10 research outputs found

  Estimulación de la médula espinal en dolor neuropático refractario en adultos: evaluación de la eficacia, efectividad, seguridad y eficiencia en la neuropatía diabética dolorosa y los síndromes de la cirugía fallida de columna y de dolor regional complejo

  Get PDF
  Medul·la espinal; Dolor neuropàtic; Estimulació elèctricaMédula espinal; Dolor neuropático; Estimulación eléctricaSpinal cord; Neuropathic pain; Electrical stimulationAquest informe té com a objectiu avaluar la seguretat, l’eficàcia/efectivitat i el cost-efectivitat de la SCS en adults per al tractament del dolor neuropàtic refractari associat a la neuropatia diabètica dolorosa (NDD) i a les síndromes de fallida de la cirurgia d’esquena (FBSS per les seves sigles en anglès, failed back surgery syndrome) i de dolor regional complex (CRPS per les seves sigles en anglès, complex regional pain syndrome) com a tècnica coadjuvant i en comparació amb els tractaments convencionals.Este informe tiene el objectivo de evaluar la seguridad, la eficacia/efectividad y el coste-efectividad de la SCS en adultos para el tratamiento del dolor neuropático refractario asociado a la neuropatía diabética dolorosa (NDD) y a los síndromes de la cirugía fallida de columna (FBSS por sus siglas en inglés, failed back surgery syndrome) y de dolor regional complejo (CRPS por sus siglas en inglés, complex regional pain syndrome) como técnica coadyuvante y en comparación con los tratamientos convencionales.The aim of this HTA report is to evaluate the safety, efficacy/effectiveness and cost-effectiveness of SCS in adults to treat refractory neuropathic pain associated with painful diabetic neuropathy (PDN, NDD in Spanish), failed back surgery syndrome (FBSS), and complex regional pain syndrome (CRPS) as an adjuvant technique and in comparison with conventional treatments

  Terapia de neuromodulación periférica PENS (Peripheral electrical nerve stimulation) como tratamiento del dolor crónico refractario de origen neuropático en adultos: evaluación de la seguridad, la eficacia, la efectividad clínica y el coste-efectividad

  Get PDF
  Teràpia de neuromodulació perifèrica; Dolor crònic; NeuropatiaTerapia de neuromodulación periférica; Dolor crónico; NeuropatíaPeripheral neuromodulation therapy; Chronic pain; NeuropathyL’objectiu d’aquest informe és avaluar la seguretat, l’eficàcia, l’efectivitat clínica i el cost-efectivitat de la PENS com a teràpia coadjuvant per a tractar el DN perifèric crònic refractari en adults, en comparació amb el tractament habitual farmacològic o altres tècniques de neuroestimulació. També s’estableix com a objectiu definir els criteris de selecció de pacients que podrien beneficiar-se de la tècnica i indicacions de tractament.El objetivo del presente informe es el de evaluar la seguridad, la eficacia, la efectividad clínica y el coste-efectividad de la PENS como terapia coadyuvante para tratar el DN periférico crónico refractario en adultos, en comparación con el tratamiento habitual farmacológico u otras técnicas de neuroestimulación. También se establece como objetivo definir los criterios de selección de pacientes que podrían beneficiarse de la técnica e indicaciones de tratamiento.The aim of this report is to evaluate the safety, efficacy, clinical effectiveness and cost-effectiveness of PENS as an adjunctive therapy for the treatment of chronic refractory peripheral NP in adults, compared with standard pharmacological treatment or other neurostimulation techniques. It also aims to define the selection criteria for patients who may benefit from the technique and the indications for treatment

  La incidència de diabetis mellitus de tipus 1 durant la pandèmia de COVID-19 a Catalunya

