34 research outputs found

  Training Programmes in Sustainable Forest Management in Austria, Croatia and Slovenia

  Get PDF
  Background and Purpose: During the Erasmus+ project ÔÇťCooperation for Innovative Approach in Sustainable Forest Management Training (CIA2SFM)ÔÇŁ a study of the existing vocational education and training (VET) and lifelong learning (LLL) programmes in the field of sustainable forest management (SFM) was conducted in Austria, Croatia and Slovenia. The aim of this paper is to get an overview of and analyse SFM-related VET and LLL programmes in the study area, with an emphasis on the identification of good practice examples and providing recommendations for improvement. Materials and Methods: A combined approach of literature review, Internet search and consultations with training providers was applied in order to collect data on training programmes conducted in the period 2006-2015 in Austria, Croatia and Slovenia. The programmes were analysed based on topics, types of methods used, existence of specified learning outcomes, programme evaluation by participants and how the programme was advertised. The analysis employed basic descriptive statistics. Topics were grouped into broader themes. Only training programmes targeting private forest owners, forestry professionals, and forestry entrepreneurs were analysed. Three examples of good practice in each country were selected based on collaboratively developed criteria. Results: In Austria, Croatia and Slovenia numerous training courses related to SFM were conducted in the analysed period, predominantly addressing target groups in forestry sector and covering a variety of topics. The relative importance of themes varied among countries. In order to facilitate the knowledge uptake by participants various methods were applied. Although indoor ex-cathedra approaches prevailed, it could be recognized that there is a growth in interest for foster demonstrations in the field, organizing field trips, emphasize on practical work and combining methods and approaches in most countries. Conclusions: Even if national providers of training programmes may relate to individual needs within national forestry sectors, SFM-related training programmes should be regularly screened and updated according to international agendas and emerging issues. In order to cope with increasing uncertainty and expanding risks forest ecosystems are facing, it is an important task to open up the recent training offer to innovative forms of learning, combinations of topics and learning environments

  Climate change is becoming the main shallenge for the public forestry service in the field of silviculture and forest protection

  Get PDF
  Ukrepi prilagajanja na vse o─Źitnej┼íe posledice podnebnih sprememb v gozdovih so velik izziv tudi za javno gozdarsko slu┼żbo. S prilagajanjem gospodarjenja z gozdovi in prilagoditvami celotnega odziva gozdarstva na izzive podnebno nestabilnega okolja ┼żelimo zmanj┼íati negativne posledice podnebnih sprememb in zagotoviti uresni─Źevanje vseh funkcij gozdov tudi v prihodnosti. Za prilagajanje so nujni strate┼íki pristop in pravo─Źasni ter u─Źinkoviti prilagoditveni ukrepi na vseh nivojih. V prispevku je predstavljen nabor predlaganih ukrepov na podro─Źju gojenja in varstva gozdov, cilj katerih je zmanj┼íanje tveganja pri proizvodnji lesa in ┼íkode v gozdnih sestojih zaradi sedanjih in prihodnjih ┼íkodljivih u─Źinkov podnebnih sprememb.The adaptation measures required by the more and more obvious consequences of climate change in forests represent a major challenge also for the public forestry service. With adaptation of forest management and adjustment of the entire forestry response to the challenges of the climatically unstable environment, we want to reduce negative consequences of climate change and ensure the realization of all forest functions also in the future. The strategic approach, on-time and efficient measures on all levels are necessary for adaptation. In this article, we present the set of the suggested measures in the field of silviculture and forest protection. Their goal is to reduce the risk in wood production and damage in forest stands due to the present and future harmful impacts of climate change

  a year after the windthrow

  Get PDF
  Minilo je eno leto od vetroloma, ki je povzro─Źil veliko ┼íkode v gozdovih. Ker se izredni dogodki v gozdovih vrstijo ┼że nekaj let, je pogled na potek sanacije pomemben, pomembna pa je tudi razprava med dele┼żniki, ki so kakorkoli vpleteni v potek sanacije. Po ocenah Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) je bilo v vetrolomu, ki je v decembru 2017 prizadel gozdove, po┼íkodovanih 2,9 milijona m3 drevja za posek, ┼íkoda pa je bila ocenjena na 48 milijonov evrov. Tako je bilo po ocenah ZGS od leta 2014 po┼íkodovanega ┼że ve─Ź kot 19 mili. m3 drevja, skupna ┼íkoda pa je ocenjena na skoraj 400 milijonov evrov. Ko se soo─Źamo s situacijo, ko sanitarni posek predstavlja ve─Ź kot 60 % letnega poseka, sta nujna komunikacija in usklajeno delovanje razli─Źnih akterjev pri sanaciji naravnih ujm v gozdovih. Potrebna je kriti─Źna ocena minulega ukrepanja, pa tudi prilagajanje ukrepov novim situacijam, dialog med akterji in u─Źenje iz storjenih napak. Korak v tej smeri je bil tudi posvet, ki smo ga 19. 12. 2018 organizirali na Gozdarskem in┼ítitutu Slovenije in se ga je udele┼żilo ve─Ź kot 65 predstavnikov gozdarskih podjetji, raziskovalnih institucij, javnih zavodov, interesnih zdru┼żenj in dr┼żavnih institucij.A year passed since the windthrow causing a lot of damage in forests. As such events in the forests occur for some years, it is important to take a look at the course of the restorationalso the discussion among the stakeholders, anyhow involved in the rehabilitation course, is important. According to the evaluation of the Slovenia Forest Service (SFS), in the windthrow hitting the forests in December 2017, 2.9 million m3 of trees intended for harvesting and the damage was estimated to amount to 48 million Euros. Also according to the SFS evaluation, since 2014 over 19 million m3 trees have been damaged and total damage amounted to almost 400 million Euros. As we face the situation where sanitary felling amounts to over 60 % of annual harvest, communication and harmonized actions of diverse actors in rehabilitation of forests after natural disasters are needed. A critical evaluation of the performed actions and also adjustment of the measures to the new situations, dialogue between agents, and learning from mistakes are necessary. A step in this direction was also the conference, organized at Slovenian Forestry Institute on December 19, 2018, and which was attended by over 65 representatives of forestry companies, research institutions, public institutions, interest associations, and state institutions
  corecore