14 research outputs found

  Dual Specificity Phosphatase 1 Regulates Human Inducible Nitric Oxide Synthase Expression by p38 MAP Kinase

  Get PDF
  The role of dual specificity phosphatase 1 (DUSP1) in inducible nitric oxide synthase (iNOS) expression in A549 human pulmonary epithelial cells, J774 mouse macrophages and primary mouse bone marrow-derived macrophages (BMMs) was investigated. iNOS expression was induced by a cytokine mixture (TNF, IFNő≥ and IL-1ő≤) in A549 cells and by LPS in J774 cells, and it was inhibited by p38 MAPK inhibitors SB202190 and BIRB 796. Stimulation with cytokine mixture or LPS enhanced also DUSP1 expression. Down-regulation of DUSP1 by siRNA increased p38 MAPK phosphorylation and iNOS expression in A549 and J774 cells. In addition, LPS-induced iNOS expression was enhanced in BMMs from DUSP1(‚ąí/‚ąí) mice as compared to that in BMMs from wild-type mice. The results indicate that DUSP1 suppresses iNOS expression by limiting p38 MAPK activity in human and mouse cells. Compounds that enhance DUSP1 expression or modulate its function may be beneficial in diseases complicated with increased iNOS-mediated NO production

  EL√ĄM√Ą LIHAVUUSLEIKKAUKSEN J√ĄLKEEN- Kirjallisuuskatsaus potilaan psyykkisist√§ ja henkisist√§ muutoksista lihavuusleikkauksen j√§lkeen ‚ÄĮ

  No full text
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa gastrokirurgiselle vuodeosastolle lihavuusleikattujen kotiutukseen uusi osio, jossa otetaan huomioon mahdolliset potilaassa leikkauksen jälkeen tapahtuvat psyykkiset ja henkiset muutokset. Tavoitteena meillä oli uuden kotiutusosion kautta tukea lihavuusleikatun potilaan henkistä ja psyykkistä tilaa kertomalla näistä mahdollisista muutoksista etukäteen kotiutustilanteessa sekä antaa tietoa mistä hakea apua niissä tilanteissa. Opinnäytetyössä käsiteltiin lihavuutta käsitteenä, lihavuuden konservatiivista hoitoa, lihavuusleikkausta, lihavuusleikkauksen hoitopolkua HUSilla, postoperatiivista hoitoa, potilaan elämää ja leikkauksen tuomia muutoksia leikkauksen jälkeen sekä sitä, millaista on hyvä potilasohjaus ja kotiutus. Yhteistyökumppanina opinnäytetyössä toimi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) Jorvin gastrokirurginen vuodeosasto K7, johon on keskitetty HUS-alueen lihavuuskirurgia. Opinnäytetyö toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena ja aineistoa haettiin CINAHL-, PubMed-, Medic-, ProQuest- sekä PsycArticles-tietokannoista. Valitsemiemme sisäänotto- ja poissulkukriteerien avulla valikoitui yksi suomenkielinen tutkimus sekä 14 englanninkielistä tutkimusta. Opinnäytetyössä käytettiin induktiivista sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysin avulla kotiutusosiota varten muotoutui kuusi pääluokkaa, joista luotiin kotiutusosioon pääotsikot, joita avattiin lisää kotiutusosiossa. Leikkauksen jälkeinen elämänmuutos voi aiheuttaa fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisiin muutoksia. Tutkimuksessamme pääluokiksi nousi kuusi eri luokkaa. Nämä pääluokat koskevat lihavuusleikkauksen jälkeisiä muutoksia sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäviä aiheita. Nämä pääluokat ovat syöminen sekä syömiskäyttäytyminen, uudelleenlihominen ja pelko siitä, mielenterveys, muutokset kehonkuvassa ja itsetunnossa, sosiaalisten suhteiden ja vertaistuen merkitys sekä hengellisyys.The objective of the thesis was to produce a new section for the discharging of bariatric surgery patients in the gastrosurgical ward, which takes into account the possible psychological and mental changes that occur in the patient after surgery. Through the new discharge section, the aim of this thesis was to support the mental and psychological well-being of the bariatric surgery patient by informing them about these possible changes in advance in the discharge situation and providing information on where to seek help in those situations. The thesis covered obesity as a concept, conservative treatment of obesity, bariatric surgery, the treatment path of bariatric surgery patient in HUS, postoperative care, the patient's life and changes after the surgery, as well as what good patient guidance and discharging are like. The thesis was done in cooperation with the Jorvi's gastrosurgical ward K7 of the Hospital District of Helsinki and Uusimaa (HUS), where bariatric surgeries are centralized in the HUS area. The thesis was done as a descriptive literature review. In the thesis the CINAHL, PubMed, Medic, ProQuest and PsycArticles databases were used as a source. With the help of the inclusion and exclusion criteria, one study published in Finnish and 14 studies published in English were chosen. Inductive content analysis was used in the thesis. With the help of content analysis, six main categories were formed for the new section in the discharge papers, from which the main headings were created, which were further opened in the discharge paper. The life changes after surgery can cause physical, psychological, and social changes. In our research, six categories emerged as the main categories. These categories cover changes after bariatric surgery and topics that promote the overall well-being. These main categories are eating and eating behavior, weight regain and the fear of it, mental health, changes in body image and self-esteem, the importance of social relationships and peer support, and spirituality

  Development of the CMS detector for the CERN LHC Run 3

  No full text
  International audienceSince the initial data taking of the CERN LHC, the CMS experiment has undergone substantial upgrades and improvements. This paper discusses the CMS detector as it is configured for the third data-taking period of the CERN LHC, Run 3, which started in 2022. The entire silicon pixel tracking detector was replaced. A new powering system for the superconducting solenoid was installed. The electronics of the hadron calorimeter was upgraded. All the muon electronic systems were upgraded, and new muon detector stations were added, including a gas electron multiplier detector. The precision proton spectrometer was upgraded. The dedicated luminosity detectors and the beam loss monitor were refurbished. Substantial improvements to the trigger, data acquisition, software, and computing systems were also implemented, including a new hybrid CPU/GPU farm for the high-level trigger

  Development of the CMS detector for the CERN LHC Run 3