812 research outputs found

  Tjerkwerd, Van Panhuysweg (Gemeente Súdwest-Fryslân, Fr.) Een Archeologisch Bureauonderzoek & Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O) Verkennende en Karterende Fase

  No full text
  Uit het veldonderzoek blijkt dat er een flinke getijgeul door het onderzoeksgebied gelopen heeft. Het gebied lijkt geen geschikte vestigingsplek te zijn geweest toen deze geul actief was maar ook toen deze was dichtgeslibd. Eventuele archeologische resten op klei en veen van voor het ontstaan van de geul zullen verloren zijn gegaan. Het onderzoek heeft geen archeologische indicatoren opgeleverd anders dan enig baksteen dat nabij het maaiveld aanwezig is en dat vrij algemeen voorkomt. Aangezien het onderzoeksgebied door de aanwezigheid van een getijgeul geen geschikte vestigingsplek lijkt te zijn geweest en het onderzoek geen aanwijzingen heeft opgeleverd voor een archeologische vindplaats, adviseren wij om geen nader archeologisch onderzoek te laten uitvoeren en het onderzoeksgebied vrij te geven voor de voorgenomen aanleg van de weg en sloot

  Damwâld, Camstrastrjitte (Gemeente Dantumadiel, Fr.) Een Archeologisch Bureauonderzoek & Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O) Verkennende en Karterende Fase

  No full text
  Uit het veldonderzoek blijkt dat het plangebied deel uitgemaakt heeft van een dekzandkop. Het zand is langdurig droog geweest voorafgaand aan de vernatting en veenvorming. Op basis daarvan lijkt het een geschikte vestigingsplek te zijn geweest tijdens zowel de steentijd als de middeleeuwen. De bodem is redelijk tot matig bewaard gebleven waardoor diepere delen van archeologische grondsporen ook nog aanwezig kunnen zijn. Het onderzoek heeft enkele vondsten opgeleverd van kleine, verweerde scherven aardewerk die vermoedelijke dateren uit de middeleeuwen en nieuwe tijd. Ze zijn waarschijnlijk van elders aangevoerd met mest voor de bodemvruchtbaarheid (keukenafval). Sterke aanwijzingen voor de aanwezigheid van een archeologische vindplaats heeft het onderzoek niet opgeleverd

  Saaxumhuizen, Hornsterweg 1 (Gemeente Het Hogeland, Gr.) Een Archeologisch Bureauonderzoek & Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O) Verkennende en Karterende Fase

  No full text
  In verband met de geplande uitbreiding van een woonhuis en een schuur, is een archeologisch onderzoek uitgevoerd aan de Hornsterweg 1 te Saaxumhuizen, gemeente Het Hogeland, provincie Groningen. Het benodigde graafwerk vormt mogelijk een bedreiging voor archeologische waarden. Het doel van het onderzoek is om vast te stellen wat de kans is op de aanwezigheid van archeologische waarden. Het onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek (protocol 4002) en een veldonderzoek, verkennende en karterende fase (IVO-O; protocol 4003). Bij het bureauonderzoek zijn bronnen geraadpleegd op het gebied van fysische geografie, archeologie en historische geografie. Tijdens het veldonderzoek zijn zeven boringen geplaatst om de opbouw en gaafheid van de bodem te bepalen. Aangezien het onderzoek geen aanwijzingen heeft opgeleverd voor archeologische resten van vóór de achttiende eeuw, adviseren wij om geen nader onderzoek te laten uitvoeren, het terrein vrij te geven voor de geplande ingrepen en de dubbelbestemming archeologie op te heffen. Wel geldt dat als bij graafwerk onverhoopt toch oudere archeologische waarden worden aangetroffen en/of vondsten worden gedaan, dat daarvan direct melding dient te worden gemaakt conform de Erfgoedwet 2015, artikel 5.10. Wij adviseren dit te doen bij de gemeente Het Hogeland

  Paesens, Orneawei 3 (Gemeente Noardeast-Fryslân, Fr.) Een Archeologisch Bureauonderzoek & Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O) Verkennende en Karterende Fase

  No full text
  Omstreeks 800 nC bevond zich ter plaatse van het plangebied aan de Orneawei 3 een getijdengebied. Daarna slibde het gebied op en ontwikkelde zich een kwelder die omstreeks 1250 nC was bedijkt. Het plangebied ligt op de rand van het AMK-terrein van de Orneastate, een boerderij op een huisterp uit de late middeleeuwen. Op de kadastrale kaart van 1811-1832 lag het plangebied op twaalf meter afstand van de gracht van de state. <br> In het deel van het plangebied dat nu nog niet bebouwd is, is de bodem redelijk bewaard gebleven. Bij de bestaande schuur lijkt de bodem sterker te zijn verstoord. De enige aangetroffen aanwijzing voor archeologische resten uit de begintijd van de Orneastate is een scherf aardewerk die dateert uit de periode late middeleeuwen B – nieuwe tijd A. Andere aanwijzingen dat archeologische resten van de state doorlopen tot in het plangebied heeft het onderzoek niet opgeleverd

