3 research outputs found

  Technological automation and personal service within the tourism industry : A study of two check-in and check-out methods in hotels

  No full text
  Konsumenter påverkas idag av teknologiska innovationer. Självbetjäningsteknologier är en bidragande faktor till det automatiserade samhället och inom besöksnäringen talas det om Self Service Technologies (SSTs), som bland annat innefattar incheckningsautomater på flygplatser och hotell. Trots att den teknologiska utvecklingen är påtagligt inom turismen reflekteras det även över betydelsen av det personliga mötet mellan personal och konsument vid exempelvis in- och utcheckning på hotell. Personalens interaktion med konsumenter har betydelse för konsumentens upplevelse. Det talas därför om en balansgång mellan det personliga bemötandet och den teknologiska utvecklingen. Studien har utförts under våren 2016 av två studenter på Turismprogrammet vid Karlstads universitet. Syftet med studien är att undersöka hur hotellgäster uppfattar olika in- och utcheckningsmetoder, det vill säga genom självbetjäningsautomater eller genom ett personligt möte med en receptionist. Uppsatsens teoretiska del behandlar främst självbetjäningsteknologier samt personligt bemötande och service vid hotellvistelser. En kategorisering som gjorts i studien är uppdelningen av respondenter i studiens intervju- och enkätundersökning. Kategoriseringarna innefattar Affärsresenärer och Fritidsresenärer, vilka är två dominerande konsumentgrupper vid hotellvistelser. Enkätundersökningen innefattar 53 respondenter, varav 18 är affärsresenärer och 35 är fritidsresenärer. Intervjuundersökningen behandlar två affärsresenärer och två fritidsresenärer. Studien ämnar även ge svar på vilka faktorer som driver hotellgästerna att välja det ena alternativet framför det andra.   Studiens resultat visar att en skillnad mellan affärsresenärer och fritidsresenärer existerar. Affärsresenärer är mer positiva till självbetjäningsautomater och har tidseffektivitet som drivkraft medan fritidsresenärer snarare vill ha en person som hjälper dem att checka in. Slutligen visar studien att både fritidsresenärer och affärsresenärer är positiva till att både självbetjäningsautomater och det personliga mötet finns till godo när de ska checka in eller ut. På grund av att de två in- och utcheckningsmetoderna uppfattas olika beroende på individens egen uppfattning är slutsatsen av studien att de två alternativen vid in- och utcheckning kan existera som ett komplement till varandra, sida vid sida, för att tillfredsställa en större målgrupp av hotellgäster

  ‚ÄĚ ‚Ķ you have to create the hype‚ÄĚ : A case study of marketing ‚Äď before and after an event

  No full text
  Evenemang √§r ett turistiskt fenomen som handlar om att erbjuda en upplevelse som √§r n√•got ut√∂ver det vanliga. I dagens samh√§lle tas upplevelsen tillvara p√• och anv√§nds i marknadsf√∂ringssyfte d√§r sj√§lva evenemanget kan marknadsf√∂ra ett budskap. Det finns m√∂jligheter att ut√∂ka intresset hos bes√∂karna genom att f√∂rst√§rka marknadsf√∂ringen f√∂re och efter ett evenemang, p√• s√• vis f√•r budskapet en st√∂rre genomslagskraft. Problemomr√•det i studien unders√∂ks genom att behandla evenemanget Industrinatten som en fallstudie. Det empiriska materialet utg√∂rs av kvalitativa intervjuer med respondenter fr√•n tidigare genomf√∂rda Industrinatten-evenemang i orterna Malm√∂, Sjuh√§rad och √Ėstersund. Sekund√§rdata i form av enk√§tsammanst√§llningar fr√•n de genomf√∂rda evenemangen utg√∂r kompletterande material till intervjuunders√∂kningarna. Evenemang skapas ofta med ett underliggande syfte och anv√§nds mer och mer som ett verktyg f√∂r att marknadsf√∂ra en plats eller ett varum√§rke, n√•got som kan ben√§mnas som evenemangsmarknadsf√∂ring. Att f√∂rmedla ett budskap anv√§nds m√•nga g√•nger p√• arbetsmarknadsm√§ssor, som ben√§mns vid MICE-evenemang (Meeting, Incentives, Conventions & Events). Resultatet j√§mf√∂rs respondenter emellan utifr√•n teman f√∂r att lyfta fram likheter och skillnader. De mest effektiva marknadsf√∂ringsmetoderna och strategierna lyfts sedan fram och utg√∂r analysdelen d√§r en ny modell har konstruerats utifr√•n respondenternas svar och det teoretiska ramverket. Studiens slutsats besvarar fr√•gest√§llningarna och belyser flertalet metoder och strategier b√•de f√∂re och efter ett evenemang som har visat sig vara effektiva vid evenemangsmarknadsf√∂ring. Studien √§r baserad p√• evenemanget Industrinatten och de metoder och strategier som presenteras √§r anpassade efter Industrinattens marknadsf√∂ring men √§mnar dock √§ven kunna appliceras p√• andra typer av evenemang.Events as a tourism phenomenon are created to offer an experience that is something out of the ordinary. In today's society, the experience is taken advantage of and used for marketing purposes where the event itself can promote a message. There is scope for increasing visitor interest by strengthening the marketing before and after an event, thus increasing the impact of the message. The problem area of the study is examined by treating the Industrinatten event as a case study. The empirical material consists of qualitative interviews with respondents from previously conducted Industrinatten events in Malm√∂, Sjuh√§rad and √Ėstersund. The secondary data consists of questionnaires from the previous completed events and constitutes of additional complementary material for the interview surveys. Events are often created with an underlying purpose and are today used more as a tool for promoting a site or brand, something that can be termed as event marketing. Communication a message is often used in labor market fairs, also known as MICE (Meeting, Incentives, Conventions & Events) events. The result connects respondents with various themes to highlight similarities and differences. The most effective marketing methods and strategies are then highlighted which creates the analytical part where a new model has been constructed based on respondents' responses and the theoretical framework. The conclusion of the study answers the questions and highlights the majority of methods and strategies that before and after an event has been proven effective in event marketing. The study is based on the event Industrinatten and the methods and strategies presented are adapted to the marketing of the event but is also possible to apply in other types of events.
  corecore