  Get PDF
  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Diabetis mellitus de tipus 1; Malaltia cr√≤nicaCoronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Diabetes mellitus de tipo 1; Enfermedad cr√≥nicaCoronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Type 1 diabetes mellitus; Chronic diseaseIntroducci√≥: la diabetis de tipus 1 √©s una malaltia cr√≤nica que es caracteritza per la falta de producci√≥ d‚Äôinsulina per part del p√†ncrees, el que provoca un augment dels nivells de glucosa en sang. En alguns pa√Įsos s‚Äôha reportat un increment en la incid√®ncia de diabetis de tipus 1 durant la pand√®mia de COVID-19. Objectiu: comprovar si ha augmentat la incid√®ncia de diabetis de tipus 1 durant la pand√®mia de COVID-19 a Catalunya. M√®todes: estimaci√≥ de la incid√®ncia esperada de diabetis de tipus 1 per als anys 2020-2021 a trav√©s d‚Äôuna regressi√≥ Poisson, i comparaci√≥ amb la incid√®ncia observada. La incid√®ncia observada es va obtenir a partir del registre poblacional de diabetis de tipus 1 del programa PADRIS d‚Äôanal√≠tica de dades d‚ÄôAQuAS. Resultats: de forma agregada, l‚Äôany 2020 la incid√®ncia no va augmentar significativament respecte a l‚Äôany anterior, per√≤ per a l‚Äôany 2021 va augmentar significativament en un 28 %. Els majors augments, en tots dos anys, es van donar entre les persones menors de 18 anys i les dones. Conclusions i discussi√≥: durant la pand√®mia de COVID-19 es va produir un augment notable i estad√≠sticament significatiu de la incid√®ncia de casos de DM1 a Catalunya, encara que no √©s possible establir una relaci√≥ de causalitat entre la pand√®mia i la diabetis. Es requereixen m√©s estudis per investigar els possibles mecanismes biol√≤gics o socials que podrien explicar aquest fenomen i les seves implicacions cl√≠niques i sanit√†ries.Introducci√≥n: la diabetes tipo 1 es una enfermedad cr√≥nica que se caracteriza por la falta de producci√≥n de insulina por parte del p√°ncreas, lo que provoca un aumento de los niveles de glucosa en sangre. En algunos pa√≠ses se ha reportado un incremento en la incidencia de diabetes tipo 1 durante la pandemia de COVID-19. Objetivo: comprobar si ha aumentado la incidencia de diabetes tipo 1 durante la pandemia de COVID-19 en Catalu√Īa. M√©todos: estimaci√≥n de la incidencia esperada de diabetes tipo 1 para los a√Īos 2020-2021 a trav√©s de una regresi√≥n Poisson, y comparaci√≥n con la incidencia observada. La incidencia observada se obtuvo a partir del registro poblacional de diabetes tipo 1 del programa PADRIS de anal√≠tica de datos de AQuAS. Resultados: de forma agregada, en el a√Īo 2020 la incidencia no aument√≥ significativamente respecto al a√Īo anterior, pero para el a√Īo 2021 aument√≥ significativamente en un 28%. Los mayores aumentos, en ambos a√Īos, se dieron entre las personas menores de 18 a√Īos y las mujeres. Conclusiones y discusi√≥n: durante la pandemia de COVID-19 se produjo un aumento notable y estad√≠sticamente significativo de la incidencia de casos de DM1 en Catalu√Īa, aunque no es posible establecer una relaci√≥n de causalidad entre la pandemia y la diabetes. Se requieren m√°s estudios para investigar los posibles mecanismos biol√≥gicos o sociales que podr√≠an explicar este fen√≥meno y sus implicaciones cl√≠nicas y sanitarias.Introduction: Type 1 diabetes (T1D) is a chronic disease characterized by insufficient insulin production by the pancreas, leading to high blood glucose levels. Some countries have reported an increase in the incidence of T1D during the COVID-19 pandemic. Objective: To examine whether the incidence of T1D has increased during the COVID-19 pandemic in Catalonia. Methods: We estimated the expected incidence of T1D for 2020-2021 using a Poisson regression model based on historical data from 2010 to 2019. We compared the expected incidence with the observed incidence obtained from the population-based T1D registry of the PADRIS data analysis program of AQuAS. Results: In 2020, there was no significant increase in incidence compared to 2019, but in 2021 there was a significant increase of 28%. The largest increases occurred among people under 18 years old and women. Conclusions and discussion: There was a notable and statistically significant increase in T1D cases in Catalonia during the COVID-19 pandemic, although a causal relationship between the pandemic and diabetes cannot be established. Further studies are needed to explore the possible biological or social mechanisms that could explain this phenomenon and its clinical and health implications

  Cirug√≠a rob√≥tica en patolog√≠a quir√ļrgica benigna y maligna: urolog√≠a, cirug√≠a general y digestiva, cirug√≠a cardiotor√°cica, ginecolog√≠a, endocrinolog√≠a, oftalmolog√≠a y cirug√≠a de cabeza y cuello. Cap√≠tulo II: cirug√≠a urol√≥gica, ginecol√≥gica, general y digestiva

