10 research outputs found

  Exceptions to the Principle of Discontinuation of Works of the Polish Parliament

  No full text
  Przedmiotem artyku┼éu jest problematyka wyj─ůtk├│w od zasady dyskontynuacji prac pol-skiego parlamentu. Punktem wyj┼Ťcia do dalszych rozwa┼╝a┼ä jest stwierdzenie, ┼╝e zasada ta, cho─ç niesie za sob─ů pewne korzy┼Ťci, ma r├│wnie┼╝ wady, kt├│re uzasadniaj─ů dopuszczal-no┼Ť─ç formu┼éowania od niej wyj─ůtk├│w. Nast─Öpnie autor wskazuje na jej charakter prawny, kt├│ry rzutuje na mo┼╝liwo┼Ť─ç ich okre┼Ťlania. W dalszej kolejno┼Ťci analizie poddane zosta┼éy wyj─ůtki od zasady dyskontynuacji przewidziane w ustawodawstwie oraz regulaminach parlamentarnych. Przeprowadzone analizy doprowadzi┼éy do wniosku, ┼╝e dyskontynu-acja prac polskiego parlamentu ma charakter zasady konstytucyjnej, od kt├│rej wyj─ůtki mog─ů by─ç ustanawiane jedynie w drodze wyra┼║nej decyzji prawodawcy.The subject of the study is the exception to the principle of discontinuation of works of the Polish parliament issue. The initial point of reference for further discussion is the statement that the principle despite its benefits has also disadvantages which justify admis-sibility to formulate exceptions thereto. Then the author indicates its legal nature which has an effect on possible determination thereof. The exceptions to the discontinuation rule in legislation and parliamentary regulations were further analysed. Analyses car-ried out have led to the conclusion that the discontinuation of works of the Polish par-liament has the nature of the constitutional principle and exceptions thereto may be es-tablished only by an express decision of the legislator

  Status prawny oskarżyciela w postępowaniu przed Trybunałem Stanu

  Get PDF
  This article attempts to reconstruct legal regulations concerning the legal status of the prosecutor in proceedings before the State Tribunal. The reconstruction enables the legal nature of this function to be defined, as well as the procedural competences and rules for the appointment and circumstance resulting in the termination of tenure thereof. The analyses carried out concerning the legal nature of the prosecutorÔÇÖs function lead to the conclusion that in the proceedings before the State Tribunal the prosecutor acts in their own name and thus is not a legal representative of Parliament. However, simultaneously the prosecutorÔÇÖs function is not independent, as it is supervised by the appointing body. The author states that all the norms included in the Criminal Procedures Code pertaining to the public prosecutor apply thereto. However, the prosecutor must not drop the charges as this remains under the control of Parliament. Analyses on the appointment of the prosecutor allowed for the conclusion that the decision is to be made independently from the charges, whereas the Constitution does not require adopting resolutions with the absolute or qualified majority of votes. In relation to the termination of the prosecutorÔÇÖs tenure, the author puts forward the thesis that it is possible for the prosecutor to be dismissed by Parliament at any time. The article is rounded off with considerations regarding the evaluation of statutory regulations on the investigated issue.Celem artyku┼éu jest zrekonstruowanie norm prawnych reguluj─ůcych status prawny oskar┼╝yciela w post─Öpowaniu przed Trybuna┼éem Stanu, co ma pozwoli─ç na okre┼Ťlenie charakteru prawnego tej funkcji, a tak┼╝e jego kompetencji procesowych oraz zasad jego wyboru i okoliczno┼Ťci skutkuj─ůcych wyga┼Ťni─Öciem jego mandatu. Przeprowadzone analizy dotycz─ůce charakteru prawnego funkcji oskar┼╝yciela prowadz─ů do sformu┼éowania wniosku, ┼╝e w post─Öpowaniu przed Trybuna┼éem Stanu dzia┼éa on we w┼éasnym imieniu, a zatem nie jest przedstawicielem procesowym parlamentu. Jednocze┼Ťnie jednak jego funkcja nie jest samoistna, a organ, kt├│ry go powo┼éa┼é, sprawuje nad nim og├│ln─ů kontrol─Ö. Autor stwierdza, ┼╝e do oskar┼╝yciela stosuje si─Ö co do zasady wszystkie normy Kodeksu post─Öpowania karnego dotycz─ůce oskar┼╝yciela publicznego. Wykluczone jest jednak cofni─Öcie przez niego oskar┼╝enia, co pozostaje w gestii parlamentu. Analizy dotycz─ůce wyboru oskar┼╝yciela pozwoli┼éy na sformu┼éowanie wniosku, ┼╝e decyzja w tej sprawie podejmowana jest niezale┼╝nie od samego oskar┼╝enia, a Konstytucja nie wymaga podj─Öcia uchwa┼éy w tym zakresie bezwzgl─Ödn─ů lub kwalifikowan─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éos├│w. W odniesieniu do wyga┼Ťni─Öcia funkcji oskar┼╝yciela autor stawia mi─Ödzy innymi tez─Ö o mo┼╝liwo┼Ťci odwo┼éania go w ka┼╝dym czasie przez parlament. Artyku┼é wie┼äcz─ů rozwa┼╝ania dotycz─ůce oceny regulacji ustawowych odnosz─ůcych si─Ö do badanego zagadnienia

