16 research outputs found

  Selviytyminen läheisen itsemurhan jälkeen

  Get PDF
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisten voimavarojen avulla itsemurhan tehneiden henkilöiden omaiset ovat selvinneet elämässään eteenpäin. Tavoitteena oli tuottaa tietoa, josta on apua ja tukea ihmisille, jotka joutuvat tähän tilanteeseen. Tavoitteena oli myös, että hoitotyöntekijät ja vapaaehtoistyöntekijät saavat tietoa keinoista, joiden avulla itsemurhan tehneiden läheiset kokevat selvinneensä vaikeasta elämäntilanteesta. Tämän tiedon avulla he voivat kehittää omia tukemistaitojaan ja -keinojaan. Tutkimus tehtiin yhteistyössä Rauman Kriisikeskus Ankkurpaikan kanssa. Tutkimusaineisto koostuu vapaamuotoisista kirjoituksista, joissa itsemurhan tehneiden henkilöiden läheiset kertoivat omista selviytymiskeinoistaan. Kirjoittamisen avuksi laadittiin kolme suuntaa antavaa kysymystä. Ensimmäisessä kysymyksessä selvitettiin, mitkä voimavarat ovat olleet tärkeitä selviytymisprosessissa. Toisessa kysymyksessä tiedusteltiin, oliko vertaistukiryhmästä apua. Kolmantena kysyttiin, minkälaisia neuvoja tutkimukseen osallistuneet halusivat antaa samaan tilanteeseen joutuville. Tutkimukseen osallistuneisiin henkilöihin pidettiin yhteyttä Rauman Kriisikeskus Ankkurpaikan välityksellä. Aineisto kerättiin maaliskuussa 2009. Kysymykset postitettiin kahdelletoista henkilölle, joista kymmenen vastasi. Vastausprosentti oli 83. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysia käyttäen. Tutkimustulokset jaoteltiin fyysisiin-, kognitiivisiin-, emotionaalisiin-, sosiaalisiin ja spirituaalisiin selviytymiskeinoihin. Tutkimustulosten mukaan selviytymiskeinot olivat moninaisia. Fyysisiä selviytymiskeinoja olivat esimerkiksi työnteko ja arjen "pyörittämiseen" liittyvät asiat ja harrastukset. Konkreettinen tekeminen piti kiinni elämässä ja antoi muuta ajateltavaa. Kognitiivisia selviytymiskeinoja käyttäneet henkilöt pyrkivät selvittämään itsemurhatapausta. He hankkivat tietoa esimerkiksi aihetta käsittelevistä televisio-ohjelmista ja kirjallisuudesta. Puhuminen ja kirjoittaminen olivat tärkeimpiä emotionaalisia selviytymiskeinoja. Lisäksi luonteeseen liittyvät piirteet, kuten avoimuus ja positiivisuus olivat avuksi selviytymisprosessissa. Tärkeä sosiaalinen voimavara oli perhe. Myös ystävistä ja muista läheisistä oli paljon apua. Suurin osa vastaajista mainitsi ammattiavun tärkeäksi selviytymiskeinoksi. Spirituaalisista voimavaroista usko auttoi selviytymään. Uskosta saatiin lohtua ja voimaa. Lähes kaikki vastaajat kertoivat vertaistukiryhmästä olleen apua. Oli tärkeää saada keskustella samassa tilanteessa olevien ihmisten kanssa ja huomata, että ei ole yksin tunteidensa ja surunsa kanssa. Vastaajat halusivat muistuttaa muita samaan tilanteeseen joutuvia hakemaan apua. Jatkotutkimushaasteena voisi selvittää millaista apua ja tukea itsemurhan tehneiden henkilöiden läheiset olisivat toivoneet saaneensa.The purpose of the thesis was to study the resources which help the bereaved family members to cope after losing a relative to suicide. The objective was to gather information that could help other people in a similar situation. The other aim was to provide information for the nurses and volunteers on different coping strategies which could help after losing a loved one by suicide. This knowledge could be used to develop the supporting skills and methods of various support groups. This study was carried out in cooperation with the Crisis Center of Rauma, Ankkurpaikk'. The material of the study consisted of informal writings written by the people who have lost a relative to suicide. These writings described their own survival stories. The stories were based on three questions. The first question dealt with the coping strategies and explained the different ways to survive a sudden death of a loved one. The second question focused on the help available by the peer groups. Finally, the third question dealt with the advice the people would give for those who find themselves in the same situation. The research worker kept in touch with people who took part in the study by the Crisis Center of Rauma, Ankkurpaikk'. The material was collected in March 2009. Questions were sent to twelve persons and ten persons answered. The response rate was 83%. The material was analyzed using content analysis. The results were divided into five categories; physical, cognitive, emotional, social and spiritual survival methods. According to the results the family members employed a variety of coping strategies. Among the physical survival methods were for example work, household routines and hobbies. Concentrating on work provided desired distraction. People who used cognitive surviving methods, tried to solve the reasons for a suicide. They were collecting information on the subject from television programs and literature. Talking and writing were the most important emotional survival methods. Also some characteristics such as openness and a positive attitude helped in the survival process. An important social strategy was the support of the respondent's own family. Also friends and other relatives were helpful. Almost everyone thought that professional help was an important resource. Faith was a spiritual recourse that helped people to survive. Faith gave hope and strength. Almost all the respondents said that a peer group was important. It was crucial to talk with people in the same situation and to realize that they were not alone with their pain and sorrow. The people wanted to encourage those in the same situation to seek help. It would be interesting to study what kind of help and support people who have lost a relative to suicide would themselves like to receive

