20 research outputs found

  The Torments of Upbringing in Scarce Times

  Get PDF

  Kako osnažiti obitelj?

  Get PDF
  Govor je o osnaživanju obitelji u suvremenom i katahetskom kontekstu

  Education in Faith within the Family According to Croatian Theological Periodicals from 1994 until 2014

  Get PDF
  U članku se prema izabranoj hrvatskoj teoloÅ”koj periodici u posljednjih dvadeset godina istražuje tema odgoja vjere u obitelji. Riječ je o časopisima: Bogoslovska smotra, Crkva u svijetu, Diacovensia, Obnovljeni život, Riječki teoloÅ”ki časopis i Služba Božja. Analizom sadržaja i sintezom ključnih pojmova tema se predstavlja u tri dijela: u prvom poglavlju podastiru se podatci o vrsti i broju članaka te se skicira teoloÅ”ko razumijevanje suvremene obitelji. U drugom dijelu usporedbom ključnih pojmova i glavnih sadržajnih naglasaka predstavljaju se neki od sadržaja koji se bilo eksplicite bilo implicite u najvećem obimu obrađuju. U trećem dijelu navode se otvorena pitanja ili nedovoljno usvojene teme.The article presents results of research on the topic of education in faith in the family on the basis of Croatian theological periodicals in the last twenty years. These periodicals include: Bogoslovska smotra, Crkva u svijetu, Diacovensia, Obnovljeni život, Riječki teoloÅ”ki časopis and Služba Božja. Through an analysis of contents and a synthesis of key terms, the topic is presented in three parts: the first chapter presents data on kinds and number of articles and sketches a theological understanding of the contemporary family. The second chapter presents some contents that are, implicitly or explicitly, discussed the most. This presentation is based on a comparison of key terms and main emphases in terms of contents. The third part points out those issues that are left open or insufficiently discussed

  The Presbyter ā€“ Servant and Leader of the Parish Community

  Get PDF
  U članku koji se sastoji od dva dijela i uvoda obrađuju se dvije dimenzije prezbiterova poslanja: služiteljska i voditeljska i to u kontekstu župne zajednice. U uvodu se promiÅ”lja o antropogenim i sociogenim obilježjima danaÅ”njih župljana i polazeći od teze da je čovjek put Crkve, skiciraju se suvremena druÅ”tveno-kulturna kretanja koja obilježavaju život suvremenog čovjeka i bitno određuju ulogu Crkve, župe i prezbitera u župnoj zajednici. U prvom i drugom dijelu služi se istom metodom: na temelju Novog zavjeta i dokumenata Drugog vatikanskog koncila promiÅ”lja se o služiteljskom, tj. voditeljskom poslanju prezbitera, s naglaskom na službu župnika. Iako se u prvom dijelu članka ističe služenje kao oblik življenja svih krÅ”tenih, ipak se govoreći o župničkom služenju pojaÅ”njava njegov cilj: promicanje službi vjernika laika. U drugom se dijelu članka kritički promiÅ”lja o nekim oblicima (su-)vođenja u župi i (su-)vođenja župe na temelju ekleziologije zajedniÅ”tva Drugog vatikanskog koncila.This article, consisting of two sections and an introduction deals with two dimensions of the presbyterā€™s ministry: serving and leading in the context of the parish community. The introduction deals with anthropogenic and sociogenic features of contemporary parishioners starting from the thesis that man is the way of the Church. The article sketches contemporary social-cultural trends as a feature in the life of contemporary man and necessarily defines the role of the Church, parish and presbyter in the parish community. In the fi rst and second sections the author uses the same method: based on the New Testament and Second Vatican Council documents to ponder on the presbyterā€™s ministry of service, i.e. leading the parish community emphasising the mission of the parish priest. Even though the first part of the article stresses service as a form of living of all the baptised, nevertheless reference to the parish priestā€™s mission of service explains its aim: to promote the service of the faithful laity. The second part of the article critically analyses some forms of (co)leadership inthe parish and (co) leading the parish founded on the ecclesiology of togetherness of the Second Vatican Council

  Dialogue Laboratory: Some Elements of the Formation of Catechists with Reference to the Directory for Catechesis