  Get PDF
  Cirurgia rob√≤tica; T√®cniques quir√ļrgiques; Innovaci√≥Cirug√≠a rob√≥tica; T√©cnicas quir√ļrgicas; Innovaci√≥nRobotic surgery; Surgical techniques; InnovationS'ha avaluat, de manera espec√≠fica, l‚Äôefic√†cia o l‚Äôefectivitat, la seguretat i l‚Äôefici√®ncia de la cirurgia assistida per robot en comparaci√≥ amb la cirurgia oberta o la cirurgia laparosc√≤pica en un grup d‚Äôindicacions de patologia benigna o maligna en les especialitats de cirurgia urol√≤gica, ginecol√≤gica i general i digestiva. De manera addicional, s‚Äôha analitzat l‚Äôactivitat de la cirurgia rob√≤tica a Espanya per a les indicacions ginecol√≤giques en els √ļltims cinc anys.Se ha evaluado, de forma espec√≠fica, la eficacia o la efectividad, la seguridad y la eficiencia de la cirug√≠a asistida por robot en comparaci√≥n con la cirug√≠a abierta o la cirug√≠a laparosc√≥pica en un grupo de indicaciones de patolog√≠a benigna o maligna en las especialidades de cirug√≠a urol√≥gica, ginecol√≥gica y general y digestiva. De forma adicional, se ha analizado la actividad de la cirug√≠a rob√≥tica en Espa√Īa para las indicaciones ginecol√≥gicas en los √ļltimos cinco a√Īos.The aim of the study is to determine whether robot-assisted surgery has sufficient evidence to be included in the common portfolio of the UK NHS healthcare services. To this end, the efficacy or effectiveness, safety and efficiency of robot-assisted surgery compared to open surgery or laparoscopic surgery in a group of indications of benign or malignant pathology in the specialities of urological, gynaecological and general and digestive surgery has been specifically evaluated. In addition, the activity of robotic surgery in Spain for gynaecological indications in the last five years has been analysed.Este documento ha sido realizado por la Ag√®ncia de Qualitat i Avaluaci√≥ Sanit√†ries de Catalunya en el marco de la financiaci√≥n del Ministerio de Sanidad para el desarrollo de las actividades del Plan anual de Trabajo de la Red Espa√Īola de Agencias de Evaluaci√≥n de Tecnolog√≠as Sanitarias y Prestaciones del SNS, aprobado en el Pleno del Consejo Interterritorial del SNS de 28 de octubre de 2020 (conforme al Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 2020)

  Smart Solar Micro-exchangers for Sustainable Mobility of University Camps

  Get PDF
  Publicado el resumen en: https://www.wmcaus.org/files/WMCAUS2020_Book.pdf. Pendiente de publicación de las contribuciones en IOP Conference Series: Materials Science and Engineering.A significant number of universities have several campuses located in urban or rural settings, or with scattered university buildings that require the use of means of transportation. This implies the mobility and potential displacement of a large community of students, professors and researchers. The use of electric bicycles (e-bikes) is an intermediate alternative between the bicycle and electric cars. It can be an important stimulus for the promotion of the decarbonisation of the University Campus, avoiding the traffic congestion and reducing space requirements for parking. This paper presents the smart solar micro-exchanger model managed through a sustainable mobility web platform, applied to the case study of the University of Malaga (Spain). It is a solar charging station for e-bike, whose design is based on the principles of solar architecture (providing great security to e-bike). It managed by a web platform and app that allows the user to make reservations and learn about the savings in CO2 emissions. The system allows performing an aerobic sports activity without sweating problems when you reach the job. The platform also incorporates a database of quiet and safe routes for e-bike users.Universidad de Málaga. Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tec

  Cirug√≠a rob√≥tica en patolog√≠a quir√ļrgica benigna y maligna (urolog√≠a, cirug√≠a general y digestiva, cirug√≠a cardiotor√°cica, ginecolog√≠a, endocrinolog√≠a, oftalmolog√≠a y cirug√≠a de cabeza y cuello). Cap√≠tulo I: cirug√≠a cardiotor√°cica, endocrina, oftalmol√≥gica y cirug√≠a de cabeza y cuello