  Status prawny oskarżyciela w postępowaniu przed Trybunałem Stanu

  Get PDF
  Celem artyku┼éu jest zrekonstruowanie norm prawnych reguluj─ůcych status prawny oskar┼╝yciela w post─Öpowaniu przed Trybuna┼éem Stanu, co ma pozwoli─ç na okre┼Ťlenie charakteru prawnego tej funkcji, a tak┼╝e jego kompetencji procesowych oraz zasad jego wyboru i okoliczno┼Ťci skutkuj─ůcych wyga┼Ťni─Öciem jego mandatu. Przeprowadzone analizy dotycz─ůce charakteru prawnego funkcji oskar┼╝yciela prowadz─ů do sformu┼éowania wniosku, ┼╝e w post─Öpowaniu przed Trybuna┼éem Stanu dzia┼éa on we w┼éasnym imieniu, a zatem nie jest przedstawicielem procesowym parlamentu. Jednocze┼Ťnie jednak jego funkcja nie jest samoistna, a organ, kt├│ry go powo┼éa┼é, sprawuje nad nim og├│ln─ů kontrol─Ö. Autor stwierdza, ┼╝e do oskar┼╝yciela stosuje si─Ö co do zasady wszystkie normy Kodeksu post─Öpowania karnego dotycz─ůce oskar┼╝yciela publicznego. Wykluczone jest jednak cofni─Öcie przez niego oskar┼╝enia, co pozostaje w gestii parlamentu. Analizy dotycz─ůce wyboru oskar┼╝yciela pozwoli┼éy na sformu┼éowanie wniosku, ┼╝e decyzja w tej sprawie podejmowana jest niezale┼╝nie od samego oskar┼╝enia, a Konstytucja nie wymaga podj─Öcia uchwa┼éy w tym zakresie bezwzgl─Ödn─ů lub kwalifikowan─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éos├│w. W odniesieniu do wyga┼Ťni─Öcia funkcji oskar┼╝yciela autor stawia mi─Ödzy innymi tez─Ö o mo┼╝liwo┼Ťci odwo┼éania go w ka┼╝dym czasie przez parlament. Artyku┼é wie┼äcz─ů rozwa┼╝ania dotycz─ůce oceny regulacji ustawowych odnosz─ůcych si─Ö do badanego zagadnienia

  Granting the degree of doctor habilitated in light of the Law on Higher Education and Science

