735 research outputs found

  Thermodynamic and geomechanical processes research in the development of gas hydrate deposits in the conditions of the Black Sea

  Get PDF
  Purpose. Research of thermodynamic and geomechanical processes occurring in a gas hydrate body under the influence of an activating agent (sea water from surface layers) in the conditions of the Black Sea by mathematical modeling using finite element method. Methods. The modeling of thermodynamic and geomechanical processes is performed with the use of ANSYS v17.0 software and in accordance with the climatic, hydrogeological and physic-mechanical properties of the numerical model elements in the Black Sea gas hydrate deposit under consideration, which are similar to natural ones. The thermodynamic processes were studied in the section “Steady-State Thermal”, and the geomechanical (stress-strain state) in “Static Structural”. Findings. The spatial model is developed, which allows to simulate thermodynamic and geomechanical processes in a gas hydrate body under the influence of a thermal agent. As a result of modeling, it was determined that under these conditions the temperature in the gas hydrate body varies with the distance from the production well similarly in both directions according to the polynomial dependence. What is more, at a distance from the well of 18.7 m the temperature is stable and equals +22°С, and in the range of 18.7 – 24.9 m – decreases by 3.1 times and reaches a value of +7°С. It was found out that deformations in a gas hydrate body under the influence of an activating agent, which is fed under pressure above the initial, are directed from the lateral boundaries to the center of the gas hydrate body in the direction of productive dissociation zones. This, in its turn, results in the displacement of the gas hydrate volume to the reaction proceeding center, improving the quality of the decomposition process and allows mining of 87 – 91% gas hydrate volume, which is presented in the model. Originality. For the first time, for the conditions of the Black Sea gas hydrate deposits, an analytical assessment of the dissociation zone distribution from the production well under the influence of the thermal agent and the changes of the stress-strain state of the gas hydrated body during its decomposition, has been carried out. This allows to improve the technology of the gas hydrate deposits development in the conditions under consideration. Practical implications. The technological scheme for the development of a gas hydrate body based on the combined approach to the effects of activators (temperature and pressure) is proposed, which eliminates the need to warm the boundary sections of the deposit and increases the amount of the supplied activating agent and its temperatures, which in its turn leads to a decrease in the resource and energy consumption.Мета. Дослідження термодинамічних і геомеханічних процесів, що протікають у газогідратному тілі при впливі активуючого агента (морської води з поверхневих шарів) в умовах Чорного моря шляхом математичного моделювання методом кінцевих елементів. Методика. Моделювання термодинамічних і геомеханічних процесів виконано за допомогою програмного забезпечення ANSYS v17.0 з відповідністю кліматичних, гідрогеологічних та фізико-механічних властивостей елементів чисельної моделі у розглянутому газогідратному родовищі Чорного моря, які є аналогічними натурним. Термодинамічні процеси досліджувалися у розділі програми “Steady-State Thermal”, а геомеханічні (напружено-деформований стан) – в “Static Structural”. Результати. Розроблена просторова модель, що дозволяє моделювати термодинамічні та геомеханічні процеси у газогідратному тілі при впливі теплового агента. В результаті моделювання встановлено, що у розглянутих умовах температура в газогідратному тілі змінюється з відстанню від видобувної свердловини аналогічно в обидві сторони за поліноміальною залежністю, причому на відстані від свердловини 18.7 м температура стабільна і становить +22°С, а в інтервалі 18.7 – 24.9 м – знижується у 3.1 рази і досягає значення +7°С. Виявлено, що деформації у газогідратному тілі при впливі активуючого агента, який подається під тиском, що перевищує початковий, спрямовані від бокових меж у центр газогідратного тіла у напрямі продуктивних зон дисоціації, що, в свою чергу, призводить до зміщення об’єму газогідрату в центр протікання реакції, покращуючи якість процесу розкладання і дозволяючи відпрацювати 87 – 91% об’єму газогідрата, представленого в моделі. Наукова новизна. Вперше для умов газогідратних родовищ Чорного моря проведена аналітична оцінка характеру поширення зони дисоціації від видобувної свердловини при впливі теплового агента та змін напружено-деформованого стану газогідратного тіла при його розкладанні, що дозволяє удосконалити технологію розробки газогідратних покладів у розглянутих умовах. Практична значимість. Запропоновано технологічну схему розробки газогідратного тіла на основі комбінованого підходу до впливу активаторами (температурою та тиском), що усуває необхідність прогріву граничних ділянок покладу і збільшення кількості активуючого агента, що подається, та його температури, що, в свою чергу, веде до зниження ресурсо- й енерговитрат.Цель. Исследование термодинамических и геомеханических процессов, протекающих в газогидратном теле при воздействии активирующего агента (морской воды с поверхностных слоев) в условиях Черного моря посредством математического моделирования методом конечных элементов. Методика. Моделирование термодинамических и геомеханических процессов выполнено при помощи программного обеспечения ANSYS v17.0 с соответствием климатических, гидрогеологических и физико-механических свойств элементов численной модели в рассматриваемом газогидратном месторождении Черного моря, которые являются аналогичными натурным. Термодинамические процессы исследовались в разделе программы “Steady-State Thermal”, а геомеханические (напряженно-деформированное состояние) – в “Static Structural”. Результаты. Разработана пространственная модель, позволяющая моделировать термодинамические и геомеханические процессы в газогидратном теле при воздействии теплового агента. В результате моделирования установлено, что в рассматриваемых условиях температура в газогидратном теле изменяется с расстоянием от добывающей скважины аналогично в обе стороны по полиномиальной зависимости, причем на расстоянии от скважины 18.7 м температура стабильна и составляет +22°С, а в интервале 18.7 – 24.9 м – снижается в 3.1 раза и достигает значения +7°С. Выявлено, что деформации в газогидратном теле при воздействии активирующего агента, подаваемого под давлением, превышающее начальное, направлены от боковых границ в центр газогидратного тела в направлении продуктивных зон диссоциации, что, в свою очередь, приводит к смещению объема газогидрата в центр протекания реакции, улучшая качество процесса разложения и позволяя отработать 87 – 91% объема газогидрата, представленного в модели. Научная новизна. Впервые для условий газогидратных месторождений Черного моря проведена аналитическая оценка характера распространения зоны диссоциации от добывающей скважины при воздействии теплового агента и изменений напряженно-деформированного состояния газогидратного тела при его разложении, что позволяет усовершенствовать технологию разработки газогидратных залежей в рассматриваемых условиях. Практическая значимость. Предложена технологическая схема разработки газогидратного тела на основании комбинированного подхода к воздействию активаторами (температурой и давлением), устраняющая необходимость прогрева граничных участков залежи и увеличения подаваемого количества активирующего агента и его температуры, что, в свою очередь, ведет к снижению ресурсо- и энергозатрат.The results of the current researches were obtained within the framework of the research works of GP-473 Development of scientific principles of phase transformations of technogenic and natural gas hydrates and creation of the newest technologies of their extraction” (State Registration No.0115U002294) and GP-487 “Scientific substantiation and development of energy saving and low waste technologies of hydrocarbon and mineral raw materials extraction” (State Registration No.0116U008041)

