36 research outputs found

    SINGLE RADIAL IMMUNE HEMOLYSIS TEST FOR DETECTION OF ESCHERICHIA-COLI THERMOLABILE ENTERO-TOXIN

    Get PDF
    14547347
    corecore