  No full text
  Background: The subject of this analysis are the legal regulations laid down in the Law on Higher Education and Science concerning the granting the degree of doctor habilitated. The article is devoted to the following specific issues: the habilitation entity, the conditions for conferring a doctor habilitated degree, and procedural issues. With regard to these conditions, the following conditions have been examined in detail: possession of a doctoral degree; having made of a significant contribution to the development of a particular discipline; demonstration of significant scientific activity in more than one institution; a positive evaluation of the habilitation colloquium. Exploring the subject of a doctor habilitated degree is justified by the modifications which, compared to the previous legal situation, were introduced by the legislator in relation to it. Research purpose: The main objective of the research is to reconstruct the normative content of the most important regulations concerning the granting of the doctor habilitated degree as provided by the Law on Higher Education and Science. This makes it possible to determine the extent to which the rules on the granting of this scientific degree have been modified in relation to the pre-existing legal status. Methods: The studies carried out are basic studies and employ the dogmatic method. The research material primarily consisted of the relevant provisions of the Law on Higher Education and Science, as well as the case-law of administrative courts and the views of representatives of the doctrine. Conclusions: The analyses carried out revealed that the current rules on the granting the degree of doctor habilitated degree are essentially related to solutions already established in the Polish academic tradition. The fundamental changes include the possibility of taking into account the achievements obtained before the doctoral degree, as well as the restoration of the habilitation colloquium. The article also notes the non-compliance of the regulationÔÇÖs restrictions on the re- -application for a doctor habilitated degree with the Constitution of the Republic of Poland.Przedmiot bada┼ä: Przedmiotem analiz s─ů regulacje prawne dotycz─ůce nadawania stopnia doktora habilitowanego zamieszczone w ustawie ÔÇô Prawo o szkolnictwie wy┼╝szym i nauce. Artyku┼é po┼Ťwi─Öcony jest nast─Öpuj─ůcym zagadnieniom szczeg├│┼éowym: podmiot habilituj─ůcy, warunki nadawania stopnia doktora habilitowanego oraz kwestie proceduralne. W zakresie wspomnianych warunk├│w szczeg├│┼éowym analizom poddane zosta┼éy nast─Öpuj─ůce przes┼éanki: posiadanie stopnia doktora, posiadanie dorobku stanowi─ůcego znaczny wk┼éad w rozw├│j okre┼Ťlonej dyscypliny, wykazywanie si─Ö istotn─ů aktywno┼Ťci─ů naukow─ů albo artystyczn─ů realizowan─ů w wi─Öcej ni┼╝ jednej instytucji, pozytywna ocena kolokwium habilitacyjnego. Podj─Öcie tematu nadawania stopnia doktora habilitowanego jest uzasadnione modyfikacjami, jakie ÔÇô w por├│wnaniu do poprzedniego stanu prawnego ÔÇô zosta┼éy w odniesieniu do niego wprowadzone przez ustawodawc─Ö. Cel badawczy: Podstawowym celem badawczym jest rekonstrukcja tre┼Ťci normatywnej najwa┼╝niejszych regulacji dotycz─ůcych nadawania stopnia doktora habilitowanego zamieszczonych w ustawie ÔÇô Prawo o szkolnictwie wy┼╝szym i nauce. Pozwoli┼éo to okre┼Ťli─ç, w jakim zakresie dosz┼éo do modyfikacji zasad nadawania wspomnianego stopnia naukowego w stosunku do wcze┼Ťniej obowi─ůzuj─ůcego stanu prawnego. Metoda badawcza: Przeprowadzone badania maj─ů charakter bada┼ä podstawowych i opieraj─ů si─Ö na metodzie dogmatycznoprawnej. Materia┼éem badawczym by┼éy przede wszystkim odpowiednie przepisy ustawy ÔÇô Prawo o szkolnictwie wy┼╝szym i nauce, jak r├│wnie┼╝ orzecznictwo s─ůd├│w administracyjnych oraz pogl─ůdy przedstawicieli doktryny. Wnioski: Przeprowadzone analizy pozwoli┼éy stwierdzi─ç, ┼╝e obecne regulacje dotycz─ůce nadawania stopnia doktora habilitowanego zasadniczo nawi─ůzuj─ů do rozwi─ůza┼ä ju┼╝ utrwalonych w polskiej tradycji akademickiej. Do zasadniczych zmian nale┼╝y natomiast mo┼╝liwo┼Ť─ç uwzgl─Ödniania w dorobku podlegaj─ůcym ocenie osi─ůgni─Ö─ç uzyskanych przez habilitanta przed nadaniem mu stopnia doktora, jak r├│wnie┼╝ przywr├│cenie kolokwium habilitacyjnego. W artykule zosta┼éa r├│wnie┼╝ zwr├│cona uwaga na niezgodno┼Ť─ç regulacji dotycz─ůcych ogranicze┼ä w zakresie ponownego ubiegania si─Ö o nadanie stopnia doktora habilitowanego z Konstytucj─ů RP.