  Indicators of Respiratory System in Conditions of Chronic Action of Harmful Environmental Factors with Type of Body Constitution

  Get PDF
  The article presents the results of the study of the peculiarities of the respiratory system functioning in unfavorable environmental conditions in workers involved in industrial production and agrarian sector, taking into account the type of constitution of their bodies. Investigation of the influence of the complex of anthropogenic factors associated with production on the parameters of the respiratory system revealed a significant level of interconnection of the investigated parameters with anthropometric indicators.During the experiment, a significant decrease in the functional lung capacity in the studied subjects involved in industrial production was shown, compared with the control group and workers of argo-industrial production. Such a trend may be evidence of functional violations of tracheobronchial conduction, which is indirectly confirmed by the values of the Tifno index, which is the main method of an objective assessment of respiratory tract imperfections, and which is characterized by significantly lower values in the group of workers involved in industrial production compared with residents relative to environmentally friendly areas.The analysis of the pneumatachographic survey performed on the basis of the Pignier index revealed some differences in the functional parameters of the respiratory system in the groups of hyposthenics (capacity of the lungs) and hypersthenics (maximum volume velocity of 75 %). In the group of normosthenics, intergroup differences were found for the values of functional lung capacity in comparison with all groups, and for the Tifno index, the reliable difference between the indicators was noted only between the group of industrial workers and the control group