  Kehitysvammainen lapsi päivähoidossa - kuvakirja varhaiskasvatuksen käyttöön

  Get PDF
  Opinn√§ytety√∂n tarkoituksena oli tuottaa kuvakirja kehitysvammaisen lapsen normaalista p√§iv√§kotip√§iv√§st√§. Nykyisin pyrit√§√§n inklusiiviseen ajatteluun; kehitysvammaisia ei eristet√§ muista, vaan he ovat osa ryhm√§√§. Kehitysvammaisuus voi kuitenkin her√§tt√§√§ monia kysymyksi√§ lapsissa, ja kirjassa tekij√§t halusivat nostaa n√§it√§ asioita esiin. Kirjassa kehitysvammainen lapsi osallistuu muiden mukana arkip√§iv√§n toimintoihin aikuisilta tukea saaden sek√§ apuv√§lineit√§ k√§ytt√§en. Teoreettisessa viitekehyksess√§ k√§sitell√§√§n kehitysvammaisuutta, sen eri asteita, varhaiskasvatusta, inkluusiota sek√§ kuvakirjallisuutta. Kyseess√§ on toiminnallinen opinn√§ytety√∂, jonka tavoitteena on tuottaa ty√∂v√§line varhaiskasvatuksen k√§ytt√∂√∂n. P√§iv√§kodeissa henkil√∂kunta voi lukea kirjaa yhdess√§ lasten kanssa, ja k√§sitell√§ niit√§ kysymyksi√§, joita kehitysvammaisuus lapsissa her√§tt√§√§. Vastaavanlaista kuvakirjaa ei opinn√§ytety√∂n tekij√∂iden saamien tietojen mukaan ole aiemmin tehty.The purpose of this thesis was to produce a children¬īs book about a normal day at a day care centre for a child with disabilities. At the present time in Finnish society the aim is to think inclusively. Children with disabilities are not separated from the others; they are part of the group. Different kinds of disabilities can cause many questions among the children. The aim of this book was to answer some of those questions. The child in the story is disabled, and takes part in all everyday activities with the other children. He also gets help and needs support from adults, and uses some assistive devices, too. In the theory part of this work, mental retardation and its classifications, early childhood education, inclusion, and children¬īs literature are discussed. This is a functional thesis, and the goal is to produce a tool for day care centres. The staff of the day care centres can read the book with the children and discuss the questions that different kinds of disabilities arouse in children. According to the knowledge of the writers of this thesis, there is no similar book available in Finnish

  Characteristics and predictors of off-label use of antipsychotics in general population sample

