78 research outputs found

  Pro-Ecological Preferences in Real Estate Tax on the Example of Municipal Communes of the Silesian Voivodeship

  Get PDF
  Theoretical background: In the light of the sustainable development paradigm, the concepts and categories of public finance science require verification. This issue concerns, among others, taxes in terms of making them pro-ecological. Therefore, the necessity to research shaping sustainable taxes is justified not only by its importance and topicality but also by the fact that it is not sufficiently recognized in the literature. In particular, this regards research into the Polish tax system.Purpose of the article: The article aims to identify and assess pro-ecological real estate tax allowances and exemptions applied within the local tax sovereignty on the example of municipal communes of the Silesian Voivodeship.Research methods: The article employed literature studies (due to the specific nature of the subject – mainly domestic), analysis of the economic aspect of legal acts, in particular local law, simple statistical methods, and elements of comparative analysis. Empirical research was carried out on a full sample (49) of municipal communes of the Silesian Voivodeship. The analysis covered all resolutions of municipal councils from five years, i.e., from 2017 to 2021 (and in some cases also from earlier years), regarding real estate tax allowances and exemptions. In total, this amounts to 580 resolutions, the provisions of which were in force from 2018 to 2021 and are still applicable in 2022.Main findings: The study identified pro-ecological real estate tax allowance and exemption provisions, introduced under the tax sovereignty by the councils of the surveyed municipal communes. The authors proposed their own classification of the preferences in question and carried out their assessment, also in a comparative approach. The conducted research provides the basis for positive verification of the adopted research hypothesis, assuming that pro-ecological real estate tax allowances and exemptions are applied by municipal authorities to a limited extent. Directions for further research on the discussed issues were outlined at the end

  Earning and saving competences of individuals in a local community in Poland

  Get PDF
  The aim of this paper is to identify variables that affect the capability of an individual to earn and save income. Our hypothesis is that besides demographic and human capital determinants, social, cultural and psychological variables affect strongly the individual’s earning and saving competences. We test our hypothesis using a method of decision tree (Exhaustive search Chi – squared Automatic Interaction Detection) to identify the earning and saving competences of individuals in Poland. In the decision tree analysis we found factors that are conducive for earning and saving. These factors includes: fairness, attitude towards cheating at exams, tolerance towards persons of different religion and different skin color, trust in judges and scientists, social risk aversion, evaluating own health status, asking for advice. This theoretical approach is applied to micro data from a Survey on Civilization Competences of individuals in local communities conducted in July-September 2009 in five regions of Poland.earning, saving, capability, competence, income, municipality

  Advance pricing agreements in Poland and other member states of the European Union

