5 research outputs found

  Functional Classes of Subordinate Clauses in English.Discourse-Specific Use of which ,what and that Subordinators

  No full text
  Bakalaura darbs „Angļu palīgteikumu funkcionālie paveidi. Saikļu which, what un that lietojuma diskursīvās īpatnības” pēta angļu valodas palīgteikumu klasifikāciju, to funkcijas un pielietojumu, kā arī šajos palīgteikumos sastopamos attieksmes vietniekvārdus un gadījumus, kad vietniekvārds netiek lietots. Darba mērķis ir izzināt angļu palīgteikumu galvenās funkcijas, to paveidus un tipus; noskaidrot attieksmes vietniekvārdu funkcijas un veidus; ka arī izpētīt vietniekvārdu which, what un that pielietojumu. Darba uzdevums ir salīdzināt un analizēt gramatikas avotus. Salīdzinot divus angļu gramatikas autorus, tika secināts, ka abos gadījumos palīgteikumu funkcionālie paveidi ir atšķirīgi. Abos gramatikas avotos viedokļi ir pretēji un tiem nav līdzības vienam ar otru. Konstatēts, ka angļu attieksmes palīgteikumu tipu noteikšanai izmantojama gramatikas avotā A Comprehensive Grammar Of The English Language (R. Quirk, S. Greenbaum, G. Eech, J. Svartvik, 1985) iekļautā klasifikācija, kas iedala attieksmes palīgteikumus trīs kategorijās atkarībā no to ārējās sintakses – attieksmes palīgteikumi, kas tiek detalizēti paskaidroti kā nominālie palīgteikumi (nominal clauses). Šī klasifikācija ir izmantojama, lai varētu no visiem iespējamiem aspektiem izzināt nepieciešamās which, what un that attieksmes palīgteikumu formas. Konstatēts, ka attieksmes palīgteikumu veidošanā sastopami ne tikai attieksmes vietniekvārdi, kas tradicionāli tiek iekļauti attieksmes vietniekvārdu klasifikācijā – that, which, who, whom, whose, bet arī citi elementi - what, when, where, why. No šiem elementiem tikai izvēlēti un izpētīti vietniekvārdi which, what un that, jo tiek visbiežāk izmantoti angļu valodā. Tika noskaidrots, ka which un what ir ļoti līdzīgi savā starpā, bet that tiek pielietots biežāk nekā visi pārējie vietniekvārdi. Bet ir liela atšķirība, kuros gadījumos tie tiek pielietoti. Piemēram, tika noskaidrots, ka oficiālos izdevumos tiek vairāk izmantoti citi vietniekvārdi nekā personvietniekvārdi.The aim of the bachelor paper “Functional Classes of Subordinate Clauses in English: discourse-Specific Use of which, what and that subordinators” is to investigate the use of the subordinate clause, its formal indicators and functions in the English language. The purpose is to state the main classification and types of subordinate clauses; to investigate the most frequently used type of subordinate clauses – the relative clauses; and to reveal the purpose and usage of the pronouns which, what and that. The purpose of the paper was reached through comparison and analysis of two grammar sources. Comparing both sources the author of the paper came to the conclusion that classifications of subordinate clauses are completely different. The research revealed that the classification of relative clauses into adnominal, nominal and sentential relative constructions found in the descriptive grammar A Comprehensive Grammar Of The English Language (R. Quirk, S. Greenbaum, G. Eech, J. Svartvik, 1985) has to be applied, for basing on the external syntax of relative clauses it allows to cover all the possible relative constructions, including the non-finite structures. It has been discovered that apart from pronouns traditionally recognised as relative pronouns – that, which, who, whom, whose, there are other elements that may introduce relative constructions – what, when, where, why. Out of those pronouns which, what and that were chosen because they are the most often used pronouns in the English language. It was proved that which and what have similar functions but that is the most frequently used pronoun. It was also proved that these relative pronouns in official sources are common as nonpersonal pronouns

  Applications of Machine Learning Methods to the Processing of the Brain Electrophysiological Signals