  Get PDF
  Cirurgia rob√≤tica; T√®cniques quir√ļrgiques; Innovaci√≥Cirug√≠a rob√≥tica; T√©cnicas quir√ļrgicas; Innovaci√≥nRobotic surgery; Surgical techniques; InnovationAquest estudi t√© l‚Äôobjectiu de determinar si la cirurgia assistida per robot, quan aquesta √©s el tractament indicat en una s√®rie de patologies benignes o malignes, ha de ser incorporada en la cartera comuna b√†sica de serveis assistencials del SNS i, per tant, convertir-se en una tecnologia finan√ßada a trav√©s de fons p√ļblics. Per fer-ho s‚Äôha avaluat l‚Äôefic√†cia o l‚Äôefectivitat, la seguretat i l‚Äôefici√®ncia de la cirurgia assistida per robot en comparaci√≥ amb la cirurgia oberta o endosc√≤pica en un grup d‚Äôindicacions de patologia benigna o maligna en les especialitats de cirurgia cardiotor√†cica, endocrina, oftalmol√≤gica, de cap i coll.El estudio tiene el objetivo de determinar si la cirug√≠a asistida por robot, cuando la cirug√≠a es el tratamiento indicado en una serie de patolog√≠as benignas o malignas, debe ser incorporada en la cartera com√ļn b√°sica de servicios asistenciales del SNS y, por tanto, convertirse en una tecnolog√≠a financiada a trav√©s de fondos p√ļblicos. Para ello se ha evaluado la eficacia o la efectividad, la seguridad y la eficiencia de la cirug√≠a asistida por robot en comparaci√≥n con la cirug√≠a abierta o endosc√≥pica en un grupo de indicaciones de patolog√≠a benigna o maligna en las especialidades de cirug√≠a cardiotor√°cica, endocrina, oftalmol√≥gica y de cabeza y cuello.The aim of the report is to determine whether robot-assisted surgery ‚ÄĒwhen surgery is the indicated treatment for a series of benign or malignant pathologies‚ÄĒ should be included in the basic common portfolio of the SNS healthcare services and thus become a publicly funded technology. To this end, the efficacy or effectiveness, safety and efficiency of robot-assisted surgery has been evaluated in comparison with open or endoscopic surgery in a group of indications of benign or malignant pathology in the specialities of cardiothoracic surgery, endocrine surgery, ophthalmological surgery, head and neck surgery

  Treatment with tocilizumab or corticosteroids for COVID-19 patients with hyperinflammatory state: a multicentre cohort study (SAM-COVID-19)

  Get PDF
  Objectives: The objective of this study was to estimate the association between tocilizumab or corticosteroids and the risk of intubation or death in patients with coronavirus disease 19 (COVID-19) with a hyperinflammatory state according to clinical and laboratory parameters. Methods: A cohort study was performed in 60 Spanish hospitals including 778 patients with COVID-19 and clinical and laboratory data indicative of a hyperinflammatory state. Treatment was mainly with tocilizumab, an intermediate-high dose of corticosteroids (IHDC), a pulse dose of corticosteroids (PDC), combination therapy, or no treatment. Primary outcome was intubation or death; follow-up was 21 days. Propensity score-adjusted estimations using Cox regression (logistic regression if needed) were calculated. Propensity scores were used as confounders, matching variables and for the inverse probability of treatment weights (IPTWs). Results: In all, 88, 117, 78 and 151 patients treated with tocilizumab, IHDC, PDC, and combination therapy, respectively, were compared with 344 untreated patients. The primary endpoint occurred in 10 (11.4%), 27 (23.1%), 12 (15.4%), 40 (25.6%) and 69 (21.1%), respectively. The IPTW-based hazard ratios (odds ratio for combination therapy) for the primary endpoint were 0.32 (95%CI 0.22-0.47; p < 0.001) for tocilizumab, 0.82 (0.71-1.30; p 0.82) for IHDC, 0.61 (0.43-0.86; p 0.006) for PDC, and 1.17 (0.86-1.58; p 0.30) for combination therapy. Other applications of the propensity score provided similar results, but were not significant for PDC. Tocilizumab was also associated with lower hazard of death alone in IPTW analysis (0.07; 0.02-0.17; p < 0.001). Conclusions: Tocilizumab might be useful in COVID-19 patients with a hyperinflammatory state and should be prioritized for randomized trials in this situatio

