14 research outputs found

  The Constitution as a Bargaining Chip

  Get PDF

  To┼╝samo┼Ť─ç konstytucyjna jako implikowane ograniczenia uprawnie┼ä do zmian konstytucyjnych. Przypadek Polski

  Get PDF
  Ongoing discussions on the need to amend the effective Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 or to enact a new Fundamental Law have made the question on the limits of permitted modifications of system-related decisions to become increasingly pertinent also in the context of Polish constitutional law. The question posed above naturally raises further questions: the importance of the constitution itself,its role in the legal system, the relationship between constituent power and constituted power, as well as the interdependence between constitutionalism and democracy. These questions are well embedded in theoretical and legal considerations, and the answers tothem depend to a large extent on the adoption of specific initial assumptions.Trwaj─ůce dyskusje na temat potrzeby zmiany obowi─ůzuj─ůcej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. b─ůd┼║ uchwalenia nowej ustawy zasadniczej sprawi┼éy, ┼╝e kwestia granic dozwolonych modyfikacji decyzji systemowych staje si─Ö coraz bardziej istotna r├│wnie┼╝ w kontek┼Ťcie polskiego prawa konstytucyjnego. Postawione pytanie badawcze w naturalny spos├│b rodzi kolejne pytania: o znaczenie samej konstytucji i jej roli w systemie prawnym, jej zwi─ůzek z w┼éadz─ů, a tak┼╝e wsp├│┼ézale┼╝no┼Ť─ç mi─Ödzy systemem konstytucjnym a demokracj─ů. Pytaniate s─ů dobrze osadzone w rozwa┼╝aniach teoretycznych i prawnych, a odpowiedzi na nie w du┼╝ej mierze zale┼╝─ů od przyj─Öcia konkretnych za┼éo┼╝e┼ä

  Kontrola konstytucyjno┼Ťci prawa w pa┼ästwach UE w ┼Ťwietle ewolucji s─ůdownictwa konstytucyjnego w Europie

  Get PDF
  The article presents fundamental changes of judicial review in European countries. First of all, within the so-called the Kelsenian model of judicial review, in many countries, including Austria itself, numerous modifications were made regarding the scope of competences of constitutional courts, types and legal consequences of their rulings. In addition to classical judicial review, constitutional courts have obtained a number of other functions such as review of the goals and activities of political parties, resolution of constitutional disputes, adjudication on constitutional liability of politicians or verification of the validity of elections. Due to the growing significance of the constitutional complaint, constitutional courts have become a kind of national courts of human rights. Issues related to the temporal effects of judgments (including the effects of the so-called postponing the loss of validity of an unconstitutional provision) were developed. In France ÔÇô the last bastion of continental Europe denying the subsequent judicial review ÔÇô in 2008, a revolutionary change was introduced: the institution of the preliminary questions to the Constitutional Council.Artyku┼é przedstawia podstawowe zmiany, kt├│rym uleg┼éa kontrola konstytucyjno┼Ťci prawa w pa┼ästwach europejskich. Wskazano, ┼╝e w ramach tzw. kelsenowskiego modelu s─ůdownictwa konstytucyjnego w wielu pa┼ästwach, w tym w Austrii, dokonywano licznych modyfikacji dotycz─ůcych zakresu kompetencji s─ůd├│w konstytucyjnych, rodzaj├│w oraz skutk├│w prawnych ich orzecze┼ä. Opr├│cz orzekania w sprawach kontroli konstytucyjno┼Ťci s─ůdy konstytucyjne uzyska┼éy szereg innych funkcji, takich jak kontrola konstytucyjno┼Ťci cel├│w i dzia┼éalno┼Ťci partii politycznych, rozstrzyganie spor├│w konstytucyjnych, orzekanie w sprawach odpowiedzialno┼Ťci konstytucyjnej polityk├│w czy te┼╝ rozstrzyganie o wa┼╝no┼Ťci wybor├│w. Ze wzgl─Ödu na rosn─ůce znaczenie skargi konstytucyjnej s─ůdy konstytucyjne sta┼éy si─Ö swego rodzaju krajowymi trybuna┼éami ochrony praw cz┼éowieka. W praktyce orzeczniczej rozwini─Öte zosta┼éy kwestie zwi─ůzane ze skutkami czasowymi orzecze┼ä, w tym skutkami tzw. odroczenia utraty mocy obowi─ůzuj─ůcej niekonstytucyjnego przepisu. We Francji ÔÇô ostatnim bastionie kontynentalnej Europy neguj─ůcym nast─Öpcz─ů kontrol─Ö konstytucyjno┼Ťci ÔÇô w 2008 r. zdecydowano si─Ö na wprowadzenie rewolucyjnej zmiany: instytucji pyta┼ä prejudycjalnych do Rady Konstytucyjnej

