5 research outputs found

  Henkilökunnan perehdyttäminen hoitotyössä

  No full text
  Tämän työn tarkoituksena oli kuvata henkilökunnan perehdytystä hoitotyössä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Tavoitteena oli tuottaa tietoa perehdytykseen vaikuttavista tekijöistä, jonka avulla tätä voitaisiin hoitotyössä kehittää. Opinnäytetyö tehtiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena ja työ oli osana Laakson ja HUS:n yhteissairaalahanketta. Kerätyn tiedon avulla pyrittiin vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: Mitkä tekijät vaikuttavat perehdytyksen onnistumiseen ja mitkä tekijät vaikuttavat perehdytyksen epäonnistumiseen? Opinnäytetyön analyysivaiheessa käytettiin soveltaen induktiivista eli aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Kirjallisuuskatsaukseen valittiin aineisto tiedonhauilla elektronisista tietokannoista ja manuaalisilla hauilla tieteellisistä julkaisuista. Hakuja tehtiin Medline-, Cinahl, PubMed tietokantoihin. Opinnäytetyön aineistoon valittiin yhteensä 9 tieteellistä tutkimusartikkelia. Tulokset olivat yhtenäisiä aikaisemman kirjallisuuden kanssa ja niistä selvisi että, perehdyttäminen hoitotyössä on kompleksi kokonaisuus, joka pitää sisällään monia vaikuttajia. Tulokset pitivät sisällään tekijöitä, jotka vaikuttavat perehdytyksen onnistumiseen ja epäonnistumiseen. Tärkeimmiksi teemoiksi muodostui, tuki, psykososiaalinen kuormitus, onnistunut -ja epäonnistunut perehdyttäjä, organisaatio ja perehdytysohjelman sisältö. Suurimman roolin onnistuneesta tai epäonnistuneesta perehdytyksestä kantaa perehdyttäjä, mutta siihen vaikuttavat myös muut tekijät. Sairaaloiden ja osastojen välillä oli eroavaisuuksia perehdytyksen toteutuksessa. Perehdytyksen vaikutukset koettiin olevan merkittäviä, ja perehdytyksen kehittäminen ja tutkiminen edistäisi vastavalmistuneiden sairaanhoitajien sopeutumista työyksikköön. Opinnäytetyön tuloksia on mahdollista hyödyntää käytännön hoitotyössä kuin myös korkeammalla tasolla. Tulosten avulla niin yksilöt kuin organisaatiotkin voivat kiinnittää huomiota yksiköissä tapahtuvaan perehdytys prosessiin, ja kehittää sitä.The purpose of this thesis was to describe staff’s orientation process in nursing and to find out what elements have an influence on it. The aim of the thesis was to develop knowledge about the elements that have an influence on the orientation process and how to improve orientation in nursing. The thesis was conducted as a descriptive literature review and it’s a part of Laakso Hospital and Hospital district of Helsinki and Uusimaa project. With the data collected from the studies, the aim is to answer to these research questions: Which elements influence successfully to orientation process and which elements influence unsuccessfully to orientation process? The data was analyzed by using an adapted method of the inductive content analysis. The data that was selected for this literature review was collected through electronic databases and by manual searches from scientific publications. Searches were made to Medline-, Cinahl, PubMed databases. The data for this study consisted of nine scientific publications. The results were similar to previous literature about orientation and the results showed that orientation in nursing is a complex entirety, that includes different variables that have an influence on it. The results contain different variables that have an effect on the orientations success. The essential themes of the results were support, psychosocial strain, successful- and unsuccessful preceptor, organization and preceptorship. Mostly successful or unsuccessful orientation is the responsibility of the preceptor, but other factors have an impact on it as well. There were differences on the orientation progress and how it was conducted in hospitals and wards. The impact of an orientation was high, and improvements and researches on it would allow newly graduate nurses to adapt better into work units. The results of the thesis can be beneficial in nursing and also on a higher level. With the results individuals and organizations can secure attention to orientation processes and improve it

  Twitter toimittajan renkinä: Haastattelututkimus Twitterin vaikutuksista uutisjournalistin työhön

  Get PDF
  Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli saada lisää tietoa siitä, kuinka verkkoyhteisöpalvelu Twitter vaikuttaa uutisjournalistien käytäntöihin tehdä uutisia. Käytäntöjen avulla oli tarkoitus selvittää, vaikuttaako Twitter journalistien käsityksiin journalismin arvoista. Arvojen tutkiminen on mielekästä ja tärkeää, sillä journalismin on pystyttävä perustelemaan merkityksensä yhteiskunnassa myös nykyisessä mediaympäristössään. Tutkimuksellisena viitekehyksenä toimivat ammatti-ideologia, portinvartijuus ja käsitys vuorovaikutukseen perustuvasta osallistuvasta journalismista. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään teemahaastattelujen avulla journalistien omia kokemuksia uutistuotannon muutoksista ja sitä kautta toimittajien arvoja. Haastateltavina oli yhteensä kuusi Ylen ja Helsingin Sanomien uutisdeskeissä työskentelevää toimittajaa. Valinta kohdistettiin uutisdeskeihin, sillä niiden tekemä työ kuvastaa hyvin uutis- ja ajankohtaisjournalismia. Lisäksi edellytyksenä oli, että toimittajat käyttivät Twitteriä työssään. Tutkimus osoitti, että Twitter on muuttanut uutisdeskeissä erityisesti tiedonhakua sekä lähteytystä. Toimittajat käyttivät Twitteriä erityisesti nopeutta vaativissa uutistilanteissa sekä puheenaiheista uutisoitaessa. Toimittajat eivät juurikaan keskustelleet Twitterissä ammatin ulkopuolisten kanssa. Twitterin haasteiksi koettiin se, keitä Twitterin käyttäjiä uutistuotannossa tulisi kuulla sekä kuinka tietoa osattiin arvottaa journalistisin perustein. Journalistien muuttumatonta roolia portinvartijoina kuvasti se, että toimittajat huolehtivat uutistuotannon lähes kaikista vaiheista. Uutisdeskeissä työskentelyn todettiin vaikuttavan saatuihin tuloksiin. Toimittajat eivät kokeneet Twitterin vaikuttaneen merkittävästi heidän arvoihinsa, Twitterin käyttö kuitenkin korosti nopeutta ja journalistien etiikkaa. Perinteisten arvojen rinnalle nousi haastateltavien keskuudessa läpinäkyvyys. Tutkimustulokset antoivat viitteitä siitä, että Twitter saa journalistit turvautumaan etiikkaansa yhä tiukemmin. Tutkimuksessa todettiin, että vuorovaikutuksen kasvu toimittajien ja ammatin ulkopuolisten välillä voi vaatia journalisteja pohtimaan arvoja, joilla työtä määritellään