  Deprivation of Orders and Distinctions by the President of the Republic of Poland

  No full text
  The article focuses on the order and distinction deprivation procedure executed by the President of the Republic of Poland. The Author considers the function and legal nature thereof, a possibility of judicial review and results caused thereby. The research carried out indicates that the analysed competence of the President of the Republic of Poland shall be a manifestation of fulfillment of the state supreme representativeÔÇÖs function, whereas the performance thereof shall not constitute activity in the scope of public administration. It serves mostly to pro- tect the honour of the orders and distinctions as well as ÔÇô to some extend ÔÇô it may also play a preventive and repressive role. A material portion of the research carried out shall concern a possibility of judicial review of a decision made by the President on order or distinction deprivation. The Author opposes the opinion of the majority of scholars that the review shall be excluded. Moreover, the Author indicates that such a statement is in contrary to the constitutional guarantees concerning the protection of acquired rights, the right to a fair trial as well as the right to protect honour and good nam

  Tre┼Ť─ç, charakter prawny oraz kontrola legalno┼Ťci rozporz─ůdze┼ä dotycz─ůcych stan├│w nadzwyczajnych w ┼Ťwietle Konstytucji RP

  Get PDF
  The objective of the article is to: identify all kinds of regulations related to extraordinary measures (that is legal acts that affect the validity and content of particular extraordinary measures); to reconstruct the elements of their content and define their legal nature, along with the means of supervising their lawfulness. In the article four types of such regulations will be distinguished: regulations introducing extraordinary measures, regulations which extend and terminate them, as well as regulations that amend the regulation introducing extraordinary measures. Their content and legal character are varied. The most complex is the regulation introducing extraordinary measures, since it is both an individual and normative act. The author concludes that the analysed regulations are subject to the review of the Constitutional Tribunal. In the remaining scope, the possibility of their supervision by the judiciary is limited; however, it is possible to question them incidentally before the courts and the State Tribunal. The reflections lead to the formulation of a positive assessment of the constitutional provisions related to the issue under analysis.Celem artyku┼éu jest zidentyfikowanie wszystkich rodzaj├│w rozporz─ůdze┼ä dotycz─ůcych stan├│w nadzwyczajnych (tj. akt├│w prawnych wp┼éywaj─ůcych na obowi─ůzywanie konkretnego stanu nadzwyczajnego oraz jego tre┼Ť─ç), zrekonstruowanie ich element├│w tre┼Ťciowych oraz okre┼Ťlenie ich charakteru prawnego wraz z wynikaj─ůcymi z tego skutkami dla mo┼╝liwo┼Ťci kontroli ich legalno┼Ťci. W artykule wyr├│┼╝niono cztery rodzaje takich rozporz─ůdze┼ä: wprowadzaj─ůce stan nadzwyczajny; przed┼éu┼╝aj─ůce go oraz znosz─ůce go, a tak┼╝e nowelizuj─ůce akt wprowadzaj─ůcy stan nadzwyczajny. Ich tre┼Ť─ç, jak i charakter prawny s─ů zr├│┼╝nicowane. Najbardziej z┼éo┼╝one jest rozporz─ůdzenie wprowadzaj─ůce stan nadzwyczajny, gdy┼╝ posiada ono zar├│wno cechy aktu indywidualnego, jak i normatywnego. Autor stwierdza, ┼╝e analizowane rozporz─ůdzenia, w zakresie, w jakim s─ů aktami normatywnymi, podlegaj─ů kontroli Trybuna┼éu Konstytucyjnego. W pozosta┼éym zakresie mo┼╝liwo┼Ť─ç ich kontroli przez w┼éadz─Ö s─ůdownicz─ů jest ograniczona, aczkolwiek jest mo┼╝liwe ich incydentalne kwestionowanie przed s─ůdami i Trybuna┼éem Stanu. Poczynione refleksje prowadz─ů tak┼╝e do sformu┼éowania pozytywnej oceny regulacji konstytucyjnych odnosz─ůcych si─Ö do badanego zagadnienia

  Tre┼Ť─ç, charakter prawny oraz kontrola legalno┼Ťci rozporz─ůdze┼ä dotycz─ůcych stan├│w nadzwyczajnych w ┼Ťwietle Konstytucji RP