  Get PDF
  Objective Increasing number of people have been prescribed antipsychotics (APs) off-label in recent decades. This study aimed to identify the characteristics and predictors of receiving prescription of antipsychotics off-label. Methods The study sample was part of the Northern Finland Birth Cohort 1966 (n = 7071). Data included questionnaires and national register data. Information on prescribed medications was extracted from the national register. The sample was divided into three groups: Persons who had been prescribed APs off-label (n = 137), individuals with non-psychotic mental disorders without APs off label (n = 1478) and individuals who had been diagnosed with psychosis or bipolar disorder and who had been prescribed APs (n = 151). We compared sociodemographic, lifestyle and clinical characteristics between the off-label and the comparison groups using logistic regression. Results The most common diagnoses in the off-label group were depression (n = 96, 70.1%) and anxiety (n = 55, 40.1%). Compared with individuals with non-psychotic mental disorders who were not prescribed APs off-label, individuals with prescribed off-label APs had a lower level of education, lower socioeconomic status, were less often married, had a higher level of somatic and psychiatric morbidity, were more often smokers and more often had a substance abuse disorder and heavy alcohol consumption. When comparing the off-label group to individuals with psychosis or bipolar disorder who used APs, there were less differences, though individuals with psychosis or bipolar disorder had more markers of morbidity and a lower level of education. Conclusion Individuals who had been prescribed APs off label had a higher level of mental and somatic morbidity and poorer socioeconomic status than individuals with non-psychotic mental disorders who did not use APs.Peer reviewe

  Zebavidin - An avidin-like protein from zebrafish

  Get PDF
  The avidin protein family members are well known for their high affinity towards D-biotin and high structural stability. These properties make avidins valuable tools for a wide range of biotechnology applications. We have identified a new member of the avidin family in the zebrafish (Danio rerio) genome, hereafter called zebavidin. The protein is highly expressed in the gonads of both male and female zebrafish and in the gills of male fish, but our data suggest that zebavidin is not crucial for the developing embryo. Biophysical and structural characterisation of zebavidin revealed distinct properties not found in any previously characterised avidins. Gel filtration chromatography and native mass spectrometry suggest that the protein forms dimers in the absence of biotin at low ionic strength, but assembles into tetramers upon binding biotin. Ligand binding was analysed using radioactive and fluorescently labelled biotin and isothermal titration calorimetry. Moreover, the crystal structure of zebavidin in complex with biotin was solved at 2.4 √Ö resolution and unveiled unique ligand binding and subunit interface architectures; the atomic-level details support our physicochemical observations.Public Library of Science open acces

