1 research outputs found

    Ledarskap inom undervisningen : En kvalitativ studie kring nyutexaminerade och erfarna klasslÀrares syn pÄ ledarskap

    Get PDF
    Syftet med denna avhandling Àr att undersöka nyutexaminerade och erfarna klasslÀrares syn pÄ ledarskap i klassrummet och hur de utgÄende frÄn sitt ledarskap fÄngar elevernas uppmÀrksamhet. Vi har valt att anvÀnda oss av kvalitativa intervjuer för att samla in vÄrt datamaterial och stöda vÄr avhandling pÄ relevant litteratur. Vi har utgÄtt ifrÄn följande forskningsfrÄgor: 1. Vilka likheter och skillnader förekommer mellan nyutexaminerade och erfarna klasslÀrares syn pÄ ledarskap i klassrummet? 2. Vilka likheter och skillnader förekommer kring hur nyutexaminerade och erfarna klasslÀrare fÄngar elevernas uppmÀrksamhet i klassrummet utgÄende frÄn sitt ledarskap? Kriterierna för att informanterna skulle fÄ delta i undersökningen var att de nyutexaminerade klasslÀrarna hade mindre Àn fem Ärs arbetserfarenhet inom yrket, medan de erfarna klasslÀrarna hade minst 10 Ärs arbetserfarenhet inom yrket. Resultaten visar att samtliga nyutexaminerade och erfarna klasslÀrare Àr trygga i sitt ledarskap och de betonar vikten av att skapa tydliga riktlinjer i klassrummet för hur eleverna förvÀntas agera. KlasslÀrarna Àr eniga om att deras ledarskap har en betydande roll för elevernas lÀrande. Varje klasslÀrare innehar en förmÄga att fÄnga elevernas uppmÀrksamhet men de gÄr till vÀga pÄ lite olika sÀtt. SÄledes finns det intressanta likheter och skillnader mellan nyutexaminerade och erfarna klasslÀrares syn pÄ sitt ledarskap
    corecore