  No full text
  Celem artyku┼éu jest zidentyfikowanie wszystkich rodzaj├│w rozporz─ůdze┼ä dotycz─ůcych stan├│w nadzwyczajnych (tj. akt├│w prawnych wp┼éywaj─ůcych na obowi─ůzywanie konkretnego stanu nadzwyczajnego oraz jego tre┼Ť─ç), zrekonstruowanie ich element├│w tre┼Ťciowych oraz okre┼Ťlenie ich charakteru prawnego wraz z wynikaj─ůcymi z tego skutkami dla mo┼╝liwo┼Ťci kontroli ich legalno┼Ťci. W artykule wyr├│┼╝niono cztery rodzaje takich rozporz─ůdze┼ä: wprowadzaj─ůce stan nadzwyczajny; przed┼éu┼╝aj─ůce go oraz znosz─ůce go, a tak┼╝e nowelizuj─ůce akt wprowadzaj─ůcy stan nadzwyczajny. Ich tre┼Ť─ç, jak i charakter prawny s─ů zr├│┼╝nicowane. Najbardziej z┼éo┼╝one jest rozporz─ůdzenie wprowadzaj─ůce stan nadzwyczajny, gdy┼╝ posiada ono zar├│wno cechy aktu indywidualnego, jak i normatywnego. Autor stwierdza, ┼╝e analizowane rozporz─ůdzenia, w zakresie, w jakim s─ů aktami normatywnymi, podlegaj─ů kontroli Trybuna┼éu Konstytucyjnego. W pozosta┼éym zakresie mo┼╝liwo┼Ť─ç ich kontroli przez w┼éadz─Ö s─ůdownicz─ů jest ograniczona, aczkolwiek jest mo┼╝liwe ich incydentalne kwestionowanie przed s─ůdami i Trybuna┼éem Stanu. Poczynione refleksje prowadz─ů tak┼╝e do sformu┼éowania pozytywnej oceny regulacji konstytucyjnych odnosz─ůcych si─Ö do badanego zagadnienia

  Temporary impossibility of performing the functions by the Polish President under the Constitution and the new Constitutional Tribunal Act

  No full text
  Artyku┼é dotyczy problematyki przej┼Ťciowej niemo┼╝no┼Ťci sprawowania urz─Ödu przez prezydenta RP. Konstytucja wyr├│┼╝nia a┼╝ trzy rodzaje takiej niemo┼╝no┼Ťci. Pierwszy obejmuje sytuacje, w kt├│rych prezydent jest zdolny do poinformowania o tym fakcie, drugi ÔÇô gdy nie mo┼╝e tego uczyni─ç, trzeci natomiast wi─ů┼╝e si─Ö z zawieszeniem sprawowania urz─Ödu przez prezydenta w zwi─ůzku z postawieniem go w stan oskar┼╝enia przed Trybuna┼éem Stanu. W artykule om├│wiono po kolei ka┼╝de z tych zagadnie┼ä. Autor odnosi si─Ö m.in. do przes┼éanek stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu urz─Ödu przez prezydenta RP, a tak┼╝e poddaje szczeg├│┼éowej analizie przepisy nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym dotycz─ůce tego zagadnienia. Refleksje autora uzupe┼énione s─ů odpowiednimi wnioskami oraz postulatami nowelizacji zar├│wno Konstytucji RP, jak i wspomnianej ustawy.This paper discusses temporary impossibility of performing the functions by the Polish President. The Polish Constitution defines three kinds of such impossibility. First of all, there are situations when the President may inform about this impossibility, secondly ÔÇô when s/he cannot do this, and thirdly ÔÇô the President may be suspended because of being arraigned before the State Tribunal. Each of these situations is considered in the paper, one by one. The author refers, among others, to the grounds on which impossibility of performing the functions by the Polish President is declared and analyses in detail the provisions of the new Constitutional Tribunal Act concerning this issue. The authorÔÇÖs comments are accompanied by related conclusions and suggestions concerning the amendment of both the Polish Constitution and the said act

  Wp┼éyw poziomu rozpuszczalnego receptora dla ko┼äcowych produkt├│w zaawansowanej glikacji (sRAGE) we krwi na rozw├│j powik┼éa┼ä sercowo ÔÇô naczyniowych w cukrzycy typu 2