  Patikointi Mallorcalla: patikointireitin laatu ja matkakohteen vetovoima

  No full text
  Luontomatkailu on yksi matkailun nopeimmin kasvavista osa-alueista, jonka suosioon vaikuttavat lukuisat globaalit trendit. Luontomatkailun suosio ja matkailijoiden uudenlaiset vaatimukset ovat vaikuttaneet myös esimerkiksi perinteisten rantalomakohteiden tuotetarjontaan, jota on alettu kehittää ja monipuolistaa kilpailussa pärjäämiseksi. Tämän tutkimuksen kohdealueena oli rantalomakohteena tunnettu Mallorca, jonka matkailutarjontaa on viime vuosina laajennettu aktiivisen matkailun suuntaan esimerkiksi kehittämällä saaren patikointireittejä. Opinnäytetyön ensisijaisena tavoitteena oli selvittää millaisena Mallorcalla patikoivat matkailijat kokevat tutkimuksen kohteeksi valitun patikointireitin laadun. Tarkoituksena oli lisäksi kartoittaa Mallorcan vetovoimatekijöitä sekä patikoinnin merkitystä matkailijoille. Myös luonnon merkitys matkakohteen vetovoimatekijänä kiinnosti, koska sitä ei ole aiemmin juurikaan tutkittu Mallorcan kaltaisissa kohteissa. Tutkimuksen viitekehys rakentui palvelun laadusta sekä matkailun työntö- ja vetovoimatekijöistä. Patikointireitin laatua arvioitiin vertaamalla sen toteutumista laadukkaan retkeilykohteen kriteereihin. Tutkimus oli menetelmältään laadullinen ja aineisto kerättiin tutkimuksen kohteeksi valitun patikointireitin (Can Boi - Muleta) varrella informoidulla kyselylomakkeella keväällä 2019. Tutkimukseen osallistui 26 matkailijaa, joista 25 oli saksalaisia ja yksi tanskalainen. Tarkastelun kohteena oleva reitti oli yksi pitkän matkan reitistö GR 221:n etapeista. Tuloksista voidaan päätellä, että tutkitun patikointireitin laatu on yleisesti ottaen hyvä. Laatua voisi kuitenkin parantaa entisestään kehittämällä opastekokonaisuutta, kuten lisäämällä reittimerkintöjä sekä muita opasteita patikointireitin varrelle. Myös pitkänmatkan patikoijien laatukokemukseen vaikuttavien palveluiden kehittäminen, kuten GR 221 reitistön varrella sijaitsevien retkeilymajojen varaussivuston käyttäjäystävällisyyden ja toimivuuden parantaminen sekä matkatavaroiden kuljetuspalveluita tarjoava yritys, voisi parantaa retkeilyreitin ja -kohteen laatua. Tulosten perusteella Mallorcaa voi luonnehtia myös luontomatkailukohteeksi. Luonto tai hyvät patikointimahdollisuudet olivat olleet useimmille tärkeimpiä syitä matkakohteen valinnassa. Myös hyvät kulkuyhteydet kotoa olivat vaikuttaneet monien päätökseen. Luonnon vetovoimaisuus ja merkitys tutkittaville korostui vastauksissa. Luonto oli monille tärkeä syy patikointiharrastukseen ja erilaiset luontokokemukset nousivat esille asioina, joista oli pidetty eniten tehdyllä vaelluksella. Patikointi oli useimmille Mallorcan loman primäärinen aktiviteetti, koska yli puolet vastaajista oli useamman päivän vaelluksella ja valtaosa aikoi tehdä lomallaan huomattavan määrän vaelluksia. Tutkimuksen tuloksia voi hyödyntää sovelletusti myös muissa patikointikohteissa, koska laatu muodostuu kaikilla patikointireiteillä samoista tekijöistä.Nature tourism is one of the fastest growing sectors in the tourism industry, which is explained by various global trends. The popularity of nature tourism and new kinds of demands from tourists have also affected the product range of traditional beach destinations which has led to development and diversification. The target area of this thesis was the island of Mallorca which is better known as a beach destination. During the last few years Mallorca’s tourism has developed towards more active holidays. An example of this is hiking trails being improved. The primary purpose of this thesis was to find out how travelers hiking in Mallorca find the quality of the hiking trail chosen for the investigation. The secondary purpose was to examine the pull factors of Mallorca and find out what the meaning of hiking for travelers is. Also, the significance of nature as a pull factor was a matter of interest, because it has not been investigated much in destinations like Mallorca. The framework of the research consisted of service quality and push and pull factors. The quality of the trail was compared to the criteria given for the good quality hiking destination. The research was qualitative, and the data was gathered with an informed questionnaire by the hiking trail chosen (Can Boi - Muleta) during the spring 2019. Overall 26 travelers participated in the research, of which 25 were Germans and one Danish. The trail in question was one of the stages of the long-distance trail GR 221. According to the results it can be inferred that the quality of the trail was mostly good even though some factors for improvement were found. The quality could be developed by improving the signage set, like adding more markings and other signs along the way. Also, improvement of the services which have an influence on the quality experience of long-distance hikers could better the quality of the hiking trail and Mallorca as a hiking destination. This could be the development of the website where the refuges by the GR 221 hiking trail network can be booked and the creation of a company which offers transfer for the luggage. The results show that Mallorca can also be called a nature tourism destination. Nature or good hiking possibilities had been the most important reasons to choose Mallorca as a holiday destination for most of the participants. Also, good transport connections had influenced on the decision of many travelers. Attractiveness and significance of nature were highlighted in the answers. The nature was the most important reason for the hiking as a hobby and different kind of nature experiences were the things that people liked most on the hike they did. It can be said that hiking was the primary activity on the holiday in Mallorca, because more than half of the respondents were doing a long-distance hike and the majority were going to do a remarkable number of hikes during their holiday. The results of this research can be useful in other hiking destinations too, because the quality of hiking trail always consists of the same factors

  Hoitajien kokemuksia työn vetovoimaisuuden tekijöistä hoivayksikössä

  Get PDF
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa ajankohtaista ja luotettavaa tietoa Kymsotelle siitä, mitkä tekijät vaikuttavat hoiva-asumisessa työskentelyn vetovoimaan työntekijän näkökulmasta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kirjallisuuskatsauksen avulla kuvata hoivakodissa työskentelyn vetovoimaisuuteen vaikuttavia tekijöitä hoitajien näkökulmasta. Opinnäytetyö toteutettiin kirjallisuuskatsauksen avulla. Tutkimuskysymyksellä selvitettiin hoiva-asumisessa työskentelyn vetovoimaisuutta työntekijöiden näkökulmasta. Kirjallisuuskatsaukseen mukaan otetut aiemmat tutkimukset analysoitiin teemoittelun avulla. Kirjallisuuskatsauksen tuloksista ilmeni, että suurimmat vetovoimaisuuteen vaikuttavat tekijät nousevat työn mielekkyydestä, työhyvinvoinnista ja johtamisesta. Hyvällä johtamisella koettiin olevan suuri merkitys työhyvinvoinnin kautta arvioituna. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että työntekijän oma terveys, turvallisuus ja hyvinvointi sekä itse työn tekeminen ja sen mielekkyys kuuluvat työhyvinvoinnin kokonaisuuteen. Niiden vaikutus näkyy niin työpanoksessa kuin työn laadussa. Yrityksen positiivinen imago luo positiivisuutta myös työntekijöissä. Positiivisella imagolla varustettuun yritykseen tai yksikköön saa helposti uusia työntekijöitä. Kymsote voi hyödyntää opinnäytetyön tuloksia toiminnassaan parantaessaan yksiköiden vetovoimaisuutta

