2 research outputs found

  Simplified computer models of elements for an air distribution

  No full text
  Cílem této diplomové práce je vytvoření zjednodušeného modelu skutečné vířivé výusti s využitím CFD (Computational Fluid Dynamics) simulace takového, aby byl co nejjednodušší pro výpočet (měl jednoduchou geometrii, vhodnou výpočetní síť a umožňoval rychlé definování okrajových podmínek) a zároveň tvořil obraz proudění vzduchu v prostoru co nejvíce odpovídající skutečnosti. V průběhu práce byl vytvořen CFD model s určitou geometrii. Následně byla vyzkoušena různá nastavení modelu. Výsledky výpočtů byly porovnané s výsledky experimentálního měření PIV metodou.The goal of this master thesis is to create a simplified model of an actual swirl diffuser using CFD (Computational Fluid Dynamics) simulation, so that it would be easy to calculate (would have a simple geometry, a proper mesh and would enable quick definition of the model’s boundary conditions) and would also create an airflow pattern in space as close to reality as possible. In the process a CFD model with a certain geometry was created. Subsequently, various model settings were tested. Calculation results were compared with the results of the experimental measurement done using the PIV method.

  HVAC system design for a public swimming pool

  Get PDF
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického systému pro wellness centrum. Řešenou částí objektu jsou tělocvična (včetně přiléhajících prostorů) a bazénová hala. Vzduchotechnika zajišťuje nucené větrání v prostorách budovy a upravuje přiváděný vzduch tak, aby byla zajištěna požadovaná teplota a vlhkost vnitřního mikroklimatu.This barchelor thesis deals with HVAC system design for a wellness center. The project was designed for the two main parts of the builiding – the gym (including neighboring rooms) and the swimming pool. These HVAC systems provide mechanical ventilation in the living spaces and adjust the supplied air on it’s temperature and humidity level, as it’s required for the comfort of the microclimate.
  corecore