29 research outputs found

  El mòdul genèric del màster de secundària (MUFP): confluències i reptes de futur.

  Full text link
  Durant el curs 2022-2023 s’ha conformat un grup de treball dins del Programa de millora del Màster de Formació del Professorat de Secundària, Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’idiomes (MUFP) en el que col·laboren tots els màsters de formació del professorat de secundària de les diferents universitats catalanes. El grup de treball és un grup promotor amb una persona representant de cada una de les universitats inicials que és representant o coordinadora del mòdul genèric de la seva universitat (UB, UAB, UOC-UPF, UPC, UdG) i una persona coordinadora del grup. Aquest programa va néixer amb la finalitat de coordinar totes aquelles accions que s’estan duent a terme, o es poden iniciar, en les diferents universitats catalanes que imparteixen aquest màster i que afavoreixen la millora de la formació en l’etapa de secundària. El sistema educatiu avança si es treballa de manera col·laborativa entre tots els agents implicats. Les accions realitzades per aconseguir els objectius marcats pel grup han consistit en fer un primer retrat del mòdul genèric tal i com s’està executant en les diferents universitats, pensant que aquest retrat pot ajudar a crear orientacions que facilitin la millora general d’aquest mòdul en els diferents contextos. S’han creat una sèrie de documents que recullen les diferents experiències en les 11 universitats i s’han realitzat unes jornades per tal de compartir experiències i valorar vies de millora del mòdul genèric.Programa de millora del Màster de Formació del Professorat de Secundària, Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’idiomes (PmMUFPS)

  Registered Replication Report on Fischer, Castel, Dodd, and Pratt (2003)

  Get PDF
  The attentional spatial-numerical association of response codes (Att-SNARC) effect (Fischer, Castel, Dodd, & Pratt, 2003)—the finding that participants are quicker to detect left-side targets when the targets are preceded by small numbers and quicker to detect right-side targets when they are preceded by large numbers—has been used as evidence for embodied number representations and to support strong claims about the link between number and space (e.g., a mental number line). We attempted to replicate Experiment 2 of Fischer et al. by collecting data from 1,105 participants at 17 labs. Across all 1,105 participants and four interstimulus-interval conditions, the proportion of times the effect we observed was positive (i.e., directionally consistent with the original effect) was .50. Further, the effects we observed both within and across labs were minuscule and incompatible with those observed by Fischer et al. Given this, we conclude that we failed to replicate the effect reported by Fischer et al. In addition, our analysis of several participant-level moderators (finger-counting habits, reading and writing direction, handedness, and mathematics fluency and mathematics anxiety) revealed no substantial moderating effects. Our results indicate that the Att-SNARC effect cannot be used as evidence to support strong claims about the link between number and space
  corecore