1,189 research outputs found

  Ressenyes

  Get PDF
  Obra ressenyada: José Miguel SANTOS PRECIADO, Sistemas de información geográfica. Unidad didáctica. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2004

  La influ√®ncia anglosaxona en l'evoluci√≥ dels estudis de vegetaci√≥ als Pa√Įsos Catalans (1935-1987)

  Get PDF
  Aquest article mostra, a trav√©s de l'an√†lisi bibliom√®trica de 258 publicacions, la influ√®ncia anglosaxona en els estudis de vegetaci√≥ als Pa√Įsos Catalans en el per√≠ode 1935-1987, alhora que permet fer palesa la import√†ncia d'altres fen√≤mens, com l'aparici√≥ i l'espectacular augment de les publicacions en llengua catalana despr√©s de la dictadura franquista. Tamb√© se suggereixen alguns paral¬∑lelismes d 'aquesta influ√®ncia amb l'exercida en la geografia catalana i espanyola. Entre els aspectes evidenciats trobem l'augment del nombre de treballs, l'inici de la publicaci√≥ en llengua anglesa (i pr√†ctica desaparici√≥ de la francesa), L'aparici√≥ i el fort augment dels estudis de funcionalisme i la t√≠mida aparici√≥ dels metodol√≤gics. Tamb√© es destaquen la introducci√≥ de m√®todes quantitatius d'an√†lisi de dades, l'√®mfasi en els processos i el funcionalisme m√©s que en la descripci√≥, i la introducci√≥ d'elements fonamentals de debat, com ara la discussi√≥ sobre la natura cont√≠nua o discreta de les formacions vegetals.Este art√≠culo muestra, a trav√©s del an√°lisis bibliom√©trico de 258 publicaciones, la influencia anglosajona en los estudios de vegetaci√≥n en los Pa√≠ses Catalanes en el per√≠odo 1935-1987, a la vez que permite hacer patente la importancia de otros fen√≥menos, como la aparici√≥n y el espectacular aumento de las publicaciones en lengua catalana despu√©s de la dictadura franquista. Tambi√©n se sugieren algunos paralelismos de esta influencia con la ejercida en la geograf√≠a catalana y espa√Īola. Entre los aspectos evidenciados encontramos el aumento del n√ļmero de trabajos, el inicio de la publicaci√≥n en lengua inglesa (y pr√°ctica desaparici√≥n de la francesa), la aparici√≥n y el fuerte aumento de los estudios de funcionalismo y la t√≠mida aparici√≥n de los metodol√≥gicos. Tambi√©n se destacan la introducci√≥n de m√©todos cuantitativos de an√°lisis de datos, el √©nfasis en los procesos y el funcionalismo m√°s que en la descripci√≥n, y la introducci√≥n de elementos fundamentales de debate, como la discusi√≥n sobre la naturaleza continua o discreta de las formaciones vegetales.Cet article montre, en utilisant une analyse bibliometrique de 258 references, l'influence anglo-saxonne dans les √©tudes de v√©g√©tation aux Pays Catalans entre les an√©es 1935 et 1987. Nous sugg√©rons quelques parallelismes de cette influence avec cette sur la g√©ographie catalane et espagnole. Entre les aspects les plus importants, le texte montre un increment du numero de publications, le commencement de l'utilisation de l'anglais comme langue √©trangere (et la practique disparition du fran√ßais), l'apparition et forte puissance des √©tudes de fonctionalisme et le discret r61e des √©tudes methodologiques. L'article d√©tache aussi l'introduction des m√©thodes quantitatives pour l'analyse des don√©es, l'emphase en les processes et fonctionalisme par opposition aux simples descriptions, et l'introduction d'elements importantes, comme la nature, continue ou discrete, de la v√©g√©tation. Finalement, le travail montre aussi l'importance d'autres facteurs dans ce periode, comme le commencement et forte increment des publications en catalan apr√®s la dictature franquiste.Through a bibliometric analysis of 258 references, this paper shows the influence of Englishspeakers on vegetation studies in the Catalan Countries between 1935 and 1987. Some parallelisms between this influence and that on Catalan and Spanish geography are suggested. The most significant aspects pointed out include: the increasing number of publications; the beginning of the use of English as a foreign language (linked to the virtual disappearance of French); the appearance and noteworthy increase in the number of functionalism studies and the weak role played by methodological ones. Attention is also drawn to the introduction of quantitative methods for data analysis, the emphasis on studies of processes and functionalism in detriment of descriptive contributions, and the introduction of key issues of debate, such as the continuous or discrete nature of vegetation. Finally, the article provides evidence of the importance of other factors in this period, such as the start and dramatic increase in the number of works published in Catalan after the disappearance of the Franco regime