  Precision Drift Chambers for the Atlas Muon Spectrometer

  Full text link
  ATLAS is a detector under construction to explore the physics at the Large Hadron Collider at CERN. It has a muon spectrometer with an excellent momentum resolution of 3-10%, provided by three layers of precision monitored-drift-tube chambers in a toroidal magnetic field. A single drift tube measures a track point with a mean resolution close to 100 micron, even at the expected high neutron and gamma background rates. The tubes are positioned within the chamber with an accuracy of 20 microns, achieved by elaborate construction and assembly monitoring procedures.Comment: 3 pages, 2 eps figures, Proceedings for poster at Physics in Collisions Conference (PIC03), Zeuthen, Germany, June 2003. FRAP1

  Estimation of Top Background to SUSY Searches from Data

  Get PDF
  The Standard Model process of ttbar production is one of the most important backgrounds to searches for Supersymmetry (SUSY) at the Large Hadron Collider (LHC) at CERN. We describe the methods to estimate the contributions of ttbar decay with one and two leptons in SUSY searches with zero, one or two isolated leptons, multi-jets and large missing transverse energy with the first data of the ATLAS experiment. The performance has been evaluated with simulated data

  Large-Scale Production of Monitored Drift Tube Chambers for the ATLAS Muon Spectrometer

  Full text link
  Precision drift tube chambers with a sense wire positioning accuracy of better than 20 microns are under construction for the ATLAS muon spectrometer. 70% of the 88 large chambers for the outermost layer of the central part of the spectrometer have been assembled. Measurements during chamber construction of the positions of the sense wires and of the sensors for the optical alignment monitoring system demonstrate that the requirements for the mechanical precision of the chambers are fulfilled

  Directions of improvement of organizational bases of bringing to disciplinary responsibility of employees of the State Bureau of Investigations

  Get PDF
  Журавльов, С. В. Напрями вдосконалення організаційних засад притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Державного бюро розслідувань [Електронний ресурс] / С. В. Журавльов // Порівняльно-аналітичне право. - 2020. - № 1. - С. 256-259. - Режим доступу: http://www.pap.in.ua/1_2020/64.pdf.У статті на основі аналізу наукових поглядів учених та норм чинного законодавства України визначено напрями вдосконалення організаційних засад притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Державного бюро розслідувань.In the article, on the basis of analysis of scientific views of scientists and norms of the current legislation of Ukraine, the directions of improvement of organizational principles of bringing to disciplinary responsibility of employees of the State Bureau of Investigation are determined.В статье на основе анализа научных взглядов и норм действующего законодательства Украины, определены направления совершенствования организационных основ привлечения к дисциплинарной ответственности работников Государственного бюро расследований

  To characteristics of the principles of legal regulation of disciplinary penalties of employees of the State Bureau of Investigation

  Get PDF
  Журавльов, С. В. До характеристик принципів правового регулювання дисциплінарних стягнень працівників Державного бюро розслідувань / Журавльов С. В. // Наукові записки [Центральноукр. держ. пед. ун-ту імені Володимира Винниченка]. Сер.: Право. - Кропивницький, 2019. - Вип. 6. Спецвип., т. 1. - С. 134-138.Обґрунтовано, що принципи є неодмінною та однією із ключових складових правового регулювання дисциплінарних стягнень працівників Державного бюро розслідувань. Наголошено, що принципи формують ідейне підґрунтя та виражають соціально-правову природу даних стягнень. Проаналізовано поняття та ознаки принципів правового регулювання дисциплінарних стягнень працівників Державного бюро розслідувань. It is substantiated that the principles are indispensable and one of the key components of the legal regulation of disciplinary sanctions against employees of the State Bureau of Investigation. It is emphasized that the principles form the ideological basis and express the socio-legal nature of these penalties. The concepts and features of the principles of legal regulation of disciplinary sanctions against employees of the State Bureau of Investigation are analyzed. Обосновано, что принципы являются ключевыми составляющими правового регулирования дисциплинарных взысканий работников Государственного бюро расследований. Отмечено, что принципы формируют идейную основу и выражают социально-правовую природу данных взысканий. Проанализированы понятия и признаки принципов правового регулирования дисциплинарных взысканий работников Государственного бюро расследований
  corecore