  Get PDF
  Cel – Wskazanie na uprzednie porozumienia cenowe jako narzędzia stanowiącego pomoc dla podatników w ograniczaniu ryzyka podatkowego oraz ocena funkcjonowania uprzednich porozumień cenowych w Polsce na tle innych państw członkowskich Unii Europejskiej przez pryzmat czasu negocjacji. Metoda badań – Analiza danych empirycznych (z okresu 2015–2019), analiza aktów prawnych w aspekcie ekonomicznym, studia literatury przedmiotu. Wnioski – Uprzednie porozumienia cenowe jako narzędzie minimalizacji ryzyka podatkowego obowiązują w Polsce w stosunkowo krótkim okresie. Analizą objęto dane z 5 lat. Pozwala to na sformułowanie pozytywnej oceny funkcjonowania uprzednich porozumień cenowych w Polsce w porównaniu do innych państw członkowskich Unii Europejskich. Na podstawie przeprowadzonej analizy sugerowaną zmianą w funkcjonowaniu jest skrócenie średniego czasu negocjacji uprzednich porozumień cenowych, m.in. poprzez rozważenie wprowadzenia uproszczonej procedury występowania o uprzednie porozumienia cenowe. Oryginalność/wartość/implikacje /rekomendacje – Badania dotyczące uprzednich porozumień cenowych nie są rozwinięte ani w Polsce, ani w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, tym samym rezultaty prezentowane w niniejszym artykule można uznać za nowatorskie oraz prowadzące w przyszłości do pogłębionych analiz.Purpose – Indicating the Advance Pricing Agreement (APA) as a tool to help taxpayers in reducing tax risk and assessing the functioning of APAs in Poland compared to other European Union Member States through the prism of the time of negotiations. Research method – The analysis of empirical data (from the period 2015–2019), the analysis of legal acts in economic terms, studies of the literature on the subject. Results – Advance Pricing Agreements, as a tax risk minimization tool, have been in force in Poland for a relatively short period of time. The analysis covered data from 5 years. This enabled the formulation of a positive assessment of the functioning of APAs in Poland in comparison to other Member States of the European Union. On the basis of the analysis, the suggested change in operation should be shortening the average time of negotiating APAs, e.g. by considering the introducion of a simplified procedure for requesting Advance Pricing Agreements. Originality /value / implications /recommendations – Research on advance pricing agreements is not developed, neither in Poland nor in other Member States of the European Union, therefore the results presented in this article can be considered innovative and implying the in-depth analyses.Artykuł finansowany ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z projektu badawczego w ramach utrzymania potencjału badawczego „Wydajność fiskalna podatkowych źródeł dochodów budżetu państwa (etap II)”[email protected]ł Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny w KatowicachArslan S., 2019, Importance Of The Transfer Pricing In Multinational Enterprises, [w:] Economic and Business Issues in Retrospect and Prospect, Meciar M., Gökten K., Eren A.A. (red.), IJOPEC Publication Limited, London.Biernacki K., 2017, Ryzyko podatkowe i instrumenty jego minimalizacji w Polsce, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia. Sectio H”, nr LI, 5, s. 19–26, DOI: 10.17951/h.2017.51.5.19.Brodzka A., 2018, Automatyczna wymiana informacji o indywidualnych porozumieniach podatkowych – analiza polskich rozwiązań, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 358, s. 33–42.Brychta K., Sulik-Górecka A., 2019, Legal Regulation for Advance Pricing Agreements in the Czech Republic and Poland – a Comparative Case Study, „Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis”, nr 67, 1, s. 209–224, DOI: 10.11118/actaun201967010209.Brzeziński B., 2011, Relacje między administracją podatkową a podatnikami – od konfrontacji do współpracy, „Studia Finansowoprawne”, nr 2, s. 35–43.Ciupek B., Kaczmarzyk J., Kania P., 2016, Podatki dochodowe jako czynnik ryzyka w międzynarodowych grupach kapitałowych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia. Sectio H”, nr L, 1, s. 449–458, DOI: 10.17951/h.2016.50.1.449.Eden L., Byrnes W., 2018, Transfer pricing and state aid: the unintended consequences