57 research outputs found

  Web integrator: the new role of academic librarians?

  Get PDF
  Przedmiotem badania jest nowa rola bibliotekarza akademickiego, kt贸ry jako web integrator wsp贸艂pracuje z r贸偶nymi ekspertami w celu optymalizacji bibliotecznych us艂ug informacyjnych za pomoc膮 szeregu technologii dostepnych w 艣rodowisku sieciowym. Celem jest dowiedzenie, 偶e bibliotekarz mo偶e pe艂ni膰 role web integratora. Aby zrealizowa膰 cel, przeprowadzono studium przypadku koncentruj膮ce si臋 na roli autora, kt贸ry jest jednocze艣nie bibliotekarzem w Oddziale Informacji Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu w zakresie integracji technologii sieciowych. Analiza potwierdzi艂a pogl膮d, 偶e badany bibliotekarz pe艂ni rol臋 web integratora. Badanie pozwoli艂o wysun膮膰 kolejn膮 hipotez臋, zgodnie z kt贸r膮 rola web integratora jest now膮 rol膮 bibliotekarzy akademickich zajmuj膮cych si臋 informatyzacj膮 i optymalizacj膮 us艂ug sieciowych dost臋pnych online.The subject of this study is the new role of an academic librarian who, as a web integrator cooperates with various experts in order to optimize the library鈥檚 online information services by means of a range of technologies provided by the web environment. The purpose of this study is to prove, that a librarian can act as a web integrator. In order to realize this goal, a case study was conducted, focusing on the role of the author, who is also a librarian at the Department of Information of the Nicolaus Copernicus University Library in Toru艅 in the field of integration of web technologies. The analyses have confirmed the view that the studied librarian performs the role of a web integrator. This study has allowed to put forward another hypothesis, according to which the role of a web integrator is a new one among academic librarians who dea

  Cloud Computing as Network Environment in Students Work

  Get PDF
  The purpose of the article was to show the need for literacy education from a variety of services available in the cloud computing as a specialist information field of activity. Teaching at university in the field of cloud computing related to the management of information could provide tangible benefits in the form of useful learning outcomes. This allows students and future information professionals to begin enjoying the benefits of cloud computing SaaS model at work, thereby freeing up of buying expensive licenses and installing on your PC commercial software. Article brings wider issues of Cloud Computing. The aim of the article is to show the ability to use a variety of services and applications available in the cloud as a workshop. These include: office and communication, tools, graphics editors, presentation software, dropbox, applications allowing the managed time and many others. The term "cloud computing" is related to the concept of virtualization. Moreover article also addresses the issue of data security in the cloud

  BOBCATSSS 2013 鈥濬rom Collection to Connection: Turning Libraries Inside-Out鈥 (Ankara, 23鈥25 stycznia 2013 r.)

  Get PDF
  W dniach 23鈥25 stycznia 2013 r. w Ankarze (Turcja) odby艂o si臋 21. mi臋dzynarodowe sympozjum BOBCATSSS. Tej corocznie organizowanej przez student贸w i wyk艂adowc贸w z europejskich uczelni konferencji tym razem towarzyszy艂o has艂o 鈥濬rom Collection to Connection: Turning Libraries Inside-Out鈥 (pol. 鈥濷d kolekcji do po艂膮cze艅: zwrot bibliotek z wewn膮trz do zewn膮trz鈥). Tegoroczny zjazd zorganizowany zosta艂 przez Royal School of Library and Information Science (Kopenhaga) oraz Hacettepe University (Ankara). Sprawozdanie z konferencji podsumowuje trzydniowy cykl spotka艅 i zawiera podstawowe informacje na temat prezentowanych w ich ramach wyst膮pie艅 i sesji warsztatowych

  IV Konferencja DARIAH-PL. Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa (Toru艅, 16-17 listopada 2017 r.)

