34 research outputs found

  Modellutprøving av psykologer i kommunehelsetjenesten

  No full text
  Rapporten evaluerer en tilskuddsordning for modellutprøvning av psykologer i kommunehelse-tjenesten med mül om ü øke rekrutteringen av psykologer. Modellene som utprøvd var samlokalisering av psykologer og fastleger i kommunene; psykologer i kommunale enheter for psykisk helsearbeid; psykologer pü helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom og psyko-loger i familiesentre/familiens hus. Evalueringen er utført i samarbeid med SINTEF, med AFI som prosjektleder. Problemstillingene har omhandlet i hvilken grad tilskuddsordningen som südan, og de enkelte modellene, har bidratt til økt rekruttering av kommunepsykologer, økt samhandling mellom tjenester, og til bedre kvalitet og tilgjengelighet til psykisk helsehjelp. Spørsmülene er besvart med grunnlag i en nettbasert spørre-undersøkelse og en registerdataanalyse (SINTEF), en müloppfyllelsesanalyse basert pü ürlig rap-portering fra kommunene til Helsedirektoratet (AFI), og gjennom en caseanalyse i 8 utvalgte kommuner i Norge (AFI). I denne rapporten presenteres bakgrunnen for prosjektet og resultatene av undersøkelsen og caseanalysene. Vi gir en analyse av forholdet mellom kommunal innramming, psykologrollen og müloppnüelse før vi avslutningsvis konkluderer og kommer med noen anbefalinger. Samlet sett synes vüre resultater ü tyde pü at tilskuddsordningen har bidratt til ü øke rekrutteringen av psykologer til kommunehelsetjenesten

  Evaluering av forsøk med fagutvikling av sosiale tjenester i utvalgte NAV-kontor

  No full text
  Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) fikk i oppdrag av Arbeids- og velferdsdirektoratet ü evaluere og følge prosessene som har foregütt ved opprettelsen av fire fagutviklingsstillinger, ved fire NAV kontor i Norge. Fagutviklingsstillingene ble opprettet i 2009 og finansiert som et forsøk i HUSK-prosjektet (Høgskole- og universitetssosialkontor). HUSK-forsøket har hatt som mülsetting ü skape et bedre og likeverdig samarbeid mellom forskere, undervisere, praktikere og brukere, for ü skape bedre tjenester. AFIs datainnsamling har i hovedsak skjedd i 2011, men vi har ogsü hatt et kort besøk i samtlige case 2012. Dette er en sluttrapport fra prosjektet

  Modellutprøving av psykologer i kommunehelsetjenesten

  No full text
  Rapporten evaluerer en tilskuddsordning for modellutprøvning av psykologer i kommunehelse-tjenesten med mül om ü øke rekrutteringen av psykologer. Modellene som utprøvd var samlokalisering av psykologer og fastleger i kommunene; psykologer i kommunale enheter for psykisk helsearbeid; psykologer pü helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom og psyko-loger i familiesentre/familiens hus. Evalueringen er utført i samarbeid med SINTEF, med AFI som prosjektleder. Problemstillingene har omhandlet i hvilken grad tilskuddsordningen som südan, og de enkelte modellene, har bidratt til økt rekruttering av kommunepsykologer, økt samhandling mellom tjenester, og til bedre kvalitet og tilgjengelighet til psykisk helsehjelp. Spørsmülene er besvart med grunnlag i en nettbasert spørre-undersøkelse og en registerdataanalyse (SINTEF), en müloppfyllelsesanalyse basert pü ürlig rap-portering fra kommunene til Helsedirektoratet (AFI), og gjennom en caseanalyse i 8 utvalgte kommuner i Norge (AFI). I denne rapporten presenteres bakgrunnen for prosjektet og resultatene av undersøkelsen og caseanalysene. Vi gir en analyse av forholdet mellom kommunal innramming, psykologrollen og müloppnüelse før vi avslutningsvis konkluderer og kommer med noen anbefalinger. Samlet sett synes vüre resultater ü tyde pü at tilskuddsordningen har bidratt til ü øke rekrutteringen av psykologer til kommunehelsetjenesten