  Neix SatCat, el servidor més complet d'imatges de satèl·lit de Catalunya

  Get PDF
  SatCat ja est√† complet i la UAB i el CREAF poden mostrar la hist√≤ria recent del territori catal√† vista des de l'espai. Aquesta iniciativa, pionera a l'estat espanyol, d√≥na acc√©s a un banc hist√≤ric d'imatges del territori catal√† preses pels sat√®l¬∑lits Landsat entre l'any 1972 i l'actualitat. La informaci√≥ recollida en el servidor √©s p√ļblica i permetr√† avan√ßar en la recerca i l'estudi dels canvis del nostre territori. El Grup de Recerca M√®todes i Aplicacions en Teledetecci√≥ i Sistemes d'Informaci√≥ Geogr√†fica (GRUMETS), format per membres de la Universitat Aut√≤noma de Barcelona (UAB) i del CREAF, ha treballat des de l'any 2002 en el disseny i elaboraci√≥ del SatCat.SatCat ya est√° completo y la UAB y el CREAF pueden mostrar la historia del territorio catal√°n vista desde el espacio. Esta iniciativa, pionera en Espa√Īa, da acceso a un banco hist√≥rico de im√°genes del territorio catal√°n tomadas por los sat√©lites Landsat entre el a√Īo 1972 y la actualidad. La informaci√≥n recogida en el servidor es p√ļblica y permitir√° avanzar en la investigaci√≥n y el estudio de los cambios de nuestro territorio. El Grupo de Investigaci√≥n M√©todos y Aplicaciones en Teledetecci√≥n y Sistemas de Informaci√≥n Geogr√°fica (GRUMETS), formado por miembros de la UAB y del CREAF, ha trabajado desde el a√Īo 2002 en el dise√Īo y elaboraci√≥n del SatCat

  Automatització de cartografia corològica. Aplicació a ORCA

  Get PDF
  Es proposa un m√®tode senzill, viable en ordinadors compatibles, per a la confecci√≥ r√†pida de mapes corol√≤gics. El m√®tode es basa a transportar a uns eixos comuns la informaci√≥ dels diferents fusos UTM, creant un fitxer imprimible per un programa de dibuix. En 4 minuts s'obt√©bel mapa impr√®s, amb l'avantatge que aquest no cont√© altres errors que els derivats de les citacions incorrectes. Es mostra i proposa l'aplicaci√≥ a ORCA (corologia de la flora vascular dels Pa√Įsos Catalans).We propose a simple, fast, method, feasible on personal computers, to obtain chorologic cartography. The procedure is based in changing to a common axes the data from different UTM zones. A printable file is made. Every map is obtained in 4 minutes, with the advantage that it does not contain draw mistakes. We show and propose the application of this method to ORCA (chorology of the flora of Catalan Countries)

  Anàlisi psicosocial del consum alcohòlic entre els adolescents

  Get PDF
  En aquest article són estudiats 1.100 adolescents d'ambdós gèneres, escolaritzats a centres educatius de la ciutat de València, amb la fi nalitat de determinar les relacions existents entre el consum de begudes alcohòliques i una sèrie de variables psicosocials hipotèticament vinculades a aquest consum: socialització familiar, actituds envers l'alcohol, valors socials, informació sobre els efectes de l'alcohol i consum en els grups d'infl uència. En funció dels resultats obtinguts, els subjectes van ser assignats a tres clusters de consum alcohòlic: abstemis, consumidors moderats i consumidors abusius. S'hi va aplicar una anàlisi discriminant, els resultats de la qual indiquen que el consum alcohòlic pot ser predit per les actituds i expectatives permissives envers l'alcohol mantingudes pels adolescents, pel consum que realitzen el grup d'iguals i la família dels adolescents i per la motivació hedonista manifi estada en llurs prioritas de valo

  La teoria ecològica del desenvolupament: un marc teòric per a la comprensió del comportament humà

  Get PDF
  L'any 2009 es van complir 30 anys de la publicaci√≥ del llibre The Ecology of Human Development d'Urie Bronfenbrenner (1917-2005). Aquesta obra va signifi car la s√≠ntesi del pensament d'aquest autor, que ja havia esbossat en textos anteriors, i el punt de refer√®ncia d'una teoria estimulant sobre el comportament hum√†. La idea b√†sica de Bronfenbrenner √©s que el desenvolupament de l'individu es troba condicionat per les caracter√≠stiques dels entorns en qu√® t√© lloc, √©s a dir, l'√©sser hum√† es ¬ęfa¬Ľ en interacci√≥ din√†mica amb els seus contextos i en el marc de les relacions entre aquests. Malgrat la rellev√†ncia te√≤rica i metodol√≤gica d'aquesta aportaci√≥, continua resultant poc coneguda per a una majoria de psic√≤legs ubicats en els models cognitivistes de tipus individualista i a√Įllacionista. En aquest article es repassen, primerament, els antecedents principals de la teoria ecol√≤gica del desenvolupament, per a, posteriorment, exposar les aportacions m√©s destacades d'aquesta teoria a la comprensi√≥ de l'√©sser hum√† i el seu comportament

  XXVIII Col·loqui de la Societat d'Onomàstica a Menorca

  Get PDF
  • ‚Ķ
  corecore