of advance pricing agreements, “Transnational Corporations”, nr 25, 2, s. 9–36.Felis P., 2008, Ryzyko podatkowe podmiotów powiązanych w konstrukcji podatków dochodowych, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, nr 90, s. 26–44.Ioana I., 2017, Advance Pricing Agreements and Double Taxation – Key Concepts in the Context of Transfer Pricing, “Ovidius University Annals, Economic Sciences Series”, nr XVII, 2, s. 565–570.Kuropka K., 2020, Advance pricing arrangements as a tax strategy tool for related entities, “European Financial and Accounting Journal”, nr 15, 2, s. 31–44, DOI: 10.18267/j.efaj.240.OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Action 13: Country-by-Country Reporting Implementation Package, 2015, OECD, https://www.oecd.org/ctp/transferpricing/beps-action-13-country-by-country-reporting-implementationpackage.pdf [data dostępu: 13.12.2021].Projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych, 2019, Prezen Rady Ministrów, https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-1423-2019/$file/8-020-1423-2019.pdf [data dostępu: 13.12.2021].Sołtysik M., 2015, Porozumienie cenowe jako instrument zwiększenia pewności inwestowania w polskim prawie podatkowym, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 120, s. 105–117, DOI: 10.18276/epu.2015.120-08.Sosnowski M., 2016, Transfer Pricing Issues in Taxation of Related Entities, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 451, s. 431–447, DOI: 10.15611/pn.2016.451.35.Strategie podatkowe przedsiębiorstw, 2013, Ciupek B., Famulska T. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.Szlęzak-Matusewicz J., 2017, Podatkowa grupa kapitałowa na gruncie podatku od towarów i usług – ryzyko szacowania podstawy opodatkowania, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 87, 3, cz. 2, s. 53–65, DOI: 10.18276/frfu.2017.87/2-05.Szymczak M., 2020, Good Practice for Transfer Pricing in selected OECD Countries, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 64, 9, s. 119–130, DOI: 10.15611/pn.2020.9.09.Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 2017, OECD, https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-en#page1 [data dostępu: 23.07.2021].Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 2020, poz. 1406.Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych, Dz.U. 2019, poz. 2200.Zbudniewek A., 2007, Problem cen transferowych – dostępne w prawie polskim sposoby unikania konfliktów z urzędami skarbowymi, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, nr 81, s. 133–151.www 1, https://www.un.org/development/desa/financing/sites/www.un.org.development.desa.financing/files/2020-03/Manual-TP-2017.pdf [data dostępu: 23.07.2021].www 2, https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2016-09/12th-altern_res.pdf [data dostępu: 23.07.2021].www 3, https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2016-12/jtpf0152016enapastatistics.pdf [data dostępu: 23.07.2021].www 4, https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2018-03/2016_jptf_apa_statistics_en.pdf [data dostępu: 23.07.2021].www 5, https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2018-10/statistics_on_advance_pricing_agreements_2017_en.pdf [data dostępu: 23.07.2021].www 6, https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2019-07/apa-and-map-2019-3.pdf [data dostępu: 23.07.2021].www 7, https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2021-04/apas_2019.docx.pdf [data dostępu: 23.07.2021].www 8, http://www.russellbedford.pl/o-nas/rb-biuletyn/item/2200-sprawozdanie-o-realizacji-uprzedniego-porozumienia-cenowego-dla-celow-podatku-dochodowego-od-osob-prawnych-apa-c.html [data dostępu: 23.07.2021].www 9, https://www.podatki.gov.pl/media/7095/statystyki-stan-na-30-06-2021.pdf [data dostępu: 23.07.2021].www 10, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Multinational_enterprise_(MNE) [data dostępu: 13.12.2021].www 11, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Number_of_multinational_enterprise_(MNE)_groups_operating_in_the_EU_and_EFTA,_2019_02-07-2021.png [data dostępu: 13.12.2021].www 12, https://www.oecd.org/ctp/tax-global/4.%20Advance_Transfer_Pricing_Arrangements.pdf [data dostępu: 13.12.2021].1(107)14215

