8 research outputs found

  Kohti oppivaa organisaatiota : Jyväskylän museotoimen pedagogisen strategiatyön taustat ja käynnistäminen

  Get PDF
  Viimeisen¬†20¬†vuoden¬†ajan¬†keskustelussa¬†museoiden¬†merkityksest√§ja¬†teht√§v√§st√§¬†on¬†painotettu¬†museoiden¬†tarvetta¬†kehitt√§√§¬†toimintaansa¬†etenkin¬†panostamalla¬†henkil√∂st√∂n¬†osaamiseen¬†ja¬†yleis√∂ty√∂h√∂n.Museoiden¬†tulee¬†kyet√§¬†vastaamaan¬†tulevaisuuden¬†haasteisiin¬†kuten¬†globalisaation,¬†v√§est√∂muutosten¬†sek√§¬†tieto‚Äź¬†ja¬†viestint√§teknologian¬†nopeaan¬†kehityksen¬†aiheuttamiin¬†muutoksiin.¬†Samaan¬†aikaan,¬†kun¬†ty√∂m√§√§r√§¬†ja¬†museoille¬†asetetut¬†odotukset¬†ovat¬†lis√§√§ntyneet,¬†ovat¬†museoiden¬†toimintaan¬†k√§ytett√§v√§t¬†m√§√§r√§rahat¬†pysyneet¬†ennallaan¬†tai¬†jopa¬†pienentyneet.¬†Jyv√§skyl√§n¬†kaupungin¬†ratkaisu¬†on¬†ollut¬†yhdist√§√§¬†kolme¬†museota¬†Jyv√§skyl√§n¬†taidemuseo,¬†KeskiSuomen¬†museo¬†ja¬†Suomen¬†k√§sity√∂n¬†museo¬†samaksi¬†organisaatioksi, Jyv√§skyl√§n¬†museopalveluiksi. Yhteisen¬†strategiaty√∂n¬†avulla¬†tavoitellaan¬†aitoa¬†yhteisty√∂t√§¬†sitouttamalla¬†koko¬†henkil√∂st√∂¬†strategioiden¬†valmisteluun.¬†Laatiminen¬†kehitt√§√§¬†museoiden¬†henkil√∂st√∂n¬†ammattitaitoa,¬†tekee¬†pedagogista¬†ty√∂t√§¬†n√§kyv√§ksi,¬†motivoi¬†museoita¬†oppimaan¬†toisiltaan¬†organisaatioina¬†ja¬†profiloitumaan¬†toisiaan¬†t√§ydent√§viksi¬†yksik√∂iksi.¬†Se¬†auttaa¬†my√∂s¬†m√§√§rittelem√§√§n¬†pedagogisia¬†tavoitteita¬†suhteessa¬†yhteiskunnan¬†tarpeisiin¬†ja¬†erilaisiin¬†‚ÄĚpalveluiden¬†tilaajiin‚Ä̬†esim.¬†koululaitokseen,¬†ammatilliseen¬†ja¬†yliopistolliseen¬†koulutukseen¬†tai¬†sosiaali‚Äź¬†ja¬†terveystoimeen¬†sek√§¬†yhteisty√∂kumppaneihin,¬†muihin¬†alueen¬†museoihin,¬†taidelaitoksiin¬†ja¬†kulttuuritoimijoihin.¬†Strategiaty√∂¬†tuo¬†esille¬†my√∂s¬†henkil√∂st√∂n¬†koulutustarpeita. Ammatillisen¬†osaamisen¬†turvaamiseksi¬†museoiden¬†tulee¬†pyrki√§¬†kehittym√§√§n¬†oppivaksi¬†organisaatioksi,¬†jonka¬†peruselementtej√§¬†ovat:¬†yhteinen¬†n√§kemys¬†ja¬†visio,¬†ty√∂kulttuuri¬†ja¬†ilmapiiri,¬†laatu¬†ja¬†prosessien¬†kehitt√§minen,¬†yhteistoiminnan¬†kehitt√§minen¬†sek√§¬†joustavuus¬†ja¬†moniosaaminen.¬†Museokasvatusta¬†ohjaavat¬†lait¬†ja¬†asetukset¬†antavat¬†mahdollisuuden¬†luoda¬†ty√∂el√§m√§st√§¬†l√§ht√∂isin¬†olevia¬†kokemukseen¬†perustuvia¬†latukriteereit√§¬†toiminnalle. Jyv√§skyl√§n¬†kaupungin¬†museoiden¬†pedagoginen¬†strategia¬†valmistuu kev√§√§ll√§¬†2010.The museums should take care of the needs of their audiences better than before. The most important issues that affect the museum work in the future are globalisation, immigration, aging and the fast change of technology. Community has put more expectations and responsibilities to the museums. At the same time the resources have been cut down. One solution in Jyv√§skyl√§ City has been the unification of three museums Jyv√§skyl√§ Art Museum, The Craft Museum of Finland and The Museum of Central Finland in to the same organisation, The Museum Services of Jyv√§skyl√§ City. The genuine unification of the personnel will succeed by creating a new pedagogical strategy for The Museum Services of Jyvskyl√§ City. By creating the pedagogical strategy together will improve the professional skills of the personnel, makes pedagogical work visible, and motivates museums to learn from each other and to profile themselves as complementary units. It also helps to define pedagogical aims and relationships in community, for example with public and vocational education, university, social and health services, other museums and cultural activity and institutions in the region. Strategy work also exposes the needs of education of the museum personnel. The new museum should become a learning organization. It should be able to develop and change it‚Äôs action when needed. The basic elements of the learning organization are the collective vision and goals, functional working practice and atmosphere, quality and process developing, collaboration, flexibility and diverse knowhow. The law and regulations for the museum education give the museums opportunities to create standards from experiences. The Museum Services of Jyv√§skyl√§ City is working in collaboration with various audiences, schools and institutes, the producers of art and education services. The pedagogical strategy will consider the future challenges and the hopes and ideas of their partners and audiences. The pedagogical strategyis a tool for unification and pedagogical knowledge of the personnel. Processing the strategy will encourage dialog and joint action which are the basics for the learning organisation with it‚Äôs spcialists. The pedagogical strategy will be finished in the Spring 2010