  Get PDF
  In November, 2017 in the Main Library of the Nicolaus Copernicus University in Toru艅, the 4th Conference of the Scientific Consortium DARIAH-PL took place. The main theme of the event was 鈥濪igital humanities and heritage institutions鈥. The article discusses the basic topics of the conference and characterizes the individual papers.W dniach 16-17 listopada 2017 r. w Bibliotece G艂贸wnej Uniwersytetu Miko艂aja Kopernika w Toruniu odby艂a si臋 IV Konferencja Konsorcjum Naukowego 鈥濪ARIAH-PL鈥, kt贸rej temat przewodni brzmia艂 鈥濰umanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa鈥. Organizatorem konferencji by艂 Uniwersytet Miko艂aja Kopernika w Toruniu, za艣 wsp贸艂organizatorem Centrum Sztuki Wsp贸艂czesnej Znaki Czasu w Toruniu. Patronat obj臋艂o Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego. Konferencja skupia艂a si臋 na zagadnieniach zwi膮zanych z relacjami humanist贸w i instytucji dziedzictwa, wpisuj膮c si臋 obszar Public Culture Heritage (Publicznego Dziedzictwa Kulturowego), nawi膮zuj膮c do zatwierdzonego przez Rad臋 Dyrektor贸w DARIAH-EU priorytetu na rok 2017, w ramach kt贸rego organizowane by艂y r贸偶nego typu aktywno艣ci oraz wydarzenia. Podczas obrad miejsce mia艂o r贸wnie偶 posiedzenie Rady Konsorcjum Naukowego 鈥濪ARIAH-PL鈥. Artyku艂 omawia podstawowe za艂o偶enia konferencji oraz charakteryzuje poszczeg贸lne referaty

  Zotero - naukowe narz臋dzie nowej generacji

  Get PDF
  The article presents Zotero bibliographic hardware which is an extension of popular browser Mozilla Firefox. The basic functionality is described and ability of getting through an application bibliographic information from various network resources. In the article are indicated also alternative bibliographic tools for RefWorks, EndNote, CiteULike.W artykule przedstawiono narz臋dzie bibliograficzne Zotero, kt贸re jest rozszerzeniem do popularnych przegl膮darek Mozilla Firefox oraz Google Chrome. Tekst opisuje podstawowe funkcjonalno艣ci Zotero w tym mo偶liwo艣膰 gromadzenia oraz zarz膮dzania danymi bibliograficznymi. W artykule wskazano r贸wnie偶 na alternatywne narz臋dzia bibliograficzne RefWorks, EndNote, CiteULike

  Kuratorstwo cyfrowe i upowszechnienie wiedzy o zbiorach muzealnych za pomoc膮 otwartych narz臋dzi do zarz膮dzania tre艣ci膮

  Get PDF
  The objective of this research is to investigate the feasibility of using open source content management tools for the digital curation and dissemination of knowledge about museum collections. The paper shows the potential of digital humanities and new technologies, created for cultural institutions in terms of digital curation, implementation of innovation and support for research and education

  Otwarto藕r贸d艂owe aplikacje CMS w uczelnianym systemie biblioteczno-informacyjnym: Joomla!, Omeka, SubjectPlus, a mo偶e Xibo?