  Populist but not Popular

  Get PDF

  Constitutionalism and the Political

  No full text
  Charakterystyczny dla wsp├│┼éczesnego dyskursu o konstytucjonalizmie zabieg etykietowania (labelling) doprowadzi┼é do powstania g─Östej d┼╝ungli ÔÇ×przymiotnikowych konstytucjonalizm├│wÔÇŁ, wykraczaj─ůcych poza klasyczny liberalny paradygmat. Tworzone koncepcje zmierzaj─ů do sprecyzowania zmian zachodz─ůcych w prawie publicznym oraz jego otoczeniu politycznym. Dyskurs dotycz─ůcy pojmowania konstytucjonalizmu wpisuje si─Ö w szerszy problem polityczno┼Ťci (the political). Celem niniejszego artyku┼éu jest skonfrontowanie ze sob─ů dw├│ch tytu┼éowych poj─Ö─ç: konstytucjonalizmu i polityczno┼Ťci. W pierwszej cz─Ö┼Ťci tekstu zosta┼é poruszony problem metodologicznych niesp├│jno┼Ťci we wsp├│┼éczesnej analizie koncepcji konstytucjonalizmu. Druga cz─Ö┼Ť─ç porusza kontrowersje wok├│┼é istoty konstytucjonalizmu i ich fundamentalne znaczenie dla teoretycznej legitymizacji koncepcji alternatywnych wobec konstytucjonalizmu prawnego i liberalnego (koncepcje istoty konstytucjonalizmu jako limitacji w┼éadzy, samo(u)stanowienia rozumianego statycznie ÔÇô mit fundacyjny ÔÇô oraz samostanowienia rozumianego dynamicznie). Trzecia cz─Ö┼Ť─ç zosta┼éa po┼Ťwi─Öcona poj─Öciu polityczno┼Ťci jako kryterium podzia┼éu wymienionych koncepcji konstytucjonalizmu.The act of labelling, typical of the contemporary discourse on constitutionalism, has given rise to a thick jungle of ÔÇťadjectival constitutionalismsÔÇŁ, reaching beyond the classic liberal paradigm. The formulated concepts aim at specifying the changes taking place in public law and in its political surrounding. The discourse on the notion of constitutionalism is a piece of a greater puzzle ÔÇô the problem of the political. The purpose of this paper is to compare the two titular notions: constitutionalism and the political. The first part of the paper addresses the problem of methodological inconsistencies in the modern-day analysis of the concept of constitutionalism. The second part raises the controversies around the essence of constitutionalism and their fundamental significance to the theoretical legitimisation of alternatives to the concept of legal and liberal onstitutionalism (the concepts of the essence of constitutionalism as limitation of power, statically understood self-establishment ÔÇô a founding myth, and dynamically understood self-establishment). Part three discusses the notion of the political as a criterion of division of the said concepts of constitutionalism

  Protection of Fundamental Rights as an Argument in the Dispute over the Legitimacy of Judicial Review. Selected Issues