  Get PDF
  U radu se predstavljaju i analiziraju smjernice za formaciju kateheta. Sukladno trećem i četvrtom poglavlju prvog dijela Direktorija za katehezu, istražuju se važni elementi formacije kateheta. Metodom analize tekstova ističu se, analiziraju i interpretiraju glavni kriteriji te formacije, njezina struktura i aktualizacija u danaÅ”njem kontekstu. Budući je formacija kateheta dijaloÅ”ki proces, ona se uspoređuje s laboratorijem u kojem se pokuÅ”avaju iznaći odgovarajuća rjeÅ”enja za danaÅ”nje izazove u katehezi. U prvom dijelu rada se izdvajaju, predstavljaju i dijelom analiziraju glavni elementi formacije kateheta, a u drugom se ističu smjernice upućene odgovornima za katehezu. Na kraju se predstavlja nekoliko primjera formacije kateheta u zemljama iz naÅ”eg okruženja.The article presents and analyses the guidelines for the formation of catechists. The important elements of catechist formation are explored with reference to the third and the fourth chapter of the first part of the Directory for Catechesis. Using the method of text analysis, the main criteria of that formation, its structure and actualization in the present context are highlighted, analysed and interpreted. Given that the formation of catechists is a dialogic process, it is compared to a laboratory in which we strive to discover appropriate solutions for the current challenges in catechesis. In the first part of the article, the main elements of the formation of catechists are established, presented and partly analysed, and in the second, the guidelines addressed to those responsible for catechesis are highlighted. Finally, several examples of catechist formation in countries in the neighbourhood are presented

  O odgoju

  Get PDF

  Elements of the Prophetic in the Family Religious Upbringing

  Get PDF
  Odgoj vjere ima svoje specifičnosti i zakonitosti. U ovom se radu taj odgoj promatra pod vidom proročkog odgoja, počevÅ”i od obiteljskog odgoja duhovnosti preko socijalne i političke dimenzije odgoja. Proročka dimenzija odgoja vjere u ovom je radu analizirana u tri koraka. U prvom se predstavljaju neki temeljni elementi odgoja vjere u obiteljskom kontekstu. Polazeći od definicija odgoja vjere, preko obitelji kao temeljne odgojne zajednice u kojoj se događa vjera, analizira se izgradnja stava vjere kao proces koji obuhvaća cjelovitu osobu. Očitovanja vjerničkog stava obilježena su kulturnim i povijesnim naslijeđem te druÅ”tveno-kulturnim uvjetima, koji su nerijetko i zapreke na putu vjere. Zbog toga se u drugom poglavlju iscrpno analiziraju komponente, uvjeti i pretpostavke ranoga duhovnog odgoja djeteta u obitelji. U trećem dijelu propituju se i naznačuju neki najznačajniji elementi proročkog odgoja, osobito u dimenziji osobnog, socijalnog i političkog odgoja.Religious upbringing has its specificities and laws. This article approaches that upbringing from the perspective of prophetic upbringing, starting from the family upbringing in spirituality to social and political dimension of upbringing. The prophetic dimension of religious upbringing is analysed in this article in three steps. In the first, some fundamental elements of religious upbringing in the context of family are presented. Starting from definitions of religious upbringing, through family as the fundamental community of upbringing in which faith takes place, the formation of religious attitude as a process that involves the whole person is analysed. Manifestations of religious attitude are characterised by cultural and historical heritage and social-cultural conditions that are often proving to be obstacles to faith. Therefore, the second part analyses exhaustively components, conditions, and presuppositions of the early spiritual upbringing of the child in the family. The third part discusses and points out some significant elements of prophetic upbringing, especially in the dimension of personal, social, and political upbringing

  Catechesis Initiatives of Msgr. Frane Franić in the Spirit of Postā€“Conciliar Renewal

  Get PDF
  U članku se na temelju dostupne literature podastiru katehetske inicijative koje je poduzimao splitskoā€“makarski nadbiskup Frane Franić. Metoda je prikazivačkoā€“analitička, dijelom i sintetska. Članak je koncipiran kao tri manje cjeline koje zajedno s uvodom raŔčlanjuju katehetski doprinos nadbiskupa Franića i dijelom opisuju inicijative koje je poduzimao te okolnosti u kojima je djelovao: komunistički režim i (po)koncilsko vrijeme Crkve. U takvim okolnostima Franić se putem pastoralnih poslanica zauzimao za provedbu pokoncilskih smjernica za katehezu, uvođenje katehetskih načela i usustavljivanje kateheze. Posebnu brigu posvećivao je katehezi mladih, ali i Å”iremu katehetskom djelovanju te je inicirao uspostavu raznih katehetskih vijeća kojima je i sam predsjedao. Katehezu je smatrao najozbiljnijom duÅ”obrižničkom dužnoŔću te je opetovano apelirao na poÅ”tivanje didaktičkih smjernica u izradi kateheze.On the basis of available literature the article puts forward the catechesis initiatives undertaken by Frane Franić, Archbishop of Splitā€“Makarska. The method used is demonstrativeā€“analytical and in part synthetic. The article was envisaged as having three subsections which together with the introductory section would break down of Archbishop Franićā€™s catechetical contribution and also describe some initiatives he undertook and the circumstances in which he worked: a social order of the communist regime and the (postā€“)conciliar period in the Church. In such circumstances Franić strived to put into effect postā€“conciliar guidelines for catechesis, to implement catechetical principles and to systematize catechesis. He devoted special care to the catechesis of young people, but also to a broader catechetical activity and initiated the establishment of various catechesis committees over which he presided. Catechesis was to him the most important of pastoral duties, and he repeatedly entreated all to adhere to didactic guidelines for catechesis
  corecore