  Get PDF
  Systemy zarz膮dzania tre艣ci膮 (ang. content management systems, CMS) to aplikacje sieciowe odpowiedzialne za gromadzenie, zarz膮dzanie i publikowanie r贸偶nych typ贸w elektronicznej tre艣ci. Celem artyku艂u jest wskazanie na wybrane CMS typu open source w kontek艣cie ich implementacji w roli platform do realizacji us艂ug i transmisji specjalistycznej tre艣ci w zintegrowanej sieci bibliotecznej w obr臋bie uczelni, tj. w bibliotece g艂贸wnej oraz w bibliotekach wydzia艂owych i zak艂adowych. W polskim pi艣miennictwie temat ten poruszany by艂 sporadycznie, a literatura fachowa, kt贸ra opisuje to zagadnienie, dost臋pna jest zazwyczaj w j臋zyku angielskim. W realizacji celu zastosowano metod臋 analizy i krytyki literatury, natomiast do zgromadzenia materia艂u badawczego wykonano kwerendy w bazach bibliograficznych Biblioteki Narodowej, katalogu on-line Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, naukowych bazach danych oraz zasobach internetu dost臋pnych za po艣rednictwem wyszukiwarki Google. Jak wynika z przeprowadzonych bada艅, polskie biblioteki uczelniane implementuj膮 otwarte oprogramowanie CMS w celu realizacji swych us艂ug, cho膰 nie wszystkie us艂ugi oparte na CMS s膮 w naszym kraju popularne.Content management systems (ang. Content Management Systems, CMS) is a web applications responsible for collecting, managing, and publishing various types of electronic content. The purpose of this article is to indicate the selected CMS open source in the context of their implementation as a platform for service delivery and transmission specialist content in an integrated library network within the academy. In Polish literature this subject was moved occasionally, and literature that describes this issue, is generally available in English. In pursuing the applied method of analysis and criticism of literature, and to gather research material made queries in bibliographic databases of the National Library, the online catalog of the Nicolaus Copernicus University Library, scientific databases and Internet resources available through Google search. As is clear from the research Polish academic libraries implement open source CMS in order to carry out their services, although not all services based on CMS are popular in our country

  Curatescape 鈥 tworzenie historycznych reprezentacji cyfrowych opartych na lokalizacji 鈥 oprogramowanie dla humanist贸w i instytucji dziedzictwa

  Get PDF
  Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne przyczyni艂y si臋 do powstania humanistyki cyfrowej, w tym historii cyfrowej i 鈥瀐istoriografii cyfrowej鈥 oraz multimedialnych i interaktywnych 鈥瀐istorycznych reprezentacji cyfrowych鈥; z kolei rewolucja urz膮dze艅 i Internetu mobilnego wprowadzi艂a nowe perspektywy w obszarze ustanawiania relacji oraz dzielenia si臋 wiedz膮 i informacj膮. Jednocze艣nie coraz wi臋kszego znaczenia nabiera potrzeba skutecznego zarz膮dzania i sprawowania d艂ugoterminowej opieki nad tre艣ci膮 cyfrow膮 oraz danymi w celach badawczych. Intencj膮 artyku艂u jest wskazanie na potencja艂, jaki oferuje otwarto藕r贸d艂owe oprogramowanie Curatescape w kontek艣cie tworzenia historycznych reprezentacji cyfrowych i 鈥瀖obilnych projekt贸w interpretacyjnych鈥. Tekst bazuje na projekcie Cleveland Historical, kt贸ry stanowi znakomity przyk艂ad po艂膮czenia humanistyki cyfrowej z histori膮 w przestrzeni publicznej. Zamierzeniem artyku艂u jest r贸wnie偶 zasygnalizowanie mo偶liwo艣ci, jakie humanistyka cyfrowa oferuje instytucjom dziedzictwa kulturalnego, organizacjom regionalnym oraz instytucjom dydaktycznym. W realizacji celu zastosowano metod臋 przegl膮du literatury oraz studium przypadku. W artykule zaprezentowano tak偶e wyniki analizy dotycz膮cej architektury informacji oraz przegl膮du funkcjonalno艣ci pakietu Curatescape, kt贸ry stanowi zestaw wtyczek oraz motyw graficzny dla otwartego systemu Omeka. Tekst ukazuje potrzeb臋 wsp贸艂pracy badaczy i pracownik贸w instytucji dziedzictwa, cz艂onk贸w lokalnych spo艂eczno艣ci, nauczycieli oraz pasjonat贸w w celu stworzenia wysokiej jako艣ci tre艣ci historycznych opartych na geolokalizacji. Badania wykaza艂y, 偶e projekty oparte na Curatescape mog膮 przyczyni膰 si臋 do wsparcia edukacji historycznej, budowania pami臋ci spo艂ecznej, aktywizacji publiczno艣ci, rozwoju turystyki kulturowej oraz realizacji kuratorstwa cyfrowego.Modern information and communication technologies contributed to the emergence of digital humanities, including digital history and 鈥渄igital historiography鈥, as well as multimedia and interactive 鈥渉istorical digital representations鈥. Moreover, the revolution of mobile Internet and devices introduced new perspectives in the area of establishing relationships and sharing knowledge and information. Simultaneously, the need of efficient management and long-term curation of digital content and data for research purposes becomes more and more significant. The intention of the article is to indicate the potential offered by the open-source software Curatescape in the context of creating historical digital representations and 鈥渕obile interpretation projects鈥. The text bases on the Cleveland Historical project, which is a great example of merging digital humanities and public history. The article also aims at signalling possibilities offered by digital humanities to cultural heritage institutions, regional organisations, and educational institutions. This objective was acquired by implementing methods of literature review and case study. The article also presents output of analysis of information architecture and overview of function of the Curatescape suite, that is a set of plug-ins and a graphic theme for the open system Omeka. This text shows the need of cooperation between researchers and employees of heritage institutions, members of local communities, teachers, and hobbyists, in order to create high quality historical content based on geolocation. The research shows, that projects based on the Curatescape may contribute to supporting historical education, creating social memory, activisation of the publicity, development of cultural tourism, and implementing digital curatio