  Realizacja Modelu Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Łodzi (SCWEW) – doświadczenia, dobre praktyki

  Get PDF
  Projekt dofinansowany ze środków UE, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś Priorytetowa II Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświat

  Zdrowie własnej rodziny w świetle opinii włoskich i polskich uczniów = The opinions of Italian and Polish students on their families' health

  Get PDF
  Charzyńska-Gula Marianna, Gębka Magdalena, Kachaniuk Hanna, Szymczak Agnieszka, Zięba-Kołodziej Beata. Zdrowie własnej rodziny w świetle opinii włoskich i polskich uczniów = The opinions of Italian and Polish students on their families' health. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(8):54-66. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.59744http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3727   The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7© The Author (s) 2016;This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, PolandOpen Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercialuse, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.Received: 02.07.2016. Revised 25.07.2016. Accepted: 28.07.2016.  Zdrowie własnej rodziny w świetle opinii włoskich i polskich uczniówThe opinions of Italian and Polish students on their families' health Marianna Charzyńska-Gula 1, Magdalena Gębka 2, Hanna Kachaniuk 3, Agnieszka Szymczak 2, Beata Zięba-Kołodziej 1 1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu/Professor Stanisław Tarnowski State Higher Vocational School in Tarnobrzeg2 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie/ Independent Public Teaching Hospital No. 4 in Lublin3 Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej Uniwersytet Medyczny w Lublinie/Department of Oncology and Community Health Care, Medical University of Lublin  Streszczenie     Rodzina jest dla dziecka miejscem „tworzenia się zdrowia” w największym stopniu zaspokajającym  jego psychospołeczne potrzeby  i dającym początek najwcześniejszym przyzwyczajeniom i nawykom  wypełniającym później pro- lub anty-zdrowotny styl życia.     Celem badań było poznanie opinii na temat zdrowia własnej rodziny wyrażanych przez włoskich i polskich uczniów i ustalenie, na ile wybrane cechy społeczno-demograficzne oraz zachowania zdrowotne członków tych rodzin wiążą się ze stosunkiem uczniów do zadania, jakim jest dbałość o zdrowie przez całe życie.            Badano 175 uczniów (90 z Polski i 85 z Włoch (średnia wieku 16,95 lat). Zastosowano sondaż diagnostyczny z autorskim kwestionariuszem ankiety. Badania prowadzono w Polsce i Włoszech w okresie od marca 2014 do marca 2015 roku.     Wyniki wskazują na brak związku między wybranymi cechami rodzin a świadomością zdrowotną uczniów. Włoscy rodzice, mimo, że są lepiej wykształceni od polskich częściej palą tytoń, a ich dzieci wyraźnie częściej niż ich rówieśnicy z Polski nie widzą potrzeby dbania o zdrowie przez całe życie.  Polscy rodzice mimo słabszego wykształcenia, rzadziej są osobami palącymi tytoń i ich dzieci znacząco częściej, niż włoscy rówieśnicy mają właściwy stosunek do dbałości o zdrowie.     Uzyskane dane wskazują na różną w obu społecznościach  aktywność szkół w działaniach profilaktycznych, która mogła wypełniać luki rodzinnej edukacji na rzecz zdrowia. Słowa kluczowe: zdrowie rodziny, zachowania zdrowotne, uczeń. Abstract            For children family is a source of health; it meets their psychosocial needs and shapes their earliest habits, which later can turn into a healthy or unhealthy lifestyle.            The objectives of the study was to identify the opinions of Italian and Polish students on their families' health and to determine the extent to which selected socio-demographic characteristics and health behaviour of the analysed families are related to the students' attitude towards the duty of caring for their health throughout their lives.The surveyed group included 175 students (90 from Poland and 85 from Italy (average age: 16.95 years). The diagnostic survey method was applied, with the use of a self-designed questionnaire. The surveys were carried out in Poland and Italy from March 2014 to March 2015.            The results point to the lack of correlation between the selected characteristics of the analysed families and the students' health awareness. Italian parents, despite their higher education in comparison to Polish parents, more often smoke tobacco and are more frequently unable to assess their body weight. Their children substantially more often than their peers from Poland do not consider it necessary to care for their health throughout their lives. Polish parents, in spite of having lower education, less frequently smoke tobacco. Their children significantly more often than their Italian peers have an appropriate attitude to caring for their health.            The obtained data show differences observed in both communities in the activity of schools in terms of prophylactic measures, which could fill the gaps in family health education. Key words: family's health, health behaviour, student

  Prognostic significance of the methylation of Wnt pathway antagonists-CXXC4, DACT2, and the inhibitors of sonic hedgehog signaling-ZIC1, ZIC4, and HHIP in head and neck squamous cell carcinomas

