6 research outputs found

  Etätyön legitimiteetti mediadiskursseissa

  Get PDF
  Koronaviruspandemian my√∂t√§ yhteiskuntiin annetut et√§ty√∂suositukset pakottivat vuoden 2020 kev√§√§ll√§ suuren m√§√§r√§n eri alojen ty√∂ntekij√∂it√§ et√§t√∂ihin niin Suomessa kuin ulkomailla. On kuitenkin ep√§selv√§√§, j√§√§v√§tk√∂ et√§ty√∂ntekij√§t pysyv√§sti et√§t√∂ihin vai palaavatko takaisin konttoriymp√§rist√∂√∂n. T√§m√§n selvitt√§miseksi on syntynyt tarve tutkia et√§ty√∂n legitimiteetti√§. Olen valinnut tutkimuskysymykseksi seuraavan: Miten et√§ty√∂n legitimiteetti rakentuu mediadiskursseissa koronaviruspandemian alkamisen j√§lkeen? Tutkimus perustuu Talousel√§m√§-lehdess√§ 1.3.2020‚Äď31.12.2021 v√§lisen√§ aikana julkaistuihin et√§ty√∂st√§ kertoviin artikkeleihin. Arvioitaessa sit√§, onko ty√∂ et√§ty√∂t√§, k√§ytet√§√§n tyypillisesti nelj√§√§ arviointikriteeri√§. Ensinn√§kin ty√∂t√§ tehd√§√§n ty√∂nantajan tilojen sijaan jossain muualla, tavanomaisesti kotona. Toiseksi ty√∂ntekij√§lle on ty√∂nantajan toimesta m√§√§r√§tty ty√∂aika. Kolmanneksi ty√∂ntekeminen perustuu ty√∂sopimuksen eli ty√∂suhteen olemassaoloon. Nelj√§nneksi k√§ytet√§√§n hyv√§ksi tieto- ja viestint√§tekniikkaa. Kriteerijoukko voi olla n√§it√§ nelj√§√§ laajempi tai suppeampi. Legitimiteetill√§ tarkoitetaan j√§rjestelm√§n hyv√§ksymisenarvoisuutta. Legitiimi j√§rjestelm√§ perustuu ihmisten velvollisuudentuntoon j√§rjestelm√§√§ kohtaan pakon sijasta. Diskurssianalyysin p√§√§m√§√§r√§n√§ on yhdist√§√§ kielest√§ l√∂ytyvi√§ s√§√§nn√∂nmukaisuuksia s√§√§nn√∂nmukaisuuksiin, jotka l√∂ytyv√§t sosiaalisesta toiminnasta ja kontekstista. Tavoitteena on siis ymm√§rt√§√§ kielenk√§yt√∂n tavoite ja se, millaiseen sosiaaliseen toimintaan se yhdistyy. Diskurssianalyysi on menetelm√§, joka perustuu laadulliseen tutkimukseen ja jonka objektivoinnin aste on korkea. Diskurssianalyysille on ominaista vuorovaikutusta korostava kielik√§sitys. Diskurssianalyysi perustuu konstruktionismiin, jossa katsotaan kielt√§ todellisuuden sosiaalisen rakentumisen v√§lineen√§. Tutkimustuloksina artikkelien sis√§ll√∂t ryhmitell√§√§n teemoihin. N√§iden teemojen pohjalta muodostetaan diskursseja. L√∂ydetyt diskurssit ovat talousdiskurssi, terveyden ja hyvinvoinnin diskurssi sek√§ turvallisuuden diskurssi. Artikkeleissa esiintyi sek√§ et√§ty√∂n legitimaatiota ett√§ sen delegitimaatiota. Kirjallisuudessa mainitaan, ett√§ et√§ty√∂n historiassa et√§ty√∂t√§ on perusteltu ty√∂matkojen lyhent√§misell√§, tilakustannusten pienent√§misell√§ ja mahdollisuudella houkutella parempia ty√∂ntekij√∂it√§. N√§m√§ seikat nousivat esiin my√∂s aineistosta et√§ty√∂t√§ legitimoivana perusteena. Jatkotutkimusehdotuksena tutkimusta voisi tehd√§ my√∂s ty√∂ntekij√∂iden intressipiiriin Talousel√§m√§-lehden edustaessa yritysjohtajien intressipiiri√§. Tutkimusta voisi tehd√§ my√∂s k√§ytt√§en aineistona jotain toimialakohtaista ammattilehte√§ toimialakohtaisten tulosten saamiseksi. Yrityskohtaista tietoa l√∂ytyisi my√∂s suoraan organisaatioista esimerkiksi haastattelemalla yrityksen johtoa tai ty√∂ntekij√∂it√§