  Ciekawe oferty edukacyjne polskich instytut贸w i katedr bibliotekoznawstwa

  Get PDF
  This article presents in brief a didactic offer of six library institutes and one library faculty.聽 The offer鈥檚 information and communication technology aspect is stressed. Web pages, as well as private exchange of information among staff of selected institutions, provided information on educational programs.聽 The author鈥檚 intention was not to evaluate particular items, but to point out to the presence of new technologies in the educational process.W artykule scharakteryzowano pokr贸tce ofert臋 dydaktyczn膮 sze艣ciu instytut贸w oraz jednej katedry bibliotekoznawstwa. Niniejszy tekst stanowi tak偶e pr贸b臋 zaprezentowania ofert w aspekcie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Informacje dotycz膮ce program贸w nauczania zaczerpni臋te zosta艂y ze stron internetowych oraz korespondencji osobistej z pracownikami i doktorantami wybranych instytucji. Intencj膮 autora nie by艂a ocena poszczeg贸lnych jednostek, a tylko zasygnalizowanie faktu wspierania si臋 nowymi technologiami podczas procesu nauczania

  Nowe horyzonty wiedzy: wystawa cyfrowa 鈥濪e revolutionibus鈥 i jej zaawansowane funkcje interakcji z dziedzictwem kopernika艅skim

  Get PDF
  Artyku艂 omawia wystaw臋 cyfrow膮 鈥濪e revolutionibus Miko艂aja Kopernika (1543) w bibliotekach polskich鈥, kt贸ra zrealizowana zosta艂a w ramach obchod贸w Roku Miko艂aja Kopernika przez Bibliotek臋 Uniwersyteck膮 w Toruniu i opowiada o 偶yciu, pracy i dziedzictwie astronoma, umo偶liwiaj膮c interakcj臋 z dziedzictwem kopernika艅skim. Ekspozycja opiera si臋 na otwarto藕r贸d艂owym systemie Omeka S i wykorzystuje innowacyjne narz臋dzia cyfrowe, w tym sztuczn膮 inteligencj臋. W artykule om贸wiono rozwi膮zania umo偶liwiaj膮ce tworzenie interaktywnych opowie艣ci cyfrowych oraz strukturyzacj臋 i wi膮zanie otwartych danych. Tekst podkre艣la kluczow膮 rol臋 Platformy Wystaw Cyfrowych, kt贸ra zapewnia infrastruktur臋 na potrzeby wsp贸艂pracy podczas projektowania i budowy kolejnych ekspozycji oraz innowacyjnych projekt贸w w obszarze humanistyki cyfrowej
  corecore