  Classification and retrieval on macroinvertebrate image databases

  No full text
  Aquatic ecosystems are continuously threatened by a growing number of human induced changes. Macroinvertebrate biomonitoring is particularly efficient in pinpointing the cause-effect structure between slow and subtle changes and their detrimental consequences in aquatic ecosystems. The greatest obstacle to implementing efficient biomonitoring is currently the cost-intensive human expert taxonomic identification of samples. While there is evidence that automated recognition techniques can match human taxa identification accuracy at greatly reduced costs, so far the development of automated identification techniques for aquatic organisms has been minimal. In this paper, we focus on advancing classification and data retrieval that are instrumental when processing large macroinvertebrate image datasets. To accomplish this for routine biomonitoring, in this paper we shall investigate the feasibility of automated river macroinvertebrate classification and retrieval with high precision. Besides the state-of-the-art classifiers such as Support Vector Machines (SVMs) and Bayesian Classifiers (BCs), the focus is particularly drawn on feed-forward artificial neural networks (ANNs), namely multilayer perceptrons (MLPs) and radial basis function networks (RBFNs). Since both ANN types have been proclaimed superior by different investigations even for the same benchmark problems, we shall first show that the main reason for this ambiguity lies in the static and rather poor comparison methodologies applied in most earlier works. Especially the most common drawback occurs due to the limited evaluation of the ANN performances over just one or few network architecture(s). Therefore, in this study, an extensive evaluation of each classifier performance over an ANN architecture space is performed. The best classifier among all, which is trained over a dataset of river macroinvertebrate specimens, is then used in the MUVIS framework for the efficient search and retrieval of particular macroinvertebrate peculiars. Classification and retrieval results present high accuracy and can match an experts ability for taxonomic identification. © 2011 Elsevier Ltd

  X-ray structure of zebavidin.

  No full text
  <p>A cartoon model of the contents of the asymmetric unit (A) and a tetramer (B) are coloured as follows: subunit I, blue; subunit II, green; subunit III light grey; and subunit IV, brown. (C) Ribbon representation of superimposed chains A-P of zebavidin (light grey), chain A of chicken avidin (blue) [PDB:1AVD] and chain A of xenavidin (red) [PDB:2UYW]. The biotin molecules of zebavidin are shown as space-filling models (B) or as a stick model (C). The N-termini (N) and C-termini (C) are indicated (B-C), as well as the L3,4-loop, L4,5-loop and L5,6-loop (C).</p

  Gene organisation and structure-based sequence alignment of selected members of the avidin protein family.

  No full text
  <p>(A) Gene organization shown for selected avidins. The exons are shown as red boxes and the length of introns and exons are indicated. (B) Structure-based sequence alignment. The sequences of zebavidin [PDB: 4BJ8; reported here], xenavidin [PDB: 2UYW] and chicken avidin [PDB: 1AVD] are shown. Black squares: residues surrounding the bicyclic ring system of biotin; black triangles: residues around the valeric acid moiety; cyan triangles: zebavidin-specific Ala43 and Ala44 facing the valeric acid moiety of biotin; cyan background: the conserved Phe72/Phe71 of avidin/xenavidin missing from zebavidin; orange triangle: indicates the residue directly involved in biotin binding in avidin/xenavidin (Ser73/Ser72) but not in zebavidin (Lys72); asterisks: three zebavidin specific residues (Phe95, Met97 and Met114) found at IF1,2 and IF1,3 subunit interfaces; yellow background: the free cysteine (Cys75) of zebavidin. The conserved residues are indicated by the default coloring scheme of the ESPript program [<a href="http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0077207#B49" target="_blank">49</a>]. The ő≤-strands of zebavidin are numbered. TT, ő≤-turn and őĪ1, 3/10-helix.</p
  corecore