  Toinen mahdollisuus : Ammattioppilaitoksen paja nuorten syrjäytymistä ehkäisemässä

  Get PDF
  Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää nuorten syrjäytymisen riskiä, sen taustatekijöitä ja kuinka nuorten syrjäytymiskehitystä voitaisiin ehkäistä ammattioppilaitoksessa toimivan pajan avulla. Toisen asteen koulutuksessa olevien nuorten opintojen keskeyttäminen ilman uutta koulutus- tai työpaikkaa on lisääntynyt, mikä on eräs oire syrjäytymisvaaran lisääntymisestä. Pajatoiminta kuuluu kolmivuotiseen Euroopan sosiaalirahaston (ESR), Opetushallituksen ja Opetusministeriön käynnistämään ’innovatiiviseen pajaluokkaprojektiin’, jonka tavoitteena on löytää uusia välineitä vähentää opintonsa keskeyttäneiden määrää. Tutkimuksen lähtökohtana on, että yhteiskunnallisilla ja kulttuurisilla muutoksilla ja niiden vaikutuksilla nuorten lapsuudenperheisiin on yhteys syrjäytymisen riskiin. Nuorten elämäntilanne on muutoksille altis ja usein pienikin, väliaikainen interventio voi riittää, jotta tilanne korjaantuu. Tarkastelen ammattioppilaitoksen pajatoimintaa ’toisena mahdollisuutena’ saada väliaikaista kannattelua, jonka avulla alkavaa syrjäytymistä voidaan ehkäistä. Laadullisen tutkimuksen metodeja käyttäen selvitän minkälainen toimintaympäristö pajaluokka on ja minkälaisissa tilanteissa olevia nuoria pajaluokan keinoin voidaan auttaa. Tutkimuskysymyksiin etsin vastauksia kuvaamalla kyseistä toimintaympäristöä toimijoineen havainnoinnin, haastattelujen ja asiakirjatietojen perusteella sekä verraten tilannetta aikaisempiin tutkimustietoihin.Lisäksi haastattelin tematisoidun haastattelurungon ohjaamana kuutta pajassa opiskelevaa nuoria. Aineiston analysoinnin välineinä käytin ’elämäntaidon ’ja ’kannattelevan ympäristön’ käsitteitä. Muodostin aiempien tutkimusten tyypittelyistä kolme ryhmää -’positiiviset, mahdolliset ja negatiiviset keskeyttäjät’ - joiden avulla tarkennan kuvausta pajanuorista. Pajaopiskelijat olivat kaikki poikia ja opiskelusta hyötyivät ’mahdolliset keskeyttäjät’; heitä voidaan pajan keinoin kannatella niin, että he pysyvät koulutuksen piirissä ja saavat yksilöllisiä koulutuspolkuja kulkien ammatillisen perustutkinnon suoritettua. Pajan kannattelevista funktioista merkittävimmiksi osoittautuivat pajaopettajan reilu ja oikeudenmukainen suhtautuminen nuoriin sekä aikuistoimijoiden hyvä yhteistyö ja kiinnostuminen nuorten asioista. Pajatoiminnan avulla ensimmäisen puolen vuoden aikana 20 keskeytysuhkan alaista nuorta pysyi joko koulutuksen tai työelämän piirissä. Elämäntaidollisena vahvuutena ja voimakkaana haluna ylläpitää kunnollisuutta näiden poikien elämäntilanteessa oli kielteinen suhtautuminen huumeiden käyttöön. Elämäntaidollisena vajavuutena pajapoikien tilanteessa tuli selkeimmin esille lyhytjänteisyys opiskelujen suhteen sekä epävarmuus opiskelujen mielekkyydestä teoriaopintojen osalta. Tämä selittyy poikien elämäntaustasta kumpuavana voimavarojen puutteena. Poikien elämästä nousi esille isän kaipuuta ja huoltapitävän miehisen auktoriteetin vajetta. Tämä paja osoittautui nuorten syrjäytymistä ennaltaehkäiseväksi, myös taloudellisesti kannattavaksi sosiaalipoliittiseksi toiminnaksi, joka tarjosi nuorille elämänpoliittisen toisen mahdollisuuden