  Riskit Web-portaaleissa : tapaustutkimus

  No full text
  The motivation of the thesis is to identify the biggest risks in the case environment and find methods to reduce them. Case environment is an information portal. This thesis tries to find answers to three research questions. Firstly, ‚ÄúWhat are the most significant risks in the system‚ÄĚ, secondly, ‚ÄúWhat are the best methods to minimize the probability of each risk‚ÄĚ, and thirdly, ‚ÄúWhat are the best methods to minimize the consequences of each risk‚ÄĚ. This research is a case study research using a qualitative research method. The data collection method is a semi-structured theme interview for the administrative staff of the portal. The case architecture is WebSphere portal architecture. The total number of interviews was 11. There are many different risks in portal environment. One of the most significant risks is external parties breaking into the system. The best methods to minimize the probability of the risk are, for example, regular security updates, a strong password policy and installation of fix packs. Another major risk is problems arising from the fact that the network is administrated by different parties. The best methods to minimize the probability of this risk are one party having overall responsibility and working and well-defined communication connections between parties. The best methods to minimize the consequences of the risk are active management when in a problem state and working and well-defined communication connections between parties.Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa suurimmat riskit tapausymp√§rist√∂ss√§ ja l√∂yt√§√§ menetelmi√§ pienent√§√§ niit√§. Tapausymp√§rist√∂n√§ toimii WebSphere -arkkitehtuuriin pohjautuva viestint√§portaali. Diplomity√∂ss√§ pyrit√§√§n l√∂yt√§m√§√§n vastaus kolmeen tutkimuskysymykseen, ensimm√§iseksi ‚ÄĚMitk√§ ovat merkitt√§vimm√§t riskit j√§rjestelm√§ss√§?‚ÄĚ, toiseksi ‚ÄĚMitk√§ ovat parhaat menetelm√§t kunkin riskin toteutumistodenn√§k√∂isyyden minimoimiseksi?‚ÄĚ ja kolmanneksi, ‚ÄĚMitk√§ ovat parhaat menetelm√§t kunkin riskin seurausvaikutusten minimoimiseksi?‚ÄĚ. Tutkimusmenetelm√§n√§ sovelletaan kvalitatiivista tapaustutkimusta. Tiedonkeruumenetelm√§n√§ k√§ytettiin portaalin yll√§pitohenkil√∂kunnalle tehty√§ puolistrukturoitua teemahaastattelua ja haastateltavien kokonaism√§√§r√§ oli 11. Haastattelujen perusteella portaaliymp√§rist√∂ss√§ havaittiin useita erilaisia riskej√§. Yksi suurimmista riskeist√§ on j√§rjestelm√§√§n murtautuminen. Parhaat menetelm√§t riskin toteutumisen todenn√§k√∂isyyden minimoimiseksi ovat s√§√§nn√∂lliset turvallisuusp√§ivitykset, vahva salasanapolitiikka ja korjauspakettien s√§√§nn√∂llinen asentaminen. Toinen suuri riski liittyy monen eri tahon toimesta yll√§pidettyjen verkkojen aiheuttamiin ongelmiin. Parhaat menetelm√§t todenn√§k√∂isyyden minimoimiseksi ovat, ett√§ kokonaisvastuu on yhdell√§ nimetyll√§ taholla ja ett√§ eri tahojen v√§lill√§ on toimivat ja hyvin m√§√§ritellyt viestint√§yhteydet. Parhaat menetelm√§t toteutuneiden riskien seurauksien minimoimiseksi ovat aktiivinen riskienhallinta ongelmatilanteessa sek√§ toimivat ja hyvin m√§√§ritellyt viestint√§yhteydet eri tahojen v√§lill√§

