2 research outputs found

  Managing Network Delay for Browser Multiplayer Games

  Get PDF
  Latency is one of the key performance elements affecting the quality of experience (QoE) in computer games. Latency in the context of games can be defined as the time between the user input and the result on the screen. In order for the QoE to be satisfactory the game needs to be able to react fast enough to player input. In networked multiplayer games, latency is composed of network delay and local delays. Some major sources of network delay are queuing delay and head-of-line (HOL) blocking delay. Network delay in the Internet can be even in the order of seconds. In this thesis we discuss what feasible networking solutions exist for browser multiplayer games. We conduct a literature study to analyze the Differentiated Services architecture, some salient Active Queue Management (AQM) algorithms (RED, PIE, CoDel and FQ-CoDel), the Explicit Congestion Notification (ECN) concept and network protocols for web browser (WebSocket, QUIC and WebRTC). RED, PIE and CoDel as single-queue implementations would be sub-optimal for providing low latency to game traffic. FQ-CoDel is a multi-queue AQM and provides flow separation that is able to prevent queue-building bulk transfers from notably hampering latency-sensitive flows. WebRTC Data-Channel seems promising for games since it can be used for sending arbitrary application data and it can avoid HOL blocking. None of the network protocols, however, provide completely satisfactory support for the transport needs of multiplayer games: WebRTC is not designed for client-server connections, QUIC is not designed for traffic patterns typical for multiplayer games and WebSocket would require parallel connections to mitigate the effects of HOL blocking

  Täyttöohje vienti-ilmoituslomaketta varten

  Get PDF
  Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on maa- ja metsätalousministeriön alaisuuteen kuuluva virasto, jonka tehtäviä ovat elintarviketurvallisuuden, eläinten hyvinvoinnin ja terveyden sekä kasvinterveyden valvonta ja edistäminen. Yksi Eviran tehtävistä on myös kasvinterveystodistusten myöntäminen EU:n ulkopuolelle vietäville kasviperäisille tuotteille. Kasvinterveystodistusta haetaan toimittamalla Eviraan vienti-ilmoitus. Tässä opinnäytetyössä laadittiin täyttöohje sähköistä vienti-ilmoituslomaketta varten. Teoriassa käsiteltiin ohjeiden laadintaa sekä viestintää yleisesti. Muu viitekehys rakentui kasvinterveystodistusta koskevista periaatteista ja säännöistä. Työn tavoitteena oli tehdä kohta kohdalta lomakkeen läpikäyvä ohje, joka keskittyy keskeisimpiin asioihin kussakin lomakkeen kohdassa. Työ rajattiin siten, että ohjeessa ei opasteta lomakkeen ulkopuolisia asioita, kuten sähköiseen järjestelmään kirjautumista. Toisena rajauskriteerinä oli ohjeen tiiviys, eli ohjeessa pyrittiin kertomaan vain tärkeimmät asiat eikä muuta. Työ toteutettiin syksyllä 2012 virkasuhteessa Evirassa. Lähdeaineistona ohjeen sisällön kirjoittamisessa käytettiin Eviran kirjallisia aineistoja, haastatteluja ja kasvinterveystodistusta koskevaa standardia. Ohjetekstille sopivan sanallisen ilmaisun hahmottamisessa lähdeaineistona käytettiin ohjeiden kirjoittamista ja viestintää käsittelevää teoriakirjallisuutta. Tuloksena muodostui täyttöohje vienti-ilmoituslomaketta varten. Ohjeeseen sisällytettiin vienti-ilmoituksen kannalta keskeisiä tietoja kasvinterveystodistusta käsittelevästä aineistosta. Ohjeen sanamuodoissa ja rakenteessa hyödynnettiin harkitusti ohjeiden kirjoittamista ja viestintää käsittelevää teoria-aineistoa. Ohje tehtiin julkaisuvalmiiksi.Finnish Food Safety Authority Evira is an agency under Ministry of Agriculture and Forestry. The fields of operation at Evira include monitoring and advancing food safety, animal health and plant health. Evira also grants phytosanitary certificates for plant products exported outside the European Union. Phytosanitary certificate is applied by sending an Application of international Phytosanitary Certificate (vienti-ilmoitus) to Evira. In this thesis, instructions for filling an electronic application of international phytosanitary certificate were written. The theory section deals with instruction writing and communication in general. The frame of reference also consists of phytosanitary certificate related precepts and regulations. The goal of this work was to write instructions that walk through the application form part by part and focus on essential matters on each part. The scope of the work was limited only to writing instructions for the parts of the application form and not, for instance, instructing how to log in to the phytosanitary certificate system on Evira extranet. The scope was also limited to the most important information only and to not write any extra information into the instructions. The work was carried out in autumn 2012 while the writer was employed at Evira. Written materials from Evira, interviews and an official standard for phytosanitary certificates were used as source material for writing the instructions. Instruction-writing literature was used as a source for finding suitable verbal expressions for the instructions. As a result, the instructions for filling an application for phytosanitary certificate were completed. Essential matters from the phytosanitary-certificate-related source material were included in the instructions. The theory material of instruction-writing and communication was also utilized with consideration when writing the instructions. The instructions were made ready for publishing
  corecore