  No full text
  Elektrofizioloģijas signālu ieraksti, kurus ir iespējams analizēt un apstrādāt ar mašīnmācīšanās metodēm ir svarīgi neirozinātnē, kā arī datorzinātnē, jo tie sniedz vērtīgu informāciju par cilvēka veselības un garīgo stāvokli un dod iespēju padarīt cilvēku ikdienas dzīvi ērtāku, pielietojot iegūto informāciju dažādās jomās, kā medicīna, drošība, neiromārketings. Bakalaura darba “Mašīnmācīšanās metožu pielietojumi smadzeņu elektrofizioloģisko signālu apstrādei” ietvaros tiek apskatīta cilvēka smadzeņu elektrofizioloģisko signālu veidi un pielietojumi zinātnē un nozarē, kā arī veikts praktiskais darbs: tiek veikti eksperimenti, pielietojot klasiskās mašīnmācīšanās un dziļās mašīnmācīšanas metodes elektrofizioloģisko signālu apstrādei. Darbā tika parādīti atbalsta vektoru mašīnas, loģistiskās regresijas algoritmi, kā arī daudzslāņa perceptrona un konvolūciju neironu tīkla darbība, izmantojot “DecMeg2014 – Decoding the Human Brain” (latv. “Cilvēka smadzeņu atšifrēšana”) datu kopu no Kaggle vietnes.Electrophysiological signal recordings that can be analyzed and processed by machine learning methods are important in neuroscience as well as computer science, because they provide valuable information about a person's health and mental state and make it possible to make people's daily lives more convenient by applying the information in various fields such as medicine, security and neuromarketing. The bachelor thesis “Applications of machine learning methods to the processing of the brain electrophysiological signals” deals with the types and applications of human brain electrophysiological signals in science and industry, as well as practical work: experiments using classical machine learning and deep machine learning methods to process electrophysiological signals. The work demonstrated support vector machines, logistic regression algorithms, and a multi-layer perceptron and convolutional neural network using the "DecMeg2014 - Decoding the Human Brain" dataset from the Kaggle website

  The cooperation of family and pre-school educational institution for the promotion of 1,5-3 year old children adaptation

  No full text
  Kvalifikācijas darba tēma: Pirmsskolas izglītības iestādes un ģimenes sadarbība 1,5 – 3 gadus vecu bērnu adaptācijas veicināšanai. Kvalifikācijas darba autors: Anastasija Zujeva. Kvalifikācijas darba zinātniskā vadītāja: Dr. paed. Sanita Baranova. Kvalifikācijas darba mērķis: Teorētiski un praktiski izpētīt pirmsskolas vecuma bērnu adaptāciju, to ietekmējošus faktorus un īpatnības un izstrādāt ieteikumus ģimenes un pirmsskolas izglītības iestādes sadarbībai 1,5 – 3 gadus vecu bērnu adaptācijas veicināšanai. Pētījuma jautājums: Kas jāievēro pirmsskolas izglītības iestādes un ģimenes sadarbībā, lai 1,5 – 3 gadus vecu bērnu adaptācija pirmsskolas izglītības iestādē būtu veiksmīga? Pētījums sastāv no divām nodaļām – teorētiskās un praktiskās. Teorētiskajā nodaļā tiek raksturots adaptācijas process un pirmsskolas izglītības iestādes un ģimenes sadarbības veidi. Praktiskajā nodaļā tika veikt pētījums par bērnu adaptācijas procesa norisi, analizēti tā rezultāti. Darba sastāvs: 43 lpp., 6 tabulas, 13 attēli, 1 pielikums, izmantoti 24 literatūras avoti. Atslēgas vārdi: adaptācija, sadarbība ar ģimeni, adaptācijas veicināšana, 1,5 – 3 gadus veci bērni.Title of the graduation thesis: The cooperation of family and pre-school educational institution for the promotion of 1,5-3 year old children adaptation. Author of the graduation thesis: Anastasija Zujeva. Graduation thesis supervisor: Dr. paed. Sanita Baranova. The aim of the graduation thesis: To study (both theoretically and practically) the adaptation of preschool children, its specific features and the factors that affect it, as well as to develop recommendations for cooperation between pre-school educational institutions and families in promoting the adaptation of 1.5–3-year-old children. The research question of the graduation thesis: What must be taken into consideration in the cooperation between pre-school educational institutions and families for the adaptation of 1.5–3-year-old children to be successful? The research consists of two parts, a theoretical part and a practical one. The theoretical part contains a description of the adaptation process as well of the models of cooperation between pre-school educational institutions and families. The practical part describes a study of the process of children’s adaptation and contains an analysis of the results of this study. Scope of the thesis: 43 pages, 6 tables, 13 images, 1 appendix, 24 sources of literature. Keywords: adaptation, cooperation with families, promotion of adaptation, 1,5 – 3 year old children

