71 research outputs found

  Meeliften als auteur

  Get PDF
  Het is een van de grootste ergernissen van promovendi: co-auteurs die meeliften op jouw artikel. Collega’s, begeleiders of promotoren die weinig hebben bijgedragen, maar toch een graantje meepikken. Kan dat zomaar? Een taai en lastig probleem

  Van Europees landbouwbeleid naar voedselbeleid, goed idee?

  No full text
  Voedsel ligt onder een vergrootglas. Sinds de wereldwijde voedselprijzencrises van 2007-8 en 2010 staat de vraag hoe het geschatte aantal van negen miljard mensen te voeden in het jaar 2050 hoog op de agenda van beleidsmakers, wetenschappers, consumenten en producenten. Het liefst willen we dat dat ook nog op een duurzame manier gebeurt, al lopen de meningen over wat een duurzaam voedselsysteem dan precies is nogal uiteen

  De stikstofcrisis: van falend overheidsbeleid naar een lonkend toekomstperspectief?

  No full text
  Op 29 mei jongstleden oordeelde de Raad van State (RvS) dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet voldeed aan de Europese Habitatrichtlijn. Het PAS regelde vergunningaanvragen voor economische activiteiten die extra stikstofuitstoot veroorzaakten. Volgens de RvS bleek het PAS onvoldoende in staat de ‘natuurlijke kenmerken’ van Natura2000-gebieden tegen aantasting door stikstofdepositie te beschermen. De uitspraak heeft ertoe geleid dat alle lopende vergunningaanvragen in onder meer de bouw en landbouw worden afgewezen of voorlopig on hold zijn gezet. Het leidde de afgelopen maanden tot een heuse ‘stikstofcrisis’, gekarakteriseerd door grote onenigheid tussen de coalitiepartijen, boerenprotesten, en een haperende coördinatie tussen Rijk en provincies. Wat zijn de dieperliggende oorzaken van de stikstofcrisis, en hoe nu verder? In dit essay betoog ik dat het PAS-debacle symbool staat voor een falend, reactief landbouwen natuurbeleid. Sterke regie en een duidelijke toekomstvisie zijn meer dan ooit nodig

  Naar een doelmatiger Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

  No full text
  Position paper, rondetafelgesprek LNV-commissie, 6 juli 202
  • …
  corecore