4 research outputs found

  Customizable online store

  No full text
  Darba “Pielāgojams interneta veikals” mērķis ir izstrādāt interneta veikala tīmekļa vietni, ko var pielāgot lietotāju vajadzībām. Tīmekļa vietnē var pievienot produktus, kurus vietnes lietotāji var atrast pēc to kritērijiem un veikt ar tiem pasūtījumu, kā arī neskaidrību gadījumā lietotājiem ir iespēja sazināties ar vietnes administratoru. Lietotāji var apskatīt izveidoto veikala aprakstu un piekļūt atšķirīgai funkcionalitātei atkarībā no tā vai tie ir autorizējušies sistēmā. Darba ietvaros tiek izstrādātas programmatūras prasības, projektējuma apraksts, tīmekļa vietne un tiek veikta testēšana. Tīmekļa vietne izstrādāta izmantojot PHP programmēšanas valodu, JavaScript skriptu valodu, pielietojot jQuery bibliotēku, kā arī HTML, CSS un Bootstrap CSS ietvaru.Customizable online store The goal of the “Customizable online store” is to develop an online store website that can be customized to the needs of its users. Products can be added to the website, which users can find by their criteria and place an order with them, and in case of confusion, it is possible for users to contact the site administrator. Users can view the created store description and access different functionality depending on whether they are logged in to the system. As part of the work, software requirements, design description, website are developed, and testing is performed. The website is developed using the PHP programming language, the JavaScript scripting language, using the jQuery library, as well as HTML, CSS and Bootstrap CSS framework

  Web scraping usage for price comparison of e-shop products

  No full text
  Bakalaura darbā tiek apskatīta tīmekļa vietņu rasmošana un dažādu tās paņēmienu un stratēģiju pielietošana, lai izstrādātu efektīvu rasmotāju un tīmekļa vietni, kurā var salīdzināt vairāku e-veikalu piedāvāto produktu cenas. Darba mērķi ir izpētīt rasmošanas un tīmekļa vietņu darbības pamatprincipus, izvērtēt tehnoloģijas rasmotāja un tīmekļa vietnes izveidei, izpētīt rasmošanas pieejas produktu cenu iegūšanai, tīmekļa vietnes izstrāde un iegūto produktu datu apkopošana. Veiktie pētījumi tika pielietoti rasmotāja izstrādei, kas nodrošināja produktu datu ieguvi no vairākiem Latvijas pārtikas e-veikaliem un to attēlošanu izstrādātajā tīmekļa vietnē. Iegūtie dati radīja priekšstatu par statistiku, ko var iegūt ar rasmošanu, kā arī norādīja uz rasmošanas paņēmienu efektivitāti.The bachelor paper examines web scraping and the application of its various techniques and strategies to develop an effective web scraper and a website where you can compare the prices of products offered by several e-stores. The objectives of the work are to study the basic principles of web scraping and website operation, to evaluate technologies for creating web scraper and website, to study web scraping approaches for obtaining product prices, website development and compile the obtained product data. The studies carried out were used for the development of the web scraper, which ensured the extraction of product data from several Latvian food e-stores and their display on the developed website. The resulting data gave an idea of the statistics that can be obtained with web scraping and indicated the effectiveness of the web scraping techniques

  Customizable online store

  No full text
  Darba “Pielāgojams interneta veikals” mērķis ir izstrādāt interneta veikala tīmekļa vietni, ko var pielāgot lietotāju vajadzībām. Tīmekļa vietnē var pievienot produktus, kurus vietnes lietotāji var atrast pēc to kritērijiem un veikt ar tiem pasūtījumu, kā arī neskaidrību gadījumā lietotājiem ir iespēja sazināties ar vietnes administratoru. Lietotāji var apskatīt izveidoto veikala aprakstu un piekļūt atšķirīgai funkcionalitātei atkarībā no tā vai tie ir autorizējušies sistēmā. Darba ietvaros tiek izstrādātas programmatūras prasības, projektējuma apraksts, tīmekļa vietne un tiek veikta testēšana. Tīmekļa vietne izstrādāta izmantojot PHP programmēšanas valodu, JavaScript skriptu valodu, pielietojot jQuery bibliotēku, kā arī HTML, CSS un Bootstrap CSS ietvaru.Customizable online store The goal of the “Customizable online store” is to develop an online store website that can be customized to the needs of its users. Products can be added to the website, which users can find by their criteria and place an order with them, and in case of confusion, it is possible for users to contact the site administrator. Users can view the created store description and access different functionality depending on whether they are logged in to the system. As part of the work, software requirements, design description, website are developed, and testing is performed. The website is developed using the PHP programming language, the JavaScript scripting language, using the jQuery library, as well as HTML, CSS and Bootstrap CSS framework

  Protection for the Hydroxyl Group, Including 1,2- and 1,3-Diols

  No full text
  corecore