  Gestión del conocimiento. Perspectiva multidisciplinaria. Volumen 9

  Get PDF
  El libro ‚ÄúGesti√≥n del Conocimiento. Perspectiva Multidisciplinaria‚ÄĚ, volumen 9, de la Colecci√≥n Uni√≥n Global, es resultado de investigaciones. Los cap√≠tulos del libro, son resultados de investigaciones desarrolladas por sus autores. El libro es una publicaci√≥n internacional, seriada, continua, arbitrada de acceso abierto a todas las √°reas del conocimiento, que cuenta con el esfuerzo de investigadores de varios pa√≠ses del mundo, orientada a contribuir con procesos de gesti√≥n del conocimiento cient√≠fico, tecnol√≥gico y human√≠stico que consoliden la transformaci√≥n del conocimiento en diferentes escenarios, tanto organizacionales como universitarios, para el desarrollo de habilidades cognitivas del quehacer diario. La gesti√≥n del conocimiento es un camino para consolidar una plataforma en las empresas p√ļblicas o privadas, entidades educativas, organizaciones no gubernamentales, ya sea generando pol√≠ticas para todas las jerarqu√≠as o un modelo de gesti√≥n para la administraci√≥n, donde es fundamental articular el conocimiento, los trabajadores, directivos, el espacio de trabajo, hacia la creaci√≥n de ambientes propicios para el desarrollo integral de las instituciones

  {'en_US': 'Nephrological Unit for Continued Care. Experience of a University Hospital', 'es_ES': 'Unidad Nefrológica de Atención Continuada. Experiencia de un Hospital Universitario'}

  Get PDF
  Introducción: Los hospitales de día suponen una alternativa asistencial a la hospitalización convencional mejorando la eficacia de la asistencia sanitaria. Desde nuestro punto de vista, la nefrología se beneficiaria de esta modalidad de atención, ya que el paciente con enfermedad renal crónica tiene unas necesidades concretas de cuidado que conllevan al profesional de enfermería a generar una atención integral e individualizada. Por este motivo surge en nuestro servicio la creación de la Unidad Nefrológica de Atención Continuada. Objetivo: Presentar nuestra experiencia en la implantación y desarrollo de la Unidad Nefrológica de Atención Continuada en el Hospital Universitario del Henares. Material y Método: Estudio descriptivo retrospectivo de la actividad realizada en la Unidad Nefrológica de Atención Continuada entre enero-junio de 2017. Desarrollo y puesta en marcha de las distintas funciones y competencias profesionales. Resultados: En este periodo se asistieron a un total de 874 pacientes, con una media de 145,6 visitas/mes. De todas estas visitas, se atendieron 474 pacientes en programa de Diálisis Peritoneal (55% del volumen total), 149 pacientes con enfermedad renal crónica (16%), 245 pacientes con enfermedad renal crónica avanzada (18%) y 11 pacientes en tratamiento conservador (1%). Se realizaron diferentes técnicas, bien programadas en la agenda electrónica o a demanda. Conclusiones: La implantación de la Unidad Nefrológica de Atención Continuada, de forma estructurada y planificada, es una alternativa válida y necesaria en nuestro sistema sanitario. Permite aseguramos un abordaje integral de los pacientes renales y alcanzar una continuidad de cuidados con menor coste sanitario

  Unidad Nefrológica de Atención Continuada. Experiencia de un Hospital Universitario

  No full text
  Resumen Introducción: Los hospitales de día suponen una alternativa asistencial a la hospitalización convencional mejorando la eficacia de la asistencia sanitaria. Desde nuestro punto de vista, la nefrología se beneficiaria de esta modalidad de atención, ya que el paciente con enfermedad renal crónica tiene unas necesidades concretas de cuidado que conllevan al profesional de enfermería a generar una atención integral e individualizada. Por este motivo surge en nuestro servicio la creación de la Unidad Nefrológica de Atención Continuada. Objetivo: Presentar nuestra experiencia en la implantación y desarrollo de la Unidad Nefrológica de Atención Continuada en el Hospital Universitario del Henares. Material y Método: Estudio descriptivo retrospectivo de la actividad realizada en la Unidad Nefrológica de Atención Continuada entre enero-junio de 2017. Desarrollo y puesta en marcha de las distintas funciones y competencias profesionales. Resultados: En este periodo se asistieron a un total de 874 pacientes, con una media de 145,6 visitas/mes. De todas estas visitas, se atendieron 474 pacientes en programa de Diálisis Peritoneal (55% del volumen total), 149 pacientes con enfermedad renal crónica (16%), 245 pacientes con enfermedad renal crónica avanzada (18%) y 11 pacientes en tratamiento conservador (1%). Se realizaron diferentes técnicas, bien programadas en la agenda electrónica o a demanda. Conclusiones: La implantación de la Unidad Nefrológica de Atención Continuada, de forma estructurada y planificada, es una alternativa válida y necesaria en nuestro sistema sanitario. Permite aseguramos un abordaje integral de los pacientes renales y alcanzar una continuidad de cuidados con menor coste sanitario
  corecore