  Jaetun johtajuuden merkitys asiantuntijuuden kehittymiseen

  Get PDF
  Perinteinen johtamistutkimus lähtee siitä, että johtaminen on yhden henkilön, johtajan, käyttäytymistä. Johtajan rooliin kuuluu suunnittelu ja valvonta, kun taas alaisten rooliin kuuluu johtajan käskyjen toteuttaminen. Asiakkaiden tarpeet ovat entistä vaativampia ja organisaation jäseniltä vaaditaan yhä suurempaa osaamista ja asiantuntijuutta. Tämän vuoksi tarvitaan myös uudenlaista johtajuutta. Jaettu johtajuus on johtamismalli, jossa johtajuus on aktiviteetti, joka voidaan jakaa kulloisenkin tarpeen mukaan yksittäisen sankarijohtajan sijasta. Henkilö, jolla ei ole muodollista auktoriteettia, voi tilanteen vaatiessa nousta johtamaan ja väistyä tilanteen jälkeen taka-alalle. Asiantuntijuus on alakohtainen ominaisuus, jossa henkilöllä on muita parempi tiedollinen ja taidollinen osaaminen. Lisäksi asiantuntijalta edellytetään kykyä vuorovaikutukseen. Työ perustuu laadulliseen tutkimusotteeseen. Työssä tehdään narratiivinen kirjallisuuskatsaus jaetusta johtajuudesta ja asiantuntijuuden kehittymisestä. Jaetun johtajuuden merkitystä asiantuntijuuden kehittymisen kannalta pyritään löytämään kuvailevan synteesin keinoin. Työ koostuu johdannosta, metodeista, jaetun johtajuuden määrittelystä, asiantuntijuuden määrittelystä, jaetun johtajuuden vaikutuksesta asiantuntijuuteen sekä yhteenvedosta ja johtopäätöksistä. Jaettu johtajuus voidaan jakaa päämäärätietoiseen, symboliseen ja keskustelevuuteen liittyvään ulottuvuuteen. Päämäärätietoisuudella on vaikutusta asiantuntijuuden kehittymisessä siten, että se asiantuntijuus, joka organisaation jäsenille kehittyy, liittyy asiakastarpeiden tuottamiseen kannattavasti. Keskustelevuudella on se vaikutus, että parhaimmillaan päästään dialogiin organisaation jäsenten välillä, jolloin osaaminen siirtyy parhaalla mahdollisella tavalla organisaation jäseniltä toisille. Lisäksi on mahdollisuutta synnyttää keskustelujen avulla myös kokonaan uusia toimintamalleja. Lisäksi jaettu johtajuus edellyttää symbolisuutta mikä syntyy toimintaan osallistuvien asiantuntijoiden sosiaalisten taitojen kautta. Tämän työn päämääränä on auttaa ymmärtämään, mitä on jaettu johtajuus ja mitä ovat sen vaikutukset asiantuntijuuden kehittymiseen. Aihepiiriin liittyvää tutkimusta kannattaisi tulevaisuudessa suorittaa teoreettisten näkökulmien lisäksi myös empiirisesti. Lisäksi jaetun johtajuuden vaikutuksia liiketoimintaan ja sen tehokkuuteen sekä vaikutuksia organisaatioissa toimivien yksilöiden työhyvinvointiin olisi syytä tutkia

  Miesten virtsankarkailun hoito

  Get PDF
  Vertaisarvioitu.Virtsankarkailu heikentää elämänlaatua ja yleistyy ikääntymisen myötä. Virtsankarkailun tyyppi ja syyt tulee tunnistaa, jotta hoito kohdistetaan oikein. Miesten virtsankarkailun tavallisin muoto on virtsan pakkokarkailu. Sen hoito, kuten elintapamuutokset ja lääkityskokeilut, aloitetaan yleensä perusterveydenhuollossa. Aiemmat eturauhasen leikkaushoidot altistavat virtsan ponnistuskarkailulle, joka hoidetaan yleensä erikoissairaanhoidossa. Virtsan ylivuotokarkailu vaatii ulosvirtausta estävän syyn hoitoa. Myös virtsateiden ulkopuoliset syyt voivat aiheuttaa virtsankarkailua. Virtsankarkailua ei aina voida parantaa, mutta elämänlaatua heikentäviä haittoja voidaan vähentää.Peer reviewe

  Breeding near heterospecifics as a defence against brood parasites : can redstarts lower probability of cuckoo parasitism using neighbours?

  No full text
  Breeding habitat choice based on the attraction to other species can provide valuable social information and protection benefits. In birds, species with overlapping resources can be a cue of good quality habitats; species with shared predators and/or brood parasites can increase joint vigilance or cooperative mobbing, while raptors may provide a protective umbrella against these threats. We tested whether the migratory common redstart (Phoenicurus phoenicurus) is attracted to breed near active nests of the great tit (Parus major), a keystone-information source for migrant passerine birds, or a top predator, the northern goshawk (Accipiter gentilis). This system is unique to test these questions because the redstart is a regular host for the common cuckoo (Cuculus canorus). Therefore, we also evaluated other possible benefits coming from the heterospecific attraction, especially in terms of reducing brood parasitism risk. We monitored redstart occupancy rates, onset of breeding, reproductive investment, and followed nest outcomes in terms of brood parasitism, nest predation risk and overall reproductive success. Redstarts avoided breeding near goshawks, but showed neither attraction nor avoidance to breed next to great tits. Both neighbours neither reduced brood parasitism risk nor affected overall nesting success in redstarts. Redstarts may not use heterospecific attraction for settlement decisions, as associations with other species can only exist when some benefits are gained. Thus, environmental cues may be more important than social information for redstarts when breeding habitat choice. Other front-line defence strategies may have a better impact reducing breeding negative interactions, such brood parasitism.peerReviewe
  corecore