  Toimistotyöntekijöiden työhyvinvointi : Tauottamalla vähemmän istumista ja lisää yhteisöllisyyttä?

  Get PDF
  Runsas yhtämittainen istuminen on riski terveydelle. Työympäristöön tarvitaan erilaisia keinoja vähentää istumista ja lisätä fyysistä aktiivisuutta. Nykyään myös työskennellään useissa eri työyhteisöissä, jotka eivät välttämättä muodostu yhtä tiiviiksi kuin aiemmin. Tutkimuksessa selvitettiin taukoliikuntasovelluksen käytön vaikutuksia toimistotyöntekijöiden istumiseen, fyysiseen aktiivisuuteen ja yhteisöllisyyteen sekä työ- ja toimintakykyyn liittyviin tekijöihin. Tarkasteltiin sovelluksen käyttöönottoprosessia sekä vaikutuksia kustannuksiin ja työn tuottavuuteen. Interventio vähensi liikkumattomuutta ja lisäsi kevyttä liikkumista. Se tehosti muun muassa koettua palautumista, lisäsi tarmokkuutta sekä vähensi tuki- ja liikuntaelinten rasittuneisuutta. Yhteisöllisyyteen interventiolla oli vähäisiä vaikutuksia. Sovelluksen kokeilun onnistuminen ja käytön juurtuminen arkeen oli monimuotoinen prosessi. Se oli yhteydessä työntekijän omiin tarpeisiin, mieltymyksiin ja kokemuksiin sekä työhön, työyhteisöön ja työpaikkaan sovelluksen käytön eri vaiheissa

  Yliopistosairaalan vuodeosastojen lääkejakoprosessin automatisaation budjettivaikutusanalyysi

  No full text
  Tiivistelmä Johdanto: Terveydenhuollon päätöksenteossa tarvitaan entistä enemmän ennakointitietoa investointien talousvaikutuksista. Budjettivaikutusanalyysi (budget impact analysis, BIA) on yksi arviointimenetelmä, jolla voidaan tuottaa ennakointitietoa päättäjille. Tutkimuksen tavoitteena oli ennakoida lääkejakoprosessin automatisoinnin budjettivaikutuksia Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS). Aineisto ja menetelmät: BIA:ta varten tehdyssä laskentamallissa vertailuskenaarioina olivat nykyinen ja lääkeautomaatiojärjestelmän (automated medication system, AMS) sisältävä lääkejakoprosessi. Arvioinnissa huomioitiin palkkakustannukset, tarvittavat investoinnit sekä tila- että yleiskustannukset. Kustannukset arvioitiin vuoden 2016 arvossa ja toimintatietojen perusteella. Herkkyysanalyysien avulla arvioitiin keskeisten kustannusajureiden muutosten 10 vuoden kumulatiivisia kustannusvaikutuksia. Lisäksi testattiin myös vuodeosastomäärän kasvattamisen vaikutusta tuloksiin. Tulokset: AMS:n odotettu takaisinmaksuaika on perusanalyysin perusteella noin kolme vuotta, mutta merkittäviä säästöjä saavutetaan vasta kahdeksan vuoden jälkeen. Herkkyysanalyysien tulosten perusteella AMS-skenaariossa keskeisimpiä kustannusajureita ovat palkka-, ylläpito- ja pakkauskustannukset, joista viimeisimmällä on merkittävä vaikutus odotettuihin kustannuseroihin. Vuodeosastovolyymin kasvaessa AMS:n voidaan odottaa olevan resursseja vapauttava toimintatapa. Johtopäätökset: Arviointimallin perusteella AMS:n käyttöönotto tuottaa potentiaalisia säästöjä alle kymmenen vuoden aikajänteellä OYS:n toimintaympäristössä
  corecore