  No full text
  amiczny rozw├│j s─ůdowej kontroli konstytucyjno┼Ťci prawa w drugiej po┼éowie XX wieku, znajduje swoje odbicie we wsp├│┼éczesnych teoriach legitymizacji judicial review. Wychodz─ů one poza pierwotn─ů o┼Ť sporu, kt├│r─ů kszta┼étowa┼é tzw. dylemat kontrwi─Ökszo┼Ťciowy i staj─ů si─Ö cz─Östo bardziej zniuansowane. Poza argumentami zwi─ůzanymi z koncepcjami wsp├│┼épracy mi─Ödzyinstytucjonalnej oraz rozliczalno┼Ťci w┼éadzy coraz wi─Ökszego znaczenia nabieraj─ů r├│wnie┼╝ argumenty zwi─ůzane z ochron─ů praw podstawowych i oparte na ich tzw. rights-based theories of judicial review. Celem niniejszego artyku┼éu jest przedstawienie zarysu bogatej problematyki zwi─ůzanej z ochron─ů praw podstawowych rozpatrywan─ů jako argument w sporze o legitymizacj─Ö s─ůdowej kontroli konstytucyjno┼Ťci prawa. W opracowaniu zosta┼éy przedstawione wybrane zagadnienia, kt├│re wp┼éywaj─ů na obecny stan dyskursu dotycz─ůcego legitymizacji s─ůd├│w konstytucyjnych. S─ů to kwestie: poj─Öcia i form s─ůdowej kontroli konstytucyjno┼Ťci; typ├│w argument├│w stosowanych w analizowanym sporze; powi─ůzania zagadnienia ochrony praw podstawowych z okre┼Ťlon─ů koncepcj─ů demokracji oraz kontroli konstytucyjno┼Ťci decyzji ustawodawczych dotycz─ůcych gwarancji tzw. praw pozytywnych.The dynamic development of judicial review of the constitutionality of laws in the second half of the twentieth century is reflected in contemporary theories of judicial review. They go beyond the original axis of the dispute over the legitimacy of judicial review, which was shaped by the counter-majoritarian dilemma, and often become more nuanced. In addition to arguments related to the conceptions of institutional cooperation and accountability function of judicial review, rights-based theories of judicial review take on more and more importance. The aim of this article is to outline a wide range of issues related to the protection of fundamental rights, which protection is considered as an argument in the dispute over the legitimacy of constitutional courts. The study presents selected issues that influence the current discourse on judicial review, which include: types of such judicial review; types of arguments used in the analysed discourse; the link between fundamental rights and various concepts of democracy; and judicial review of legislative decisions concerning positive rights guarantees

  Constitutional Courts and the Implementation of EU Directives: A Comparative Analysis

  No full text
  This article concerns constitutional problems related to the implementation of EU directives seen from both the legal and comparative perspectives. The directives are a source of law which share a number of characteristic features that significantly affect and determine the specificity of Member StatesÔÇÖ constitutional review of the directives as well as the legal acts that implement them. The review of the constitutionality of EU directives is carried out in accordance with the provisions of national implementing acts. Member StatesÔÇÖ constitutional courts adopt two basic positions in this respect. The first position (adopted by, inter alia, the French Constitutional Council and German Federal Constitutional Court) is based on the assumption of a partial ÔÇťconstitutional immunityÔÇŁ of the act implementing the directive, which results in only a partial control of the constitutionality of the implementing acts, i.e. the acts of national law implementing such directives. The second position, (adopted, explicitly or implicitly by, inter alia, the Austrian Federal Constitutional Court, Czech Constitutional Court, Polish Constitutional Court, Romanian Constitutional Court and Slovak Constitutional Court) concerns the admissibility of a full review of the implementing acts. This leads to the admissibility of an indirect review of the content of the directive if the Court examines the provision as identical in terms of content with an act of EU law. Another issue is related to the application of the EU directives as indirect yardsticks of review. The French Constitutional Council case-law on review of the proper implementation of EU directives represents the canon in this regard. Nonetheless, interesting case studies of further uses of EU directives as indirect yardsticks of review can be found in the case law of other constitutional courts, such as the Belgian Constitutional Court or Spanish Constitutional Court. The research presented in this paper is based on the comparative method. The scope of the analysis covers case law of the constitutional courts of both old and new Member States. It also includes a presentation of recent jurisprudential developments, focusing on the constitutional case-law regarding the Data Retention Directive and the Directive on Combating Terrorism

  The Rule of Law Crisis as the Watershed Moment for the European Constitutionalism

  No full text
  Is a soft law instrument the right object of assessment in a situation where most commentators on the ongoing rule of law crisis summarise previous EU actions with the statement: too late, too long, too mild? This piece offers a look at the July blueprint for action as a political declaration which provides important general statements regarding the concept of the rule of law within the EU legal system in times of democratic backsliding in Member States.</p
  corecore