4 research outputs found

  Pientalotyömaan valvonta ja tarkastus

  No full text
  Maankäyttö- ja rakennuslaissa määrätään, että rakentamisen aikana on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Vastaavan työnjohtajan tehtävänä on huolehtia siitä, että rakentaminen tapahtuu säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Vastaavan työnjohtajan tulee myös huolehtia työturvallisuuden toteuttamisesta ja tarkastusten dokumentoinnista sekä rakennusmateriaaleiden ja osien kelpoisuuden varmistamisesta. Opinnäytetyössä tutkittiin rakennuksen valvontaan ja tarkastamiseen, työturvallisuuteen ja dokumentointiin liittyviä ohjeita ja oppaita. Lisäksi tutkittiin maankäyttö- ja rakennuslaissa, maankäyttö- ja rakennusasetuksessa ja Suomen rakentamismääräyskokoelmassa olevia määräyksiä ja asetuksia. Tässä työssä koottiin rakennusvaiheisiin perustuva tarkastuskortisto helpottamaan pientalotyömaan vastaavan työnjohtajan tarkastuksia ja dokumentointeja. Tarkastuskortisto sisältää jokaisesta rakennusvaiheesta kortin, joka sisältää työvaihetarkastusten lisäksi ohjeen niiden dokumentointiin

  Rakentamisajan lyhentäminen investoijan näkökulmasta

  No full text
  Rakennusalan tehokkuus on puhuttanut viime aikoina paljon. Erityisesti on pohdittu, saadaanko rakentamisaikoja lyhennettyä merkittävästi teollisella rakentamisella. Huolimatta rakentamisen teollistumisesta ovat rakentamisajat pysyneet jokseenkin saman pituisina vuodesta toiseen. Rakennusliikkeillä ei ole juurikaan ollut intressiä kehittää toimintatapojaan, jotta rakentamisaikoja olisi saatu lyhennettyä. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten vuokrakäyttöön tarkoitetun asuinkerrostalon rakentamisajan lyhentäminen kolmella kuukaudella vaikuttaa investoijien päätöksentekoon. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Tutkimuksessa selvitettiin haastatteluin investointipäätöksiä tekevien henkilöiden näkemyksiä, millä tavoin rakentamisajan lyhentäminen vaikuttaa investointipäätöksiin. Haastatteluiden lisäksi opinnäytetyössä tehtiin investointilaskelma, jossa verrattiin 12 ja 9 kuukauden rakentamisaikojen vaikutusta investointilaskelman tuloksiin nettonykyarvomenetelmällä. Tutkimuksen tuloksina voitiin todeta, ettei rakentamisajan lyhentämisellä ole merkittävää vaikutusta investointipäätöksiin, jotka kohdistuvat vuokra-asumiseen. Vuokra-asuntoihin investoijien aikajänne on pitkä, eikä rakentamisajan lyhentyminen vaikuta tuottoihin investoijien mielestä merkittävästi. Tutkimustulosten perusteella muita investointipäätöksiin vaikuttavia tekijöitä ovat laatu sekä rakennusliikkeen uskottavuus. Tutkimustulokseksi saatiin investointilaskelman perusteella, että 10 miljoonan asuinhankkeen rakentamisajan lyhentyminen kolmella kuukaudella tuo n. 165 000 euron hyödyn nykyrahassa, kun tarkastelujakso on 10 vuotta.The efficiency of the construction industry has been a topic of conversation lately. There has been debate on whether pre-built construction can significantly shorten the construction time. Despite the industrialization of construction, construction times have remained relatively the same from year to year as construction companies have not had the incentive to develop their practices in order to significantly shorten construction times. The aim of this thesis was to investigate how shortening the construction time of a rental apartment building by three months affects investors' decision-making. The research was conducted as a qualitative study. It explored the views of individuals making investment decisions through interviews, investigating how shortening the construction time affects investment decisions. In addition to the interviews, the thesis included an investment calculation comparing the effects of 9- and 12-month construction times using the net present value method. The results of the study indicate that shortening the construction time does not have a significant impact on investment decisions related to rental housing. Investors in rental housing have a long-term perspective, and as they view it, a reduction in construction time does not significantly affect returns. Based on the investment calculation, the research concludes that shortening the construction time of a ten-million-euro housing project by three months yields a benefit of approximately 165,000 euros in present-day money, assuming a ten-year evaluation period

  Rakentamisajan lyhentämisellä ei ole merkittävää vaikutusta investointipäätöksiin

  No full text
  Rakennusalan tehokkuus on puhututtanut viime aikoina paljon. Huolimatta rakentamisen teollistumisesta ovat rakentamisajat pysyneet jokseenkin saman pituisina vuodesta toiseen. Rakennusliikkeillä ei ole juurikaan ollut intressiä kehittää toimintatapojaan, jotta rakentamisaikoja olisi saatu lyhennettyä. Artikkeli perustuu Pekka Kiviahteen opinnäytetyössä toteutettuun laadulliseen tutkimuksen, jossa haastatteluiden lisäksi tehtiin investointilaskelma. Tuloksena voidaan todeta, ettei rakentamisajan lyhentämisellä ole merkittävää vaikutusta vuokra-asuntojen investointipäätöksiin. Muita investointipäätöksiin vaikuttavia tekijöitä ovat laatu sekä rakennusliikkeen uskottavuus. Investointilaskelman perusteella kymmenen miljoonan euron arvoisen hankkeen rakentamisajan lyhentyminen kolmella kuukaudella tuo noin 165 000 euron hyödyn tarkastelujakson ollessa kymmenen vuotta
  corecore