  Modellutprøving av psykologer i kommunehelsetjenesten

  No full text
  Rapporten evaluerer en tilskuddsordning for modellutprøvning av psykologer i kommunehelse-tjenesten med mül om ü øke rekrutteringen av psykologer. Modellene som utprøvd var samlokalisering av psykologer og fastleger i kommunene; psykologer i kommunale enheter for psykisk helsearbeid; psykologer pü helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom og psyko-loger i familiesentre/familiens hus. Evalueringen er utført i samarbeid med SINTEF, med AFI som prosjektleder. Problemstillingene har omhandlet i hvilken grad tilskuddsordningen som südan, og de enkelte modellene, har bidratt til økt rekruttering av kommunepsykologer, økt samhandling mellom tjenester, og til bedre kvalitet og tilgjengelighet til psykisk helsehjelp. Spørsmülene er besvart med grunnlag i en nettbasert spørre-undersøkelse og en registerdataanalyse (SINTEF), en müloppfyllelsesanalyse basert pü ürlig rap-portering fra kommunene til Helsedirektoratet (AFI), og gjennom en caseanalyse i 8 utvalgte kommuner i Norge (AFI). I denne rapporten presenteres bakgrunnen for prosjektet og resultatene av undersøkelsen og caseanalysene. Vi gir en analyse av forholdet mellom kommunal innramming, psykologrollen og müloppnüelse før vi avslutningsvis konkluderer og kommer med noen anbefalinger. Samlet sett synes vüre resultater ü tyde pü at tilskuddsordningen har bidratt til ü øke rekrutteringen av psykologer til kommunehelsetjenesten

  Evaluering av forsøk med fagutvikling av sosiale tjenester i utvalgte NAV-kontor

  No full text
  Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) fikk i oppdrag av Arbeids- og velferdsdirektoratet ü evaluere og følge prosessene som har foregütt ved opprettelsen av fire fagutviklingsstillinger, ved fire NAV kontor i Norge. Fagutviklingsstillingene ble opprettet i 2009 og finansiert som et forsøk i HUSK-prosjektet (Høgskole- og universitetssosialkontor). HUSK-forsøket har hatt som mülsetting ü skape et bedre og likeverdig samarbeid mellom forskere, undervisere, praktikere og brukere, for ü skape bedre tjenester. AFIs datainnsamling har i hovedsak skjedd i 2011, men vi har ogsü hatt et kort besøk i samtlige case 2012. Dette er en sluttrapport fra prosjektet

  Nødvendig differensiering eller overlappende tiltak?

  No full text
  AFI har med NIFU som underleverandør gjennomført en analyse av hvordan NAV bruker avklarings- og oppfølgingstiltak som blir anskaffet fra eksterne tiltaksbedrifter. Arbeidsdepartementet har vÌrt oppdragsgiver

  Nødvendig differensiering eller overlappende tiltak?

  No full text
  AFI har med NIFU som underleverandør gjennomført en analyse av hvordan NAV bruker avklarings- og oppfølgingstiltak som blir anskaffet fra eksterne tiltaksbedrifter. Arbeidsdepartementet har vÌrt oppdragsgiver

  The devil is in the detail: non-additive and context-dependent plant population responses to increasing temperature and precipitation. Plant demography in a warmer & wetter climate

  No full text
  In climate‐change ecology, simplistic research approaches may yield unrealistically simplistic answers to often more complicated problems. In particular, the complexity of vegetation responses to global climate change begs a better understanding of the impacts of concomitant changes in several climatic drivers, how these impacts vary across different climatic contexts, and of the demographic processes underlying population changes. Using a replicated, factorial, whole‐community transplant experiment, we investigate regional variation in demographic responses of plant populations to increased temperature and/or precipitation. Across four perennial forb species and twelve sites, we found strong responses to both temperature and precipitation change. Changes in population growth rates were mainly due to changes in survival and clonality. In three of the four study species, the combined increase in temperature and precipitation reflected non‐additive, antagonistic interactions of the single climatic changes for population growth rate and survival, while the interactions were additive and synergistic for clonality. This disparity affects the persistence of genotypes, but also suggests that the mechanisms behind the responses of the vital rates differ. In addition, survival effects varied systematically with climatic context, with wetter and warmer+wetter transplants showing less positive or more negative responses at warmer sites. The detailed demographic approach yields important mechanistic insights into how concomitant changes in temperature and precipitation affect plants, which makes our results generalizable beyond the four study species. Our comprehensive study design illustrates the power of replicated field experiments in disentangling the complex relationships and patterns that govern climate change impacts across real‐world species and landscapes.acceptedVersio
  corecore