  The cooperation of family and pre-school educational institution for the promotion of 1,5-3 year old children adaptation

  No full text
  Kvalifikācijas darba tēma: Pirmsskolas izglītības iestādes un ģimenes sadarbība 1,5 – 3 gadus vecu bērnu adaptācijas veicināšanai. Kvalifikācijas darba autors: Anastasija Zujeva. Kvalifikācijas darba zinātniskā vadītāja: Dr. paed. Sanita Baranova. Kvalifikācijas darba mērķis: Teorētiski un praktiski izpētīt pirmsskolas vecuma bērnu adaptāciju, to ietekmējošus faktorus un īpatnības un izstrādāt ieteikumus ģimenes un pirmsskolas izglītības iestādes sadarbībai 1,5 – 3 gadus vecu bērnu adaptācijas veicināšanai. Pētījuma jautājums: Kas jāievēro pirmsskolas izglītības iestādes un ģimenes sadarbībā, lai 1,5 – 3 gadus vecu bērnu adaptācija pirmsskolas izglītības iestādē būtu veiksmīga? Pētījums sastāv no divām nodaļām – teorētiskās un praktiskās. Teorētiskajā nodaļā tiek raksturots adaptācijas process un pirmsskolas izglītības iestādes un ģimenes sadarbības veidi. Praktiskajā nodaļā tika veikt pētījums par bērnu adaptācijas procesa norisi, analizēti tā rezultāti. Darba sastāvs: 43 lpp., 6 tabulas, 13 attēli, 1 pielikums, izmantoti 24 literatūras avoti. Atslēgas vārdi: adaptācija, sadarbība ar ģimeni, adaptācijas veicināšana, 1,5 – 3 gadus veci bērni.Title of the graduation thesis: The cooperation of family and pre-school educational institution for the promotion of 1,5-3 year old children adaptation. Author of the graduation thesis: Anastasija Zujeva. Graduation thesis supervisor: Dr. paed. Sanita Baranova. The aim of the graduation thesis: To study (both theoretically and practically) the adaptation of preschool children, its specific features and the factors that affect it, as well as to develop recommendations for cooperation between pre-school educational institutions and families in promoting the adaptation of 1.5–3-year-old children. The research question of the graduation thesis: What must be taken into consideration in the cooperation between pre-school educational institutions and families for the adaptation of 1.5–3-year-old children to be successful? The research consists of two parts, a theoretical part and a practical one. The theoretical part contains a description of the adaptation process as well of the models of cooperation between pre-school educational institutions and families. The practical part describes a study of the process of children’s adaptation and contains an analysis of the results of this study. Scope of the thesis: 43 pages, 6 tables, 13 images, 1 appendix, 24 sources of literature. Keywords: adaptation, cooperation with families, promotion of adaptation, 1,5 – 3 year old children

  Organ-On-A-Chip (OOC) Image Dataset for Machine Learning and Tissue Model Evaluation

  No full text
  Organ-on-a-chip (OOC) technology has emerged as a groundbreaking approach for emulating the physiological environment, revolutionizing biomedical research, drug development, and personalized medicine. OOC platforms offer more physiologically relevant microenvironments, enabling real-time monitoring of tissue, to develop functional tissue models. Imaging methods are the most common approach for daily monitoring of tissue development. Image-based machine learning serves as a valuable tool for enhancing and monitoring OOC models in real-time. This involves the classification of images generated through microscopy contributing to the refinement of model performance. This paper presents an image dataset, containing cell images generated from OOC setup with different cell types. There are 3072 images generated by an automated brightfield microscopy setup. For some images, parameters such as cell type, seeding density, time after seeding and flow rate are provided. These parameters along with predefined criteria can contribute to the evaluation of image quality and identification of potential artifacts. This dataset can be used as a basis for training machine learning classifiers for automated data analysis generated from an OOC setup providing more reliable tissue models, automated decision-making processes within the OOC framework and efficient research in the future
  corecore