  Get PDF
  Aberrations in Wnt and Shh signaling pathways are related to the pathogenesis of head and neck carcinomas, and their activation frequently results from epigenetic alterations. This study aimed to assess the frequency of methylation of negative regulators of Wnt signaling: CXXC4, DACT2, HDPR1, and FBXW11 and Shh signaling: HHIP, PTCH1, SUFU, ZIC1, and ZIC4 and correlate it with clinicopathological features in this group of patients.Methylation-specific PCR was used to detect gene promoter methylation, and real-time PCR was used to assess gene expression level.The analysis of the occurrence of gene promoter methylation in head and neck carcinoma cell lines indicated that CXXC4, DACT2, HHIP, ZIC1, and ZIC4 are methylated in these tumors. These genes were further analyzed in tumor sections from oral and laryngeal cancer patients. Gene methylation rate was higher in laryngeal tumors. The methylation index in tumor samples correlated with the overall survival in a subgroup of oral cancer patients who died of the disease. Moreover, ZIC4 methylation correlated with lymph node involvement in oral cancer patients.Our findings corroborate that the activation of Wnt signaling in head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) is related to epigenetic silencing of its negative regulators. Moreover, the results indicate that the same mechanism of activation may operate in the case of Shh signaling.The methylation of ZIC4 may be considered a new prognostic marker in oral cavity and oropharyngeal tumors. Further investigations should determine the diagnostic significance of methylation of ZIC4, HHIP, and DACT2 in head and neck carcinomas

  Assessing Various Control Samples for Microarray Gene Expression Profiling of Laryngeal Squamous Cell Carcinoma

  Get PDF
  Selection of optimal control samples is crucial in expression profiling tumor samples. To address this issue, we performed microarray expression profiling of control samples routinely used in head and neck squamous cell carcinoma studies: human bronchial and tracheal epithelial cells, squamous cells obtained by laser uvulopalatoplasty and tumor surgical margins. We compared the results using multidimensional scaling and hierarchical clustering versus tumor samples and laryngeal squamous cell carcinoma cell lines. A general observation from our study is that the analyzed cohorts separated according to two dominant factors: "malignancy", which separated controls from malignant samples and "cell culture-microenvironment" which reflected the differences between cultured and non-cultured samples. In conclusion, we advocate the use of cultured epithelial cells as controls for gene expression profiling of cancer cell lines. In contrast, comparisons of gene expression profiles of cancer cell lines versus surgical margin controls should be treated with caution, whereas fresh frozen surgical margins seem to be appropriate for gene expression profiling of tumor samples.</p

  Laryngeal squamous cell carcinoma cell lines show high tolerance for siRNA-mediated CDK1 knockdown

  Get PDF
  Alterations of the cell cycle checkpoints lead to uncontrolled cell growth and result in tumorigenesis. One of the genes essential for cell proliferation and cell cycle regulation is CDK1. This makes it a potential target in cancer therapy. In our previous study we have shown upregulation of this gene in laryngeal squamous cell carcinoma (LSCC). Here we analyze the impact of siRNA-mediated CDK1 knockdown on cell proliferation and viability, measured with cell growth monitoring and colorimetric test (CCK8 assay), respectively. We proved that a reduction of CDK1 expression by more than 50% has no effect on these cellular processes in LSCC cell lines (n=2). Moreover, using microarrays, we analyzed global gene expression deregulation in these cell lines after CDK1 knockdown. We searched for enriched ontologies in the group of identified 137 differentially expressed genes (>2-fold change). Within this group we found 3 enriched pathways: protein binding (GO:0005515), mitotic nuclear division (GO:0007067) and transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway (GO:0007169) and a group of 11 genes encoding proteins for which interaction with CDK1 was indicated with the use of bioinformatic tools. Among these genes we propose three: CDK6, CALD1 and FYN as potentially dependent on CDK1
  corecore