  Twitter toimittajan renkinä: Haastattelututkimus Twitterin vaikutuksista uutisjournalistin työhön

  Get PDF
  Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli saada lisää tietoa siitä, kuinka verkkoyhteisöpalvelu Twitter vaikuttaa uutisjournalistien käytäntöihin tehdä uutisia. Käytäntöjen avulla oli tarkoitus selvittää, vaikuttaako Twitter journalistien käsityksiin journalismin arvoista. Arvojen tutkiminen on mielekästä ja tärkeää, sillä journalismin on pystyttävä perustelemaan merkityksensä yhteiskunnassa myös nykyisessä mediaympäristössään. Tutkimuksellisena viitekehyksenä toimivat ammatti-ideologia, portinvartijuus ja käsitys vuorovaikutukseen perustuvasta osallistuvasta journalismista. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään teemahaastattelujen avulla journalistien omia kokemuksia uutistuotannon muutoksista ja sitä kautta toimittajien arvoja. Haastateltavina oli yhteensä kuusi Ylen ja Helsingin Sanomien uutisdeskeissä työskentelevää toimittajaa. Valinta kohdistettiin uutisdeskeihin, sillä niiden tekemä työ kuvastaa hyvin uutis- ja ajankohtaisjournalismia. Lisäksi edellytyksenä oli, että toimittajat käyttivät Twitteriä työssään. Tutkimus osoitti, että Twitter on muuttanut uutisdeskeissä erityisesti tiedonhakua sekä lähteytystä. Toimittajat käyttivät Twitteriä erityisesti nopeutta vaativissa uutistilanteissa sekä puheenaiheista uutisoitaessa. Toimittajat eivät juurikaan keskustelleet Twitterissä ammatin ulkopuolisten kanssa. Twitterin haasteiksi koettiin se, keitä Twitterin käyttäjiä uutistuotannossa tulisi kuulla sekä kuinka tietoa osattiin arvottaa journalistisin perustein. Journalistien muuttumatonta roolia portinvartijoina kuvasti se, että toimittajat huolehtivat uutistuotannon lähes kaikista vaiheista. Uutisdeskeissä työskentelyn todettiin vaikuttavan saatuihin tuloksiin. Toimittajat eivät kokeneet Twitterin vaikuttaneen merkittävästi heidän arvoihinsa, Twitterin käyttö kuitenkin korosti nopeutta ja journalistien etiikkaa. Perinteisten arvojen rinnalle nousi haastateltavien keskuudessa läpinäkyvyys. Tutkimustulokset antoivat viitteitä siitä, että Twitter saa journalistit turvautumaan etiikkaansa yhä tiukemmin. Tutkimuksessa todettiin, että vuorovaikutuksen kasvu toimittajien ja ammatin ulkopuolisten välillä voi vaatia journalisteja pohtimaan arvoja, joilla työtä määritellään

  EuReCa ONE‚ÄĒ27 Nations, ONE Europe, ONE Registry A prospective one month analysis of out-of-hospital cardiac arrest outcomes in 27 countries in Europe

  Get PDF
  AbstractIntroductionThe aim of the EuReCa ONE study was to determine the incidence, process, and outcome for out of hospital cardiac arrest (OHCA) throughout Europe.MethodsThis was an international, prospective, multi-centre one-month study. Patients who suffered an OHCA during October 2014 who were attended and/or treated by an Emergency Medical Service (EMS) were eligible for inclusion in the study. Data were extracted from national, regional or local registries.ResultsData on 10,682 confirmed OHCAs from 248 regions in 27 countries, covering an estimated population of 174 million. In 7146 (66%) cases, CPR was started by a bystander or by the EMS. The incidence of CPR attempts ranged from 19.0 to 104.0 per 100,000 population per year. 1735 had ROSC on arrival at hospital (25.2%), Overall, 662/6414 (10.3%) in all cases with CPR attempted survived for at least 30 days or to hospital discharge.ConclusionThe results of EuReCa ONE highlight that OHCA is still a major public health problem accounting for a substantial number of deaths in Europe.EuReCa ONE very clearly demonstrates marked differences in the processes for data collection and reported outcomes following OHCA all over Europe. Using these data and analyses, different countries, regions, systems, and concepts can benchmark themselves and may learn from each other to further improve survival following one of our major health care events

  EuReCa ONE‚ŅŅ27 Nations, ONE Europe, ONE Registry

  No full text
  corecore