  Lioessens, Doarpstrjitte naast 67 (Gemeente Noardeast-Fryslân, Fr.) Een Archeologisch Bureauonderzoek & Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O) Verkennende en Karterende Fase

  No full text
  In het gebied is een pakket geroerde klei vastgesteld met diktes van 60 tot 165 centimeter. Mogelijk is er geboord in een spoor van bijvoorbeeld een fundering van een boerderij van lang geleden. Verspreid in het gebied zijn scherven middeleeuws kogelpotaardewerk gevonden. Plaatselijk zijn verhoogde concentraties fosfaten aanwezig die doorgaans ontstaan onder stallen. Bij het onderzoek zijn vrijwel geen materialen gevonden die eenduidig dateren uit de nieuwe tijd. Door langdurig gebruik als akker zullen ondiepe sporen van een eventuele vindplaats verloren zijn gegaan. Diepe delen van sporen kunnen wel bewaard gebleven zijn. De scherven kogelpotaardewerk vormen een aanwijzing voor de aanwezigheid van een vindplaats uit de middeleeuwen

  Schoonloo, Elperstraat (Gemeente Aa en Hunze, Dr.) Een Archeologisch Bureauonderzoek & Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O) Verkennende en Karterende Fase

  No full text
  Plangebied Elperstraat ligt op de westelijke flank van de Rolderug. Archeologische vondsten uit de omgeving betreffen vooral stukken vuursteen uit de steentijd waarvan de dichtstbijzijnde is gemeld op 350 meter afstand van het plangebied. Aan het begin van de twintigste eeuw bevond zich ter plaatse van het plangebied nog onontgonnen woeste grond. Op topografische kaarten vanaf 1954 staat het plangebied als akker. Het zand in het plangebied is langdurig droog geweest. De bodem is matig bewaard gebleven. Het onderzoek heeft geen eenduidig archeologische indicatoren opgeleverd

  Klazienaveen, Kruiwerk (Gemeente Emmen, Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek (IVO-O) Waarderende Fase, Boringen

  No full text
  De resultaten van de waarderende boringen bevestigen de eerdere bevindingen van de verkennende en karterende boringen. Het archeologisch verwachtingsmodel zoals opgesteld na de karterende boringen blijft daarmee van kracht (zie Paragraaf 2.2). De waarderende boringen hebben een beter inzicht opgeleverd tot waar de diepe verstoringen in het gebied doorlopen waarmee aan één aspect van een waarderend onderzoek is voldaan. Omdat met de boringen niet is vastgesteld of werkelijk sprake is van een archeologische vindplaats en wat de aard, omvang, datering en dergelijke ervan zijn, wordt geen waarderingstabel opgesteld. Dit dient wel te worden gedaan nadat in een volgende fase proefsleuven zijn aangelegd

  Meedhuizen, Geefsweersterweg 9 (Gemeente Eemsdelta, Gr.) Een Archeologisch Bureau- en Inventariserend veldonderzoek (IVO-O)

  No full text
  In verband met de voorgenomen aanleg van een zonnepark aan de Geefsweersterweg 9 te Meedhuizen heeft De Steekproef een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd. Voor de aanleg van het zonnepark zullen graafwerkzaamheden nodig zijn voor het plaatsen van de zonnepanelen en voor de aanleg van kabels en leidingen

  Ezinge, Van Giffenstraat; Garnwerd, De Blecourtstraat; Grootegast, Hazelaarstraat en Industrieweg (Gemeente Westerkwartier, Gr.) Een Archeologisch Bureauonderzoek

  No full text
  Wij adviseren een archeologisch booronderzoek te laten uitvoeren op de delen waar een regenwaterafvoer of verbreding van watergangen gepland is en een dubbelbestemming waarde archeologie geldt. Het doel van dat onderzoek is om te bepalen wat de opbouw en gaafheid van de bodem zijn, waarmee de kans op de aanwezigheid van archeologische resten kan worden ingeschat. Concreet adviseren wij elf boringen in Ezinge, zeven boringen in Garnwerd en vijftien boringen in Grootegast. Voor de delen van het plangebied waar de bestaande riolering wordt vervangen maar geen extra graafwerk nodig is voor aanleg van een regenwaterriool, adviseren wij geen archeologisch onderzoek te laten uitvoeren. Wel attenderen wij erop dat voor al het graafwerk geldt dat als onverhoopt toch archeologische waarden worden aangetroffen en/of vondsten worden gedaan, dat daarvan direct melding dient te worden gemaakt conform de Erfgoedwet 2015, artikel 5.10. Wij adviseren dit te doen bij de gemeente Westerkwartier

  Hichtum, Schwartzenbergweg (Gemeente Súdwest-Fryslân, Fr.) Een Archeologisch Bureauonderzoek & Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O) Verkennende Fase

  No full text
  Aangezien eventuele archeologische resten sterk zullen zijn aangetast, adviseren wij voor het plangebied aan de Schwartzenbergweg geen nader archeologisch onderzoek te laten uitvoeren en het terrein op archeologische gronden vrij te geven voor de benodigde bodemingrepen voor de bouw van de twee woningen en de mogelijke aanleg van een paardrijdbak
  • …
  corecore