  No full text
  Introduction. Today, type 2 diabetes as a problem of almost unimaginable scale requires increased vigilance doctors aim accurate diagnosis and the detection and treatment of late complications of the disease. This disease threatens people primarily in connection with its late complications of micro-and macrovascular and neuropathy, significantly impairing the quality of life of many patients. To effectively treat it alone is not enough control of hyperglycemia, the main symptom of diabetes. In connection with the development of our knowledge about this disease is increasing need for new predictive markers that would allow better detection, treatment and control of diabetes. One of them is soluble receptor for advanced glycation end products (sRAGE) which was able to significantly increase diabetic hyperglycemia. The determination of this factor may become in the future, the key to take control over the epidemic of the XXI century, which is type 2 diabetes Purpose. Effect of soluble receptor for advanced glycation end products (sRAGE) in plasma for the development of cardiovascular complications - vascular type 2 diabetes Materials and methods. Using the key words searched international bibliographic databases: Embase, Medline, ScienceDirect, Web of Sciences. We analyzed clinical trials, published in English in international journals. Results. SRAGE acts as a trap for capturing AGE and transports them from the plasma and then to the liver spleen, where they are degraded. He is a very important function to protect the system against the toxic influence of AGEs-RAGE complex. This limits the reaction cascade thus induced by binding of AGEs with their cellular receptor RAGE. In addition, sRAGE may be a useful biomarker for indicating the individual differences in susceptibility to diabetes type 2 diabetic retinopathy. Conclusions. In studies to date indicate that sRAGE a vital protective role against the toxic influence of AGEs-RAGE complex. However, we still need for further research on the potential marker and associated signaling mechanisms, because they can contribute to a better control of diabetes and to improve the prognosis and therapeutic effects.Wst─Öp. Wsp├│┼écze┼Ťnie, cukrzyca typu 2 jako problem o wr─Öcz niewyobra┼╝alnej skali wymaga od lekarzy wzmo┼╝onej czujno┼Ťci celem dok┼éadnej diagnostyki oraz wykrywania i leczenia p├│┼║nych powik┼éa┼ä tej choroby. Choroba ta zagra┼╝a ludziom przede wszystkim w zwi─ůzku z jej p├│┼║nymi powik┼éaniami mikro i makronaczyniowymi oraz neuropati─ů, znacznie pogarszaj─ůc jako┼Ť─ç ┼╝ycia wielu pacjent├│w. Aby skutecznie j─ů leczy─ç nie wystarczy sama kontrola hiperglikemii, g┼é├│wnego objawu cukrzycy. W zwi─ůzku z rozwijaniem naszej wiedzy na temat tej choroby ro┼Ťnie potrzeba poszukiwania nowych marker├│w predykcyjnych, kt├│re umo┼╝liwia┼éyby lepsze wykrywanie, leczenie i kontrol─Ö cukrzycy. Jednym z nich jest rozpuszczalny receptor dla ko┼äcowych produkt├│w zaawansowanej glikacji (sRAGE), kt├│rego poziom istotnie wzrasta w stanie hiperglikemii cukrzycowej. Oznaczanie tego czynnika mo┼╝e sta─ç si─Ö w przysz┼éo┼Ťci kluczem do zapanowania nad epidemi─ů XXI wieku jak─ů jest cukrzyca typu 2. Cel. Wp┼éyw poziomu rozpuszczalnego receptora dla ko┼äcowych produkt├│w zaawansowanej glikacji (sRAGE) w osoczu na rozw├│j powik┼éa┼ä sercowo ÔÇô naczyniowych w cukrzycy typu 2. Materia┼éy i metody. Pos┼éuguj─ůc si─Ö s┼éowami kluczowymi przeszukano zagraniczne bazy bibliograficzne: Embase, Medline, ScienceDirect, Web of Science. Przeanalizowano badania kliniczne, opublikowane w j─Özyku angielskim w mi─Ödzynarodowych czasopismach. Wyniki. sRAGE dzia┼éa jako pu┼éapka dla AGE i wychwytuj─ůc je z osocza transportuje nast─Öpnie do ┼Ťledziony oraz w─ůtroby, gdzie s─ů degradowane. Pe┼éni to bardzo wa┼╝n─ů funkcj─Ö chroni─ůc─ů ustr├│j przed toksycznym wp┼éywem kompleks├│w RAGE-AGE. Ogranicza to w ten spos├│b kaskad─Ö reakcji wywo┼éywan─ů przez wi─ůzanie si─Ö AGE z jej kom├│rkowym receptorem RAGE. Ponadto sRAGE mo┼╝e by─ç u┼╝ytecznym biomarkerem wskazuj─ůcym na indywidualne r├│┼╝nice w podatno┼Ťci chorych na cukrzyc─Ö typu 2 na rozw├│j retinopatii cukrzycowej. Wnioski. Z przeprowadzonych dotychczas bada┼ä wynika, ┼╝e sRAGE pe┼éni znacz─ůc─ů rol─Ö ochronn─ů przed toksycznym wp┼éywem kompleks├│w RAGE-AGE. Jakkolwiek, wci─ů┼╝ potrzeba dalszych bada┼ä nad tym potencjalnym markerem i zwi─ůzanymi z nim mechanizmami sygna┼éowymi, poniewa┼╝ mog─ů si─Ö one przyczyni─ç do lepszej kontroli cukrzycy oraz poprawy rokowania i efekt├│w terapeutycznych
  corecore