6 research outputs found

  Ģeotermālo siltumsūkņu vadības algoritmu optimizācija

  No full text
  Ģeotermālo siltumsūkņu darbības efektivitātes paaugstināšanas ceļi optimizējot tā kontroles un vadības sistēma

  Globālās navigācijas satelītu sistēmas

  No full text
  Grāmata satur divas daļas: I Teorija un metodes II Pielietojumi Ģeodēzijā Pirmā daļā ietverta informācija par GNSS sistēmām, signāliem, koordinātu sistēmām un mērīšanas metodēm. Otrā daļā atspoguļoti GNSS pielietojumi ģeodēzijā – ģeodēziskie tīkli, ģeoīds un GNSS praktiskie mērījumi, arī ar LatPos sistēmu

  Zinatnes un tehnologiju attistibas paplasinato indikatoru analize, to salidzinasana ar ES valstim

  No full text
  Available from Latvian Academic Library / LAL - Latvian Academic LibrarySIGLEMinistry of Education and Science of the Republic of Latvia, Riga (Latvia)LVLatvi

  Zemes – ūdens siltumsūkņu projektu analīze

  No full text
  Rakstā apskatītas ģeotermālo siltumsūkņu uzstādīšanas projektu īpatnības, siltuma kolektoru izvietošanas īpatnības un konstrukcijas

  Skrūves tipa kompresoru rotoru izgatavošanas tehnoloģiju analīze

  No full text
  Ražošana ir process, kā rezultātā materiāli un pusfabrikāti pārvēršas izstrādājumos. Attīstoties mūsdienu tehnoloģijai, aizvien lielākas mums iespējas izgatavot vienu un to pašu detaļu ar paaugstinātu precizitāti un mazāku darbietilpību izmantojot dažādas mūsdienu tehnoloģijas. Darba apstākļu uzlabošanai aizvien plašāk sāk pielietot modernās ierīces. Tehnoloģiskais process ir ražošanas procesa galvenā sastāvdaļa. Tehnoloģiskais process ir saistīts ar materiālu pārstrādes un formveidojošo virsmu apstrādes procesiem, t.i., ar precizitātes, īpašību vai formas izmaiņām, kā arī ar iekārtām un instrumentiem, kurus izmanto šo procesu izpildei. Galvenais ražošanas tehnoloģiju uzdevums ir izpētīt un ieviest ražošanā labas kvalitātes izstrādājumus par zemāku cenu un mazāku darbietilpību procesu veikšanai. Darba sākumā tiek aplūkotas eļļas plūsmas skrūves tipa kompresoru rotoru profila izgatavošanas iespējas izmantojot dažādas tehnoloģijas. Pareizs skrūves rotora profils ir tāds, kuram iekšējā gaisa plūsma kompresorā būtu maksimāli liela un tajā pašā laikā noplūdes un iekšējā berze rotoriem, kas ir saistīta ar rotācijas kustību starp kontaktvirsmām būtu iespējami minimāla. Šādas prasības mēs varam nodrošināt izmantojot mūsdienu attīstītās tehnoloģijas. Darba ietvaros arī tiek analizētas biežāk izmantoto tehnoloģiju priekšrocības un trūkumi. Sīkāk apskatītas izgatavošanas tehnoloģijas, kurās tiek izmantoti griezošie instrumenti, piemēram, gliemežfrēzes, pirkstfrēzes, kā arī profilētās diska frēzes. Tā kā skrūves tipa kompresoru rotori ir vieni no kompresora atbildīgākām detaļām no kurām ir atkarīga to darbības produktivitāte, tad tiem ir jābūt salīdzinoši precīziem. Darba noslēgumā doti dažādi ieteikumi skrūves tipa kompresoru rotoru izgatavošanā

  Termiskās efektivitātes optimizācija ēkām ar siltumsūkni

  No full text
  Apskatīta ēku termiskās efektivitātes nodrošināšanas iespējas, kā arī veidi un paņēmieni kā panākt augstāku ēku energoefektivitāti ēkām ar siltumsūkni
  corecore