1 research outputs found

    Internationell diversifiering : "Home bias" frÄn ett svenskt perspektiv

    No full text
    Forskning inom beteendeekonomi visar att det finns flera psykologiska faktorer som leder till att investerare inte agerar rationellt vid viktiga beslut kring deras investeringar. Syftet med denna uppsats Ă€r att undersöka ”Home bias” (HB) som innebĂ€r att investerare tenderar till att investera majoriteten av sitt kapital i den lokala aktiemarknaden samt de möjligheter som finns med internationella investeringar i aktiemarknaden frĂ„n 2000 fram till 2020.  Resultatet av analysen visar att detta fenomen fortfarande existerar sedan de tidigare studierna utförts men att det har minskat med 7,25 procent frĂ„n Ă„r 2000 till 2019. Vid undersökning av avkastning för aktieindex bestĂ„ende av Mid-Cap och Large-Cap bolag för: Australien, Hong Kong, NederlĂ€nderna, Sverige, Danmark, Indien, Norge, Sydafrika, England, Italien, Portugal, Tyskland, Finland, Japan, Ryssland, USA, Frankrike, Kanada och Spanien, visade resultatet att Ryssland, Danmark och Indien har haft högst avkastning under den utvalda tidsperioden pĂ„ 20 Ă„r. Den svenska aktiemarknaden har haft högst korrelation mot den franska och tyska aktiemarknaden och lĂ€gst korrelation mot den japanska och indiska aktiemarknaden. Vid undersökning av internationella investeringar styrkte teorin, historisk data och Monte Carlo simulering att det Ă€r lönsamt att diversifiera sin portfölj och investera i fler lĂ€nder för att uppnĂ„ högsta avkastning sett till risken och prestera bĂ€ttre Ă€n den svenska aktiemarknaden.Research within behavioral economics have proven that there exist several kinds of biases that makes the investors act irrational when deciding for important decisions regarding their investments. This thesis examines the phenomena called “Home bias” (HB) which means that investors tend to invest most of their capital into the local stock market, the thesis also analyze the opportunity of international investments on the stock market from year 2000 to 2020. The results of the analyze proved that this phenomenon still exists since the last research about it had been done, however this home bias have decreased with 7,25 percent from 2000 to 2019. When analysing the return based on index from stocks on the Mid-Cap and Large-Cap list for: Australia, Hong Kong, Netherlands, Sweden, Denmark, India, Norway, South Africa, United Kingdom, Italy, Portugal, Germany, Finland, Japan, Russia, Unites States, France, Canada and Spain,  the results showed that Russia, Denmark and India have had the highest return during the chosen time period of 20 years. The Swedish stock market have had the highest correlation with the French and German stock market, the lowest correlation was against the Japanese and Indian stock market. When analysing the return of international investments both theory, historical data and the Monte Carlo simulation proved it’s a benefit to diversify the stock portfolio and invest in more countries to achieve a higher rate of return given the risk and perform better than the Swedish stock market
    corecore