöiden perehdyttämistä. Tutkimuksessa on kehitetty talotehtaan uusien määrälaskijoiden avuksi niin sanottuja helppikuvia ja laskentaohjeita, joiden perusteella laskija tietää, mitä lasketaan ja mitä jätetään laskematta. Määrälaskenta käsittää laaja-alaisesti rakennesuunnitelmiin perehtymisen ja niiden pohjalta materiaalien ja asennusurakoiden määrien laskennan. Kuvien tulkitseminen ei aina ole helppoa ja siinä helppikuvat voivat olla suureksi avuksi

  Asuntosijoittaminen mahdollistaa vaurastumisen ilman kohtuutonta riskiä

  No full text
  Asuntosijoittaminen on kasvattanut suosiotaan Suomessa. Artikkelissa perehdytään siihen, millaisia asioita asuntosijoittajiksi aikovien kannattaisi ottaa huomioon sijoituspäätöksiä tehdessään. Lisäksi artikkelissa tarkastellaan, kuinka asuntosijoittamisella on mahdollista saavuttaa taloudellinen riippumattomuus ja millainen vaikutus velkavivulla on asuntosijoittamisessa. Artikkelissa tarkastellaan myös erilaisia asuntosijoittamiseen liittyviä riskejä sekä hyvän vuokralaisen hankintaan liittyviä seikkoja. Artikkeli on tarkoitettu kaikille asuntosijoittamisesta kiinnostuneille. Artikkeli perustuu opinnäytetyöhön: Sijoitusasunnon iän, koon ja sijainnin vaikutus vuokratuottoon

  Joutsenmerkitty päiväkoti kuluttaa vähemmän vettä

  No full text

  Onko loma-asunnon rakentaminen ekoteko?

  No full text

  Jokaisen rakennushankkeen kustannuslaskenta on oma projektinsa

  No full text
  Rakennushankkeen kustannukset määräytyvät pääosin hankkeen suunnitteluvaiheessa ja toteutuvat rakentamisvaiheessa. Siksi varhaisessa kehitysvaiheessa on olennaista tunnistaa keskeiset kustannuksiin vaikuttavat tekijät. Realististen kustannusten määräytymiseksi on tuotannonsuunnittelussa syytä perehtyä huolella laskenta-aineistoon. Rakentamisen laskennalliset kustannukset kustannusarviossa ovat laskentahetken kustannustasoa eli niin sanottua päivän hintaa. Hankkeen kustannusarvio muokataan vastaamaan valitun toteutusmuodon hankintapaketteja. Kustannusten kertymistä tarkkaillaan seuraamalla materiaalimenekkiä, aikataulua ja kertyviä tunteja. Poikkeamiin kuten liian suureen tai pieneen materiaalimenekkiin tai tuotantonopeuteen reagoidaan ajoissa. Tavoitelaskelmaan saadut kustannukset ovat yleensä hyvin lähellä toteutuneita työmenekkien kustannuksia. Poikkeuksen tekevät erityisen haastavat rakenteet, joita on vaikea arvioida vastaavien rakenteiden viiteaineistojen pohjalta. Betonirungon suurin haaste on sää. Koskaan ei ole riittävän tarkkaa tietoa, milloin ensilumi sataa maahan ja kuinka paljon sydäntalven aikaan on lunta ja pakkasta. Talvilisätyöt ovatkin yksi merkittävimmistä kulueristä, joka nostaa kustannuksia betonirungon osalta. Täytyy kuitenkin muistaa, että vaikka työkustannukset pystyttäisiin arvioimaan hyvin lähelle toteutuneita kustannuksia, voi ennalta tuntematon työvaihe nostaa työkustannuksia useilla prosenteilla

  Kilpailu on kova mutta niin on myös somen mahti

  No full text
  Kolumnissa pohditaan tiedon saavutettavuutta ja sosiaalisen median vaikuttavuutta tiedon levittämisessä. Tiedon tuottamisen ja julkaisemisen lisäksi se on osattava jakaa oikeilla kanavilla tarkoituksenmukaisella tavalla, jotta tuotettua tietoa voidaan hyödyntää ja jatkojalostaa. Julkaisemalla voidaan tuoda esiin omaa ja organisaation asiantuntijuutta, mutta samalla jakaminen toimii markkinointina

  Rakentamisajan lyhentämisellä ei ole merkittävää vaikutusta investointipäätöksiin

  No full text
  Rakennusalan tehokkuus on puhututtanut viime aikoina paljon. Huolimatta rakentamisen teollistumisesta ovat rakentamisajat pysyneet jokseenkin saman pituisina vuodesta toiseen. Rakennusliikkeillä ei ole juurikaan ollut intressiä kehittää toimintatapojaan, jotta rakentamisaikoja olisi saatu lyhennettyä. Artikkeli perustuu Pekka Kiviahteen opinnäytetyössä toteutettuun laadulliseen tutkimuksen, jossa haastatteluiden lisäksi tehtiin investointilaskelma. Tuloksena voidaan todeta, ettei rakentamisajan lyhentämisellä ole merkittävää vaikutusta vuokra-asuntojen investointipäätöksiin. Muita investointipäätöksiin vaikuttavia tekijöitä ovat laatu sekä rakennusliikkeen uskottavuus. Investointilaskelman perusteella kymmenen miljoonan euron arvoisen hankkeen rakentamisajan lyhentyminen kolmella kuukaudella tuo noin 165 000 euron hyödyn tarkastelujakson ollessa kymmenen vuotta

  Digitalisaation hyödyntäminen rakennusalalla

  No full text

  Ennakkosuunnittelusta aikatauluhyötyä

  No full text
  corecore